Големина на текста:
:Прогнозиране
Определениенаучно обоснован начин за предсказване на предстоящи 
бъдещи тенденции в разв на ик пр­си и явления с оглед на разраб на по­
реалистични планове.
Предназначение1)нам степента на неопр на ик с­ми; 2)осиг инфо за 
вземане на необх решения.
Видове1)според времеви хоризонт (дългосрсредносркраткоср); 
2)пространствен обхват (глобалним/унарнацрег); 3)според предмет 
(демографскииконоически техническиекологически и др.).
Методи1)количествени (трендов моделрегресионен и корелационен 
анализ и др.); 2)качествени (експертни оценкиметод „Делфи“, сценарий и 
др.).
Осиг на необх прогн информация – 1)чрез изп на готова инфо; 2)плащане 
на външ орг да осиг инфо; 3)собствено проучване.
:Планиране
Оределение – всяка съзнателна човешка дейностсвързана с определяне на 
целикоито трябва да бъдат постигнати вбъдещес изясняване и определяне 
на необходимите за постигането им ресурси и мероприятия (дейности), с 
координиране по място и време на последнитеНяма значение дали е в 
писмен вид или не.
Особености – 1)осъщ на п­са на Пл от дад с­ма ознче тя приема за възм да 
опред в една или др степен своето бъд развитие; 2)Пл формирасъздава бъд 
развитие на дад ик с­ма и това опред неговото основополвъзлово място в с­
мата за управление; 3)форм базата на управл в шир смисъл на думата
организира и контролира в тесния смисъл; 4)постигане на съответствие м/у 
външна и вътрешна среда на с­мата; 5)намалява риска в разв на с­мата; 6)Пл 
е непрек процеса не еднократен актТо е систематичен и продължителен 
процес на изясняване на разв на дад с­ма и на опр етап от работата се 
съставя цялостен план на с­мата.
Принципи – 1)холизъмизисква подчиняване на на частите на цялото
2)оптималностизбор на наи­добрия вариант; 3)непрекъснатостсвързва се с 
изменение на вътр и външ средаизол на външнитевземане на адекватни 
реш без отиване към цялостна преработка на плана; 4)участие на 
заинтересованите странипривличнае и включване в пр­са на Пл.
:Национално планиране
Еволюция в развитието – 1)директивно планиранеима задълж х­рпочти 
никаква свобода на стоп субектиза екстремни ситуации и централизирано 
планиране; 2)интерактивностоп суб имат свобода да опр посоката си на 
разв и налице са само препоръки за това; 3)стратегическосвързано с наи­
важните проблеми за с­матаобщонедетайлизирано Плочертава страт 
курс и осн приоритети на бъдещото разв на нац ик.
, Нац страт Плцели – 1)опр на курсакойто да следва нац ик; 2)опр на 
страт приоритети; 3)осиг на условия за разв на бизнеса; 4)Пл и резултатът 
от него тр да водят до подобр на жизненото равн на народа.
- Осн елти на страт пл док – 1)идентифик на съст на дад ик с­ма в 
настоящия моментнеобх е да се направи х­ка на на същ ик­ка и да се опр 
възловите проблеми на бъд й разв; 2)очертаване на бъд съст на иккоето тя 
тр да получ в рез­тат на преобразуването и реализация на стратегията; 3)х­
зира пр­са на преобразуване на ик с­ма от сег съст към бъдещотосъд в себе 
си пътищатасредстватаинстрресурсите коорд по вр и място.
:Пл на рег развитие
- Особ на рег ртие – 1)ЗРР регламентира обхватасъдърж и организацията 
му; 2)осъщ се на нацрегионалнообластно и общинско ниво
3)съгласуваносткоординация в хоризонталенна едно и също простр 
равнищеи във вертикален аспектм/у разл простр равнища; 4)подход 
отдолу­нагоре“ и „отгоре­надолу“; 5)интерактивен и итеративен подход.
- - Сма от страт пл документи за рег и местно ртие – 1)нац страт за рег 
развитие; 2)рег планове за развитие; 3)областните страт за разв; 4)общински 
пл за развитие.
:Страт фирмено Пл
Опредление – управл пр­с за разв и поддържане на жизнеспособна 
съвместимост м/у организационните цели и р­рсии нейното изм според 
пазарните възможности.
- Осн елти на страт процес на Пл1)то е управленски пр­с
2)съвместимост м/у целите и р­рситесъобразно пазарните й възм
3)непрекъснат пр­счрез който се изгр модела на бъд р­тие на бизнеса и 
неговите продуктмоделира и премоделира бизнеса на комп; 4)коорд на 
инфо потоци от миналонастояще и бъд; 5)реализ на задоволяващи печалби 
и растеж.
-Етапи на страт Пл прс – 1)разв на ясна идея и транслирането й в изказ за 
мисия; 2)анализ и оценка на вътр среда; 3)­//­ на външ ср; 4)опр на целите на 
комп; 5)формулир на страт избор и селектиране на подход стратегии
6)преминаване на страт планове в планове за действие (тактически и 
оперативни); 7) изпълнение и контрол на Пл.
Осн аспекти в процеса – 1)старт анализ; 2)страт избор; 3)изпълнение на 
страт.
- – Вве планиране1)стратегическо; 2)тактическо; 3)оперативно.
Нива на форм на стратегии  1)корпоративносв с разпр на р­рсите за разл 
в­ве бизнес на орг; 2)бизнесх­ра предимно конкурентните позиции на 
бизнеса; 3)функционалнострат отразяват действ на разл функц 
направления в границите на бизнеса.
:Анализ на вътр среда
Подходи за оценка1)функционаленстрат фактори се класифиц по 
функционални направления (изследване и развитиемаркетинг
производствоуправл и персоналфинанси и счетов); 2) с­ма от 
стойности/дейностисистем начин за преглед на серия от дейностиизв от 
компза да се снаб потреб със стоки (снабд с необх р­рсипроизвпазпред и 
съхр на гот продмаркетинг и продажбисервиз); 3) продуктово­пазарно р­
тиеизследват се измененията в етапите на жизн цикъл на продукта 
(възникванерастежзрялостспад), съчетани с функцион способности на 
фирмата на вс един от тях; 4)финансов анализколичествен анализ с четири 
осн групи фин съотношения (ликвидностзадлъжнялостобръщ на активите 
и рентабилност), изчисляват се на базата на счет­фин документи (счет 
балансотчет пр и разхбал на пар потоци).
:Анализ на външ среда
- –Вве външна среда  1)макросредафакторикоито оказват влияние в/у 
дейн на вс компнезав от нейния обхватстр и дейност (PEST анализ); 
2)микросредавкл ф­ридействащи непосредствено в конкурентна среда
комп може много активно да възд или противодейства.
Разлики  микро е обект на много силно влияние и контрол от фирмата
фактори в микро оказв вл са конкуретните позициипрофилът на 
потребителя и репутацията сред дост и кредитори.
:Прогнозиране на продажбите
Същностопр се от 2 показателя 1)физ обем на продадени 
продукти/услуги; 2)ценатанакоято са продадени.
Предназначение1)да служи като база при разраб на производствената 
програма на фирм (опр какво кол продукти по отд в­ве прод линии за вс 
една год от плановия периодфирм тр да произведе); 2)да служи като осн 
при разраб на фин проекти (бал на пар п­ципроект прих и разхпро разраб 
на този балпрогнозата за продажбите опр съотн за получ на паричните 
средства – в брой и прод на кредит)
Последователност при разраб1)опр на пазаритена които комп ще 
предлага продуктите и усл ситези пазари са пазари на крайни потреб
организационни потребители и м/унар паз; 2)х­ка на потребсвързана е с пр­
са на сегментиране на пазарацелта на пр­са е фирм да опр целевия си пазар
3)съгласуваност м/у х­ките на продуктите и х­ките на потребителитена 
този етап е необх да се изсл потреб търсене и да се опр потребл на един 
потенц потребизсл се поведението на потребсв с вс етап от жизн цикъл на 
продукта; 4)анализ на конкурентите и микросркато целта е да се напр 
оценка на паз дялкъм който ще се стреми компанията завбъдеще.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Прогнозиране и планиране - Пищов

Прогнозиране и планиране - Пищов. УНСС 2ри курс при доцент Балева....
Изпратен от:
Menotti
на 2010-05-10
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
259 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Оценка на риска

29 яну 2008
·
506
·
6
·
743
·
386

Оценка на риска се свежда до определяне на количествени характеристики на вероятността да настъпи желано събитие (честота на щетите), както и на количествени характеристики на нежеланите последици, вредите (техника на щетите)...
 

Доклад за извършена оценка на риска

15 окт 2009
·
151
·
5
·
731
·
315

Извършена е оценка на риска на работното място за УДВГД Пловдив...
 

Управление на бизнес процесите

25 яну 2009
·
51
·
3
·
611
·
41

Управлението на бизнес процесите, подобно на управлението на отношенията с клиентите – CRM и други концепции е както организационна стратегия, така и сегмент от софтуерната индустрия. Фокусът се поставя върху моделирането, автоматизирането...
 

Предприемаческият риск

17 апр 2008
·
482
·
14
·
1,473
·
134
·
1

Предприемачеството се поражда, движи и реализира от индивидуалната или групова инициатива. То представлява производство или търговия със стока, нова или подобрена...
 

Акционерно дружество “Енергия” АД

11 фев 2008
·
115
·
13
·
2,596
·
86

Предметът на дейност на дружеството е: Производство на акумулатори, извършване на външна и вътрешна търговия и извършване на друга дейност, която не е забранена от закона.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
08.08.2019
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
63
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Прогнозиране и планиране - Пищов

Материал № 504635, от 10 май 2010
Свален: 259 пъти
Прегледан: 314 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,045
Брой символи: 5,691

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прогнозиране и планиране - Пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
362 55

Лиляна Велчева
преподава по Икономика
в град Пазарджик
1 804 72

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения