Големина на текста:
УВОД
Теорията на надеждността се е обособила като самос-
тоятелна наука в средата на 50-те години. Тя се занимава с
общите закономерности и методите за осигуряване на на-
деждността при проектиране, производство и експлоатация
на техническите системи и устройства. Задачите за пости-
гане на достатъчно висока надеждност са актуални посто-
янно и важността им нараства с усложняване на техниката.
Познаването на въпросите, свързани с надеждността на ра-
диоелектронната апаратура позволява осигуряването на
ефективна експлоатация, а също така отчитайки опита от
експлоатацията да се построят висококачествени радио-
електронни системи.
Настоящият учебник е предназначен за изучаване на
основните въпроси, касаещи надеждността и експлоатаци-
ята на комуникационната апаратура. Той може да се полз-
ва от студенти, обучаващи се по специалности в професи-
оналното направлениеКомуникационна и компютърна
техника”, а също и в други професионални направления в
областтаТехнически науки”.
Съдържанието на учебника е разделено на две части.
Първата част е посветена на основните въпроси от теория-
та на надеждността. Целта на автора е тази част да служи
не само за изучаване на теорията на надеждността, а да
помага при усвояването на практически задачи, свързани с
изчислителната надеждност. Втората част е посветена на
експлоатационните задачи.
Разгледани са основните количествени показатели на
надеждността и влиянието на дестабилизиращите фактори
върху тези показатели. Дадени са препоръки при избор на
показателите на надеждността, както и при поставяне на
изисквания към надеждността на обектите. Описана е на-
деждността на основните градивните елементи на радио-
3
електронната апаратура. Приложени са таблици с данни,
които ще улеснят подготовката на студентите и позволяват
решаването на различни практически задачи. Особено
внимание е обърнато на методите за изчисляване на на-
деждността. Разгледани са методики за оценка на надежд-
ността като се отчита влиянието на дестабилизиращите
фактори през различни периоди на експлоатация. Описан е
един от подходите за приложение на възможностите на па-
раметричната надеждност. Разгледани са традиционните
методи за повишаване на надеждността. Описани са мето-
дите за оценка на количествените показатели на надежд-
ността по експериментални данни, а също така възможнос-
тите за контрол на надеждността. Приложени са таблици с
необходимите данни за практическа работа по оценка и
контрол на надеждността. Описани са методите за оценка
на ефективността на сложни радиоелектронни системи.
Разгледани са някои особености при контрол и диагности-
ка на информационни системи.
Отделено е внимание на организацията и планиране-
то на техническата експлоатация на комуникационната
апаратура. Описана е същността и недостатъците на съ-
ществуващата планово-предупредителна система за техни-
ческо обслужване. Показани са предимствата на перспек-
тивната система за обслужване по състояние. Разгледана е
системата за ремонт и осигуряване на комуникационната
апаратура с резервни части.
В учебника са разгледани множество примери, пояс-
няващи изложението на теоретичния материал.
Съдържанието на учебника е съобразено с изучавана-
та от студентите учебна дисциплинаНадеждност на ко-
муникационната и компютърна техника”.
Авторът благодари на рецензентите и колегите си,
които му оказаха помощ при събирането и оформянето на
материала, изложен в този учебник.
4
ЧАСТ ПЪРВА
НАДЕЖДНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННАТА
АПАРАТУРА
ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В
ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА
1.1. Възникване и същност на надеждността
Развитието на съвременната комуникационна техни-
ка се характеризира със значително нарастване на слож-
ността на апаратурата и важността на решаваните от нея
функционални задачи. Това определя необходимостта от
разработване на научни способи и методи за повишаване
на достоверността и вероятността за правилно решаване на
поставените задачи.
Разработването на многофункционални сложни сис-
теми налага решаването на проблема за осигуряване на на-
деждна, безотказна и безопасна работа на тези системи,
състоящи се от голям брой елементи, възли, блокове, кана-
ли и т.н. Същността на възникналия проблем се състои в
създалите се противоречия между огромните функционал-
ни възможности на сложните системи, от една страна, и
тяхната намалена надеждност, от друга.
Повишаването на надеждността на съвременната
апаратура има голям икономически ефект, а също така
оказва непосредствено влияние върху готовността и ефек-
тивността на комуникационната апаратура. Задълбоченото
изучаване на проблемите на надеждността се извършва от
теорията на надеждността. Обект на тази теория са общите
закономерности и методи за осигуряване на надеждността
при проектирането, производството и експлоатацията на
изделията [29]. В [1] предметът на теорията на надежд-
ността е определен като изследване на поведението на
5

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 сеп 2021 в 09:26 студент на 42 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - КИС, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Комуникационна техника и технологии
Тест по глобални телекомуникации за 4-ти курс
изпитен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, комуникационна техника и технологии.
(Труден)
10
20
1
2 мин
29.11.2013
Тест по специализирана комуникационна техника за 3-ти курс
тематичен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за изпит на студенти от специалността НС – ДО "Специализирана комуникационна техника”, 3-ти курс. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
23
1
3 мин
27.08.2013
» виж всички онлайн тестове по комуникационна техника и технологии

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА

Материал № 517276, от 28 май 2010
Свален: 79 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Комуникационна техника и технологии, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 610
Брой символи: 4,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТЕОРИЯТА НА НАД ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала