Големина на текста:
2.
Политиката е комплекс от решения и съответна
практическа дейност за реализиране изискванията
на обективните закони.П. има три осн. омпонента-
цел,стратегия,тактика.Целта се опр. като
желано,програмирано състояние на
обекта,системата в бъдеще.Задачата е цел,к`се
предвижда да се осъществи към опр.момент,на
опр.етап.Под стратегия /с/се разбира възприетият
начин за постигане на целта.Значимостта на избор
на вариант за постигане на целта,линията на
поведение на обекта,на системата към целта се
обуславя от:-изкл.усложняване на управленските
процеси и задачата да се търси оптимална с. на
развитието;-необходимостта от избор на поведение
на обекта,система за сравнително дълъг времеви
хоризонт,да се прогнозира и планира сложен
комплекс от дейности в съответствие с избраната
цел;-сложните връзки и взаимодействия м-у
обекта,к`трябва да постигне целите,и
средата,контекста,в к`ще се развива обектът в
перспектива.Разработването на с.на управленските
въздействия предполага формулирането на
алтернативи на въздействия, на възможни с.и избор
на оптимална с.Основен момент в този процес е
разработването на критерии за избор на с.Най-
общото разграничаване на критериите е:вътрешни и
външни;общи,части и собствени;постоянни и
временни;основни и второстепенни.Тактиката е
третият компонент на политиката. Реализирането на
избрана с. се постига ч/з адекватна на нея
тактика.Тя отразява начина за осъществяване на
с.Тактиката може да се определи като съвкупност
от методи и средства за реализация на
с.Окончателният избор на с. се прави след
съответен избор на тактически вариант.Тактиката
обикновено се разработва във вид на планове.Тя
притежава три важни
характеристики:1.непосредствено формира модела
на бъдещето на системата в съответствие с
избраната с;2.предполага целенасочен избор и
предварителна координация на
процесите;3.тактиката,т.е. системата от планове по
същество представлява управленско решение.
3.
Подходът /п/ при перспективните разработки
характеризира възможността на изследователя да
извърши необходимия анализ на обекта и въз
основа на него да подбере необходимия
инструментариум за изграждане модели на
бъдещото му развитие.Основните п. са
системен,комплексен,програмно-
целеви,ситуационен и поведенчески.Системният
п.позволява обектът за к` се разработват вероятни
или желателни модели на бъдещето,да се разгледа
като система.Този п. позволява системата да се
описва във всеки момент с множество от
променливи,на к` да се придаде конкретно
значение.Комплексният п. се налага от
необходимостта за по-пълно обхващане и отчитане
на всички страни от средата,в к` функционира и се
развива даден икономически обект.Този п. се
реализира ч/з програмно-целевия п.Той позволява
ч/з система от форми и ср-ва да се съчетават и да се
постига единство на цели и задачите за тяхното
реализиране с разл.видове ресурси и с пакет от
подходящи мерки и мероприятия.Комплексният п.
предполага подходящо съчетаване на отрасловия и
регионалния подходи.Отрасловият п. има
съществено наение при опр. На приоритетно
развитие на опр. Отрасли от националното
стопанство.Този п. дава възможност за провеждане
на единна политика по от-ие развитието на
изключително важен за страната
отрасъл.Регионалният п. се отличава с изискването
за по-пълно използване на всички
ресурси,разположени на дадена
територия,регион.Ситуационният п. дава
възможност да се оцени конкретно възникнала
ситуация.Този подход изисква готовност и
гъвкавост на органите,вземащи решения за
бъдещето да различават характерните белези на
всяка непредвидена ситуация и адекватно да
реагират.Поведенческият п. се характеризира с
възможностите,к`разкрива да се оценят причините
за поведението на опр. Системи и лица,както и да се
предугажда бъдещо тяхно поведение.при
подготовката на перспективни разработки и при
тяхното осъществянане се прилагат комбинации от
подходи с оглед постигане на по-високо качество.
3.3.Методите на експертизата /м.е/ се основават на
оценките за перспективно развитие на
явление,процес или обект от страна на
учени,спеиалисти,компетентни лица,наречени
експерти.Експерт е такъв специалист в дадена
област,к` си е изработил оценки и хипотези за
алтернативните и възможните пътища,по к` ще
получат разрешение съществуващите или
назряващите проблеми,и се ръководи от тях в
дейността си.Е.м. имат свои специфични
характеристики,определени предимства и
недостатъци,к`се отчитат при избора на конкретния
метод на експертизата.Най-общото им деление е на
колективни и индивидуални.При м. к` предполага
колективна работа на експертите,т.е. работата им
като група,от съществено значение е фигурата на
модератора.Това е лице,к` организира и ръководи
груповата дейност на експертите.Под негово
ръководство често се формира екип с отговорни
функции.Конкретните задачи на модератора като
водещ дискусията са умения да стимулира
експертите,да поддържа вниманието им към
дискутирания проблем, да окуражава и насърчава
творческото им мислене и въображение, до
провокира и оригинални хрумвания,да
уравновесява разискванията,да предотвратява
деструктивни конфронтации и конфликти.3.3.1М.на
морфологичния анализ ч/з него се цели да се
постигне “систематична перспектива за всички
възможни решения” на опр. проблем.Основните
процедури при използв. На м. са:-прецизно
дефиниране на проблема;-анализ на проблема и
всестранно изследване на всички важни параметри;-
изграждане на морфологичната схема;-разработване
на система за оценки на вариантите и сравнителен
анализ в относителни величини;-избор на
подходящо решение и детайлното му анализиране.С
морфологичния анализ е свързан м. на
родословното дърво /хоризонтално и
вертикално/.Др. морфологичен м. е м. дестакс.Той
е подходящ при формиране на програми-
изследователскии производствени.М. на
функционалния анализ – при него се акцентира
в/у функционалната формулировка на проблема,к`
стои за решаване.Систематично се обработва голям
брой специфична информация,отнасяща се до
реализацията на отделни,идентифицирани ч/з
проблема функции.Разработва се продуктово-
функционална матрица,в к` се вкл. Разчленени
елементи и функциите на продукта.М. на сценация
може да се прилага к`при разработка на
предпланови документи,така и при взети планови
решения.Подходящ е при прогнозирането и
решаването на стратегическо равнище на
дългосрочни проблеми,при избор на политиката в
областта на иновациите,организационно-
управленските структури.Разработването на
сценарий предст. Своеобразно моделиране,тъй като
вкл. Цели,стратегии и тактика за реализиране на
целите.Този м. може да се приложи и при вече взето
решение в областта на плана.Акцентът се поставя
в/у разработването на технологията за изпълнение
на плановото решение.Упражнение на
“дилетанти”-този м. се основава на парадокса
“дилетант-ерудит”,т.е.ученият е първокласен
мислител,творческа личност,откривател,майстор в
приложението на опр. методи в областта,в
к`работи,но е “дилетант”в областта,в к` е изявен
проблемът.Възлага се в следната
последователност:1.възлагане на задачата на един
или няколко “дил”,к` да предложат
решение.2.Подбор на предложените идеи от “д” от
специално подбрана комисия.3.организиране на
дискусия м/у авторите на предложените идеи и
решения.4.проучване и проверка на предложените
варианти и решения.М. на комисиите той често се
нарича “м. на работни групи”.Същността му се
състои във формирането на комисия/работна група
от специалисти,к` може да бъде ангажирана в
решаването на някакъв проблем.Прилага се
следната методика,к` вкл.:-
планиране,вкл.формиране на групата,изясняване на
проблемите,целите и задачите пред
нея,разработване на график и осигуряване на
условия за работа;-индентификация,вкл.събиране на
информация;-анализ,вкл. Подреждане и
систематизиране на информацията;-решение вкл.
Дефиниране на набор от варианти;-оценка,вкл.
Преценка на ефектите,отчет за работата на
комисията/работната група.М.дискусия 66
същността на м. се състои в обособяването на малки
дискусионни групи от един по-голям състав,к` да
генерират,обобщят и оценят в края на обсъждането
значителен брой идеи и предложения.На базата на
опита е опр., че оптимален състав на дискусионните
групи е 6 човека и оптималното време за
дискутиране е 6 мин.Такъв е м. 635 при него
участниците също са 6.Всеки от тях трябва да
изложи в писмен вид три варианта за
прогноза.Времето за това е пет минути.Следва
размяна на писмените текстове м/у участниците и
всеки от тях след запознаване с предложенията на
др. участник прави 3 нови предложения.М. на
“мозъчна атака”-постига се ч/з формиране на две
различни по своя състав и цели групи
експерти.Едната гр. “за генериране на идеи” спазва
опр. правила на поведени в процеса на творческото
дискутиране.Втората гр. Вкл. От 5 до 12 експерти.В
рамките на опр. време те се опитват да намерят
решение на опр. проблем ч/з свободно генериране
на идеи.Втората гр. Се запознава с генерираната
информация от първата гр.Тя е
неперсонифицирана,има анонимен х-р,тъй като е
продукт на колективно творчество.М. на
“синектиката” означава обединяване на
разл.противоречиви на пръв поглед възгледи и
мнения.Група от пет до седем подбрани експерти с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 9)
katentzeto93 написа на 11 яну 2012 ОТГОВОРИ
студент на 12 години от София , УНСС
bulshit
Последно сваляне: на 11 яну 2012
bobinceto966 написа на 10 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Пловдив , Европейски колеж по икономика и управление
CECITO12345 написа на 08 май 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Пловдив , Европейски колеж по икономика и управление
darkteach написа на 07 май 2009 ОТГОВОРИ
потребител на 26 години от Чупрене
MADBOY написа на 16 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
Цццц защо само лъжете хората нищо общо няма с Организационно поведение.... 1,50лв. НАПРАЗНО
tahobg написа на 14 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент от Бургас , Бургаски свободен университет
АЖЕ ТУК НЪАМА НИ6ТО
tycito написа на 11 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Бургас , Бургаски свободен университет
не е май тва което трябва.
RADOPIRS написа на 18 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент на 16 години от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
и при мен е така,излиза друг материал
bobi_j2 написа на 18 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент на 25 години от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
тук не ми излиза материалът даден за преглед он лайн съвсем друго се появява като изтеглиш материала?
 
Подобни материали
 

Управление на знанието

04 май 2009
·
210
·
23
·
6,422
·
236

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
434
·
38
·
7,289
·
395
·
2

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
240
·
3
·
592
·
175

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Човешки ресурси и управлението им

24 мар 2007
·
4,744
·
1
·
211
·
194
·
1
·
6

Същност, характеристики и основни понятия...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
299
·
33
·
5,275
·
741

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
40
1
1 мин
26.08.2014
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
14
1
4 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Организационно поведение - лекции

Материал № 49953, от 03 дек 2007
Свален: 3,697 пъти
Прегледан: 1,332 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 39
Брой думи: 23,157
Брой символи: 156,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационно поведение - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
ценностна ориентация динамика на индивидуалните различия фрустрация обща характеристика на индивидуалното трудово поведение в организацията предметност и константност на възприятието лекции по органзационо поведение паунов професионална компетентност на оп румяна нейкова lekcii po organizacionno povedenie мотивация на човешките ресурси групи и развитие на групите organizacionno povedeniepredmetpodhodimetodi проучване относно стиловете на управление на примера на организация х или структурно звено у в някак fidler организационно поведение и култура длъжностна характеристика на маркетолог активно поведение ръководство на вруум йетон ту габрово задачи по планиране и прогнозиране нейкова ангел ангелов основи на мениджмънта учебник организационно поведение и организационна ефективност тренинг програма за мотивиране на персонала специални умения използвани в социалното поведение