Големина на текста:
РЕЗЮМЕ
Редица изследвания, включително и продължителни наблюдения върху
развитието на МСП, доказват зависимостта между степента на успеха
на дадено
предприятие и степента на планирането като инструмент на управлението. Тази
зависимост е силно изразена в случаите на стартиращите предприятия.
Бизнеспланът е крайният продукт на целия процес на планирането. В този раздел
се разглеждат основните моменти при разработването на бизнесплан, включително
избор и оценка на бизнесидеята; мисия, цели и обхват; анализ на околната среда
на бизнеса и пазарни проучвания; формиране на маркетингова стратегия; ресурсно
осигуряване на бъдещия бизнес; необходими финансови разчети т.ч.
възвращаемост и печалба). След усвояването на учебния материал в раздела
учениците ще придобият основни познания, необходими за разработването на един
цялостен бизнесплан и за неговата защита пред съответната (кредитна)
институция.
ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ ЗА:
Бизнесплан – разширена схема и общи положения;
Избор и оценка на бизнесидеята;
Мисия, цели и обхват;
Анализ на околната среда на бизнеса.Пазарни проучвания;
Формиране на пазарна (маркитингова) стратегия;
Производствено и организационно управленско осигуряване на
дребния бизнес;
Финансови разчети;
ТЕМА 5.1
БИЗНЕСПЛАН-РАЗШИРЕНА СХЕМА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За или против
бизнес -
планирането в дребния бизнес
• Талантлив новатор създава продукт, който освен уникални характеристики
притежава и конкурентни предимства. С повече ентусиазъм, отколкото средства,
приспособява малък цех, монтира несложни инструменти и започва дейността си
с пет души персонал.
Висококвалифициран служител по злощастно течение на
обстоятелствата се оказва безработен, регистрира фирма „едноличен търговец",
наема помещение във входа на панелния блок и открива минимаркет.
Специализирано „мозъчно ядро" на държавно предприятие напуска
организацията и записва като най-значим актив в началния баланс на
новосъздаденото ООД наличните делови контакти и приятелства в бранша.
Мотивите за основаването на една фирма, както вече се каза, са различни:
от необходимостта от задоволяване на първичните човешки потребности през
стремежа за независимост до търсенето на.самоизява. Общото между описаните
по-горе случаи е, че в резултат на тези инициативи се появяват малки
предприятия, създадени от предприемачи.
За съжаление практиката показва една ясна негативна тенденция. Като
правило дейността на фирмите започва, без да се разработва бизнесплан, който да
служи като ефективен лост за планиране, разпределение и контрол на ресурсите.
Не може да се твърди, че това е пречка за постигане на краткосрочен успех, или
реализиране на „удар", но изследванията са категорични относно пряката връзка
между доброто планиране и дългосрочното оцеляване и растеж на бизнеса.
Бизнеспланирането е добро средство за постигане на максимален ефект от
ограничени налични ресурси. Бизнеспланът е системен подход за посрещане на
бъдещите проблеми и преодоляването им, затова и ня
кои автори го сравняват с
ТЕМА 5 СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС
изграждане на противопожарна инсталация, спестяваща непрекъснати „битки с
огъня" след стартирането.
Бизнеспланът:
•принуждава мениджърите да се замислят върху бъдещата стратегия на
фирмата и да направят обективна преценка на силните и слабите страни на бизнеса;
•откроява ключовите области на развитие, в които фирмата
ще трябва да натрупа опит и да се специализира;
•посочва сферите от дейността, които не са под пълен контрол
и съответно изискват повече внимание;
•информира заинтересувани лица относно бъдещите насоки на
развитие;
•показва финансовата перспектива на фирмата пред външни финансиращи
институции.
ОБЩА СХЕМА НА БИЗНЕСПЛАН
Колкото и изчерпателна и всеобхватна да бъде една схема, тя не би могла да
служи като универсален шаблон за разработването на бизнес-планове. Промени в
структурата и съдържанието могат да се наложат от спецификата на конкретния
бизнес, от целта, която се преследва с разработката, както и от
потребителите, за които е предназначена. Предлаганият опростен модел представя
логична последователност ца най-важните аспекти, които би следвало да отразява
един бизнесплан, като същевременно е само пример и оставя свобода за въвеждане
на необходими за дадения случай корекции.
I. Въвеждаща страница
Име и адрес на фирмата, телефони
Име(на) и адрес(и) на предприемача(ите), телефони, факс, електронна поща,
квалификация, трудов стаж
II. Резюме
Предназначение на бизнесплана
Цели и необходимите ресурси за постигането им
Характеристики на продуктите и пазарен потенциал Маркетингова стратегия и
конкурентни предимства
Парични средства и техните източници
Очаквани финансови резултати
III. Съдържание
Заглавията на всеки раздел и подзаглавията към него
IV. Избор и оценка на бизнесидеята
V. Мисия, цели и обхват
VI. Маркетингови проучвания и стратегии
Анализ на околната среда
Анализ на макросредата
Установяване на търсенето и потребителите. Избор на целеви пазар
Анализ на конкуренцията
Анализ на възможностите и заплахите
Маркетингова стратегия
Продуктова стратегия
Ценова стратегия
Пласментна стратегия
Промоция и реклама
VIII. Производствено и организационно-управленско осигуряване
Производствено осигуряване на бизнеса
Избор на технология и оборудване
Производствени процеси: форми на организация
Организационно- управленско осигуряване
Структура на собствеността и правна форма на бизнеса
Организационна структура на управлението
Персонал - длъжностни характеристики и заплати
Описание на управленския екип - квалификация, опит и т.н.
Мотивация и развитие на персонала
XI. Финансови разчети
Инвестиционни и експлоатационни разходи
Прогнозиране на паричните потоци
Методи за икономическа оценка на проекта
Оценка на риска
Източници на капитала
XIV. Приложения
Схема 5.1
Анализ между отделните
фази и техните
взаимодействия
Тук накратко ще бъдат охаракте-ризирани елементите от бизнесплана като
част от цялостната схема.
Въвеждащата страница представя фирмата и предприемача. Експертите
единодушно призовават към пестеливост при излагането на информацията, а тя би
могла да включва: име, адрес и телефон на фирмата, правна форма по Търговския
закон; име, адрес, телефон на предприемача, както образование и трудов стаж.
Намирането на баланс между визитна картичка и автобиография е
препоръчителната формула.
Резюмето е от изключителна важност. Тези 2-3 страници с резюме на
бизнесплана са първите, които инвеститорите гледат; тогава те решават дали да
четат по-нататък. Отичайки това, препоръчително е всеки, който пристъпва към
разработване на бизнесплана да помни, че:
•резюмето се пише най-накрая;
резюмето трябва да е написано добре, за да бъде прочетено докрай;
резюмето трябва да включва основните моменти от бизнесплана, без
да го преразказва (защото често хората, за които е предназначен бизнесплана се
ограничават да прочетат само него), а именно:
?предназначението на бизнесплана;
?поставените цели и необходимите ресурси за постигането им;
?най-важните характеристики на продуктите и пазарния потенциал;
?маркетингова стратегия и конкурентни предимства;
?парични средства, необходими за реализацията на плана и техните
източници;
?очаквани финансови резултати.
Добавянето на подходяща графика (за очаквания растеж на
продажбите или печалбата, например) придава прегледност, концентрира
вниманието и събужда интерес към разгръщането на следващите страници.
Изборът на идея се сравнява с изграждането на основите на една нова
сграда и ще му бъде отделено специално внимание по-долу. От този момент
нататък започва същинската разработка на бизнесплана, защото едва след като е
генерирана бизнесидеята, се поставят целите, правят се пазарни проучвания за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стартиране на нов бизнес

Тук се включват: Бизнесплан; Избор и оценка на бизнесидеята; Мисия, цели и обхват; Анализ на околната среда на бизнеса; Формиране на пазарна стратегия; Финансови разчети;...
Изпратен от:
djdjdjdjdjdjdjd
на 2010-05-18
Добавен в:
Планове
по Мениджмънт
Статистика:
1,716 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на организацията

25 апр 2007
·
942
·
5
·
1,021

Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи характеристики на сложните организации...
 

Същност и задачи на мениджмънта

09 мар 2007
·
2,692
·
2
·
253
·
318
·
4

Същност и задачи на мениджмънта. Място на маркетинговата функция сред останалите функции на фирмата.
 

Стратегия и стратегическо управление

09 дек 2007
·
1,115
·
19
·
3,075
·
249

Да се мисли стратегически означава съзнателно и умишлено да се формулира желаната насока на развитие. Следователно стратегическото управление е процесът, чрез който организацията и нейните мениджъри определят:...
 

Историческо развитие на науката за управление

22 яну 2009
·
114
·
5
·
1,607
·
72

За “баща” на управленската наука се счита Фредерик Уинслоу Тейлър (1856 – 1915 г.). Съвместно с него работят Томпсон, Хатауей, Барт и др. Фундаменталните му трудове са “Управление на предприятието”...
 

Специфика и характерни особености на йерархичните нива в организационните структури на управление

04 дек 2007
·
326
·
9
·
2,484
·
113

Една от основните отличителни черти на организационната структура на управление е йерархичният й строеж. Организационно - структурната йерархия в управлението съответства на йерархията на целите на управлението, като целта на един подчинен орган е...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
6
1
20.02.2014
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
11
1
5 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Стартиране на нов бизнес

Материал № 511000, от 18 май 2010
Свален: 1,716 пъти
Прегледан: 3,793 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: План
Брой страници: 32
Брой думи: 11,267
Брой символи: 71,713

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стартиране на нов бизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения