Големина на текста:
Изпитна тема 18: Застрахователен риск. Видове застраховане
План-тезис: Същност на застраховането. Видове застраховане. Риск – същност и
определение. Видове риск. Риск на застраховавателя.
Същност на застраховането.
Застраховането е образуване, организиране, управление и разпределение на паричен
фонд, от специализирано застрахователно дружество, създаден от премии на физически
и юридически лица, който е предназначен за възстановяване на случайни, но
закономерно подчинени вреди от стихийни бедствия и злополуки на някои от
участниците или за подпомагането им.
Икономическата същност на застраховането се разкрива чрез функциите, които
изпълнява, а именно:
- Защита на собствеността на физически и юриддически лица
-Защита на живота и трудоспособността на гражданите
-Провеждане на превантивна дейност т.е.предотвратяване на настъпването на
рисковете или ограничаване на вредите, причинени от тях.
Видове застраховане
В българската теория и практика застраховането се разделя на две основни области –
имуществено и лично застраховане. Според обектите, които са застраховани или
покритите рискове има различни видове застраховки.
В личното застраховане се изплащат застрахователни суми във връзка с настъпването
на събития, засягащи съществуването на хората – смърт, злополука, болест и др., а
също и при изтичане срока на застраховката. Личното застраховане се подразделя на
животозастраховане и застраховка „Злополука”. Обект на животозастраховането е само
лично, неимуществено благо. Със застрахователния договор по тези застраховки не
могат да се покриват вреди, причинени на материалните ценности на застрахования. За
риск злополука, говорим при случайно и внезапно действаща отвън сила въпреки
волята на застрахования и му причинява смърт или нетрудоспособност. Към личното
застраховане спада и застраховката срещу болест, при която се покриват медицински
разноски.
Имуществено застраховане – обхваща застраховки, чиито обекти са с подобни
рискови характеристики. Предмет на застрахователния договор за имуществено
застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари.
Разнообразието на тези застраховки е голямо, но всяка покрива определена
застрахователна потребност.
В зависимост от начина на възникване на застрахователното отношение
застраховките се разделят на задължителни и доброволни. „ГО” на МПС и
„Злополука на пътниците в обществения транспорт” са особен вид задължителни
застраховки, защото отговорността на застрахователя започва да тече след сключването
на застрахователен договор.
Според вида на плащането на застрахователя разграничаваме застраховане на
ренти и застраховане на суми. При застраховане на ренти (пенсия) плащането на
застрахователя е многократно и се прекратява със смъртта на застрахования или с
изтичане на срока.
При застраховане на суми плащането е еднократно и се извършва при : смърт,
временна или трайна нетрудоспособност или при изтичане на срока на застраховката.
Същност на риска. Определение.
За да изясним същността на застраховането има нужда от дефиниране на понятието
риск. Рискът е естествено прояввяване на целенасочената дейност. Той води не към
набелязаната цел, а към отклонение на очакваните резултати. Рискът е нещо, което
може да стане, може и да не стане. Той е възможност за настъпване на неуспех или
щета. Рискът може да се приеме и като опасност от нещо несигурно. Един риск
съществува, когато бъдещето е неизвестно.
Видове риск.
Според източниците на опасността, рисковете се делят на :
Рискове произхождащи от природните сили и рискове, породени от човешката
дейност.
В зависимост от отклоненията от очакваните резултати рисковете биват :
Чисти рискове- това са онези рискове, които се изразяват само чрез
възможността за настъпване на загуба.Чистите рискове са винаги с неприятни
последици. Те са повторяеми при едни и същи условия и по такъв начин са по-
податливи на прогнозиране. Това означава, че е възможно да се предвидаят загубите,
които могат да бъдат причинени от тях- например: собственикът на един автомобил е
изправен пред риск свързан с потенциална катастрофа. Ако катастрофата настъпи,
собственикът ще претърпи финансива загуба, ако обаче не настъпи, собственикът на
автомобила не печели нищо. Положението на собственика остава непроменено.
Спекулативни рискове- съществуват тогава, когато на лице е възможност,
както за изгода, така и за загуба. Спекулативните рискове се пораждат в условията на
пазарната икономика. Те се свързват с колебанията, стойността на имуществото и
услугите.. Спекулативни рискове са преди всичко рисковете във връзка с борсовите
цени; свързани с курса на валутата и други. Подобни спекулативни рискове се
разглеждат като незастраховаеми, поради това, че са трудно оценяеми.
С оглед възможността за количествена оценка рисковете се делят на:
Измерими рискове - онези рискове, за които предварително може да бъде
определена вероятността за настъпване, т.е. честотата и тежестта на евентуалната
загуба. Измеримите рискове се поддават на статистическа оценка. Тяхното
неблагоприятно въздействие може да се прецени предварително и да се вземат мерки за
неговото неутрализиране.
Рисковете за които посочените параметри не могат да се оценят предварително, се
наричат неизмерими.
В зависимост от степента на влияние на поведението на застрахованите върху
резултатите от реализиране на риска мажем да говорим за субективен и обективен риск.
Субективен риск- зависи от знанията, уменията, професионалната подготовка,
съобразителност при предлагане на мотивировка и заключение. При неговото
реализиране е трудно да се намерят пътища за възмездяване на възниканлите загуби.
При обективния риск сбъдването му не зависи от поведението на застрахованите, а от
случайности и непреодолими сили..
Все по-голямо значение в работата на застрахователя придобиват следните специфични
рискове:
-Анормални- големината им не позволява обектите да бъдат включени в групите
на застрахователната съвкупност;
-Катастрофични- засягат голям брой застраховани обекти или лица, изложени на
опасност едновременно – бури, пожари и т.н;
-транспортни рискове – при застраховки на транспортни средства в движение
-специ рискове – застраховане на ценности /пари, произведения на изкуството,
метали/ при транспорта им.
За застрахователя основно значение има деленето на рисковете на
застраховеми и незастраховаеми. Това деление се налага, защото застраховането е
основен метод за въздействие върху риска. Застраховаем е онзи риск, за който
застрахователят може да поеме отговорност. Белезите му са: случайност и
оценимост в разпределението на щетите; застрахователното плащане при
настъпване на застрахователния случай е определено недвусмислено; съществуват
белези за големината на щетите.
Всички рискове, при които тези белези не са налице са незастраховаеми.
Застраховеми са повечето обективни и субективните рискове, чиито щети са
предизвикани от обикновена небрежност. Застраховаемите рискове обикновено са
чисти рискове. Спекулативните рискове не се застраховат.
Риск на застрахователя
Рискът на застрахователя е присъщ на всяко застрахователно дружество. Той е
специфичен, защото застрахователното дружество е подложено на действията на
случайни събития. Те могат да доведат до невъзможност то да посрещне задълженията
си в рамките на финансовата година. Рискът на застрахователя се дели на
застрахователно-технически, административен и управленски риск.
Застрахователно-техническият риск се дефинира като вероятност за
колебания над допустимата граница на средната честота на щетите. При определянето
му трябва да се държи сметка за наличните фондове и заделените резерви на
застрахователното дружество.
На административно-стопанския риск застрахователите са изложени по-
малко. Той е налице, когато постъпленията от добавки на разноски, калкулирани в
премиите, са недостатъчни за покриването на фактически извършените разноски за
финансовата година. Той може да бъде избегнат при наличието на строг надзор върху
дейността на дружествата и чрез образуване на резерви за разноски.
Управленският риск, както и административно-стопанският, няма връзка с
развитието на риска. Той се получава при неправилно взето управленско решение,
поради което застрахователното дружество реализира загуба. Причините за неговото
възникване са субективни действия на застрахователя. Най – опасен е управленският
риск при провеждане на инвестиционната дейност, въпреки че решението се взима с
цел печалба.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 яну 2020 в 19:19 студентка на 40 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Бизнес мениджмънт, випуск 2020
05 юни 2019 в 13:28 родител на 47 години от Шабла
02 май 2019 в 11:54 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - застраховане и социално дело, специалност - Застраховане и социално дело, випуск 2019
14 апр 2019 в 15:18 студент на 33 години от Силистра - ВУАРР - силистра, специалност - стопанско уравление, випуск 2019
31 май 2018 в 17:41 потребител
15 яну 2018 в 15:54 студентка на 29 години от София - МВБУ, факулетет - 16587, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
09 яну 2018 в 15:44 родител на 58 години от Пловдив
23 ное 2017 в 11:52 потребител на 36 години
15 юни 2017 в 17:58 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
02 апр 2017 в 00:43 учител
 
Подобни материали
 

Застрахователен пазар

12 мар 2012
·
217
·
14
·
3,943
·
286

Принципи за създаване и функциониране на застрахователен пазар. Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява определени икономически отношения....
 

Презастраховане

07 сеп 2008
·
351
·
5
·
1,168
·
297

Същност и функции. Видове презастраховане - активно и пасивно, пропорционално и непропорционално.
 

Презастраховане. Същност и функции. Видове презастраховане - активно и пасивно, пропорционално и непропорционално.


Информация за презастраховането като дейност, основните характеристики и функциите на процеса. Варианти за неговото използване....
 

Застрахователни вноски

29 юни 2008
·
225
·
11
·
2,413
·
153

Дефиниция-еднократно или периодическо повтарящо се плащане за определен период от време от страна на застрахования към застрахователя.Нарича се още премия...
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,229
·
2
·
555
·
139

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
103
1
01.05.2013
Тест по рисково-базиран надзор в застраховането за 1-ви курс
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти дистанционна форма на обучение по Застрахователно дело, времево е определен за 20 минути. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20 минути
12
13
1
3 мин
22.08.2014
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователен риск, видове застраховане

Материал № 507187, от 13 май 2010
Свален: 311 пъти
Прегледан: 412 пъти
Качен от:
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 1,050
Брой символи: 7,020

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователен риск, видове застраховане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения