Големина на текста:
Т1.Тендиции
Съвр.световна
икономика е единна
глобална
иконом.система,коя
то включва
нац.стоп-ва на
държавите в
света,транс
нац.корпорации и
банки,иконом.съюз
и между отделни
страни,големите
мегаполиси,офшорн
и зони и др.При
анализа на
съвременните
междунар.финанси
трябва да се имат
предвид редица
свойства и
тенденции в
свет.икон-
ка.1.Глобализация-
тя обуславя
зараждането на
единен глобален
свят;може да се
определи като
комплекс от
произтичащи в
планетарен мащаб
взаимно свързани и
обусловени
процеси,във всеки
от които има
процес на
саморегулиране.То
от своя страна е
процес,който се
свързва с най-
малкото
недоволство или
въздействие,протич
ащо някъде по
света и винаги в
някаква степен се
отразява на
събитията в
световен
мащаб.Съвременни
ят глобален свят е
съвкупност от
взаимосвързани и
частично
саморегулиращи се
процеси.2.Формира
не на
постиндустриални
общества в
разв.страни-за този
тип икономика е
характерен висок
относителен дял на
услугите в
БВП.3.Създаване и
развитие на
инф.икономики-
същността на тази
тенденция е
повишаване делът
на хората,които
мават с
инф.дейност и
намаляване на
онази част от
хората,работещи в
промишлеността и
селското стоп-
во.Инф.икономика
има няколко
особености:нараств
ане на относит.дял
на доходите от
инф.дейност към
общия оем на
доходите в
страните;голям
относит.дял на по-
високото
образование и
информацията в
нарастването на
БВП;висок
относит.дял на
инф.сектор в БВП
на
страните.4.Утвържд
аването на единни
информационно-
финансови
институти-тази
тенденция също
има няколко
особености:формир
ане на
организационни и
технологични
инф.обединения и
финансово-
компютърни
мрежи;развитие на
електронното
банкиране;формира
не на единна
световна
информационно
финансова
организация.5.Прот
ичане на
процеси,свързани с
финансизацията на
икономиката-те
показват
увеличаване на
относителния дял
на фин.сектор на
икономиките в БВП
на света и
развитите
страни.6.Процеси
на
транснационализац
ия.7.Тенденции за
създаване на
идеологическо и
институционално
единство.8.Екологи
зиране на
световната
икономика-
увеличаване на
разходите на
държавите за
еколог.проекти.
Т3.Международни
фин.пазари и
мястото на
вал.пазар
Фин.пазари
обединяват всички
пазари,на които има
движение и размяна
на
разл.фин.активи.Ос
новните участници
на фин.пазари са
държавата,населени
ето,банковата
система и
небанковите
фин.институции и
инв.фондове.Държа
вата чрез ЦБ
управлява и
регулира златно-
валутните резерви
на
страната.Население
то е основен
притежател и
разпределител на
фин.ресурси.Банков
ата система
осъществява
разплащанията
между
иконом.субекти и
мобилизира
свободните
пар.средства на
населението,предпр
иятията като ги
използва за
инвестиции.Небанк
овите
фин.институции
като
застраховат.компан
ии и пенсионни
фондове
конкурират
банките.Елементите
на фин.пазари са
паричният,капитало
вият и валутният
пазар.Паричният
пазар е пазар на
краткосрочни
инструменти с
падеж до 1год.Той
се състои от
няколко
сегмента:пазар на
краткосрочни
банкови заеми и
депозити(кредитен)
;пазар на
краткосрочни
ДЦК;пазар на други
сконтови
инструменти като
депозитни
сертификати и
банкови
менителници;пазар
на
търг.ЦК;евровалуте
н
пазар.Капиталовия
т пазар е този,на
който се търгуват
дългосрочни
кредитни
инструменти и
безсрочни
фин.инструменти,”
хибридни
инструменти” и
деривати.В
широкия си смисъл
кап.пазар включва
и движението на
капотали под
формата на
средносрочни и
дългосрочни
банкови
кредити,оформяни
като договор между
банката и
кредитополучателя.
Валутния пазар е
този,на който се
осяществяват
операциите по
покупко-
продажбата на
чуждестранни
валути и операции
по инвестиране на
валутен
капитал.Световния
вал.пазар обслужва
движението на
пар.потоци,чуждест
ранните
инвестиции,операц
иите с ЦК и др.Този
пазар има най-
големи обороти в
сравнение с другите
пазари.Год.му
оборот надвишава
680трил.долара,кое
то му отрежда и
доста високо и
особено място на
финансовите
пазари.
Т4.Основни
изисквания.
Валутата като
понятие
озн.пар.единица на
всяка
страна,пар.система-
пълноценна или
непълноценна,чужд
естранни пари и
платежни
средства.Девизите
са платежни
средства в
чуждестранна
валута,които се
използват при
междунар.плащани
я.Те са и всички
средства в
чуждестранна
валута-
пар.знаци,чекове,по
лици и
др.Междунар.пари
изпълняват фунции
като тези в
нац.стоп-ва,но в
световните
иконом.от-ния-
мярка на
стойността,средств
о за обръщение и
средство за
натрупване и
съхраняване на
стойността.Тези
финкции се
изпълняват от 2
вида
междунар.пари-
конвертируеми и
изкуствени
вал.единици.При
непълноценните
пар.системи,за да
изпълнява една
нац.валута
функциите на
междунар.пари има
2 у-вия:1.да
отговаря на
опр.иконом.изисква
ния и 2.да е налице
междунар.договоре
ност.Иконом.изиск
вания
са:1.страната да
има мощна
икономика;2.валута
та на страната да
има висок
относителе дял във
външно-
търг.контракти;3.ва
лутата да има
значит.дял в
банковите депозити
в света;4.страната
да има ефективно
действаща и силно
развита банкова
система;5.валутата
да има висок дял в
държ.дългове на
разв.страни;6.да
има
конвертируемост на
съотв.нац.валута;7.
капиталовият пазар
да е силно
развит;8.страната
да има висок
относит.дял в
световното
промиш.произвоств
о;9.да има
относит.стабилност
на цените на
вътр.пазар;10.нац.в
алута да има висок
дял в
офиц.вал.резерви на
страните.Когато са
налице тези у-вия
се поражда и
междунар.договоре
ност от
въвеждането на
съответната
нац.валута в режим
на международна.
Т6.Вал.ликвиднос
т
Ликвидността като
понятие
характеризиращо
качествената
дейност на
стоп.субекти може
да се определи като
възможност да се
плащат всички
парични
задължения в
дог.срокове.Под
международна
вал.ликвидност се
разбира
иконом.потенциал
на дадена
страна,който
формира
фин.възможности
за безпроблемно
плащане на
външните
задължения с
международно
утвърдени
платежни
средства.Ликвиднос
тта е бързината,с
която даден актив
може да бъде
продаден на
справедлива
цена.Парите и
инструментите на
пар.пазар са най-
ликвидните
активи.Ликвидност
та на активите е
възможността те да
се трансформират в
пар.наличности
чрез тяхната
реализация.Степент
а на ликвидност
зависи от тяхното
предназначение.Фу
ндаментът на
международната
валутна ликвидност
на дадена страна са
притежаваните от
д-вата ликвидни
активи-златно-
валутните резерви
на
страната,резервните
позиции в МВФ и
др.При
международната
вал.активност не се
има предвид само
количеството на
ликвидните
активи,а и тяхното
качество.Според
организацията на
използване
международните
ликвидни ресурси
се разграничават
на:реални ликвидни
активи и
квазивалутни(потен
циални)активи.
Структурата на
реалната
международна
вал.ликвидност
включва:
чуждестранните
вал.средства,златот
о,резервните
позиции в
МВФ,СПТ и
еврото.Основна
част от активите на
международната
вал.ликвидност са
официалните
златно-валутни
резерви.Към
квазивалутните
активи се
отнасят:кредитите
от МВФ, кредитите
от частния сектор и
кредитите от
централните
банки.Функции на
международната
вал.ликвидност:1.и
нструмент за
формиране на
ликвидни
активи;2.средство
за международни
плащания,начин за
вал.интервенция.Ос
новните показатели
за измерване ма
международната
валутна ликвидност
са:отношението на
златно-валутните
резерви на страната
към годишния
импорт,отношениет
о на ликвидните
активи към салдото
по платежния
баланс на
страната,отношение
то на ликвидните
активи към
външния дълг.
Т7.Златен
стандарт
На Парижката
конференция от
1867г. златото е
признато за
единствена форма
на световни
международни
пари.Всяка
нац.валута започва
да има строго
опр.златно
съдържание
т.е.монетен
паритет.Съотношен
ието между
златното
съдържание на 2
сравнявани валути е
златен
паритет.Вал.парите
т е златно-монетен
курс между 2
валути.Обвързванет
о на валутите със
златото води до
функционирането
на международна
вал.система с
фиксирани между
валутите
курсове.При
Златния стандарт
фиксираните
вал.курсове са
стимулирали
развитието на
световната
търговия.Съществе
но предимство на
златно-валутната
система е
универсалността на
плащанията.Недост
атък на тази
система е,че
международните
стоково-фин.пазари
се нуждаели от по-
гъвкави
инструменти от
златото.Златно-
монетния стандарт
прекратява
съществуването си
в годините на
Първата световна
война и Паржката
вал.система
престава да
действа.Междунаро
дната вал.система
през първата
четвърт на 20в. е
създадена на
мегдународната
иконом.конференци
я в Генуа през
1922г.Тя е
модификация на
златно-монетния
стандарт.В
основата на тази
система са златото
и водещите валути-
долар и британски
паунд.Те са
конвертируеми в
злато и се разменят
под формата на
пар.единици,банков
и чекове
т.е.девизи.Генуезка
вал.система
функционира до
1929г.От 1931 до
1933г.се създават 3
вал.блока:1.доларов
-Канада и страните
от
Лат.Америка,2.стер
лингов,3.зона на
франка.
Т8.Златно-доларов
стандарт
От 01 до
22.07.1944г. в
Бретън Уудс се
провежда
международна
валутно-
фин.конференция
на ООН с участието
на 44 д-ви.На нея се
поставят основите
на 3-тата
международна
вал.система-
Бретън-Уудска
вал.система.На
конференцията се
обсъждат
Американския план
Уайт и английския
Кейнс.Планът на
Кейнс:1.създаване
на Световна банка
на централните
банки,в лицето на
международния
клирингов
съюз;2.създаване на
международна
валута-
банкор;3.изключван
е на златото като
фактор за
уравновесяване на
платежните
баланси;4.създаване
на прецизна
система за
регулиране на
платежните баланси
на страните от
клиринговия
съюз.Концепцията
на Уайт е изградена
върху
предложението му
за основаване на
международен
стабилизационен
фонд-създаване на
у-вия за устойчиви
вал.курсове;въвежд
ането на
пар.единица
юнитас;един
юнитас е равен на
10
долара.Осн.принци
пи върху,които се
изгражда Бретан-
Уудската валутна
система
са:1.определяне на
златно-валутен
еталон и
утвърждаване на
валутите;2.определ
яне на системата на
фиксираните
вал.курсове и
начините за тяхното
регулиране;3.опред
еляне на режима на
конвертируемост на
валутите;4.създаван
е на международни
валутно-
фин.организации.Ра
звитието на Бретън-
Уудската система
минава през
следните етапи:1.-
доларов глад-
започва след
Втората световна
война до
1958г.;2.доларово
насищане-1958-
1967г. правят се
опити за
стабилизиране на
международната
вал.система;3.1967-
1976г.-етап на
криза на
международната
вал.система.
Т9.Мултивалутен
стандарт
Ямайската
международна
вал.система е
приемник на
Бретън-Уудската
вал.система,но в
основата на
нейното изграждане
са заложени нови
принципи на
организация:1.-
премахва се
официалната цена
на златото,то се
превръща в
стока;2.-СПТ
официално се
възприемат като
осн.резервно
средство,на мястото
на долара и
златото;3.-въвежда
се система на
стабилни,но
променящи се
вал.паритети;4.-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валутна система

Тенденции. Международни финансови пазари и мястото на валутния пазар. Капиталовият пазар...
Изпратен от:
ddavidov
на 2010-05-09
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валутна система

Материал № 503654, от 09 май 2010
Свален: 40 пъти
Прегледан: 34 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 2,137
Брой символи: 13,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения