Големина на текста:
КОНСПЕКТ
ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА
Факултет по обществено здраве; 2 семестър; 2010
1.Социалната медицина като наука – развитие, предмет, направление,
взаимовръзки с другите науки, основни задачи, роля и значение на
медицинската наука и практика..
2.Основни методи на социалната медицина – епидемологически,
статистически, социологически, икономически и други.
3.Здраве и болест – определения, интегрален модел „Здраве.болест” и
неговото значение, индивидуално и обществено здраве.
4.Социални фактори на здравето и болестта на нивото на
индивидуално здраве и на ниво обществено здраве. Класификация на
социалните фактори.
5.Социално медицинският подход в клиничната медицина. Социална
етиология, социална профилактика, социална терапия, социална
рехабилитация.
6.Обществено здраве. Системен подход при анализа на общественото
здраве. Цикъл при социално- здравните явления. Основни показатели
/измерители/ на общественото здраве.
7.Демографските процеси като измерители на общественото здраве.
Демографска ситуация и демографска политика.
8.Физическото развитие като измерител на общественото здраве. Методи
за анализ и оценка на физическото развитие. Акселерация –
съвременните проблеми.
9.Заболеваемостта като показател на общественото здраве. Основни
понятия. МКБ. Източници и методи за изучаване на заболеваемостта.
10.Заболеваемостта с временна нетрудоспособност – показатели,
фактори, структура, динамика, медико - социални проблеми.
11.Заболеваемост с трайна нетродуспособност – определения, методика
за изучаване, тенденции, медико- социални проблеми.
12.Социално значими заболявания – характеристика, тенденции, рискови
фактори. Програми за борба със социално значимите заболявания.
13.Семейно здраве. Функции, дейност и отношения в семейството.
Рискови семейства. Семейно планиране.
14.Здравна култура. Здравна просвета и здравно възпитание. Сексуално
възпитание.
15.Промоция на здравето. Отавска харта. Здравно възпитание при
промяна на здравето. Програма за промоция на здравето.
16.Международно здравно сътрудничество. СЗО. Стратегия на СЗО
„Здраве за всички”. Състояние на международното сътрудничество на
Реи. България в областта на здравеопазването.
17.Здравеопазване. Здравна служба. Здравни органи. Приоритети в
здравеопазването.
18.Законодателни основи и финансиране на здравеопазването. Закон за
народното здраве и други законопроекти отнасящи се до здравеопазната
система у нас. Форми на финансиране на здравеопазването.
19.Първичната здравна помощ. Роля и място на ръководителя и здравните
грижи в първичната здравна помощ. Стратегия на реформата в
първичната здравна помощ.
20.Бърза и неотложна помощ. Медико-социални проблеми на
травматизма.
21.Организация на болничната помощ. Ролята на ръководителя по
здравни грижи в болницата. Стратегия на МЗ за стационарната помощ.
22.Медико- социални проблеми в майчиното здравеопазване. АГ помощ.
23.Медико- социални проблеми на детското население. Педиатрична
здравна служба. Място и роля на ръководителя по здравни грижи в
педиатричната здравна служба.
1.Социалната медицина като наука – развитие, предмет,
направление, взаимовръзки с другите науки, основни задачи, роля и значение на
медицинската наука и практика:
Родината на социалната медицина е Германия. През 1920 г. Гротян създава първата
катедра по социална медицина в Берлин. Предвестник на социално -медицинските
идеи е Йохан Петер Франк. В България първата катедра по социална медицина е
създадена през 1950 г. от проф. Асен Панев, наименована „Организация на
здравеопазването”; 1966 г.- „Социална хигиена”; 1984 г. „Социална медицина”; 1991 г.-
„Социална медицина и обществено здраве”; 1999 г.- Социална медицина и здравен
мениджмънт.
Социалната медицина е нетрадиционна интегративна наука, чиито предмет на
изучаване е общественото здраве като цялостна система подчиняваща се на
специфични закономерности.
Социални аспекти на социалното здраве:
- влияние на социалните фактори на човешкото здраве;
- влияние на здравето върху социалните фактори;
- социален обект на здравеопазните дейности;
- социален субект на здравеопазните дейности;
Социалната медицина изучава човешкото здраве на индивидуално, на популационно,
на обществено ниво.
Генералната й задача е постигането на системно -цялостна картина на общественото
здраве, за което е нужно да се обхванат всички аспекти на общественото здраве,
които да се анализират по-отделно и след това да се синтезират в един обобщен
образ.
Социалната медицина се счита за мост между естествознанието и обществознанието.
Структура на социалната медицина:
- обща социална медицина – обща теория
- гранични социално- медицински дисциплини, формират се в процеса на
взаимодействие на медицинската теория с различни социални науки – медицинска
демография, мед. социология, мед. статистика, етика, право, икономика на
здравеопазването и други.
- профилни /частни/ социомедицински дисциплини – формират се в процеса на
взаимодействие на различни медицински дисциплини със специална теория –
социална епидемология, социална хигиена, соц. педиатрия, психиатрия и други.
- наука за общественото здравеопазване – практико- приложни дисциплини – здравен
мениджмънт, здравна политика, здравно законодателство, здравна информатика,
промоция на здравето и други.
Социалната медицина е теоритична дисциплина на здравеопазването като цялостна
система.
Главни задачи: мониторинг и оценка на:
- здравните потребности на населението
- изменящите се здравни потребности
- ефективността на здравеопазната дейност
Мисията на социалната медицина е да представи за целите на държавното
управление обобщаваща системна информация за общественото здраве и
здравеопазване и техните фактори.
Основни фактори на социалната медицина:
- интегративно – методическа – осигурява широк социално -медицински подход и стил
на мислене и действие
- социално- етична – дава обективни критерии и познания за етична оценка на всяка
национална здравеопазна система и на произтичащите от нея промени
- здравно- управленска – най-важната практическа функция на социалната медицина
е научната обосновка на политическите и управленските решения в
здравеопазването.
Интердисциплинарни връзки и взаимодействия:
- акцепторни – социалната медицина възприема знания и методи от други науки,
постоянно обогатявайки своята теория и методология.
- донорски – социалната медицина влияе на другите науки, предоставяйки им своята
методология и социално- медицински стил за анализ на здравните явления и процеси.
2.Основни методи на социалната медицина – епидемологически, статистически,
социологически, икономически и други:
Методите на социално- медицинските изследвания са:
1. Исторически позволява да се анализират развитието и тенденциите на
общественото здраве и да се оцени настоящото и бъдещето на здравеопазването.
2. Статистически – позволява изучаването на масово проявяващите се явления, обект
на социалната медицина – заболеваемост, смъртност, здравни потребности, здравни
дейности и др., изучават се здравните явления на надиндивидуално ниво.
- изчерпателни или цялостни;
- репрезентативни – частично изучаване на случайна извадка представителна за
цялата съвкупност, но чрез получените изводи се характеризира генералната
съвкупност. Те са за предпочитане защото са по-евтини и предоставят по-точна
първична информация.
Анализът на резултатите става чрез – алтернативен анализ, вариативен анализ,
корелационнен анализ, непараметричен анализ, регресивен анализ, анализ на
динамичните промени и др.
3. Икономически метод – оценява приноса на здравеопазването за националният
доход в механизма за изразходване на здравните ресурси. Важно е да се анализира
съотношението между изразходваните ресурси-вход и резултатите от здравната
дейност- изход.
4. Социологически метод – позволява да се изучат социалните отношения свързани
със здравето и неговото опазване. Събраната и анализирана информация има-
Управленческа; Критично – аналитична; Познавателна и общо културна функция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална медицина - лекции

Социалната медицина като наука – развитие, предмет, направление, взаимовръзки с другите науки, основни задачи, роля и значение на медицинската наука и практика...
Изпратен от:
silvana
на 2010-05-15
Добавен в:
Лекции
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
1,464 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Промоция на здравето и поведенчески рисков фактор - алкохолизъм


Като поведенчески рисков фактор по принцип може да се приеме, че са едни или други елементи в личното поведение на човек, които повишават вероятността за влошаване на здравето изобщо или засилват податливостта към определени заболявания...
 

Стратегия за промоция на здравето


Здравно–образователна програма за профилактика на наркоманиите. Наркоманията представлява патогенна потребност от системно приемане на определени вещества при наличност на повишена толерантност и настъпване на абстинентни явления при прекъсването на...
 

Промоция на здравето


Като теpмин промоция на здравето се определя за първи път в Отавската харта през 1986 год. В нея се говори за процес, свързан с предоставяне възможност на хората да засилят контрола върху своето здраве...
 

Социална медицина


Здравна политика - структура, приоритети, законодателни основи. Национална здравна стратегия....
 

Здравословна социална медицина


Всяко правителство трябва да изгради една правилна и успешна социална политика, засягаща физическото и психическо здраве и социалното благополучие на личността, но за да го стори, трябва да се води от...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Промоция на здравето
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.
(Труден)
25
3
1
7 мин
07.08.2019
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
27
1
2 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Социална медицина - лекции

Материал № 508399, от 15 май 2010
Свален: 1,464 пъти
Прегледан: 2,154 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 9,749
Брой символи: 67,790

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална медицина - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала