Големина на текста:
Човешката комуникация
Глава първа
В Глава първа на този учебник ще прочетете:
1.Казусът
2.Многобройните значения на думата “комуникация”
3.Какво е “комуникация”?
4.Мисията на комуникацията
5.Моделите за комуникация, които хората практикуват
6. Комуникативната компетентност”
След като разучите текста в Глава първа на този учебник, вие трябва да
можете:
?Да дефинирате ключовите понятия: “комуникация”, “създаване, предаване, приемане
и използване на информация”, “символи”, “еднопосочна комуникация”, “интерактивна
комуникация”, “транзакционна комуникация”, “комуникативна компетентност;
?Да описвате съставните части на дефиницията за комуникация и приноса на
изследователите по теория на комуникацията;
?Да разграничавате преимуществата и недостатъците на отделните начини за
комуникация, които хората практикуват;
?Да обяснявате връзката между човешката комуникация и бизнес комуникациите;
?Да използвате познанията за комуникативната компетентност, за да подобрите
собствената си компетентност за комуникация.
1. Казусът
Свилен използваше лятната ваканция, за да работи в една туристическа агенция. Той
си мислеше, че екскурзоводът трябва да е изключително разговорлив като човек, да
разбира чуждото поведение и да подпомага другите в нужда. Оказа се, че на практика
нещата не са точно такива.
Игнат - един от колегите на Свилен изглеждаше вечно намръщен и затворен. Не беше
склонен почти никога на отстъпки, дори когато колегите му искаха от него най-банални
неща, например да направят смяна в графика на работа.
Един ден Свилен предложи на Игнат да хапнат заедно пица в близкия ресторант.
Разговорът помежду им въобще не поттръгна. Свилен разказваше каква музика обича
да слуша, какви дискове си е купил, с какво се занимава. През това време Игнат не го
погледна нито веднаж. На Свилен дори му се стори, че пицата го привлича повече,
отколкото приказките на самия Свилен.
Не издържа и попита колегата си дали слуша. Игнат го погледна очуден. “Що за въпрос
ми задаваш – каза той. Както виждаш, аз въобще не те прекъсвам. И те слушам. Тъй че
давай по-нататък”.
Поведението на Игнат не се харесваше и на останалите екскурзоводи. “Не е
комуникативен – казваха за него – и това му пречи да работи и с туристите”.
Следващото лято, когато Свилен поднови своята работа в туристическата агенция
разбра, че Игнат е напуснал. Помисли си дали затвореният му характер не е една от
възможните причини.
А каква е всъщност причината?
От гледна точка на човешката комуникация тук става дума за очевидна комуникативна
некомпетентност – нежелание за отстъпка, когато някой отправя молба, неумение за
установяване и поддържане на разговор, погрешно разбиране за слушането, че е
мълчание, неумение да се комуникира с поглед.
Ако при Игнат става дума за комуникативна некомпетентност, то разбираемо е защо
качеството на неговия труд като екскурзовод не може да е на висота.
Само че комуникативната некомпетентност не е черта на характера, а вид поведение.
То е последствие от социалния аз на индивида. Така например, ниското самочувствие
развива склонност да не си съпричастен към другите, а оттам и да не ги слушаш
толкова внимателно, да не разговаряш с тях, да не им отстъпваш.
В Глава първа на учебника ще намерите точен и задълбочен отговор на въпроса за
компетентността и некомпетентността на хората да комуникират. Преди това ще се
запознаете със същността на човешката комуникация, с нейната мисия, с начините за
комуникация, които ние, хората използваме в ежедневието си.
2. Многобройните значения на думата комуникация
Думата “комуникация” означава “обмен”, “съобщение”, “връзка”, “предаване”. Тя е със
старогръцки произход. Древните гърци възприемали комуникацията като жива
публична реч, която трябва задължително да вдъхновява и насърчава публиката.
Римляните също употребявали думата “комуникация”, но със значението на “съвещавам
се”, т.е. като обмяна на идеи между хората, за да се формира някакво мнение.
На въпроса “какво е комуникация”, ние съвременните хора, отговаряме по различен
начин. Считаме, че комуникацията е “говорене”, “писане”, “слушане”, “четене”,
“общуване”, “предаване на послания”.
Наричаме вестниците списанията, радиото и телевизията “средства за масова
комуникация”.
Обозначаваме с думата “комуникация” технически средства като телефони, факс,
компютър и интернет мрежа.
На мнение сме също така, че усмивката на жената към мъжа комуникира нейните
емоции и чувства към него; че стилът на обличане във фирмата комуникира каква е
културата, правилата и йерархията във фирмата (dress-code); че възнагражденията на
персонала комуникират политиката на мениджмънта към човешките ресурси на
фирмата; че усмивките на служителите в фронт-офиса комуникират какъв е стандартът
на обслужване в хотела и т.н.
Защо думата комуникацияима толкова много значения?
Един от известните съвременни автори по човешка комуникация - Brent Rubin обяснява
това по много интересен начин.
Таблица 1.1. Многобройните значения на комуникацията
Изследователи, книги, изследвания
В своята книга “Communication and Human Behavior Brent Ruben отбелязва, че има две причини, поради
които думата “комуникация” понастоящем има толкова много значения.
Първата причина е интердисциплинарното наследство на теорията за комуникациите.
Теорията за комуникациите има около 2500 годишна история. В продължение векове тя е
привличала интереса на учени-изследователи от различни области – философи, психолози,
социални психолози, социолози, лингвисти, антрополози, зоолози-етимолози, инжинерни науки и
др.
Философите изучават комуникацията от гледна точка на значението на думите; психолозите
акцентират на комуникацията като психологическа дейност; социалните психолози – на
комуникацията като инструмент за социални интеракции, социолозите на комуникацията в
групите от хора и между самите групи; инжинерите на превръщането на съобщението в
убедителни електронни съобщения; етимолозите – на приликите между комуникацията при
животните и при хората.
Ruben счита, че това е създало условия за твърде много и различни значения на думата
“комуникация”.
Другата причина за многобройните значения на думата комуникация”, е че с нея се
обозначават едновременно дейности област на човешкото познание”.
Така например, когато комуникираме, ние извършваме “дейност” (физическа и психическа).
Комуникацията е част от нашето поведение. Тази естествена комуникация е наша всекидневна
дейност.
Освен тази комуникация, съществува и професионална комуникация. Тя изисква не само навици,
умения и знания за комуникация (за тях ще прочетете по-нанатък), но и специализирани такива.
Например, за комуникациите в малка и по-голяма група, за публичните комуникации, за бизнес
комуникациите, за масовите комуникации. Тези различни видове комуникация изисква
профисионално обучение и образование, както и кариера в тази област. Професиите в областта
на професионалната комуникация са “консултант по комуникации”, “специалист по корпоративни
комуникации”, “специалист по маркетингови комуникации”, “специалист по пъблик рилейшънс”,
“журналист”, “текстописец на рекламни текстове” и пр.
Накратко, по-горните причини пораждат недоразумения в дефинирането на комуникацията.
Същественото за комуникацията е, че тя е човешка дейност, чрез която хората успяват да
установят и поддържат социални интеракции помежду си. А животът ни без тях е невъзможен.
Всички изброени по-горе мнения на хората за комуникацията имат връзка помежду си.
Те са фокусирани върху тезата, че комуникацията е поведение, (нагласи и действия), с
чиято помощ хората осъществяват социални интеракции помежду си.
3.Какво е комуникация”?
Изследванията по комуникация убедително разкриват, че ние хората не можем да не
комуникираме. Живеем в свят, в който взаимната зависимост помежду ни доминира над
възможността да живеем изолирани. Това ни “задължава” да осъществяваме действията
си и да постигаме целите си един чрез друг. Приносът на комуникацията в това
отношение е огромен.
Ето една работна дефиниция за човешката комуникация.
Комуникацията
е процес на създаване, предаване, приемане и използване на информация (съобщения)
между хората, чрез което те символично изразяват поведението си по повод на взаимни
действия и отношения.
За да разберете по-добре същността на комуникацията, която по-горната дефиниция
отразява, ви предлагам да разделим условно тази дефиниция на отделните твърдения,
от които е съставена.
Комуникацията
е
процес
Комуникацията
е създаване
на информация
Комуникацията
е предаване на
информация
Комуникацията
е приемане на
информация
Комуникацията
е използване на
информация
Комуникацията
е
символична
Схема 1.1. Съставните части на работната дефиниция за човешката комуникация
Ето някои кратки мои обяснения как да се разбира смъсъла на по-горните твърдения за
комуникацията:
-Комуникацията е процес
Обикновено хората възприемат комуникацията като отделен и еднократен акт. Това не
е съвсем точно. Комуникацията е един продължаващ процес на размяна на информация
между хората.
Представете си, че ваш приятел ви направи комплимент, че изглеждате добре. Ако
помислите внимателно, ще разберете, че неговите думи всъщност отразяват мнението
му за вашия външния ви вид, но не само сега, а и назад във времето.
Ако разглеждате комуникацията като процес (продължаващ, а не еднократен акт),
бъдете сигурни, че това ще ви помага да разбирате по-добре и вашето собствено
поведение, и това на другите хора. Така по-внимателно ще подбирате думите си, ще
бъдете по-умели слушатели, ще следите собствените маниери, ще обръщате внимание
на маниерите, които други хора използват, а всичко това ще подсили ефекта на вашата
комуникация.
-Комуникацията е създаване на информация
Създаването на информация е дейност, с която идеите, мислите, чувствата, нагласите и
намеренията се превръщат в послание (съобщение). Експертите по комуникация
наричат тази дейност “кодиране на информацията”.
Ние хората кодираме идеите, мислите, чувствата, нагласите и намеренията си с
помощта на “кодове” или “символи”. Подбираме ги обикновено внимателно, за да
създадем послание (съобщение), което е по-разбираемо и по-въздействащо.
Когато хотелиерът пише рекламни писма за своя хотел и предлага удобдствата в него,
той не употребява изрази като “Елате в моя хотел, защото той е най-хубавият”. Този
израз отблъсква или поражда съмнение, въпреки че хотелът може да най-добрият. В
писмото си хотелиерът използва символи, които показват, че хотелът наистина си
заслужава. Такива символи са “звездите” на хотела, отзивите на гости, които вече са
били там, снимките на усмихнатите гости и т.н.
-Комуникацията е предаване на информация
Това също е дейност, с която изпращачът на послание го придвижва напред към
получателя. За тази цел използва т. нар. “канали за комуникация”. Такави са устната и
писмената реч в най-различните им форми, невербалните канали за комуникация
(погледи, мимики, жестове, движения с глава и пр.), техническите канали за
комуникация.
Неподходящо избраният канал за комуникация, (непордходящото предаване на
информацията), намалява ефекта на комуникацията. Така например, вместо
мениджърите да пишат само писмени инструкциии за абсолютно всичко, те биха могли
да използват и устните инструкции, които се възприемат по-лесно, а и на тях се
реагира по-бързо.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
gergana.krysteva_fb написа на 14 май 2013 ОТГОВОРИ
потребител на 26 години
кои са авторите на този учебник?
Последно сваляне: на 01 май 2013
stefan_mkd написа на 18 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
 
Домашни по темата на материала
Есе СПЕШНО Е !!! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ
добавена от cvetelinka_2002 01.03.2014
0
35
Силата на самоконтрола
добавена от adelina.semova 02.05.2016
1
18
Подобни материали
 

Вербална и невербална комуникация, комуниктивен процес

12 яну 2010
·
521
·
7
·
2,029
·
584
·
1

Комуникацията може да се възприеме като комплексна област за подготовка, съставяне и предаване на съобщения. в най-общ смисъл означава информационен процес за обмен и споделяне на значение между хората, породени от съвместна дейност...
 

Ефективност на организационното общуване

21 мар 2006
·
3,568
·
7
·
952
·
1
·
2
·

Организационното общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на деловото общество.
 

Същост и типове на конфликта

03 дек 2006
·
3,026
·
11
·
1,349
·
501
·
2
·
2

Самата дума "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,889
·
5
·
2,185
·
1,099
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,839
·
7
·
1,445
·
2,469
·
2
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
120
1
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Човешката комуникация

Материал № 506624, от 12 май 2010
Свален: 791 пъти
Прегледан: 1,369 пъти
Предмет: Психология
Тип: Учебник
Брой страници: 61
Брой думи: 29,173
Брой символи: 179,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Човешката комуникация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 553 88

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
204 88

виж още преподаватели...
Последно видяха материала