Големина на текста:
Тема: Годишно счетоводно
приключване,процедури на изпълняване и
произтичащите от това стопански операции и
тяхното отчитане.Съставяне на годишен баланс
върху основа данните от годишната оборотна
ведомост
1.Същност на годишното счетоводно приключване
Съобразно специфичните за него средства и методи счетоводството
измерва и регистрира промените в средствата и техните
източници,възникващи в предприятието вследствие на извършените
стопански операции.Това се осъществява непрекъснато и всеобхватно чрез
цялостно организирана система за текущо счетоводно отчитане дейността
на счетоводната единица,наречена с обобщаващото наименование в Закона
за счетоводството”предприятие”.
За нуждите на управлението на предприятието и за удовлетоворяване на
информационните потребности и неговите контрагенти-от една
страна,както и за създаване на необходимата на държавата и на нейните
управленски органи информация за дейността на предприятието-от друга
страна се налага периодично счетоводството да предоставя обобщена
информация:за състоянието и промените в активитe и пасивите на
отчетната единица,за финансовото и имуществено състояния ,за паричния
поток,за резултатите от цялостната дейност през отчетния
период.Формирането на тази обобщена резултатна информация става чрез
прилагането на известния в счетоводството способ на сводката на
отчетните данни.Той може да се разглежда като логическо продължение на
способа на текущото счетоводно отчитане и като негов естествен
завършек.В този смисъл годишното счетоводно приключване може да се
разглежда и характеризира като специфичен процес на обобщаване и
логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото
счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна
информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на
предприятието за годината.За отчетен период Законът за счетоводството
приема календарната година.Той започва от 1 януари и приключва на 31
декември на отчетната година.
Съзададена по такъв начин резултатната счетоводна информация се
филтрира съобразно информационните потребности на потребителите и.Тя
се обобщава и синтезира в информационни масиви,изградени по
икономическа еднородност и управленско предназначение.Тези масиви
приемат цифрово отражения и системно изложение в съответните
носители на информация.Такъв носител с комплексен характер е годишния
счетоводен отчет на предприятието.
Годишния счетоводен отчет на предприятието следователно може да се
разглежда и научно да се третира като система от взаимосвързани и
взаимообусловени носители на резултатна счетоводна информация за
състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за
неговото финансово състояние към края на отчетната година.От гледна
точка на единия счетоводно-отчетен процес,той може да се разглежда и
като продукт на заключителния етап на счетоводното приключване.
В условията на пазарното стопанство информацията в годишния
счетоводен отчет,показана в парично стойностен израз,е предназначена за
анализа на целокупната дейност на предприятието и за последващ контрол
върху тази дейност.С особена важност тук се откроява предназначението
на тази информация за установяване и характеризиране финансовото
състояние на предприятието.По тази причина, макар и с определена
условност е прецизността на наименованието,годишния счетоводен отчет
се нарича финансов отчет.Това наименование се съдържа и използва в
Четвъртата директива (от 1978г) на страните ,членки на европейската
икономическа общност.(сега Европейски съюз),както и в Международните
счетоводни стандарти,издадени от Комитета за международни счетоводни
стандарти.
Тук би следвало да се посочат особено важните постановки за
целта,качествените характеристики и елементите на финансовите
отчети,които са формулирани в Общи положения за изготвяне и
представяне на финансови отчети,разработени от Комитета за
Международни счетоводни стандарти.Целта ,която се преследва със
съставянето и представянето на финансовите отчети,е че чрез тях в
качеството им на специфични носители,да се предостави информация за
ефективността и за промените във финансовото състояние на дадено
предприятие.Тази информация е предназначена ,както излишно се
отбелязва,да ползва широк кръг потребители при взимане на
икономически решения.”Финансовото състояние на едно предприятие
зависи от ресурсите,които то контролира,от финансовата му
структура,ликвидността и патежоспособността му,както и от способността
му да се адаптира към промените и средата,в която действа”-се посочва в
т.16 на Общите положения.Подчертава се ,че информацията за
финансовото състояние се съдържа най-вече в баланса,докато
информацията за ефективността се съдържа най-вече в отчета за приходите
и разходите.Що се отнася до информацията за промените във финансовото
състояние,тя се представя като отделен отчет към счетоводните отчети.
Тук би следвало да се преведат и формулираните качествени
характеристики на финансовите отчети.Тези характеристика са важна и
неотменна предпоставка за пълно удовлетворяване на информационните
потребности на потребителите на резултатната счетоводна
информация,систематизирана и отразена в годишния счетоводен
отчет.”Качествените характеристики са свойствата-се отбелязва в т.24 на
Общите положения,-кооито правят предоставената чрез счетоводните
отчети информация полезна за потребителите.Четирите главни качествени
характеристики са разбираемост,уместност,надежност и сравнимост”
Разбираемостта за потребителя се посочва в т.25 на Общите положения-
е основното качество на информацията,предоставена в един счетоводен
отчет.Предполага се че потребителят има нормални познания по
счетоводство,деловата и икономическата дейност и че има желанието да
проучи с известно старание предоставената му информация.Това не
означава изключването от счетоводните отчети на комплицирани въпроси
поради единствената причина,че би била прекалено сложна за разбиране на
потребителите информацията в счетоводните отчети.
Същността на качествената характеристика уместност се корени в
характера на информацията,включена в счетоводния отчет,и по-конкретно-
способността на тази информация да влияе за вземане на икономически
решения от потребителите при оценката на минали,настоящи и бъдещи
събития,потвърждавайки или коригирайки техни предишни оценки.
Уместността означава същественост на информацията.Тя е съществена и
се възприема,че е съществена ,ако непосочването и или неправилното и
представяне би повлиялона решенията ,които потребителите вземат на
базата на счетоводния отчет.Или още:съществеността представлява по-
скоро праг или пределна точка-посочва се в Общи положения-т.46.
Надежността е свързана с полезността на информация.Качество
надежност притежава информацията от счетоводни отчети,когато в нея
липсват съществени грешки или пристрастност,т.е потребителите да
разчитат,че информацията отразява достоверно онова,което и е възложено
да представи,или онова,което би трябвало да представи.
Надежността изисква,както вече се посочи,информацията да представя
достоверно сделките и събитията на предприятието.това представяне
следва да се позовава на предимство на съдържание пред формата на
сделката или събитието.Следва да се съблюдават изискванията за
:неутралност на представяната информация;за предпазливост,т.е повече
внимание при преценките;завършеност в съшност и стойностно
отношение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
Изпратен от:
marieta_86
на 2010-05-18
Добавен в:
Дипломни работи
по Счетоводство
Статистика:
913 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Годишно счетоводно приключване. Сравнение между частния и бюджетните предприятия.
добавена от duelist 29.11.2012
0
75
съставяне на оборотна ведомост! спешно
добавена от kristina.aleksandrova 27.01.2013
1
54
Помощ:( Счетоводство
добавена от mara88_abv_bg 19.06.2012
4
83
Подобни материали
 

Годишно счетоводно отчитане, годишен счетоводен отчет (курсова работа)

17 апр 2007
·
3,070
·
16
·
1,615
·
690

Технологията на годишното приключване е относително дълъг процес, който преминава през определени процедури, които са свързани помежду си, взаимно се обуславят и протичат в определена последователност.
 

Приходи и разходи

09 май 2011
·
75
·
2
·
386

Отчитане на финансовите и извънредни приходи и разходи...
 

Годишно счетоводно приключване

20 авг 2007
·
1,032
·
24
·
1,703
·
306

Курсова работа по застрахователно счетоводство..........
 

Годишно счетоводно приключване

23 апр 2008
·
1,392
·
12
·
1,246
·
746
·
3
·
2

Магистърски проект НА ТЕМА: Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,406
·
11
·
2,586
·
354

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Теория на счетоводството
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е за самоподготовка на студенти. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
3
2 мин
29.10.2021
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Годишно счетоводно приключване

Материал № 510927, от 18 май 2010
Свален: 913 пъти
Прегледан: 1,094 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 47
Брой думи: 10,957
Брой символи: 72,172

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Годишно счетоводно приключване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
96 25

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
335 25

виж още преподаватели...
Последно видяха материала