Големина на текста:
Тема 1. Предмет и методи на социалната демография.
Актуалност на демографския проблем в световен и европейски мащаб.
Възникване на демографията като наука. Исторически преглед. Връзки на
демографията и социалната демография с другите науки.
1. Демографските проблеми и тяхната международна значимост.
Демографският проблем – един от най-актуалните проблеми на съвремието.
Диференциация на демографските проблеми – в развиващите се страни –
демографски бум: висока раждаемост и ниска смъртност, висок прираст на
населението – Индия, Китай и ; в Европа – застаряване на населението, ниска
раждаемост и висока емиграция.
Ppt g_growth_MDCs_LDCs – растеж на населението в развиващите си и в
развитите страни
Ppt g_world_pop_clock – демографски часовник
Международни организации, ангажирани с проблемите на населението: ООН,
Съвет на Европа, Европейски съюз, СЗО, Международна организация по труда
(МОТ), Международна организация по миграциите идр.
Световни конференции по населението – Букурещ (1974), Мексико (1984), Кайро
(1994).
Връзка на проблемите на ръста или намаляването на населението с
икономическите проблеми, заетостта, проблемите на околната среда,
заболеваемостта, правата на човека, бедността, не/грамотността и пр.
Демографският проблем – комплексен проблем.
2. Определение на демографията като наука. Предмет.
Изучаване на човешките населения във връзка с тяхното възпроизводство като
резултат от раждания, умирания и миграционни движения. Изучаване на
населенията като възпроизвеждащи се съвкупности. Това включва:
- състав и структура на населението: по пол, по възраст (възрастово-полова
пирамида), по семейно положение, по образование, по етническа
принадлежност, по населено място и др.;
ppt g_age_distribution възрастово-полова пирамида
- процеси – раждаемост, брачност, смъртност, миграция, чрез които
населенията се променят;
- връзките между структурите и процесите;
Изследванията на чов. населения се извършва в 3 етапа:
- събиране на статистически данни на основата на преброявания на
населението, текуща демографска статистика, както и на основата на
специализирани изследвания за получаване на количествени и качествени
(нагласи, мнения, поведения) данни за населението;
- количествен анализ на тези данни – демографски анализ;
- изследване на причинно-следствени връзки търсене на причините за
наблюдаваните явления
- изграждане на демографски прогнози
ppt g_trends_pop_growth_world прогонози за населението
ppt g_world_pop_growth
ppt g_world_pop_growth_billn
Демографска прогноза – определяне на бъдещото развитие на едно население
на базата на хипотези за развитието на отделни негови компоненти – прогнози на
структурата на българското население до 2020 г., до 2030 г., до 2050 г. по брой,
възраст, пол, образование и пр. Такива прогнози са правени от ООН, НСИ и др.
за българското население – 6,5 млн до 2030 г., 4,5 млн до 2050 г. Три варианта на
прогонози: оптимистичен, реалистичен, песимистичен.
3. Производни дисциплини от демографията
- демометрия – проблеми на населението от гледна точка на измерването
- математическа демография
- икономическа демография
- историческа демография
- социална демография
Социална демография – Изучава връзките между демографските процеси и
структури и контекста, ситуацията в дадено общество. Например: защо в
съвременните общества, в които има развита икономика, раждаемостта е ниска.
Какви са последствията от демографското остаряване и пр.
3. Основоположници на демографията.
Джон Граунт – 1620-1674 изследва смъртните актове в Лондон и изучава
причините за умиранията – създава първообраз на таблиците за смъртност,
оценява отношението между половете при ражданията, брой жени във фертилна
възраст, сравнява раждаемостта в Лондон и селските енории – създава основите
на статистическото изучаване на населението
Гийар употребява за първи път през 1855 г. термина „демография” в
съчинението си „Елементи на статистиката на хората или демографията”.
Демографията= политическа аритметика
Фуко – демографията = раждане на биополитиката – управление на населението
като се знае неговия състав, характеристики
4. Възникване и развитие на демографията в България.
Първите изследвания на населението – след Освобождението, Кр. Сарафов
първото преброяване на населението през 1880 г.
Г. Данаилов – първите лекции по демография през 1908 г. и множество книги и
учебници по демография
Н. Агънски, Т. Обрешков, Д. Мишайков («Столетниците в България», 1929 г.) и
др.
След Втората световна война – А. Тотев, З. Сугарев, И. Кацаров, Н. Наумов, И.
Стефанов, М. Минков и др.
5. Връзки на демографията с други науки
социология, икономика, психология, история, математика, статистика, география
и пр. Демографията има интердисциплинарен характер. Сърцевина на
демографията: математически и статистически знания. Базово обучение в някоя
дисциплина и надстройване на знанията с демографски знания и методи.
Demography—Population Studies
6.Методи в демографията
- статистически - количествени
- математически - количествени
- антропологически - качествени
- социологически – количествени + качествени
Надлъжен анализ – проявлението на даден процед в дадена кохорта – примерно
броя на родените деца на жените,родени между 1950-1960 г.
Напречен анализ – проявлението на даден процес през даден период, най-често
календарна година – примерно броят на родените деца през 2007 г.
Тема 2. Информационни източници за населението.
Изчерпателни изследвания (преброявания), текуща демографска
статистика, репрезентативни изследвания на населението.
1. Преброявания на населението.
Съществуват още от дълбока древност с оглед нуждите на военната и
финансовата дейност на държавите.Първите датират от времето на Мосей – 2238
г.пр.н.е.,, в Китай и Египет, Древта Гърция.
В България започват след Освобождението – първото през 1880 г. за Княжество
България и 1884 г. – за Източна Румелия. Следващите: 1887, 1892, 1900, 1905,
1910, 1920, 1926, 1934, 1946, 1956, 1965, 1975, 1985, 1992, 2001.
Определение- специално организирано статистическо наблюдение за събиране
на информация за структурите на населението – брой, пол, възраст и пр. На
основата на информацията се правят изчисления за движението на населението,
за прогнози и пр.
Характеристики на преброяването:
- изчерпателно наблюдение, обхваща цялото население
- сведенията се събират непосредствено от хората в домакинствата, които
дават сведения и за останалите членове
- извършва се със предварително определен инструментариум –
въпросник/анкетна карта
- строга централизация, за да се получи унификация в задаването на
въпросите и получаваната информация
- получената информация се отнася за определен критичен момент
Методи на преброяване
- метод на анкетиране/допитване чрез преброители, които обхождат
домакинствата;
- метод на самопопълване – прилага се в страни където образованието на
населението е високо
Категории население
-Налично – постоянно наличното население плюс временно живущите лица (те
имат друго постоянно местожителство, но по време на преброяването са били на
територията на друго населено място)
- Постоянно – постоянно наличното население плюс временно отсъстващите
лица (това са жители на мястото, където се извършва преброяването, но по
време на преброяването те се намират на друго място)
По време на преброяването се извършва три типа записване за всяко лице: дали
се отнася към постоянно наличното население, дали се отнася към временно
живущите лица, дали се отнася към временно отсъстващите лица
Единица на наблюдение
- домакинство – може да се състои от хора, които живеят заедно, но нямат
родствена връзка: семейство+ наемател; домакинство може да съвпада със
семейство – най-честият случай
- семейство

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2019 в 15:05 потребител на 30 години
16 юни 2018 в 16:31 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Социология, випуск 2018
06 юни 2018 в 17:24 студент на 25 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2017
19 фев 2018 в 13:31 в момента не учи на 42 години
06 фев 2018 в 12:00 студент на 31 години от Пловдив - МУ Пловдив, факулетет - Медицински колеж, специалност - Медицинска сестра, випуск 2018
23 ное 2017 в 13:48 студент на 31 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - Машиностроене и уредостроене, специалност - Хидравлична и пневматична техника, випуск 2014
13 юни 2017 в 12:33 ученик на 26 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
значение и смисъл на здравето като ценност вчера и днес
добавена от ivajlo.hristov1 31.12.2014
0
9
Ниската раждаемост в България
добавена от petq089 14.04.2019
2
7
развитие на заетостта в българия
добавена от boriana_gs 26.05.2012
1
22
Подобни материали
 

Текуща демографска статистика

11 фев 2008
·
483
·
16
·
1,783
·
158
·

Създаването на държавно учреждение за статистически изучавания в България става в процеса на изграждане на новата държава. През последните две десетилетия на ХІХ век успоредно с провеждането на първите преброявания на населението се полагат основите...
 

Административна школа на управление

02 май 2018
·
4
·
9
·
1,541
·
8

Основоположник на тази школа е Анри Фейол (Файол). Той извежда петте функции на управлението, които са планиране, организиране, координиране, ръководене и контрол. Според файол управлението е универсална наука, която може да се приложи във всяка една...
 

Социология на стопанската организация

23 яну 2008
·
90
·
7
·
2,193
·
50

Корпоративна комуникация - обхваща комуникацията вътре в корпорацията и с външният свят. Начинът на формализиране на отношенията във фирмата, културният модел. Културен модел - има писани и неписани правила, кодекс, устав, правилник...
 

Социалната риля на телевизията

17 дек 2007
·
260
·
1
·
247
·
61
·
2

Ние живеем с медиите и чрез тях. Няколко години след своята поява‚ телевизията се е превърнала в културен епицентър на нашите общества. Това е така, защото комуникацията е решаващият фактор, определящ културата...
 

Психология и социология на управлението

12 дек 2007
·
429
·
8
·
4,470
·
140
·
1

Психология и социология на управлението 1.Въведение в социологията и психологията на управлението.; 2.Социални системи и техните закономерности. Обществото, като социална система. 3.Управление на системите. Основни характеристики на управлението.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Социална демография

Материал № 508405, от 15 май 2010
Свален: 175 пъти
Прегледан: 309 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 35
Брой думи: 11,395
Брой символи: 71,281

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална демография"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения