Големина на текста:
1 . Конст-зъм.Сравнителен преглед на К-те
І.Коституционализъм/К-зъм/-възникване и същност-
1.Понятието“конституция”/К-я/ произхожда от латинския термин “constituere” к-то
означава устройвам, уста новявам. Термина се свързва с устройването на държавата,а в
новата история-епохата на буржоазните революции към понятието се наслагва и
разбирането за К-ята като основополагащ за държ-та и обществото писмен акт.
Конституционализмът е модел на управление в съответствие с провъзгласените
демократични принципи.Това е вярност на практич еското държ-но управл-е към духа
на К-ята изразен в нейните принципи. Конституционализмът се заражда като антипод
на монархическият абсолютизъм и развива идеята за ограничаване властта на монарха
и разширяване на правата и свободите на гражданите. Революциите превръщат
Конституционализмът в политическо движение за утвърждаване на демократ.
управление. Исторически постепенно се оформ ят 2 осн. функции на К-ята-да създава и
съхранява политич. единство и да запазва правовия ред.Така К-ята се превръща в
основополагащо устройство не само за държ-та като политическо единство, но и за
извън политическия живот на цялата общественост, социална с-ма и т.н./. Правата на
човека са жизнено важна съставка на Конституционализмът. К-я и
Конституционализмът не са тъждес твени понятия, защотото К-я може да има но тя да
не се прилага (като в тоталитарните държ ави).
2.Първият акт с К-нно значение се по явява в Англия–“Великата харта на свобод
ите”от1215 год.Тя цели ограничаване на абсолютното всевластие на монарха. Англи
йската К-я и до днес си остава уникална с това,че е набор от актове с К-нно значение
приети на различни етапи, без да е налице единен акт.Друг акт с фундаментално знач
ение е К-ята на САЩ-“Декларацията за независимост” от 04.07.1789г.Тя е резултат от
стремежа към обединяване на бившите британски колонии в Сев.Америка, а борбата им
за независимост от Англия засилва процесите и се стига до свикване на Конвента.
Целта е да се изработи и приеме обща К-я. Чрез нея 13 независими щата се обединяват
в единна нова държава.Тя закрепва републиката като форма на държавно управл-е,
федерализъм, разделение на властите и т.н. Декларацията оказва силно влияние в/у
европейското К-нно развитие, макар че целият процес стъпва в/у идеите на европ
ейското Просвещение.Във Франция, кулминацията на борбата за ограничаване на мо
нархическата власт е приемането на първата европейска К-я от 1791 г.Тя утвърждава
конституционната монархия, а 2г. по-късно се приема нова републиканска К-я-1793г.
Същественото съдържание и осн. идеи на тези актове са формулирани по-рано в “Де
кларацията за правата на човека и гражданина” от 1789г.Тя е неразделен елемент от К-
ята.Германия формулира теорията и понятието “правова държава”, разработено от
Хегел, Кант и др. Второ голямо постижение е практиката на Ваймарската република.
Ваймарска К-я от 1918г.- първия разгърнат широко текст за права на човека.Приносът
на една или друга К-я трябва да се разглежда на 2 равнища:1.разработените от нея
идеи;2.позитивният опит от тези идеи. Като цяло основната линия по която се движи К-
зма през втората половина на XIX в. е утвърждаване на републиката. В началото на XX
в.-привеждане на свободата и равенството на практика -разширяване на избирателните
права (на работниците,на жените).След ІІ СветовнаВойна приетите социалистически К-
ции възприемат предимно защита на колективните права и в по-малка степен на
индивидуалните.
ІІ.Сравнително правен преглед на К-циите от 1879г., 1947г. и 1971г.-
1.Търновската К-я от 16.04.1879- тя е първата бъл. К-я и с нея се поставя на чалото на
К-нното развитие на РБългария.Но това начало е подготвено още с идеите на наци
оналноосвободителните борби и Възражда нето. Още през 1871г. Левски написва
“Наредба за работниците за освобождение на бъл. Народ”,в която като основни
принципи въздига идеалът си за “чиста и свята република, равенство за всички,
демокрация, върховенство на общия закон. Л.Каравелов издига идеята за балканска
федерация по модел на Швейцария.Хр.Ботев е за държава оформена като организация
на свободните общини, като се създаде схема от недържавни организации, който
участват в полит. власт.Политическите предпоставки за създаването на К-ята са Сан
Стефанския мирен д-р и Берлински договор/ с който временната руска администрация в
страната се задължава да поеме ръководството по съставяне и приемане на основния
закон на Б-я./ от 1878г. К-ята е силно повлияна от идеите на Френската революция и е
заимствана от Белгийската К-я, която пък е по модел на френската.Силно влияние има
Временното руско управление в Б-я-първоначалният проект на К-ята е изготвен от
руският юрист С.Лукиянов-“Органически устав”. Учредителното събрание е открито на
10.02.1879г. в В.Търново.Има 3 групи народни представители- преминали през избори,
включени по право, а отделно са назначени и някои видни дейци на Възраждането.По
време на дебатите се оформят и първите партии-Либерали (млади) и Консерватори
(стари).Либерали те са водени от П.Р.Славейков и П.Каравелов.К-ята се отличава със
своя либерален дух,има антифеодален х-р,провъзгласено е равенство на гражданите
пред з-на, въве дено е пълно избирателно право за пълнолетните мъже, частната
собственост е обявена за неприкосновена,отделяне на светската и духовна
власт.Провъзгласено е и разделение на властите-Б-я е обявена за наследствена
Конституционна монархия с парламентарна форма на управление.Законодателната
власт е предоставена на обикновено Народно Събрание и Княза с чийто подпис
законите влизат в сила. Тази К-я вписва Б-я в европейския К-зъм.
2.Социалистически К-ции от 1947г. и 1971г.-известно време след 09.09. 1944г.
продължава да действа Търновската К-я,запазен е Регентският съвет който издава
укази. През 1946г.е проведен референдум за промяна формата на държавно управление
-монархия или република. Резултата от него е закрепен в т.нар. ”Димитровска К-я” от
1947г.Б-я е обявена за Народна Република, с представително управление, не е
изключена многопартийната парламентарна система. Висш орган на властта си остава
Народното Събрание , което освен БКП включва и опозиционни партии - БЗНС
Н.Петков и др,който в последствие са елиминирани чрез сила. Създаден е колективен
орган , който изпълнява функциите на държавен глава - Президиум. Той свиква и
разпуска Народното Събрание , замества го м/у неговите сесии, получава и множество
др. правомо щия, к-то практически понижават значението на Народното Събрание.
Върховна изпълнителна власт има правителството. Собствеността се предоставя на
държавата, кооперациите и частни лица. Третата бъл.К-я е приета на 16.05.1971г.Тя не
бележи нов етап, а само закрепва утвърдените вече обществени отношения - тотална
идеологизация, политически монопол на БКП, определяне на държавата като
социалистическа, господство на държавната собственост единство на властта.Типично
за нея е силното развитие на социалните свободи и силното ограничаване на
политическите права.В периода на “перестройката” е издаден Указ 56 който дава право
на частни лица да извършват стопанска дейност (той е вратичка към пазарната
икономика).
ІІІ.Основни начала на КРБ от 1991г.-в периода 1989 -1991г.промените се извършват
чрез споразумения на “кръглата маса”-решенията се взимат с консенсус.Създадена е К-
нна комисия, в която са внесени 16 равнопоставени проекта.К-ята е приета от Великото
Народно Събрание, което на първия тур приема няколко неотложни з-на с които е
възстановена частната собственост. Великото Народно Събрание е утвърдена форма на
учредителна власт за приемане на нова К-я. То се избира и по мажоритарна и по
пропорционална система (смесена 50 на 50).К-ята преурежда обществените отнош-я в
условията на големи обществено-политически промени.Отменя се ръководната роля на
БКП, Държавния съвет е заменен с едноличен държавен глава - Президент. За нейното
създаване е ползван собствен и световен опит. Целта й е да създаде необходимите
държавни структури, юридич.предпоставки и механизми, които гарантират прехода
към демократично управление, за създаване на правова държава в която основна
ценност е човека.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно право

І.Коституционализъм/К-зъм/-възникване и същност- 1.Понятието“конституция”/К-я/ произхожда от латинския термин “constituere” к-то означава устройвам, уста новявам....
Изпратен от:
Kalina
на 2010-05-15
Добавен в:
Лекции
по Конституционно право
Статистика:
114 сваляния
виж още
 
 

Конституционно право

Материал № 508076, от 15 май 2010
Свален: 114 пъти
Прегледан: 159 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,019
Брой символи: 6,395

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала