Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
Бизнес факултет
Катедра индустриален бизнес
Курсова работа
Контролинг на разходите във фирмата
Курсов ръководител:проф.д-р Сава Савов
София,2009г.
Университет за национално и световно стопонство
Увод:
Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането на подходящи системи за управление.
Контролингът е система за целево-адаптивно управление. В последното издание на немски език
на „Икономически речник” той се определя като концепция за информация и управление.
Контролингът е нова, модерна, но доказала своята необходимост управленска концепция, която
е насочена към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията чрез:
•оптимизиране и управление на разходи, формиране на центрове на разходи
• оптимизиране на приходите и печалбата; формиране на центрове за печалба, изготвяне на
система за гъвкаво ценообразуване
Контролингът е система за управление, ориентирана към бъдещето на фирмата.
І.Теоритико-методологически и методически основи на контролинга на разходите в
индустриалната фирма
1.Исторически бележки и същност на контролинга като съвременна концепция за
управление на фирмата
Понятието „контролинг” произхожда от англ.дума „to control” и най-общо в икономически
смисъл означава управление и наблюдение. Управлението означава и изисква поставяне на цели
и на контрол по тяхното реализиране, поради което контролинговата концепция обхваща целия
комплекс от задачи, свързани с планирането, с регулирането и с контрола на цялостната дейност
на стопанските субекти.
Това понятие се появява в икономическата литература в край на XIX и началото на XX век и се
свързва с икономическия растеж в САЩ, когато развитието на американската промишленост
предизвиква безпрецедентен ръст на размера на отделните предприятия и усложняване на
производствените процеси. Това от своя страна налага необходимостта от подобряване на
методите на управление, на отчитане и на контрол на дейността на предприятията.
За пръв път длъжността „Контрольор" (Controlers) е въведена в САЩ в железопътна компания,
а по-късно и в компанията „General Electric".
Следващият етап от развитието на контролинга е предизвикан от мащабните стратегически
промени в средата на предприятието през 60-те и 70-те години на XX век. Контролинговите
модели по-пълно обхващат факторната обусло-веност на финансовия резултат на предприятието
и чрез системите за бюджетиране и финансов контрол оказват съществено влияние върху
управлението. Този период се характеризира с активна разработка на теоретичните въпроси на
контролинга и оформянето на неговата концепция. Особено значим в това отношение е
приносът на Германия. Немските изследователи и дейци на контролинга започват да го
извеждат извън рамките на управленското счетоводство и да го разглеждат като фундаментална
управленска концепция, която цялостно обхваща въпросите на планирането, контрола и
информационното осигуряване в предприятието. Започва разработката на стратегическите
аспекти на контролинга.(1)
През този период започва широката институционализация на контролинга в образователната и
управленската системи в Германия. Първо възниква Контрольорският образователен
институт по планиранеи отчетност, а през 1971 год. започва да провежда своите семинари
Академия на контрольорите. През 1975 год. е основан Съюз на контрольорите, а в
1989год.започва да излиза списанието "Контрольор". В множество икономически и
технически висши учебни заведения се разкриват учебни дисциплини и катедри по контролинг,
създават се редица специализирани консултантски фирми. Примерът на Германия се последва
от други европейски, предимно немскоезични страни.
Отначалото на 90-те години се очертава нов етап в развитието на контролинга. Той е свързан с
осъзнаването на стратегическите измерения на новата икономика на знанието и информацията и
с включването в модела на резултатите на предприятието на все повече нематериални фактории
променливи. Запазвайки в основата си своите фи-нансово-счетоводни измерения, концепцията
на контролинга все повече придобива универсално управленско значение за очертаване на пътя
на предприятието към успеха.(2)
1.Ненов,Т.,Контролинг,изд.Наука и икономика,ИУ-Варна,2008г.,с.11
2.Симеонов,О.,Контролинг.Основи на контролинга.Оперативен контролинг,изд. Тракия-М,София,2004г.,с.18
2
Университет за национално и световно стопонство
Първоначално контролингът се появява като отчетна система, като основните функции на
контрольора са били отчитането и ревизирането на дейността, но по-късно тези функции се
разширяват, включват се планирането и контрола на дейността, т.е. той се ориентира към
управлението на бъдещето на бизнеса.
Съгласно съвременния подход контролингът според Рудолф Ман и Елмар Майер може да се
определи като „съвкупност от задачи на ръководството, планирането и контрола за
целевоориентирано координиране.
Контролингьт позволява ръководство, което чрез планиране целевоориентирано да нагажда
предприятието към промените в обкръжаващата среда и да изпълнява необходимите
регулиращи задачи.
Според Д. Хан контролингьт може да се интерпретира като „информационно обезпечаване на
ориентираното към резултат управление на предприятието. Задачите на контролинга
следователно се състоят в това по пътя на подготовката и на предоставянето на необходимата
управленска информация да ориентира ръководството за вземане на решения и предприемане
на действия.
Контролингът като концепция може да се определи като съвкупност от цели, задачи,
инструменти, субекти и организационни структури. Основната му функция е да поддържа, да
подпомага ръководството на предприятието, за да се вземат оптимални управленски решения.
Следователно той изпълнява комплексни задачи по планирането, по регулирането и по
наблюдението (контрола) на дейността за реализация на набелязаните цели. Освен това в
рамките на съществуващата система негова задача е да прави текущи промени и съгласувания,
да отстранява смущения и да гарантира постоянно информационно обезпечаване за нуждите на
управлението.
При изясняване на същността на контролинга според Огнян Симеонов могат да се обособят три
основни концептуални подхода към него, а именно: а) задачите му се ограничават в
управлението на стойностните показатели на предприятието; б) концептуалната рамка се
разширява чрез подчертаване на информационната насоченост на контролинга; в) акцентира се
върху неговата координираща роля в процеса на управление, т.е. дефинира се като
метауправленска функция по координацията на управлението.
От казаното дотук може да се обобщи, че съгласно съвременното разбиране контролингът може
да се определи като съвкупност от управленски задачи за координиране на отчитането, анализа,
планирането и контролирането на дейността на фирмата на базата на едно общо
информационно обезпечаване. Следователно той се занимава с целевоориентирано
координиране на всички управленски функции на фирмата, което създава възможност за
гъвкаво нагаждане и за приспособяване към промените в обкръжаващата среда. Това е система
за планиране, анализиране, отчитане, регулиране и контрол на дейността, целяща осигуряване
на дългосрочна жизнеспособност и конкурентоспособност на фирмата.
Важен инструмент за ефективно функциониране на всяко предприятие и за постигане на
неговите висши цели в съвременните условия се явява внедряването на контролинговата
концепция и на контролинга в неговото управление.(1)
2.Основни теоритични опорни точки на концепцията за контролинга
Първо. Контролингът има за задача разкриването на модела на факторната обусловеност на
целите на предприятието. Определянето на естеството на самите цели е извън неговите
компетенции, то е прерогатив на висшия мениджмънт и органите на управление. Дали целите са
свързани с печалбата, стойността на компанията, някакви социални ценности или други
показатели, е въпрос, който се решава извън системата на контролинга. Отговорността на
контролинга е свързана с определянето на тези променливи параметри от функционирането на
предприятието и ограниченията им, от които зависи постигането на целите - каква е тяхната
съвкупност и влиянието на промените им върху значенията на целите.
Предназначението на контролинга е да концентрира вниманието в управлението върху
факторите на успеха на предприятието и да го насочи към тяхното овладяване.
1.Ненов,Т.,Контролинг,изд.Наука и икономика,ИУ-Варна,2008г.,с.12-13
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2020 в 01:55 потребител на 38 години
13 мар 2020 в 15:55 студент на 22 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Публична администрация, випуск 2020
10 мар 2020 в 15:19 студентка на 30 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Счетоводство и одит, випуск 2020
08 мар 2020 в 13:23 студент на 40 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
31 яну 2020 в 11:25 студент на 29 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2012
02 дек 2019 в 14:50 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2022
24 ное 2019 в 00:19 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2022
22 ное 2019 в 08:02 в момента не учи на 49 години от Свищов
12 ное 2019 в 13:41 ученичка на 24 години от Разлог - СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви", випуск 2017
26 юни 2019 в 18:55 потребител
 
Подобни материали
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,832
·
4
·
924
·
476
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса

18 мар 2006
·
1,228
·
10
·
1,357
·
105

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса - субекти на паричния пазар, обекти на търгуване, нуждата от валутни пазари, и др.
 

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика

16 мар 2006
·
2,806
·
11
·
1,749
·
531
·
1

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика - реферат.
 

Основи на Бюджетната теория и политика

01 май 2007
·
634
·
3
·
787
·
110

1. Възникване, формиране и развитие на бюджета. 2. Същност и значение на бюджета. 3. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета...
 

Българска фондова борса и извършваните в нея операции – кратка характеристика

19 мар 2006
·
2,532
·
15
·
1,264
·
450
·
2

Българска фондова борса и извършваните в нея операции – кратка характеристика - борса - общи приложения, исторически поглед върху борсите в България, българска фондова борса, операции, закони.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
6 мин
07.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Контролинг

Материал № 513608, от 22 май 2010
Свален: 279 пъти
Прегледан: 488 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 7,158
Брой символи: 46,387

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контролинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения