Големина на текста:
Въпрос № 1: Методика на ЧЕО - предмет на изследване. Специфични особености на ЧЕО.
Връзка на методиката на ЧЕО със сродни науки. Дефиниране на понятието „метод”
Методиката е раздел на Педагогиката. Методиката в частност си поставя за задача преподаването
като предмет на изследване, предмет на усвояване.
?Методика на ЧЕО - Изграждане , формиране на умения, ученикът трябва да бъде научен да
усвоява ( изразява) информация на чужд език.
І. Задачи на методиката
?Предмет на обучение: езика.
Задачите, които си поставяме са да дефинираме конкретни цели и за часа, и за целия процес на
обучение:
- Критерии, подбор и организация на учебното съдържание
- Методи на обучение
Методика: Теория + Практика на обучението
? ?
Дидактика Техниките, които прилагаме
? в обучението в класната стая
Дефиниране на целите
Когато се изработва учебник за чужденци, трябва да се покаже спецификата и интерференцията с
родния език.
ІІ. Методиката като самостоятелна наука
1.1. Метод - начин на обучение. Вниманието на тези, които се опитват да дефинират метода, се
ограничава в отделни аспекти. За да се даде по-обстойно определение на понятието метод, трябва
добре да познаваме отделните компоненти.
Нунан (англ.) - в опита си да дефинира понятието го стеснява и отъждествява като ТЕХНИКИ
и ДЕЙНОСТИ, но тази дефиниция не е достатъчна, липсва теоретичната част.
Антъни - разграничаване между ПОДХОД, МЕТОД и ТЕХНИКИ
Ричърдс и Роджърс (1990) - дефинират 3 основни понятия: ПОДХОД, ДИЗАЙН и
ПРОЦЕДУРИ.
Подходът предхожда метода, той е по-теоретичната подготовка. Подходът и методът присъстват на
ниво дизайн. Дизайнът е нивото, на което се дефинират целите, изработва се програма на обучение,
определя се ролята на учителя, ученика и ролята на работните материали. Етапът на приложение
( ниво Техники при Антъни ) при Ричърдс и роджърс се проявява в по-широк смисъл: ниво
ПРОЦЕДУРИ. Процедурите са всичко, което правим в практиката на обучение. МЕТОДЪТ се
свързва с ПОДХОДА, реализира се като ДИЗАЙН и се прилага в практиката чрез ПРОЦЕДУРИ НА
ОБУЧЕНИЕ.
* Метод ( гр.) - път, който води към постигането на цели
Изборът на методите е съзнателен и разумен (формиране на метода, чрез който ще бъдат
осъществени целите)
1.2. Фактори
а) На нивото на подхода - същност на езика и неговите характеристики като предмет на усвояване
б) Характеристики на целите, конкретно представени в учебното съдържание.
в) Техники и средства, които ще осигуряват постигането на целите.
г) Проверка на постиженията ( оценяването ). Значението на проверката е да оценим резултатите.
Езикът е средство, което ни осигурява социални контакти. Трябва да мислим как ще оценяваме устно,
писмено, само лексика, само граматика или всичко комплексно.
Методът е комплексно понятие.
1
1.3. Основни елементи, които са интегрирани в метода:
а) Теоретични основи
б) Описание на лингвистичните елементи, които са подбрани
в) Подходящо подбрани техники, които да осигурят целите на усвояване
ІІІ. Методика на Чуждоезиковото обучение и сродните й науки
Сродни науки на Методиката са Психологията, Педагогиката, Лингвистиката ( Какво е
езикът?; Изясняване на концепцията за същността на езика ) и Социологията.
Педагогиката изследва как да преподаваме.
Психологията отчита как се усвоява езика от учениците ( ученикът е център на обучението,
най-важното е той да усвоява; ученикът сам намира начин на усвояване, учителят трябва да предложи
различни начини ).
Социологията твърди, че основната и единствена функция на езика е да функционира като
средство за общуване.
І V. Качества, които трябва да притежава един учител
1. Положителни качества
- всеотдайност, добронамереност, уважение, компетентност, премерена взискателност
- динамика и ритъм на часа ( много важно е учителят да успява да ангажира учениците, да включва
всички в часа );
- разнообразие на учебните дейности ( игрови/ състезателни елементи; песните );
- внимание за всички и безпристрастно и деликатно отношение;
- стимулиране; търпение и толерантност;
- усмивка и добро настроение; личен пример;
- постоянен контрол; целенасоченост и добре разпределено време; добро организиране на протичане
на часа - първо езикови упражнения, в края на часа комуникация
- използване на нагледни средства, провокиран интерес
2. Отрицателни качества
- мудност
- еднообразие
- демотивация
Въпрос № 2: Методи на обучението по чужд език. Исторически преглед. Граматико-преводен
метод. Директен метод. Аудиолингвален метод.
І. Фактори:
1. Промени на възгледите по отношение на целите ( какви умения трябва да изгражда учителя )
2. Каква компетентност, какви умения трябва да добие учещия
3. Основна цел - да се знае добре граматиката
4. Промени в теоретичните схващания за същността на езика като социално явление и предмет на
усвояване ( лингвистични и психологически основи на метода / подход / )
ІІ. Традиционни методи
1. Грамчатико-преводен метод
В началото идеята за владеене на езика се е отъждествявала с владеенето на граматиката (
Граматико-преводен метод ). Това е периодът, в който се учи латински и старогръцки. Методът,
който се ползва при латински и старогръцки се пренася и при ученето на чужди езици - традиционна
граматика. Граматиката е водеща и ученето на езика се базира на граматичните правила. Откъси от
литературните образци ( четене и писане ) и устната реч са оставени на заден план.
Основни елементи, които характеризират Граматико-преводния метод
1.1. Теории, които влияят при формирането на Граматико-преводния метода:
2
а) Лингвистични теории ( основи )
- Езикът е система от правила, които са приложими в изреченията и текстовете. За модел служат
латинският език; традиционна граматика
- Езиков модел - литературните образци, които се ползват в учебната практика
б) Психологическа теория (основа ) - теорията, която се отнася до усвояването на езика
- Дедуктивен подход при преподаване на правила - водещо е правилото и после се обяснява с
примери
- Индуктивен подход - от пример към правило
- усвояването на граматиката( формален подход ) - с цел развиване на интелектуалните способности
на индивида
- ученето и усвояването е съзнателен процес и изисква съзнателно усилие
в) Педагогическа теория( основа )
Дедуктивното усвояване се постига чрез анализ, запаметяване, наизустяване. Целите основно са
ориентирани към граматичното познание.Преподавателят има водеща роля в учебния процес.
Ученикът е пасивен участник ( той трябва само да асимилира в уцебния процес )
г) Социално-лингвистична теория ( основа )
Чуждоезиковото обучение се е смятало като привилегия за основни социални групи, с цел да обогати
човешкия интелект
1.2. Принципи при Граматико-преводния метод ( управление на учебния процес ) - процесът изцяло
се ръководи от учителя и протича под ръководството на учителя
1.3. Цели на Граматико-преводния метод
а) Усвояване на граматични норми и правила
б) Усвояване на морфологията, научаване на думи ( списък от думи, който е задължително с превод
на родния език ); първо се наизустяват и после се виждат в контекст
в) синтактични умения ( изречение )
г) Целеви дейности - Четене и превод от чуждия на родния език и обратно
1.4. Реализиране на метода в практиката на обучение. Учебни дейности:
а) Дейности, ориентирани към запаметяването
б) Правят се упражнения за превод и усвояване на правилата
1.5. Процедури ( протичане на учебния процес ):
а) Ползва се родния език при даване на необходимите обяснения, за да се разбере по-добре чуждия
език
б) Организиране на дейностите в подходяща последователност ( обясняване, разбиране, упражнения )
в) Грешките не се толерират, те се коригират моментално
ІІІ. Естествени методи
В края на ХІХ в. ( 80-те години ) се наблюдава реформа в образованието. Заговаря се за
естествен начин на усвояване ( чуждият език трябва да се усвоява така както детето усвоява родния
си език). Смята се, че има схема, по която чуждият език може да бъде усвоен така както родният.
Обучението не е за елита, то е достъпно за всеки.
Естествените методи предлагат да се имитира усвояването на езика в естествена среда ( човек
научава езика като говори ). Тези методи извеждат на преден план устната комуникация.
1. Директен метод ( края на ХІХ в. ) - най-широко разпространен и най-познат от времето на
реформаторското движение в Европа. В този случай родният език трябва да се премахне при
изучаването на езика, за да се развие усет към чуждия език, за да започне да се мисли на другия
език. Този метод не стъпва на здрава основа ( асоцииране на идеи )
1.1. Теории ( основи ), които влияят при формирането на директния метод
а) Лингвистична теория (основа)
Не може да се говори за лингвистична теория, която да замени традиционното описание. Преподава
се и се усвоява говоримия език, така както се ползва в ежедневието. Използват се диалози, думите се
свързват директно с представата за предмета и се свързват в контекста.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение

Методика на ЧЕО - предмет и задачи; Методи на обучението по чужд език; алтернативни методи; комуникативен подход; учебно съдържание; планиране на учебния процес;...
Изпратен от:
vania17
на 2010-05-18
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
813 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методика на обучението

19 фев 2010
·
308
·
31
·
1,391
·
461

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
 

Пищови по методика на обучението

28 фев 2011
·
811
·
8
·
8,582
·
1

Научен статус на методика на обучението - обект, предмет, цел, задачи, връзка с другите науки. Цели и целеполагане в професионалното обучение - елементи на целите; образователни, възпитателни и развиващи цели...
 

Методика на обучението по човек, природа, общество

06 юни 2011
·
409
·
1
·
753
·
699
·
1

Тази методика изучава и предлага технологии за изучаване на природата чрез науките, които я изследват...
 

Обогатяване на речника - методика на чуждо езиковото обучение

18 юни 2011
·
50
·
3
·
923
·
58

Лексикалната единица се употребява от ученика за изразяване на собствена мисъл, той прекрасно знае значението е неправи грешки в употребата. Лексикалната единица е усвоена активно и замества автоматично съответната мисъл в бълг. език...
 

Методика на обучението по български език и литература

06 апр 2012
·
2,458
·
36
·
21,685
·
4,542
·
9

След началното ограмотяване, когато децата основно се запознават със звуковете и буквите и осъзнават механизмите на прехода от една звукова система (буквена) в друга (звукова) и обратно....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
125
2
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
103
3
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение

Материал № 510002, от 18 май 2010
Свален: 813 пъти
Прегледан: 1,219 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 8,741
Брой символи: 56,457

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по методика на чуждоезиковото обучение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала