Големина на текста:
На фигурата с F са означени смущаващите въздействия, с Х управляващото
въздействие, с У изходната (управляемата) величина, с Uу – сигналът от измервателния
уред, а с Uз – сигналът от заданието.
Дадената на фиг.2 схема представлява система за автоматично регулиране (САР).
Нека да дадем кратко описание на всеки един от елементите на тази система.
Системите за управление могат да се разглеждат като съставени от две части: обект за
управление и управляваща система. Терминът обект за управление е фундаментален
за дисциплината. Конкретно и в същото време строго определение е трудно да се даде.
Най-общо може да се каже, че това е обект за достигане на желани (производствени)
резултати. За тази цел върху него се упражняват организирани въздействия. Обект на
по- Техническите обекти за управление са машини, съоръжения, инсталации.
Технологичните обекти са технологични процеси. Много често е трудно да отделим
работната машина от технологичния процес. Например при процеса добив на въглища с
комбайни или с роторни багери е трудно да отделим процесът от машината. При добива
на полезни изкопаеми по класическия начин най-често е така. Като процеси могат да
бъдат посочени излужването на рудни полезни изкопаеми и газификацията на въглища.
Технологичните процеси са характерни за химическата промишленост, някои
обогатителни процеси, като флотацията и др. В минната промишленост обекти за
управление са: добивните машини, процесите за разкриване на полезното изкопаемо,
процесите за добив на полезното изкопаемо, транспортните машини и уредби
(конвейри, автомобили, влакове), рудничния водоотлив, вентилационните системи,
процесите трошене, смилане, флотация и др. По принцип електромеханичните обекти,
каквито са машините и инсталациите се характеризират с малка инерционност,
съответно с голяма динамичност. Обратно индустриалните процеси се характеризират с
голяма инерционност (големи времеконстанти). Видът на обекта за управление и най-
вече неговите динамични характеристики в голяма степен определят изискванията към
управляващата система.
Върху обекта за управление влияят смущаващите въздействия F и регулиращите
въздействия Хк, подавани от системата за автоматизация при автоматизираните обекти
или от оператор, при ръчно управляемите обекти. Управлението цели да поддържа в
определени граници регулируемите величини Yj (виж. Фиг.3).
Като се абстрахираме от физическата природа на ОУ, важни негови характеристики
са:
Предавателният коефициент. Той представлява отношението на изходната У към
входната Х величина на обекта за управление
X
Y
k
=
Измервателното устройство, означавано още като чувствителен елемент (сензор),
датчик и др., служи за измерване на регулируемата величина или смущаващите
величини. То преобразува
измерваната величина в
информационен сигнал, най-често
електрически.
Задаващото устройство,
известно още като задатчик или
програматор (в системите с
програмно управление), формира
сигнала на задаваното въздействие
(заданието), подавано към елемента
за сравнение. Задаващото
въздействие носи информация за
изискваната стойност на изходната
величина или нормалната стойност
на смущаващата величина. И тук информацията се носи от електрически сигнал.
Елементът за сравнение (ЕС).сравнява сигнала от измервателното устройство със
сигнала от задаващото устройство. Разликата помежду им ?U=Uу - Uз, подава към
регулатора.
Регулаторът реализира алгоритъма за управление на системата. Той преобразува
постъпващата на входа му информация, според заложения в него закон (алгоритъм) и
подава управляващ сигнал към изпълнителния механизъм. Преобразуването на входния
сигнал най-често се свежда до умножение, интегриране, диференциране или
комбинация от тези действия.
В литературата по автоматизация понякога блокът на регулатора Р се означава като
функционален блок ФБ. Тогава регулаторът се тълкува като по-общо понятие,
включващо задаващото устройство ЗУ, елемента за сравнение ЕС, функционалния блок
ФБ и изпълнителния механизъм ИМ. Някои автори към регулатора включват и
измервателното устройство ИУ.
Изпълнителният механизъм преобразува сигнала от регулатора, най-често в
механично въздействие, което се подава към регулиращия орган. Той може да се
разглежда като усилвател на сигнала по мощност.
Регулиращият орган възприема въздействието от изпълнителния механизъм и
регулира (дозира) количеството вещество или енергия подавано към обекта за
управление. Чрез него се реализира регулиращото (управляващото) въздействие Х.
Източника на енергия или вещество предоставя необходимата енергия или
вещество за нормална работа на обекта за управление. Като източник за енергия може
да бъде енергийната система на страната, резервоар за гориво. Източник на вещество
може да бъде резервоар с реагенти, резервоар с изходни материали, бункер с насипни
материали, скалния масив (при разкриване на рудното тяло), рудното тяло или
въглищния пласт (при добив на полезно изкопаемо) и т.н.
Смущаващите въздействия F нарушават функционалната връзка между
регулируемата величина У и регулиращото въздействие Х. Смущаващите въздействия
може да възникват отвън по отношение на обекта за управление или да възникват в
самия обект за управление. Например за една добивна машина външно смущаващо
въздействие е променящата се твърдост на скалите или полезното изкопаемо,
промяната на стойността на захранващото мрежово напрежение и др. Вътрешно
смущаващо въздействие е износването на режещите зъби.
Да разгледаме работата на система за автоматично регулиране (САР) дадена на
фиг.2. Когато регулируемата величина съответства на заданието, системата работи в
установен режим. Това означава, че в системата нищо не се променя.
Когато едно или повече от смущаващите въздействия F променят стойностите си,
изменя се и стойността на изходната (регулируемата) величина У. В системата
възниква преходен процес Нарушава се съответствието между зададената и
действителната стойност на регулируемата величина ?U=Uу – Uз != 0. В резултат на
тази разлика между зададената и действителната стойност на регулируемата величина
регулаторът Р изработва регулиращо въздействие. Подава го към изпълнителния
механизъм, той от своя страна към регулиращия орган, с цел да се възстанови
стойността на регулируемата величина. С привършването на преходния процес
системата се връща към предишния установен режим, или близък до него.
Елементи на САР:
-обект за регулиране(ОР)
-ИУ=>ЧЕ+ВП,(Измервателно устройство=чувствителен елемент+вторичен прибор)
-Сравняващо устройство(СУ)-прави сравнение м/у Узад и Утек
-Автоматичен регулатор(АР)
-превключвател
-изпълнителен механизъм(ИМ)-превръща електрическия сигнал в механично
въздействие върху регулиращия орган
-регулиращ орган(РО)
Схема , в която с блокове са показани основните съставни части на
автоматичната система , тяхното предназначение и взаимни връзки се нарича
блокова схема на САР.
В схемата са използвани следните означения:
y(t) – текуща стойност на регулируемата
величина;
y
1
(t) – преобразувана стойност на регулируемата
величина;
x(t) – зададена стойност на регулируемата
величина;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Система за автоматично регулиране (САР)

Системите за управление могат да се разглеждат като съставени от две части: обект за управление и управляваща система...
Изпратен от:
краси
на 2010-05-09
Добавен в:
Теми
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Система за автоматично регулиране (САР)

Материал № 503567, от 09 май 2010
Свален: 68 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,234
Брой символи: 8,227

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система за автоматично регулиране (САР)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала