Големина на текста:
Компютърни мрежи и комуникации
Въведение в компютърните мрежи и комуникации.
доц. Драгомир Паргов
гл.ас. Ваня Павлова
В исторически план в нашия регион компютрите се появяват през 50-те и 60-те години на
ХХ век. Използвали са се за извършване на определени изчислителни операции. Изкуствени
спътници.
През 40-50-те години на ХХ век IBM – International business machine правят специални
изследвания и установяват, че световният пазар може да бъде покрит от около 5 изчислителни
машини.
През 1977г. DEC правят изследване и експерти им считат, че няма причина някой
потребител да поиска компютър в къщи.
Първата комуникационна мрежа е телеграфната мрежа. В САЩ Самуел Морз проектира и
въвежда електрическия телеграф. В средата на ХІХ век се появява и телефонната мрежа. Western
Union прави извода, че телефона има прекалено много недостатъци, за да бъде приет като средство
за комуникация. 1960г. се счита за година в която се приема, че телефонната система е световна
комуникационна система.
С развитието на компютрите се развиват и технологиите в комуникациите.
-първо се развива комутиране на електрически вериги, която се появява и развива с
развитието на телефонната система. Тя е за гласова комуникация. Тази технология не е подходяща
за предаване на компютърни данни, защото те се изпращат на пакети, като периоди на висока
активност се редуват с периоди на ниска активност. Затова компютрите пораждат необходимостта
за нова технология и тя е:
-комутиране на пакети
През 60-те години на ХХ век правителството на САЩ и Министерството на отбраната
поставят задача пред НИЦ (научно изследователски центрове) да се разработи технология, която
да може да издържи и запази функционалността си и след ІІІ-та световна ядрена война. Така се
формира агенция ARPA, която през 1969 година разработва първа компютърна мрежа с
технологията комутиране на пакети ARPANet и това е основата на Интернет. От нея по-късно се
отделя Интернет и MilNet -мрежа на Министерството на отбраната (милитари).
О: Компютърна мрежа – две или повече устройства, свързани по определен начин с цел
използване на общи ресурси, информация или на ресурси и информация.
За мрежа са нужни не по-малко от две устройства. Връзката може да бъде кабел –
коаксиален, усукана двойка, оптичен и т.н. или безжична връзка. Разпределянето на ресурси –
могат да са устройства (принтери, модеми и всякакъв друг хардуер), както и приложни програми,
файлове с данни, бази с данни и т.н.
Предимства и ползи от свързване в мрежа:
споделяне и общо използване на изходни устройства - това могат да бъдат принтери, плотери,
факс апарати и всичко предназначено да извежда информация от компютърната система;
споделяне и общо използване на входни устройства – скенери, факс апарати, дигитайзери и т.н;
споделяне на запаметяващи устройства – дискове, CD, DVD, дискетни устройства и т.н.
споделяне на модеми и интернет връзки;
споделяне на данни и приложения - единият начин е всеки държи на своето РС данните, но
така, като се променят от един, не се променят при другия; другият начин е данните да са на
сървъра и тогава промяната на данните се отразява за всички. Дори да няма поддържащ сървър,
може едната работна станция да стане като сървър и на нея да седи общата база с данни.
Терминология
1
І. Терминология, свързана със концепциите
* мрежов модел – графично представяне на процесите на мрежовите комуникации;
Най-известните от моделите, представят мрежовите комуникации на отделни нива – слоести
модели:
- OSI модела на ISO;
- DoD Department of Defence (TCP/ IP) – 4-слоест модел;
- мрежови модел на Microsoft MS
* мрежа клиент/сървър – базиране на сървър мрежи (сървърно базирани мрежи). Има две
компоненти – клиент и сървър.
клиент - клиентски компютър, това е мрежово устройство, което изпраща запитване към друго
мрежово устройство за ползване на ресурси и данни на второто мрежово устройство.
сървър – компютър или произволно мрежово устройство, които отговарят на цитираното по-горе
запитване и споделят ресурсите и данните си с клиента. На базата на това понятие - мрежа
клиент/сървър съществува понятието:
* равноправни мрежи (peer to peer) - това е мрежа, в която всички мрежови устройства са
равноправни. Независимо от равнопоставеността, има запитване и отговаряне. Всяко
устройство може да е и сървър и клиент.
ІІ. Терминология, свързана с мрежовия хардуер
Във всяко едно мрежово устройство има:
* NIC - мрежова интерфейсна карта (мрежови адаптер също се среща като понятие);
* Media – преносна среда - съвкупност от средства, с чиято помощ сигналите биват
изпращани от едно мрежово устройство на друго по кабел или друга медия. Сред най-
разпространените медии са:
- коаксиален кабел;
- кабел тип „усукана двойка” - двойка медни проводници, по които се пренася електрически
сигнал, усукани във вътрешността и с външна защитна обвивка.
От своя страна, кабел тип усукана двойка се разделя на:
- UTP – неекранирано усукана двойка;
- STP – екранирана усукана двойка
- оптични влакна Fiber Optic – кабели с ядро стъклена или пластмасова нишка, по която се
пренасят светлинни импулси. Това е нова технология с по-висока скорост на предаване и
запазване целостта и силата на сигнала на по-големи разстояния. По-скъпи са и с тях се
работи по-трудно.
* устройства за свързване – различни типови устройства за свързване на мрежови сегменти
и подмрежи в мрежи или за разделяне на една мрежа в подмрежи. Към тях са: повторители,
хъбове, суичове, рутери.
ІІІ. Терминология, свързана с мрежовия софтуер
* мрежови протокол – набор от правила, по които комуникират мрежовите устройства --
TCP/IP;
* протоколен стек (Protocol Stack)– съвкупност от два или повече протокола, работещи
заедно -- TCP/IP;
* протоколен пакет (Protocol Suite) – съвкупност от няколко протокола, извършващи
различни функции, свързани с различни аспекти на комуникационния процес. Примери:
-- TCP/IP;
* мрежова операционна система NOS (network operating system);
* клиентска операционна система – настолна операционна система, защото голяма част от
крайните РС-та са настолни;
- хибридни мрежи – използващи различни софтуери от различни производители, който
работи съвместно.
ІV. Терминология, свързана с мерните единици:
- bit
- byte
- Kb, Mb, Gb
2
- KB, MB, GB
- Kbps Mbps – стандартни мерни единици за количество данни предавани през дадена
мрежова връзка за секунда
-KBps MBps - стандартни мерни единици за количество данни предавани през дадена
мрежова връзка за секунда
V . Терминология, свързана с дизайна и топологията на мрежите.
Има два вида топологията – физическа и логическа:
- физическа топология – свързана с разположението на мрежовите устройства. Определя
физическата форма на мрежата.
- логическа топология – формира се на базата на пътя, по който се предават сигналите от
едно мрежово устройство на друго. Базира се на логическия път на компютърната връзка.
Може да отговаря на физическата, но може и да е различна.
. Терминология, свързана с дизайна:
- LAN Local Area Network
- MAN Metropolitan Area Network
- WAN Wide Area Network
Класификация на мрежите. Видове мрежи
Категоризация на мрежите. Типове мрежи
1. Физически обхват
Мрежите се разделят на три основни вида
LAN Local Area Network - локална. Определящо е локална – за конкретно място, физическо
място. Стая, етаж, сграда. Мрежовата архитектура и вида на кабела може да ограничи броя на
компютрите. (виж фиг.2). В рамките на такава мрежа може да се създаде и дадена организация.
Да се обединят РС-та в работна група – отдел „Човешки ресурси“, „Счетоводство“. Това се
прави с цел сигурност на данните и по-добра организация на мрежата.
MAN Metropolitain Area Network – градска. Тип високо производителна обществена мрежа за
нуждите на бизнеса и структурите на един град. Има такава в София, изграждат се и в други
областни градове. (виж фиг3). Няколко LAN мрежи свързани една с друга. Мрежата на
територията на град София е част от НАМДА – националната мрежа на държавната
администрация на България.
WAN Wide Area Network – глобална. Покрива голяма геграфска област и е съвкупност от
множество LAN мрежи, взаимосвързани помежду си. Например Internet. internet, intranet –
(глобална частна мрежа в рамките на дадена фирма или организация, която използва протоколи
и технологии, същите каквито се използват в Интернет) корпоративна мрежа, частна мрежа,
вътрешна мрежа, extranet – също така глобална частна мрежа, която също използва Интернет
протоколи и технологии, но достъпа до тази среда се осъществява по отдалечени връзки към
клиенти, дистрибутори, партньори, доставчици. По отношение на организацията WAN се
разделят на разпределени и централизирани. Централизираните са базирани на един централен
сървър за управление или централен офис от където се осъществява управлението, докато
разпределените нямат обособена централна точка на управление. По отношение на скоростите
WAN е по-слаба от LAN комуникацията. Те се отнасят към групата на така наречените
маршрутизируеми мрежи. Те имат маршрутизатор (рутер).
2. Метод на администриране. Видове мрежи: - как и от кого се управляват ресурсите и
данните в компютърната мрежа:
равноправни мрежи (peer to peer)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Компютърни мрежи и комуникации

Въведение в компютърните мрежи и комуникации...
Изпратен от:
ninajoint
на 2010-05-13
Добавен в:
Лекции
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
633 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Имам Курсова по Компютърна графика - помощ
добавена от aaaaaaaa121 09.10.2017
0
13
изграждане на глобална корпоративна свързваща няколко локални мрежи на 3 организаций?
добавена от pamus 05.01.2013
0
26
Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 16.11.2014
1
19
10. Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 13.11.2014
1
22
Подобни материали
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
 

Пищови по дисциплина изкуствен интелект


Няколко пищовчета за Изкуствен интелект. Гарантирам че вършат чудесна работа. Успех на изпита колеги...
 

Топология на локална мрежа


Проектиране на локална мрежа на банка, разположена на един етаж.
 

Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи


Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-голяма отколкото в глобалните мрежи. Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална мрежа се делят на работни станции (клиенти) и сървъри.
 

Access 2003 - създаване на база от данни


- Основните обекти, които се съдържат в една база от данни на Microsoft Access - Създаване на нова база от данни с Microsoft Access - Отваряне на съществуваща (примерна).....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Компютърни мрежи и комуникации

Материал № 506981, от 13 май 2010
Свален: 633 пъти
Прегледан: 887 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 13,908
Брой символи: 82,539

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компютърни мрежи и комуникации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
267

виж още преподаватели...
Последно видяха материала