Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
1. Строително производство и строителни процеси. Индустриализация.
Механизиране и автоматизиране на строутелните процеси.
Строителното производство е организирана дейност в строителството за изграждане на нови
или ремонтирането на съществуващи сгради и съоражения. В зависимост от техническото си
предназначение строителните процеси са прости, сложни и комплексни. Простите стрит. проц.
Сесъстоят от отделни операции, маниполативни работи и трудови движения. До всичките тези
процеси се стига като се извършват елементарни работи, било с машини, инструменти или
хора.Организацията на тези дейности образуваедин прост стрителен процес. От своя страна
няколко стрителени процеса образуват сложен строит. процес, а съвкупноста от няколко
сложни строит. процеса с организацията им образуват комплексен строит. процес.
Индустриализацията в стоителството представлява усъвършенстване на
производството благодарение на науката с механизация и автоматизация, като целта на
всичко тове е повишаване на производителноста и намаляване на себестойноста на
готовият продукт.
2. Технологични комплекти от машини, инструменти и инвентарни
приспособления. Технологични карти и проекти. Безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана в строителството.
В съвременното строителство тенденцията е за високо производителни машини а това
води до комплексното механизиране на строителните процеси със съобразни машини и
инструменти. В комплектите машини влизат и спомагателни технични средства и
инвентари необходими за извършване на даден процес. Един от началните процеси при
започването на нов обект са изкопните работи, за него са необходими комплект от
машини като: багер, самосвали, булдозер, валяк и др. в зависимост от обекта. Следващ
процес е изготвянето на кофража и бетонирането в кофража се използват инструменти
и инвентари като: кофражни платна, греди, скоби, подпори, чук тесла и др. а за
бетонирането: производството на сместа, транспорта и полагането и с видовете
машини, уплътняване на бетона с вибро машина тук влизат и спомагателни средства
като: кофи, лопати, колички, мистрии и др. Всички тези процеси за построяването на
даден обект се извършват въз основа на работен проект, който съдържа: календарен
график на СМР с необходимите материали, машини и работници, строителен план,
указания за начините и средствата за извършване на СМР и мероприятията за
безопасност, хигиена на труда и протижопожарна охрана. За да бъдат извъшени строит.
процеси трябва да бъдат изготвени технологични карти. Те се състоят: от областа на
приложение, технология и организация на процеса, технологични схеми, организация
на труда, материално технически ресурси и безопасност хигиена и противопожарна
охрана.
Важна част в строителството е охраната на труда. Тя представлява система от
мероприятия чрез които се създават безопасни и хигиенни условия на труд.
Безопасноста е важна система за извършване на СМР на обектите, тя изисква
разработването на начини с които да се обезопасят машините, инсталациите,
инструментите, инвентарите, ограждения, козирки, противопожарни с-ми и средства, за
санитарн-охигиенни и медицински обслужвания, и обозначаването им с табели и знаци.
3. Видве транспорт. Технологична характеристика на транспортните работи.
Видове транспортни средства.
С транспорта на обектите се доставят необходимите материали, за изпълнение на
видовите СМР. Избора на транспорта зависи от вида на материалите и разстоянията.
Транспортът се класифицира според: Разположението му спрямо строителната
площадка като това го дели на външен и вътрешен, направлението на движението на
товарите бива хоризонтален и вертикален, вида на транспортните средства бива
автомобилен, мотокарен, релсов и специален. Автомобилният транспорт има най-
голямо приложение в строителството поради маневренността, бързата доставка,
разнообразието, а като недостатъци са себестойността като цена, климатичните условия
и ремонта им. За превозване на материалите конструкциите и машините се използват
обикновени и специализирани автомобили, към обикновените влизат бордови камиони,
самосвали, ремаркета, полуремаркета.Към специализираните влизат, циментовози,
металовози, панеловози и др. Друг транспорт е и релсовият, при него разходът на
енергия е по-малък, но неможе да бъде доставен на строителната площадка. За
вертикален транспорт се използват подемници и кранове. Подемниците се монтират
непосредствено до самата сграда или в нея, а крановете били те стационарни или
автокранове, се установяват до самия обект.
4. Устройство на временните релсови и автомобилни пътища. Комплектация
контейниризация и палетизация. Охрана на труда при транспортните работи.
Комплексно механизиране и организация на транспортните работи.
За да бъде доставен даден продукт на самият обект са нужни изграждането на
временни релсови и автомобилни пътища, съобразени с условията за експлоатация на
строителната площадка. ЖП транспортът е икономически неизгоден от гледна точка на
монтирането на релси, за това се използва най-вече автомобилният като при него
изграждането на временен път е по-лесно. С цел лесните товароразтоварни дейности, в
строителството се извършва комплектация, това е система за снабдяване на обектите, в
която влиза контеринезацията и палетизацията. Това служи за обединяване на
малоразмерните материали и уреди с помощта на инвентари като контейнери и палети,
които позволяват многократното им използване.
Комплексното механизиране на транспорта става чрез прилагането на специални
транспортни средства и машини за товарене и разтоварване. Насипните материали се
товарят с фадроми или багери и се транспортират със самосвали. Праховидните
материали се опаковат и поставят на палети, за да не се разпиляват. Бетонните смеси и
разтвори се пренасят посредством бетоновози и се разтоварват посредством въртене на
барабана в машини (бетон помни), които подават бетона или сместа на определеното
място. Всички тези дейности трябва да бъдат съгласувани по графици според условията
на производствените нужди.
При транспортните работи на строителната площадка е нужно да се обозначи с пътни
знаци реда, скоростта, мястото за паркиране на предвижващите се средства.
Товароразтоварните площадки трябва да бъдат снабдени с надписи и указателни
табели. Не се допуска стоенето под окачени товари на всякакви подемни средства и
кранове. Управлението на машините се извършва само от упълномощените за това
лица.
5. Видове земни съоръжения и технологическа характеристика на земни работи.
Основни строителни свойства и класификация на почвите. Определяне обемите
на земните работи- при вертикална планировка на площадката и за строителни
ями и траншеи.
Земни работи се извършват при изграждането на сгради, съоръжения и при
планировката и благоустройството на промишлени и жилищни комплекси. Земните
съоръжения се делят на постоянни и временни като към постояните се отнасят
изкопите и насипите за вертикална планировка, а към временните са изкопите за
строителни ями траншеи за фундиране за полагането на инженерни комуникации.
Всички тези дейности се извършват в различни видове почви с различни свойства,
които оказват влияние в/у начините за разработването им. Степента на трудност при
разработването зависи от вида, състава и физико механичните свойства. У нас почвите
са разделени общо на 10 категории. Като първите 4 са земни, а останалите скални
почви, категоризирането е извършено въз основа на начините и средствата за
разработване и на обемното им тегло. Плътността на земните почви е от 1200 до
2100кг/м3, а при скалните достига до 3300кг/м3.
Определянето на обемите при земните работи става по метода на тригълните или
четириъгълни призми както и по метода на профилите. Първите два се прилагат, когато
теренът е с обща конфигурация и хоризонталите са представени с криви линии, а
методът на профилите се използва, когато хоризонталите са успоредни на една от
главните оси на площадката. Всичко това става като се използват височинни коти на
терена Нi- съществуващи преди започването на земните работи. Проектни коти Hni
(планировъчни коти). Работните коти hi= Hni- hi- височината на изкопа или насипа в
дадена точка. Площадките, на които ще се извършва вертикална планировка, се
разделят на изкопни и насипни зони ограничени с нулеви линии, а те от своя страна са
геометричното място на точките с нулеви работни коти. Изкопните работни коти се
означават със знак минус, а насипните с плюс.
6. Подготвителни, спомагателни и основни процеси при земните работи. Машини
за извършване на земни работи: земекопни, земекопно- транспортни и
уплътнителни машини. Област на приложение.
Подготвителните и спомагателни дейности започват в самото начало на строителната
площадка, като служат да спомогнат за следващите етапи на работа. В тях влизат
разрохкване на почвата посредством булдозери, скрепери и грейдери. Главният работен
орган на разкъртвачите са шиповите със специална форма. Дълбочината на разкъртване
достига до 60 см. Друг процес е отводняване на земните съоръжения. Извършва се чрез
постройване на водоотвеждащи канавки, открито водочерпане чрез помпи, когато се
отводнява строителната яма, когато притокът на подпочвени води не причинява
разрушаване и отвличане на почвени части. Друг етап е понижаване на нивото на
подпочвените води, извършва се чрез дрениране на самата площадка и отвеждането на
водата посредством канали. След отводняване на площадката се извършват земните
работи посредством земекопни машини: багери, които са еднокошови, многокошови с
надлъжно копаене и багери драглайн. Те са основните земекопни машини в
строителството. Други машини за извършване на земни работи са
земекопнотранспортните(скрепери, булдозери, грейдери) те извършват копаене на
слоеве и транспортиране на изкопаното на малки разстояния. Скреперите имат кош
поставен в/у пневмоколеснаходова част и снабден с нож за рязане на почвата.
Булдозерите са устроени на базата на трактор. Работният им орган е гребло с ножове.
Грейдерите имат гребло с нож окачено на въртящ се кръг към рамата на машината. То
може да се извърти в хоризонтална и вертикална равнина, както и да се издига и
изпуска. Друга дейност при земните работи са изграждането на насипи и уплатняването
на почви. Разработените почви се полагат в насипите на хоризонтални пластове при
последователно уплътняване на всеки пласт. Уплътняването на пластовете се дължи на
структурните деформации в почвите под влияние на механични въздействия и
собственото тегло. Методите за уплътняване се извършват чрез статическо, ударно,
вибрационно и комбинирано въздействие. Уплътняването чрез статическо въздействие
се извършва с валяци, пневматични валяци, уплътняване чрез удар (трамбовки) също

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технология на строителството

Строително производство и строителни процеси. Индустриализация. Механизиране и автоматизиране на строителните процеси...
Изпратен от:
alabama123
на 2010-05-08
Добавен в:
Лекции
по Строителство
Статистика:
700 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
768
·
6
·
1,157
·
838
·
2
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Изпълнение на армировъчни работи на обекта

09 фев 2010
·
185
·
1
·
438
·
253
·
1

Тема за втора степен за квалификация в Строителния техникум - Стара Загора...
 

Организация на строителството

11 окт 2008
·
856
·
9
·
1,723
·
1,145

Проект по Организация на строителството за специалност ССС в Университет По Строителство и Архитектура.
 

Армировъчни работи

24 окт 2008
·
401
·
1
·
271
·
325

Армировъчни работи -технологична характеристика. Монтаж на армировката в кофража. Приемане на армировката. Охрана на труда при армировъчните работи.
 

Минерални добавки за бетон

11 ное 2008
·
229
·
20
·
6,113

Кратко описание на минералните добавки за бетон.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
3
3 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Технология на строителството

Материал № 503289, от 08 май 2010
Свален: 700 пъти
Прегледан: 1,397 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 7,452
Брой символи: 47,070

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология на строителството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
402

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
226

виж още преподаватели...
Последно видяха материала