Големина на текста:
2Същност на
правото:съвкупност от
всички правно нормативни
актове на държ.Има за
предмет регулиране
общ.отнош.Правото
използва 2 метода:
императивен(субектите на
правното отнош.се намират
помежду си в отнош на
власт и
подчинение,използва се в
публичното
право).диспозитивен
(използва се в частното
право-гражданско или
търговско).Източници на
правото: Правен обичай- най
старият източник- трайно
прилагано със
задължителност общо
правило за поведение.Става
източник когато се включи в
правна норма.Законът-
(2гр)-1гр-конституционни
закони.2гр-обикновени
закони-издават се от
Нар.събрание.Подзаконови
нормативни актове:тези
актове,които не са издавани
като формални закони,но
винаги имат своя законова
основа..Те извършват т.нар.
вторична уретба на
общ.отнош.-
постановления,правилници,
наредби и инструкции.Те са
актове на Мин.съвет и на
местните органи на
Изп.власт.Междунар.д-р:-
източник на правото.Всички
междунар.д-ри, които БГ е
ратифицирала стават част от
вътр.право на страната.Те
имат предимство пред
всички нац.норми, които и
противоречат.М.Д се
ратифицират със закони на
НАр.събр.Съдебният
прецедент-той е
многократно еднообразно
решаване на дела, които
попадат под хипотезата на
една и съща правна норма.В
БГ това са тълкувателните
решения на Върховния
съд.Той дава тълкуването на
правна норма чрез тях.Те са
задължителни за
съдилищата.
3.Правна н-ма.тановено и
санкционирано от
държ.общо правило за
поведение.БЕЛЕЗИ:-1-
Абстрактен и постоянен х-
р- насочена е към
мн.адресати; съществува с
цел общо решаване
аналогични казуси.2-
Произтича от държ. В
лицето на съотв.
Компетентни органи и се
гарантира от държ.3-Има х-
р на задължително
властническо искане за
възможно и задължително
поведение.СТРУКТУРА:-1-
хипотеза(тя съдържа
условията и
предпоставките ,при
наличие на които Нормата
се прилага.Съдържа
юр.факти.2-
диспозиция(съдържа
правилото за
поведение)3.санкция:съдър
жа правните
последици,които насъпват
при изпълнение или не на
диспозиц.ВИДОВЕ
ПРАВНА НОРМА (делят се
според приложното им поле)
1.Общи пр.н-ми:отнасят се
до всички субекти и
аналогични житейски
казуси.2.Специални-имат по-
тясна хипотеза или се
отнасят до точно
опред.субект.Това делене е
свързано спринципа: при
едновр.действие на двете н-
ми винаги се прилага
Специалната.-Според
съдържанието им:-
1.Заповадващи(Създават
задължение за извършване
на опред.действие и винаги
имат
адресат.)2.Забраняващи(създ
ават задължение за
бездействие по отнош.на
конктерен резултат или
конкр.поведение.)3.Овластя
ваща (създ.субективни
права,извършва
положит.действия и е н-н за
реализиране на
правоспособността на
правните субекти.Според
възможността за отклонение
от предписанието.
1.Императивни( субекта
няма възможност да се
отклони от правилото за
поведение.) 2.
Диспозитивни(прилагат се
когато няма друга уговорка
м/у страните-чрез д-
р.Според на-на по който
Нормата се прилага в съда 1.
Абсолютно определени-
строго формални и се
прилагат независимо от
особеностите на случая. 2.
Относително определени-
преди да се приложат, съдът
трябва да направи преценка
на обстоят. 3.Норми,
съдържащи предположения.
Презумция-законово
заключение, което сеправи
от известен факт за друг
неизвестен.Делят се на
ОБОРИМИ ( тези при които
се доказва невинност) и
НЕОБОРИМИ (доказването
на обратното е забранено от
закона- за бащинство.
Фикция- Приема за
съществуващо нещо,което е
практически
невузможно(осиновяване).
5.Конституция- основен
държавен и общ закон, акт с
юридическа сила, който е
основа за развитие на
правната с-ма.БЕЛЕЗИ: 1.Тя
е основен
общ.закон.Нейните
разпоредби надхвърлят
държавната сфера на
общ.отнош и регламентират
т.нар гражданско
общество.2.Тя е върховен
закон, свързан с принципа за
конституционосъобразност.
Всеки акт,който
противоречи да К.престава
да се прилага от денят на
влизане в сила на реш.на
К>съд.3. Тя урежда
основните
общ.отнош.Приема се че
К.изпълнява 2 функции-
статична(К съдържа в себе
си най важните
истор.завоевания на
обществото.-право на глас);
динамична(база е за
развитие на
Конституционализъм.)
4.Тя е основа за развитие на
законодателството,съдържа
най-важните принципи
които трябва да се доразвият
от обикн.закони.5.Приема се
от народа с референдум или
от Вел Нар.събр..Променя се
чрез два режима.1- промяна
на К от Обикн.нар
събр..Инициатива за
промяна имат президента и
1/4 от
депутатите.Предложението
се приема ако за него са
гласували всички депутати.2
– промяна на
Вел.Нар.Събр.То я променя
само когато: се променя
територията на стр.; при
промяна във ф-мата на
държ.управл или
устройството;когато се
ограничават някои права
или свободи на
гражданите(война); когато
се променят самите правила
за изменение на К.Изисква
се мнозинство от 2/3 от деп.
ВИДОВЕ:1.Според ф-мата
на държ.управл.- република
и монархия.2. Според ф-
мата на държ устр-во- К на
унитарни дърц, на
федерации и
конфедерации.3. Според ф-
мата на К.-обичайни
(изградени са на основата на
правния обичай и съдебния
прецедент(Англия).; твърди
К.- променят се по усложнен
правен ред.и винаги от
спец.законодателен
орган(USA); гъвкави –
променят се по
обикн.законодателна
процедура.
ПРИНЦИПИ:1-Общи-дават
х-ка като цяло.Принципа
на нар.суверенитет
означава че източник и
титуляр на държ. власт е
народът.Той упражнява
властта по два н-на-пряка
депокрация(народът участва
в избори или референдуми)
и представително
осъществяване на властта
(чрез изборни държ.органи,
на които народът прехвърля
своята власт). 2- Принцип
за разделение на властите-
гласи че държ. Власт се
раделя на Законодателна,
Изпълнителна и Съдебна.В
държ. Съществува единна и
неделима държ.власт, която
осъществява целите си в
условията на полит.свобода
се разделя на 3 материални
функции.принципа означ.
невъзможност титуляра на
една власт да отзовава
титулярите на др власт.3.
Принцип на законност-
задължение за спазване на
К. И закона от всички
субекти, които са тхни
адресати.Правната ни с-ма
го свързва с т.нар правен
позитивизъм.Той е н-н за
формулиране на правните н-
ми и означава че на
гражданина всичко с изкл.
На това което е забранено.
4.Принцип на
политически
пурализъм.Допуска пълна
свобода на полит.партиис
три основни забрани:1-Нито
една от полит.партии да
несе обявява за държавна.2-
Забрана за извършване на
плит.дейност от синдикати и
неполит.сдружения на
граждани.3.- Забрянява се
съществуването на партии,
които са на етническа,
расова или религиозна
основа, или които си
поставят за цел насилствено
завземане на властта.5-
Принцип за равновесие на
гражд.Всички хора се
раждат свободни и равни по
достоинство и права.Има
две изисквания – данесе
създават привилегии или
ограничения,основани на
етнич.принадл.,религия,
образование.; правата и
задълж на гражданите да са
в единен комплекс. 6-
Право на
демократизъм.Гаранция е
за участие на гражд. В държ.
Власт и е показател за
демокр.х-р на правата и
задълж.7- Право на
свободната стопанска
инициатива.Икономиката
на БГ се основава на
свободната стопанска
инициатива.
6.Народно събрание. Нар.
събрание
осъщ.законодателна власт и
парламентарен контрол.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:-висш
държ.орган с обща
компетентност, който е
титуляр на законод.власт.
НС притежава компетенция
на компетенцията.То е
единственият орган,който
опред.правомощията на
др.органи.НС е еднокамерен
парламент,състои се от 240
души.НС се свиква на
заседания от своя
председател.По негова
инициатива по искане на 1/5
от депутатите, по искане на
президента и на МС.
Правомощия:-
Законодателни- 1-
Законод.инициатива.Тя е
право да се правят
предложения за закони.Тази
инициатива има всеки
нар.представител. и МС.2-
Гласуване на закона.Той се
гласува два пъти Първото е
гласуване по принцип.(на
целия закон),второто
гласуване е текст по
текст.Законите се приемат с
обикн мнозинство- 50 +1 от
присъстващите.Контролни-
обект на парламентарен
закон е МС.НС използва две
форми на контрол.- питане
на министър в писмена ф-ма
и чрез председателя на
парламента.Министърът е
длъжен да отг в срок от 14
дни и да се явли лично и да
се появи в парламента за да
даде разяснения.;-
запитване- по искане на 1/5
от депутатите в/у отг който
министъра е дал в НС се
провеждат разисквания
които приключват с реш на
парламента.По отбраната и
сигурността То решава
въпросите за обявяване на
война и за сключване на
мир.То разрешава
изпращането на бг военни
части в чужбина.Външна
политика: НС дава
разрешение за скл на д-ри з
държ заем, денонсира и
ратифицира междунар д-
ри.В сферата на вътрешната
политика.Приема държ
бюджет и отчета за
изпълнението
му.Установява данъците и
определя техния
размер,взема реш за
референдум и дава
амнистия. Актове на НС:2
групи.1- юридически-
законите, решенията,
правилникът за организация
и дейност на НС.2-
Неюридически-декорациите
и обръщенията ,които са
полит.актове и с тях НС
взема становище по въпрси
за вътр.и външна
политика.Правно полож на
нар представител.- да е БГ
гражданин ,навършил 21
г.,да не е поставен вот за
завръщение, да не е
изтърпявал наказание
липаване от свобода.
Конституционното право
има 2 принципа – 1-
Принцип на свободния
мандат- депутата трябва да
защитава интереситее на
народа, а не само на своите
избиратели.Това е забрана
за създаване на полит.лоби в
парламента.. 2- депутатска
неприкосновеност и
ограничена отг- само чрез
разрешение на НС.
7.Президент.Той е държ
глава, който олицетворява
единството на нацията и
представлява нацията в
междунар.отнош.Президент
а осъществява глоба,ните
нац интереси..Дуализъмна
изпълнит власт.Презид е
ангажиран с глобалните
проблеми на управленския
прпцес докато МС извършва
само текуша политика на
държ. Дела.Избор на
президент-да е Бг гражданин
по рождение, да е навършил
40г, писледните 5 дае живял
в БГ, да не епоставен пред
лишаване от свобода.Той се
избира пряко от народа по
мажоритарната с-ма на
абсол’тното мнозинство.За
избрана се смятадвойката,
получила повече от
половината гласове ако в
изборите са участвали
повече от 1/2 от всички
избиратели.Втори тур се
провежда в срок от 7сни.
Правомошия:Представителн
и функции.Той предтсвлява
държ.пред др държави.и
висши
държ.делегации.Арбитражн
и функции-изпълнява
балансираща роля във
взаимоотнош. В държ
органи.Президента е
върховен главнокомандващ
на въоръж сили, назначава и
освобождава висшият
команден състав и удостоява
с висши военни знания.Той
е председател на
консултативния съвет по
нац сигурност.Той обяввява
обща или частична
мобилизация.Презид има
право на облагателно вето-
мотивирано връщане на
закон, прет от НС за
повторно осъждане.НС
може да преодолее ветото на
презид с абсолутно
мнозинство.Презид
обнародва законите в държ
вестник в 15 дневен срок
след приемането им..Той
награждава с ордени и
медали .дава освобождава и
лишава от
гражданство.Предоставя
право на убежище, опрощаа
несъбираемите държ
вземания и има право на
помилсване. Актове на
президента.- Издава укази-
юр актове в ненормативен х-
р.Подлежат на
контрасигнатура.Той трябва
да се преподпише от мин
представ или
сминистъра.Контрасигнатур
ата е акт на поемане на
отговорност..Презид е
политически неотговорен,
носи само наказателна
отговорност.Тя възниква
при държ измяна и
нарушение на
К.Обвинението с/у презид се
повдига по предложение на
2/4 от депутатите и се
потвърждава с мнозинство
2/3 от вс депутати.След това
обвинението преминава в
Конст. Съд.Той е длъжен да
се произнесе до 1 месец.Ако
има извършено
престъпление , мандата на
презид се прекратява и
делото се изпраща на
главния прокурор.
8.Министерски съвет. Той
е титуляр на изпълн власт,
висщ изпълнителен и
разпоредителен орган с
обща компетентност и на
него е повеено цялото
оперативно управл на държ
дела в разл сфери на държ
дейност и нац стопанство.
До съставянето на друго
правителство се стига в
резултат на избор на нов МС
според което старият
кабинет трябва да подаде
оставка.; предсрочно
прекратяване мандата
нействащия кабинет – при
гласуване вот на недоверие.;
когато МС не получи
искания вот на доверие –
тогава е длъжен да напусне.
Създаване на МС:
президента предлага на най-
гол парламентарна група да
избере кандидат за
министър председател.На
него презид връчва т.нар
проучвателен мандат9 в
срок от 7 дни кандидата за
премиер трябва да създаде
листа на бъдещо
правителство. Ако този
мандат е неуспешн презид
предлага друга парлам
група.Ако и третият мандат
е неуспешен тогава настъпва
парламентарна криза-
разпускане на НС и насочва
избори за ноео НС и
назначава служебно
правителство..Парламентар
на фаза.На нея НС избира
първо Мин предс и след
това гласува в листата на
кабинета- т.нар екипен
принцип. Гласува се листата
като цяло а не мин по
министър.МС няма точно
установен мандат, приема се
че съвпада с този на НС.
Правомощия и актове . МС
ръководи и осъществява
вътрешната и външната
политика на страната.,
осигурява общ ред и нац
сигурност.Извършва общо
ръководство на държ
администр и на
въоръжените сили.МС
организира стопанисването
на държ имущество,
ръковди изпълнението на
бюджета.Сключва,
утвърждава и денонсира
междунар д-рии отменя
неправилните и
незаконосъобразни актове
на министрите.Актове:-
разпоредителни и
подзаконни. Те са
постановления,
разпореждания и наредби.
Всеки министър издава свои
актове.Те са правилници,
наредби и инструкциии
заповеди.Оговорност на
МС:-Полит отговорност има
следните ф-ми: Колективна,
солидарна отговорност на
кабинета за неговата
дейност.; отговорност на
мин представ за цялата
политика на правит.>тези ф-
ми се реализират чрез 2 осн
института. 1- Вот на
недоверие – гласува се по
предложение на 1/5 от
депутатите и се приема с абс
мнозинство.2- вот на
доверие –иска се от МС по
конкретен повод или за
цялостна политика.3-
отговорнист на отделния
министър за
незадоволителната му
дейност Тя се носи пред
МС и има за санкция
задължит подаване на
оставка.
1.Същност на
държавата:Проблемът за
възникването на държавата
е бил поставян от школата
на естественото право,която
идва до заключението, че
държавата се създава чрез
обществен договор.Това е
т.н. ,,договорна теория”,
която установява, че
държавата е призлязла от
доброволното съгласия на
първично свободните хора
да се обединят и
организират в трайно
общество.С/у договорната
теория застава ,,теорията на
насилието”, която се стреми
да докаже, че държавата е
възникнала по пътя на
войната,при което
победителите налагат на
победените такъв правов
или държ.ред, който им
осигурява господстващо
положение.Теорията,която
схваща държавата като
юридическо лице,т.е като
правен субект, е
господстваща в правната
доктрина. В качеството си
на правен субект държ.има 3
св-ва:1)тя е публичноправно
лице,независимо от
физическите лица на своите
граждани; 2) държ е
правоспособна и може да
бъде носителка на права и
задължения; 3) държ е
дееспособна и има
собствена вола,която
осъществява чрез своите
органои.Държ и правото
възникват едновременно и
взаимно си служат за
предпоставки като 2
успоредни функции на соц
живот.Държ твори своето
право и зависи от
него.Думата ,,държава”
произлиза от
старославянското
,,държати”, което значи
държа, владея и
управлявам.държ е
съчетание от
народ,територия и държ.
Власт.ДЪРЖАВАТА Е
обединено в народ
общество, заседнало в/у
определена територия и
подчинено на една
самопроизводна,, суверенна
правопринудителна
власт.Територията
представлява строго
определена част от земната
повърхност с
принадлежащото и
въздушно и водно
пространство, в/у която се
простира върховната власт
на една
държава.Териториално
върховенство се нарича
правното отнош м/у държ
власт и територията.А
границата е мислена линия,
до която се простира
териториалното
върховенство на една
държ.Режимът на държ.
Граници се определя от
принципите на
междунар.право. У нас НС
ратифицира и денонсира със
закон междунар д-
ри.Следващият ел-нт на
държ е народът.Той е
исторически формирала се
човешка общност,
обединета от общ език,
територия, култура,
традиции, държавност,
етнически и икономически
връзки.Държ власт е
политическото ръководство
на обществото с помощта на
с-ма от дътж органи, правно
гарантирана възможност за
осъществяване на задълж
държавна воля.ЧЕРТИ НА
ДЪРЖ ВЛАСТ.1- тя е
политическа,всеобхватна,
суверенна и единна.2-
характеризира се със сила.3-
всяка държ власт е
върховна; 4- властнически
отношения,които възникват
при нейното осъществяване.
Форми на държавата:1-
Форма на държавно
управление.Тя показва
начина на конституиране на
длъжността на държавен
глава: чрез избори – при
републиката, или по
наследство – при
монархията.Основно две са
ф-мите на управление-
монархическа и
републиканска.2-
Парламентарна ф-ма НС
избира отговорно пред него
правителство(МС). Ф-мата
на държ ус-во показва
начина на териториално
организиране на държ , при
който тя се състои от
неавтономни
административно-
териториални единици- при
унитарната държ.Познати са
3 ф-ми на държ ус-во.-
унитарна, федеративна и
конфедеративна.Конфедера
цията е съюз от държави,
който се създава на
договорна
основа.Федерацията е
съюзна държава, която
трайно обединява две или
повече държави.
Федерацията има общи
органи- парламент
,правителство,върховни
съдебни
органи.Парламентът е
двукамерен.3-
Политическият режим е
съставен елемент от ф-мата
на държавата.Той
представлява съвкупността
от методите и начините за
осъществяване на държ
власт, характеризиращи
полит обстановка в
страната.
4.Юридически факти:
Юридическите факти са
правнозначимите явления,
процеси,
състояния,обстоятелства,съб
ития от обществената или
прир действителност с които
хипотезата на ПН свързва
пораждането,протичането,
запазването или
прекратяването на
правоотношенията.Юр
факти трябва да се
различават от субективните
права и задължения тъй като
шинаги едното е причина
или стедствие на
другото.Юр факти се
различават и по
доказателствените средства
за тях.Док средства
представляват източници на
сведения за подлежащи на
доказване факти.ВиДОВЕ
ЮР ФАКТИ:-Според
правните последици,които
предизвикват юр факти
биват правопораждащи,
правозапазващи,
правопроменящи,
правопрекратяващи и
правопогасяващи.Правопора
ждащи са юр факти които
водчт до възниквате на
права и
задълвенипя.Правозапазващ
и са фактите които запазват
едно право или
задължение.Праопроменящи
са юр факти, с чието
настъпване се променят
правата или задълженията
както и страните по
правоотношението.Правопр
екратяващите юр факти
водят до прекратяване на
съществуващи права или
задължения.Правопогасяващ
ите водят до погасяване на
права или задължения.
–Според наличието или
отсъствието на воля от
страна на правните субекти
за настъпването на юр факти
фактите се делят на деяния и
събития.Юр деяние от своя
страна се подразделят на
действия и
бездействия.Деянията се
осъщ със съзнателната воля
на правните субекти.Юр
събития настъпват не по
волта на човека.Това са
прир факти-
явления.Причината за
настъпването на някои юр
събития може да е чов воля
но ПН не и удава значение.
По своята стр-ра юр факти
биват прости и
сложни.Прости са когато се
състоят от един
факт.Сложните юр факти се
наричат фактически
състави.Те са системи от юр
факти, които са необходими
за насъпването на правните
последици.Юр факти могат
да се класифицират според
това дали са в съотведствие
с изискавията на
действащото право.По този
критерий те се делят на
правомерни и
неправомерни.Ако за
критерий се вземе ф-мата на
проявлението юр факти са
положителни и
отрицателни.Поожителните
юр факти са реално явление
на действителността,
някакво действие докато
отриц факти се състоят в
липсата на определено
явление, на лице е
бездействие.
ПРЕЗУМЦИИ И
ФИКЦИИ:Презумцията е
правно предположение,
което замества някакъв юр
факт и което може при
определени обстятелства да
предизвика настъпването на
съотв правоотнош. Такова
предположение се нарича
законно и то представлпва
заключение, което законът
прави от един известен факт
за друг неизвестен
факт.Презумциите имат
значение за доказването на
известни обстоятелства и се
установяват от закона за да
се улесни доказването на
отделни факти.Идеята в/у
която се изграждат тези
предположени е че това е
обикновенното типичното
развитие на
явленията.Правните
презумции бивт 2 вида-
одобрими и
неодобрими.Одобрими са
тези при които законът
допуска установяването на
противното, т.е може да се
доказва обратното на
съдърващото се в закона
заключение. При
необоримите презумции
законт не разрешава
доказването на противното
заключение.Приема се за
установено това което
закона предполага
независимо дали то
съществува
реално.Необорима
презумция е че незнанието
на правото не управдава
нарушаването на ПН.
Фикция означава измислица
и е съзнателно субективно
отклонение от
действителността чрез
представянето на
несъществуващи факти за
съществуващи.Чрез
правните фикции
законодателят се стреми да
постигно по-справедливи
резултати.Броят на
фикциите по нашето
действащо право е
малък.М/у презумциите и
фикциите има признаци и
разлики.Най –съществена
разлика е че докато при
оборимите презумции може
да се доказва противното, то
правните фикции неможе да
се оборват.
25.Същност и система на
гражданското право.
За реализиране на своите
субективни граждански
права и задоволяване на
своите интереси граждански
правните интереси встъпват
помежду си в
отношения,регулирани от
нормите на правото.Тези
отношения се наричат
граждански
правоотношения.Обществен
ото отношение е
правоотношение само
тогава,когато е регулиран от
правна
нормаПравоотношението е
волево отношение,израз
съзнателна волева дейност
на правните
субекти,участващи в
него.Като праворегулиращи
общественото мнение
обществени субекти,които
са носители на субективни
права и
задължения,правоотношени
ето се изразява в конкретно
упражняване на права и
изпълнение на задължения.
Между отношения и
правна норма съществува
неразривна връзка .Без
правна норма не може да
съществува
правоотношение.Възникван
е на конкретно
правоотношение между
правни субекти
представлявапредставяне в
действие на правна
норма.Основание за
възникване на
правоотношението е
наличието на юридически
факт.Неговото наличие
привежда в действие
правната норма и довежда
до пораждане на субективни
права и правни задължения.
Определение: Гражданско
правоотношение е
отношение на гражданско-
правните субекти,породени
от наличие на юридически
факт,състоящ се от
субективни граждански
права и правни
задължения,регулирани от
действието на гражданската
правна норма.
Елемент на гражданските
правоотношения :
Като всички обществени
правоотношения,то винаги е
отношение междчовек и
юридически лица.То не
може да бъде отношение
между човеки вещ или
между вещи.Това
подсказва,че един от
съществуващите елементи
на гражданското
правоотношение са
гражданските субекти.Без
тяхното наличие е
невъзможно
осъществяването му.
Наличие на субективни
права и правни задължения-
Субективните права и
правни задължения
представляват сърцевината
нс гражданските
правоотношения.Те
възникват за да се
реализират субективните
права на страните.
Между субективно право и
правно задължение
същестува корелативна
връзка ( взаимозависими)
като на субективното право
съществува правно
задължение.
Необходим елемент от
съдържание на хражданско
правоотношение е неговият
предмет.Това могат да
бъдатразлични
вещи,необходими за
задоволяване на духовни и
материални нужди на
правните субекти.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 ное 2020 в 12:35 потребител
20 ное 2020 в 16:55 студент на 25 години от Велико Търново - ВУАРР ЦДО, випуск 2020
17 ное 2020 в 18:28 студент на 49 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
05 ное 2020 в 11:43 родител
13 окт 2020 в 16:53 в момента не учи на 43 години
27 юни 2020 в 10:37 потребител на 20 години
20 юни 2020 в 08:52 студент на 26 години от Варна - ИУ Варна, факулетет - индустрия, специалност - Индустрията, випуск 2024
26 май 2020 в 14:33 в момента не учи на 56 години
31 мар 2020 в 21:06 в момента не учи на 44 години от София
08 фев 2020 в 10:00 студент на 45 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Теми за държавен изпит по Гражданскоправни науки

20 юли 2007
·
3,812
·
438
·
185,351
·
4,126
·
5
·
15

Темите са развити по конспекта 2007 г за държавен изпит по гражданскоправни науки.....
 

Съдържание на сделката. Тълкуване

16 мар 2006
·
485
·
6
·
799
·
28

Съдържание на сделката. Тълкуване - видове съдържание на сделката, начини за определяне на съдържанието, тълкуване на сделките.
 

Пищови по административно право

29 авг 2007
·
535
·
17
·
4,701

Понятие за държавно управление, предмет на АП, източници и т.н.
 

Разработени въпроси по гражданско право

14 сеп 2007
·
2,507
·
444
·
177,307
·
2,250
·
1

Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Принципите на римското право са възприети в по–късен етап от редица законодателства.
 

Облигационно право

30 юни 2008
·
603
·
123
·
40,723
·
223

облигационно право, понятие, система и източници. облигационно отношение. видове. относителност. престация. дълг и отговорност. интересът на кредитора.източници. договор. ипотека. залог. неизпълнение. вреда. прихващане. дарение. замяна. деликатна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
35
6
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
2
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Основи на правото - пищови

Материал № 500784, от 03 май 2010
Свален: 469 пъти
Прегледан: 483 пъти
Предмет: Право
Тип: Пищов
Брой страници: 23
Брой думи: 23,734
Брой символи: 145,485

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на правото - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала