Големина на текста:
"СВИРЕПО НАСТРОЕНИЕ" ­ ЙОРДАН РАДИЧКОВ
Сборникът с разкази "Свирепо настроениена Йордан Радичковпубликуван 
през 1965 годинапоставя на изпитание не само тогавашната литературната 
критикано и читателяРадичков е един от авторитекоито в най­голяма степен 
променят повество­ вателния модел на жанраВ сравнение с класическия 
разказпромяната е така същностна и крайначе бихме се запиталине са ли 
творбите от "Свирепо настроениегротеска на жанраНе постигат ли те 
структурно сцеплениев което законите на традиционното епическо 
повествование престават да действат?
Разказите на Радичков от тази книга са провокация към читателяТе 
предполагат по­различна стратегия на възприеманеКаква е тяКак да се чете 
Радичковбез да се изпада в усещане за безсмислиеа да се открива играта на 
смисълаЗа да намери отговорите на подобни въпроси и да изпита удоволствие 
от разгадаване на словесните игри на Радичковчитателят трябва да се откаже 
от очакването си за познатите форми на разказване.
Радичков придава на компонентите сюжетдиалоггеройразказвачезик
нехарактерна и недопустима за класическото повествование функцияТой 
променя разказа така същественоче да достигне границата на антижанраа 
елементите му съответно на антигерояантисюжетаантидиалога и прТози 
моделпоказателен за жанровата еволюция на българския разказ и за 
тенденциите в прозата на 60­те годиниРадичков създава в "Свирепо нас­
троение". Книгата не е механичен сборникТворбите в нея са свързани в 
текстова цялост от общи йювествователни принципикоито може да бъдат 
анализирани и наблюдавани във всяка от тяхА защо не в разказадал заглавие 
на книгата?
Първотокоето забелязва читателяте острата сюжетна недостатъчност на 
"Свирепо настроение". Събитийната ситуация е "отиване на пазар", но разказът 
я редуцира до случката със загубеното прасеразказвана с обилни подробности 
и непрекъснати повторения от БръмбараВсъщност героите отиват на пазара и 
тъй като там "всички са дошли да продаватно никой да купува", се връщат 
веднагаИ Бръмбара пак "разказва и разказва през целия път чак до селото как 
се загубило снощи прасето". Финалът в съкратен вид повтаря целия разказ — 
светът на героите не се е променилсамо е направил едно завъртаневръщайки 
се пак в началната си точка.
Какво всъщност ни казва разказътслед като не разказва събитияЧе нещо 
наяжда тиквите на Петър Маринковче овцата на Бръмбара е с насечени уши
щото всяко лято — пускат кръвоще как Бръмбара си загубил прасетокак го 
търсил и мамил цяла нощили че жената е като сапунаколкото повече го 
стискаш,толкова повече се изплъзваоще как се правят войнишки маневрикак 
се трепе общински бик и прЦелият колоритен в детайлите сиживописен в 
битовите си подробности свят на българското село оживява в изграденото 
според мисленето и речта на селянина повествованиеПодобна разказваческа 
конструкция се нарича с к а зПри нея разкриването на съзнанието доминира 
над съби­ тийносттаа повествованието пази чертите на наивно­примитив­ ното 
светоотношение и колоритната реч на селянина.
Разказовата конструкция на "Свирепо настроениене следва събитияа редува 
картини — яркипластичникато че излезли под четката на художник­наивист:
"Неговата овца изтичанамести се в стадотоа стадото се изниза през вратника 
и заситни по края на шосетозащото там тинята бе по­мека и не набиваше 
копитатаПетър Маринков качи жена си в колата и окачи капистрите на ярема
Тримата мъже тръгнаха по средата на шосето..."
Или:
"Братът бе кривокракно тичаше чевръстоТой се спусна през нивата и макар че 
цървулите му се налепиха с кал и станаха като воденични камънинастигна 
патицата и я захлупи с палтото сиПосле тръгна към колатакато стискаше 
патицата под мишницаа тя подвикваше още изплашена."
Повествованието на разказа реди подобни картиникоито носят следите на една 
естествено­примитивнанаивна душевностСветът не само е видян през очите 
на героитетой живее в тяхното съзнание:
"Мъжете виждаха нивитебез да ги гледатТе гледаха пред себе сино някъде 
в тях се търкаляха и тези нивизащото ги бяха оралипосле зад нивите се 
извиваше реката и'те я виждаха в себе си..."
Колоритът на родния пейзажпластичността на битовите действияпревърнати 
в ритуалпоезията на простосърдечното селско живеене в друг свой разказ 
Радичков нарича "малко отечество". Него героите му носят в душите сиа 
границите му са очертани от Черказкия меридиан.
В разказите на Радичков сюжетът е потиснатнепроявенЗадържа го обилие от 
битови подробностиописанияповторенияТе губят ролята на поясняващи 
компоненти и придобиват повес­ твователна самостойносткато забавятспират
а понякога и напълно заместват събитиятаСюжетът от система на 
събитийност­ такоято разгръща взаимоотношенията между героите (както е в 
класическия разказ), се превръща в повествователен редследващ едно наивно
митологизиращо света съзнаниеДействителността става факт на човешкото 
мисленеОбективното обстоятелствено изложение на събития е заменено от 
субективизиранасоциативен ред на мислите на героите или разказвача.
За Радичков фолклорът и митологията са преди всичко све­ товъзприемане
начин на мислененатрупан от векове опит и познание за светакоито той 
превръща в повествователна позицияВ разказите от "Свирепо настроение
сюжетни фолклорни мотиви са използвани като устойчива формула на 
постоянен смисълкойто съвременното битие на героите пародийно преобръща.
С фолклорно­приказен характер е ситуациятав която предмет (обикновено 
вълшебене похитен и изчезваа героят тръгва да го дири (в горатазад девет 
планини в десета и пр.). Този ар­ хитипен модел е често срещаш се в 
Радичковите разказикъдето изчезват прасетаскандинавцикравикамили
дори "жената на едного". Фантастично­тайнственият ореолхарактерен за 
приказ ната първоосновапри него е пародийно разколебанИзчезването е 
мнимотърсеното се намира на най­очакваното място или пък откриването му 
представлява поредица от битови обяснениякоито изцяло лишават разказа от 
загадъчностОсвен това според българските народни вярвания прасето е 
животнокоето влиза в тайнствени подземни пещериводещи към друг свят
Около па­ родийното преобръщане на тези приказно­фолклорни мотиви е 
построен разказът "Свирепо настроение".
Елементите на фолклорния сюжет са погълнатипотопени в безсъбитиен 
повествователен редследващ хода на съзнанието на разказвача или героите
Съвсем естествено в творбите на Радичков съжителстват представиродени в 
прастаримитологични временасъхранени в дълбините на праисторическата 
памет на човечеството (верблюдатенеца), и съвременни понятияПовествова­
нието редува различничесто несвързани помежду си времеви и пространствени 
асоциацииТози тип повествование става възможен с "пренасянетона света в 
съзнанието на разказвача и героитеРазказите на Радичков са иносказание
съвременна притча за историческия ход на човешката мисълВ шумния като на 
пазар свят на тези разкази гротесковата смесица на невероятниалогични
разновремеви представи е израз на начинапо който неговите герои възприемат 
действителността.
Героят в разказите на Радичков не е само действащ или разказващРазтварящ 
света в себе сипоглъщащ действителността в своя погледтой е герой­
съзнаниеПовествованието редува и свързва възприятията на различни герои
То следва хода на съзнанието имфолклорно­митологичното им мисленеразк­
рива примитивното в тяхната психикаРазказът тече алогичнос нарочно 
търсена наивностнатежал от битови детайлиописания и действияДори 
домашни животниделнични реалии и предмети получават право на гледна точка 
в повествованиетовъзприемат и оценяват като мислещи субекти.
В разказа "Свирепо настроениепрасето на Бръмбараовцетепатицата са не 
по­малко героиотколкото хоратаТе не просто присъстват в ситуациив които 
човекът действаа подобно на него притежават съзнаниепоглед към света
Сказовото повествование редува действиявъзприятиямисли на героите с тези 
на животните:
"Дочула звънтенетопатицата се обади от колатаослуша се инеполучила 
отговоротново подвикна."
В разказите на Радичков животните говорят и мислятТе имат статут на 
персонажиравностойни по своята функция в повествованието с тази на хората
В художествен святкойто е изграден според едносъхранено в своята 
фолклорност и примитивна пър­ вичностсъзнаниесъвсем естествено е 
човекът да загуби доминиращата си роля спрямо предмети и животни.
Самата система на персонажа в Радичковите разкази е фолклорен тип в 
същността сиВ нея липсват психологически индивидуалностиОбикновено се 
изгражда колективен обобщен образ — "черказци", "нашите". Личните имена не 
се използват честои именно тяхното отсъствие е особено функционалноГерои 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Свирепо настроение" - Йордан Радичков

Сборникът с разкази "Свирепо настроение" на Йордан Радичков, публикуван през 1965 година, поставя на изпитание не само тогавашната литературната критика, но и читателя...
Изпратен от:
Plamen
на 2010-05-12
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
221 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
спешнооо е за утре!!!
добавена от petrabana 22.02.2016
0
5
Домашна работа по Литература.6 клас.'Стар Димо на двор седеше"-Л.Каравелов
добавена от stefanova13 14.05.2012
0
46
рано ми ранил Димитър
добавена от antoaneta.ganeva 23.01.2016
1
5
човекът и народното творчество
добавена от elena.teneva 04.11.2015
1
16
Подобни материали
 

Кирил и Методий

23 фев 2006
·
3,311
·
2
·
295
·
239
·
9

Кратка биография на солунските братя, в която са събрани най-важните събития и дати.
 

Човекът е една голяма тайна и още по-голямо чудо

27 яну 2008
·
218
·
2
·
266
·
60

Човекът се е превърнал в толкова голяма тайна заради своите действия. В една ситуация може да реагира по един начин, а в същата, но в друг момент-съвсем различен. Понякога човекът изумява с решенията си не само околните, а и самия себе си...
 

Образи на насилието в разказа "Нежната спирала"

07 апр 2008
·
780
·
3
·
367
·
172
·
5

"Нежната спирала” от Йордан Радичков е разказ за човека и природата, за насилието, неговото осьзнаване и отричане. Радичков разсъждава над връзката човек - природа, за живота и следата, която остава след него..
 

Фауст

06 окт 2009
·
123
·
7
·
694
·
191

Централният образ в творчеството на Гьоте е „Фауст”. Това е произведение, което кара читателя постоянно да си задава въпроса...
 

Животът - въртящо се колело

30 окт 2007
·
315
·
2
·
133
·
392
·
1

Макар и труден, трябва по някакъв начин да го живеем. Той не ще спре и ще продължи неговото колело да се върти, затова се радвайте на малките жестове, на незабравимите мигове с любимите хора и близки,не пропилявайте живота си.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
7 мин
08.10.2019
Писмен тест ДЗИ
изпитен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Примерен писмен тест за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Включени са въпросите с един верен отговор, като само един от тях има множество верни отговори.
(За отличници)
37
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

"Свирепо настроение" - Йордан Радичков

Материал № 506626, от 12 май 2010
Свален: 221 пъти
Прегледан: 321 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,774
Брой символи: 10,850

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Свирепо настроение" - Йордан Радичков"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения