Големина на текста:
Тема 14
Европейска нонцепция за гъвкавост и сигурност на трудовия пазар
Съвременната икономика се развива в условията на динамични промени,харкт.се с
висока степен на:
-Задълбочаваща се демографска криза,неблагоприятни демографски
процеси,застаряване на населението и намаляване на трудоспособността
-Ускорена глобализация,интернационализация и регионализация
-Динамика в конкуренцията и изискванията за конкурентоспособност
-Прилагане на нови индустриални и управленски технологии
-Превръщане на информацията в осн.ф-р на производителността
-Интегриране на държавите в единния европейски пазар е предизвикателство за
устойчиво развитие при силната конкуренция
-Проникване на чуждестранните компании на територията на др.страни
-Повишаване на соц.отговорност на бизнеса
Тези неща водят до изграждането и развитието на нов тип пазари на труда,до
формирането,използването и кариерното развитие на нов тип човешки ресурси.Техните
промени,х-ки и особености в новата среда се определят от изискванията за висока
степен на гъвкавост,конкурентоспособност,динамичност,адаптивност и мобилност.За
първи път идеята за съчетаване на вътрешните и външните елменти на гъвкавостта със
сигурността на трудовия пазар се поставя в Евр.страгегия по заетостта през
1997г.Централно място проблемът за гъвкавостта и сигурността на трудовия пазар
заема в Лисабонската стратегия от 2000г..Така постепенно се формира
ново,концептуално схващане за същността на гъвкавостта и сигурността на трудовия
пазар,наречено „флексикюрити”.Оптималното съчетаване на двата компонента на
европейската концепция за развитие на трудовия пазар е възможно при условията на:
-Едновременно насърчаване на вътрешната и външната гъвкавост и сигурност
-Пълното обхващане в схемата”флексикюрити”както на заетите лица,така и на всички
категории работодатели на територията на страната
Интерпретацията на осемте принципа вкл.:
-Концепцията”флексикюрити”и съдържащите се в нея подходи не се отнасят до единен
и унифициран тип пазар на труда,организация на трудовия живот и заетостта на ,което
изисква нейното приложение да бъде приспособено към различните
обстоятелства,потребности
-Концепцията предлага средства за постигане на баланс м/у права и отговорности за
всички субекти
-Концепцията следва да се свързва с широкото прилагане на Стратегията за заетост и
растеж на ЕС и укрепване на евр.соц.модел
-Намаляване на различията м/у работещите на временни раб.места,на непълно
раб.време и заетите на постоянни раб.места,пълно раб.време
-Развитието на вътрешната и външната гъвкавост,съчетана със сигурност да се
подкрепя от всички участващи страни в процеса
-Концепцията трябва да подкрепя равнопоставеността м/у половете и равния достъп на
мъжете и жените на трудовия пазар
-Изисква гарантирането на справедливо разпределение на приходите и р-дите за
различните политики на заетостта
-Да насърчава диалога и доверието м/у заинтересованите страни
Обща рамка на съвременните евр.политики на пазара на труда:1-гъвкави и устойчиви
договорни отношения в областта на заетостта.2-съвременна с-ма за учене през целия
живот и инвестиране в чов.капитал.3-ефективно работещи активни политики на
1
тр.пазар.4-адекватна социалноосигурителна с-ма като гъвкавост,обхват,фин.стабилност
и равнище на плащанията.
Компоненти на гъвкавостта и сигурността на тр.пазар:
-По отн.на балансираната гъвкавост на договорните отн.по заетостта
-По отн.на активаната политика на тр.пазар
-По отн.на с-мата за учене през целия живот
-По отн.адекватността на соц.-осиг.с-ма
Тема 15
Съдържателни особености и оценка на безработицата
Понятието безработен вкл.всички лица в трудоспособна възраст,които са без работа,но
са в състояние да бъдат наети или да организират свой бизнес,респ.всички търсещи
работа както чрез регистрация в съответните дирекции по заетостта,така и като
използват др.посредници и фирми.В соц.-иконом.план безработицата е комплексно
понятие със следните х-ки
-От гл.точка на подхода към жизнения цикъл на субекта ,безработицата е
икон.състояние на индивида с определена продължителност,предизвикано от
недостатъчното търсене на раб.сила и небелансираността на тр.пазар
-От гл.т.на особеностите на цикличното развитие на фирмите и организациите,тя е
икон.процес,чиито интензитет се оценява чрез числеността на масовите регистрирани
случаи на освобождаване от платена заетост,отнесени към съвкупността,от която
произтичат
-От гл.т.на интересите на субекта,фирмата и обществото като цяло,безработицата е
соц.риск,опасност,пропуснати ползи
Равнището на безработица се изчислява по формулата:
Вероятност за намиране на работа:
Концентрация на безработицата:това са икон.активните лица,явяващи се носители на
задържащи ф-ри на заетостта,като ниска и неконкурентоспособна
квалификация,наличие на здравословни проблеми,напреднала възраст и др.
За измерване и оценка на безработицата като икон.състояние,процес и риск за
трудоспособните лица се изплзва с-ма от паказатели:
-Средногодишен брой на безработните лица
-Средногодишен брой на входящите потоци в съвкупността на безр.лица по възрастови
признаци
-Средногодишен брой на изходящите потоци от съвк.на безр.лица по наблюдаване
признаци
-Средногодишен брой на безработните лица в неравностойно положение
-Среден темп на нарастване броя на безр.лица-общо и по отделни групи
-Средна продължителност на престояване в безработица от едно лице
-Брой на регистрираните състояния на безработица ср.на едно лице
-Вероятност за намиране на работа
-Средногод.брой на лицата,получаващи пар.обезщетения и помощи при безработица
-Средна продължителност на получаване на пар.обезщетения и помощи при
безработица от едно лице
-Коеф.на ощетимост при безработица
2
Използват се 2 способа за определяне броя на безработните лица и равнището на
безр.:1-официална регистр.в Агенцията по заетостта и 2-организиране на
спец.наблюдение и социологически проучвания от НСИ.
Тема 16
Класическа и кейнсианска теория за безработицата
Класическата теория с осн.представители Смит,Сей и Рикардо,утвърждава тезата,че
дейността на хората и техните икон.инициативи се опр.от личните интереси и личната
изгода.В усл.на пазарното стопанство и свободната конкуренция”невидимата
ръка”осигуряват икон.равновесие и развитието на обществото.Тя разглежда тр.пазар
като регулатор на един от осн.ресурси-труда.Всяко несъответствие м/у търсенето и
предлагането на тр.пазар според кл.теория има временен х-р,защото пазарната
икономика е саморегулираща се с-ма,а пълната заетост е нейна фундаментална
норма,поради еластичното съотн.м/у „цена и раб.заплата”.Безр.се предизвиква главно
от по-високото равнище на раб.заплата спрямо определеното от пазара.
Изводът е,че саморегулиращият се тр.пазар,действащ както всички др.пазари свободно
и спонтанно,автом.води заетостта към нейния оптимум и ефективност,базирайки се на
еластичността в съотн.”цена-раб.заплата”.
Кейнсианска теория-отхвърля клас.постановка за неравновесието на тр.пазар като
главен ф-р за безраб.и за абсолютизирането на „невидимата ръка”на пазара.Кейнс
предлага целенасочена намеса на държавата и превръщането й в реален субект на
икон.развитие,според него равнището на безработица се определя от причини вътре в
икон.с-ма,която не може да се саморегулира.Той доказва,че безработицата възниква
поради ограниченото агрегирано търсене в икономиката,в т.ч. на труд.Тъй като
заетостта и безработицата са функция от ефективното търсене те са зависими от ф-
рите:очаквани бъдещи р-ди на обществото за потребление и очакваните бъд.р-ди за
инвестиции.Изходът от безработицата е в стимулирането на ефективно агрегирано
търсене чрез адекватна пар.-кредитна и фискална политика.Ефектът от увеличаване на
държавните р-ди се търси в стимулирането на общото продуктово търсене,а
посредством намаляването на данъците се преследва активно стимулиране на
предприемачите да инвестират в повече и по-добри раб.места,увеличавайки
производството.Тезата на Кейнс е,че при спестявания по-големи от инвестициите част
от стоките остават нереализирани,предлагането превишава търсенето,намалява
производството и заетостта и нараства безработицата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудов пазар и безработица

документът е тип лекция,включва темите по Трудов пазар и безработица от 14 до...
Изпратен от:
svetleto__88
на 2010-05-08
Добавен в:
Лекции
по Икономика на труда
Статистика:
212 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Пазар на труда

20 фев 2010
·
347
·
20
·
5,569
·
439

Лекции по дисциплината Пазар на труда, изучавана от специалност Социални дейности във Великотърновския университет....
 

Заетост и безработица

05 фев 2008
·
315
·
1
·
663
·
192

На макроикономическо равнище заетостта се определя и оценява чрез използването на 3 показателя – процент на заетост, коефициент на заетост и коефициент на ефективност. Заетостта на населението на макроикономическо равнище (национално)...
 

Трудовото възнаграждение

24 мар 2006
·
832
·
8
·
2,353
·
82
·
1

а) или като средство за защита на уязвимите трудови възнаграждения; б) или като средство за определяне на "справедливи" заплати; в) или като средство за създаване на "защитна" мрежа в системата
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,144
·
2
·
513
·
551
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по Икономика на труда за студенти от 1-ви курс при Лалко Дулевски. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
648
1
1 мин
13.03.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Трудов пазар и безработица

Материал № 502993, от 08 май 2010
Свален: 212 пъти
Прегледан: 317 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 38
Брой думи: 12,706
Брой символи: 83,912

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудов пазар и безработица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала