Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ
Доц.д-р Начко Радев
изпит – 03.11.2007г., 13.00ч.
20.09.2007 година
Тема І
Възникване и развитие на социологията
1. Същност – икономическата социология е най-общата
нефилософска обществена наука. Тя изучава човека, социалните групи и
обществата. Границите на социалното изследване са много широки. Те се
простират от анализа на мимолетни контакти, до изучаване на глобални
социални процеси. Икономическата социология ни позволява да осъзнаем,
че много събития, които на пръв поглед изглежда, че засягат само
отделния човек, в действителност са отражение на мащабни обществени
проблеми. Както и всяка друга наука, социологията притежава собствен
предмет и конкретен метод на изследване. Всяко социологическо
изследване изучава социалната реалност от специфична гледна точка.
Социологът се интересува от следните принципни неща: той има работа не
с конкретен, а с осреднен човек, чийто особености характеризират всички
хора заедно и нито един по отделно. Социологът се интересува по какъв
начин обществото влияе върху поведението на хората. Социологът се
интересува от факта как на базата на изследване на отделните хора ще се
получи социален портрет на тази социална група. Социологът има работа с
респондент, това е човек, който е обект на изследване като източник на
нужната информация. В резултат на изследването, пред социологът
възниква образът на „средния човек”, това може да бъде типичен студент,
демократ, вярващ, предприемач. Понятието „среден човек” се снемат
индивидуалните различия между хората.
2. Предмет и обект на социологията – обект на изследването са
живите хора, които социологът анкетира; реалните процеси и явления;
институциите в обществото, където се извършва изследването. Всеки един
от тези процеси е многообразен, затова социологът избира един аспект,
страна на реалния обект, което означава предмет на социологията.
Отразява само една от страните на обекта, която социологът избира за
изследване.
След основните понятие на социологията, ще посочим няколко,
които са главни:
- статус – позиция, положение на човека в групата и обществото.
Всеки статус преписва на индивида определение социални роли, които
предполагат определени правила и задължения. Индивидите, изпълняващи
социални роли встъпват помежду си в социално взаимодействие.
- социално взаимодействие – през целия си живот ние се учим
правилно да изпълняваме социални роли. Този процес се нарича
социализация, резултат от този процес е социално зрялата личност.
Наблюдението върху този процес се осъществява чрез социален контрол,
който оказа влияние чрез социални норми и санкции. У всеки човек има
потребности, които той е длъжен да удовлетворява. Учрежденията, които
удовлетворяват човешките потребности се наричат социални институции –
семейство, религия, наука, пари, банки, производство, образование. Всяка
институция изпълнява строго предписана функция - да обучи, произведе.
Съвкупността от социални институции се нарича социална система
на обществото. Получихме картина на обществото, описана от няколко
основни социални понятия. Тази цялостност има две страни: статична -
описваща структурата на обществото и динамична - описваща неговото
развитие. Динамиката на обществото се осъществява срез социални
процеси, които са устойчива връзка между обществените явления.
3. Възникване на социологията като наука /І курс/ - основа за
възникване на социологията са промените, настъпили след Френската
революция от 1789 година, както и от възникване на индустриалната
революция в Европа. Тези промени разрушават традиционния начин на
живот и стимулират мислителите към ново разбиране на обществото.
Събитие от първа важност е използване на науката вместо религията за
разбиране на обществото. Към бащите на социологията се отнасят Огюст
Конт, Емил Дюркем, Карл Маркс, Макс Вебер и др. Почитно място сред
тях е за Огюст Конт. Той за първи път вкарва в научен оборот думата
„Социология”. Той я разглежда като наука, продължаваща традициите на
физика, химия, биология и като най-важната и най-сложната от всички
науки. Конт смята, че социологията трябва да предвижда и контролира
човешкото поведение и да допринася за благоденствието на обществото.
Емил Дюркем се интересува от промените в обществото по онова време.
Според него причина за социални промени в обществото е разделението на
труда. Той твърди, че то постепенно измества религията като основа на
социална сплотеност. Според него процесите на промяната са толкова
бързи и интензивни, че раждат големи социални трудности, които той
нарича с думичката „аномия”. Това е чувство за безцелност или
безнадеждност, предизвикано от промените, породено от разрушаване на
традиционни, морални стандарти, което води до усещането за липса на
смисъл на човешкия живот. Едно от най-известните му произведения е
„Анализ на самоубийствата”. Карл Маркс прави също опит да обясни
промените по време на индустриалната революция в Европа. Маркс се
опитва да свърже икономическите проблеми с различни социални
институции и тяхната роля за измененията на капитализма по онова време.
Гледната му точка се основава на това, наричащо материалистическо
разбиране на историята. Според него не идеите и ценностите на хората, а
икономическите фактори са източници на социални промени. Класовите
конфликти между богати и бедни са мотивираща сила на историческото
2
развитие по думите на Маркс „Цялата история на човечеството до сега, е
история на класовите борби”.
Макс Вебер - в основните трудове на Макс Вебер се анализират
различията между западното общество и другите цивилизации. Той
определя внимание в изучаване религиите на Китай, Индия, близкия изток
и прави важни приноси в социологията на религията. Стига се до извода,
че християнството е изиграло важна роля за възникване на капитализма.
Според Макс Вебер, капитализмът е основен начин на организация на
стопанската дейност, в чиято основа е науката и бюрокрацията. Развитието
на науката, модерната технология и бюрокрацията Макс Вебер описва с
понятието „Рационализация”, означаващо организиране на социален и
икономически живот според принципа на ефективност и основата на
технически знания.
4. Развитие на социологията в България /І курс/ - за първи път през
1890г. в Софийския университет се четат лекции по социология. Най-
широко разпространение получава неокантианската социологическа
школа, чиито представители у нас са Кръстьо Кръстев, проф. Димитър
Михалчев и др. Теоретически социологията в България се развива от Васил
Друмев /Митрополит Климент/. Марксисткото направление се формира
като самостоятелно течение с представители Димитър Благоев, Георги
Кирков, Кръстьо Раковски и др.
Институционализацията на социологията в България се осъществява
през двадесетте години на ХХ век, когато в България се създават около 15
социологически дружества и техен организационен център става българско
научно социологическо дружество. През 50-те години на миналия век в
България се развива бурна теоретична дискусия, с цел социологията да се
идентифицира като самостоятелна нефилософска наука различна от
историческия материализъм. Тази дискусия завършва с книгата на Живко
Ушавков „Исторически материализъм и социология” през 1958г. През 1959
година се създава социологическо дружество в България, което става член
на международната социологическа асоциация. През 1968 г. – институт по
Социология при БАН започва издаване на теоретични социологични
списания като „Социологични изследвания”, „соц. преглед” и др.
Разкриват се специалност „Социология” в Софийски университет и УНСС,
подготвящи кадри за нуждите на социологическата наука и изследвания.
След 1989г. заедно с измененията в обществото, настъпват изменения и в
социологическата наука, в нейните теоретически и методологически
основи, тематиката на изследванията в тяхната организация и начин на
финансиране, в международните контакти и др. Емпиричните изследвания
се превръщат в масова практика по проблеми в политическия живот и на
пазара.
Тема ІІ
Предмет и обект на икономическата социология.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическа социология

Тема І Възникване и развитие на социологията 1. Същност – икономическата социология е най-общата нефилософска обществена наука. Тя изучава човека, социалните групи и обществата...
Изпратен от:
milenadelcheva
на 2007-12-03
Добавен в:
Теми
по Социология
Статистика:
1,103 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социология на организациите
добавена от mariana.nedyalkova_958 30.03.2016
0
12
елементи на социологиата
добавена от maq_87611 09.12.2012
0
15
РОЛЯ ПОЗИЦИЯ СТАТУС на стилян петров
добавена от StoynaKerezova 18.04.2012
0
11
Емпирично изследване в социлната работа
добавена от natalia.cvetanova 30.03.2017
1
17
Курсова работа - Съжителство без брак
добавена от _DesI7o_0o0ooo_ 20.09.2015
2
10
Подобни материали
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,174
·
11
·
4,623
·
1,320
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Предмет на социологията

12 юни 2010
·
72
·
2
·
550
·
119

Изходни предпоставки за дефиниране на Смелсъп и Шилз на предмет на социологията. При възникването на една от първите задачи, които всяка наука трябва да реши това е да формулира ясно своя предмет, за да докаже своята обществена значимост...
 

Предмет на социологията

27 окт 2010
·
71
·
4
·
716
·
150

Социологията е наука за обществото като цялостна система – изучава човешките личности, общности и институции, тяхното функциониране, взаимодействия и динамика...
 

Предмет на социологията

24 фев 2011
·
204
·
41
·
14,630

Понятието „социология”, възникване на науката и особености в нейното развитие...
 

Карл Маркс

11 дек 2010
·
43
·
10
·
257
·
104

Карл маркс е един от наи знаменитите учени за неговото време!...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Икономическа социология

Материал № 50209, от 03 дек 2007
Свален: 1,103 пъти
Прегледан: 392 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 28
Брой думи: 6,279
Брой символи: 55,851

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа социология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения