Големина на текста:
2.
Политиката е комплекс от решения и съответна
практическа дейност за реализиране изискванията
на обективните закони.П. има три осн. омпонента-
цел,стратегия,тактика.Целта се опр. като
желано,програмирано състояние на
обекта,системата в бъдеще.Задачата е цел,к`се
предвижда да се осъществи към опр.момент,на
опр.етап.Под стратегия /с/се разбира възприетият
начин за постигане на целта.Значимостта на избор
на вариант за постигане на целта,линията на
поведение на обекта,на системата към целта се
обуславя от:-изкл.усложняване на управленските
процеси и задачата да се търси оптимална с. на
развитието;-необходимостта от избор на поведение
на обекта,система за сравнително дълъг времеви
хоризонт,да се прогнозира и планира сложен
комплекс от дейности в съответствие с избраната
цел;-сложните връзки и взаимодействия м-у
обекта,к`трябва да постигне целите,и
средата,контекста,в к`ще се развива обектът в
перспектива.Разработването на с.на управленските
въздействия предполага формулирането на
алтернативи на въздействия, на възможни с.и избор
на оптимална с.Основен момент в този процес е
разработването на критерии за избор на с.Най-
общото разграничаване на критериите е:вътрешни и
външни;общи,части и собствени;постоянни и
временни;основни и второстепенни.Тактиката е
третият компонент на политиката. Реализирането на
избрана с. се постига ч/з адекватна на нея
тактика.Тя отразява начина за осъществяване на
с.Тактиката може да се определи като съвкупност
от методи и средства за реализация на
с.Окончателният избор на с. се прави след
съответен избор на тактически вариант.Тактиката
обикновено се разработва във вид на планове.Тя
притежава три важни
характеристики:1.непосредствено формира модела
на бъдещето на системата в съответствие с
избраната с;2.предполага целенасочен избор и
предварителна координация на
процесите;3.тактиката,т.е. системата от планове по
същество представлява управленско решение.
3.
Подходът /п/ при перспективните разработки
характеризира възможността на изследователя да
извърши необходимия анализ на обекта и въз
основа на него да подбере необходимия
инструментариум за изграждане модели на
бъдещото му развитие.Основните п. са
системен,комплексен,програмно-
целеви,ситуационен и поведенчески.Системният
п.позволява обектът за к` се разработват вероятни
или желателни модели на бъдещето,да се разгледа
като система.Този п. позволява системата да се
описва във всеки момент с множество от
променливи,на к` да се придаде конкретно
значение.Комплексният п. се налага от
необходимостта за по-пълно обхващане и отчитане
на всички страни от средата,в к` функционира и се
развива даден икономически обект.Този п. се
реализира ч/з програмно-целевия п.Той позволява
ч/з система от форми и ср-ва да се съчетават и да се
постига единство на цели и задачите за тяхното
реализиране с разл.видове ресурси и с пакет от
подходящи мерки и мероприятия.Комплексният п.
предполага подходящо съчетаване на отрасловия и
регионалния подходи.Отрасловият п. има
съществено наение при опр. На приоритетно
развитие на опр. Отрасли от националното
стопанство.Този п. дава възможност за провеждане
на единна политика по от-ие развитието на
изключително важен за страната
отрасъл.Регионалният п. се отличава с изискването
за по-пълно използване на всички
ресурси,разположени на дадена
територия,регион.Ситуационният п. дава
възможност да се оцени конкретно възникнала
ситуация.Този подход изисква готовност и
гъвкавост на органите,вземащи решения за
бъдещето да различават характерните белези на
всяка непредвидена ситуация и адекватно да
реагират.Поведенческият п. се характеризира с
възможностите,к`разкрива да се оценят причините
за поведението на опр. Системи и лица,както и да се
предугажда бъдещо тяхно поведение.при
подготовката на перспективни разработки и при
тяхното осъществянане се прилагат комбинации от
подходи с оглед постигане на по-високо качество.
3.3.Методите на експертизата /м.е/ се основават на
оценките за перспективно развитие на
явление,процес или обект от страна на
учени,спеиалисти,компетентни лица,наречени
експерти.Експерт е такъв специалист в дадена
област,к` си е изработил оценки и хипотези за
алтернативните и възможните пътища,по к` ще
получат разрешение съществуващите или
назряващите проблеми,и се ръководи от тях в
дейността си.Е.м. имат свои специфични
характеристики,определени предимства и
недостатъци,к`се отчитат при избора на конкретния
метод на експертизата.Най-общото им деление е на
колективни и индивидуални.При м. к` предполага
колективна работа на експертите,т.е. работата им
като група,от съществено значение е фигурата на
модератора.Това е лице,к` организира и ръководи
груповата дейност на експертите.Под негово
ръководство често се формира екип с отговорни
функции.Конкретните задачи на модератора като
водещ дискусията са умения да стимулира
експертите,да поддържа вниманието им към
дискутирания проблем, да окуражава и насърчава
творческото им мислене и въображение, до
провокира и оригинални хрумвания,да
уравновесява разискванията,да предотвратява
деструктивни конфронтации и конфликти.3.3.1М.на
морфологичния анализ ч/з него се цели да се
постигне “систематична перспектива за всички
възможни решения” на опр. проблем.Основните
процедури при използв. На м. са:-прецизно
дефиниране на проблема;-анализ на проблема и
всестранно изследване на всички важни параметри;-
изграждане на морфологичната схема;-разработване
на система за оценки на вариантите и сравнителен
анализ в относителни величини;-избор на
подходящо решение и детайлното му анализиране.С
морфологичния анализ е свързан м. на
родословното дърво /хоризонтално и
вертикално/.Др. морфологичен м. е м. дестакс.Той
е подходящ при формиране на програми-
изследователскии производствени.М. на
функционалния анализ – при него се акцентира
в/у функционалната формулировка на проблема,к`
стои за решаване.Систематично се обработва голям
брой специфична информация,отнасяща се до
реализацията на отделни,идентифицирани ч/з
проблема функции.Разработва се продуктово-
функционална матрица,в к` се вкл. Разчленени
елементи и функциите на продукта.М. на сценация
може да се прилага к`при разработка на
предпланови документи,така и при взети планови
решения.Подходящ е при прогнозирането и
решаването на стратегическо равнище на
дългосрочни проблеми,при избор на политиката в
областта на иновациите,организационно-
управленските структури.Разработването на
сценарий предст. Своеобразно моделиране,тъй като
вкл. Цели,стратегии и тактика за реализиране на
целите.Този м. може да се приложи и при вече взето
решение в областта на плана.Акцентът се поставя
в/у разработването на технологията за изпълнение
на плановото решение.Упражнение на
“дилетанти”-този м. се основава на парадокса
“дилетант-ерудит”,т.е.ученият е първокласен
мислител,творческа личност,откривател,майстор в
приложението на опр. методи в областта,в
к`работи,но е “дилетант”в областта,в к` е изявен
проблемът.Възлага се в следната
последователност:1.възлагане на задачата на един
или няколко “дил”,к` да предложат
решение.2.Подбор на предложените идеи от “д” от
специално подбрана комисия.3.организиране на
дискусия м/у авторите на предложените идеи и
решения.4.проучване и проверка на предложените
варианти и решения.М. на комисиите той често се
нарича “м. на работни групи”.Същността му се
състои във формирането на комисия/работна група
от специалисти,к` може да бъде ангажирана в
решаването на някакъв проблем.Прилага се
следната методика,к` вкл.:-
планиране,вкл.формиране на групата,изясняване на
проблемите,целите и задачите пред
нея,разработване на график и осигуряване на
условия за работа;-индентификация,вкл.събиране на
информация;-анализ,вкл. Подреждане и
систематизиране на информацията;-решение вкл.
Дефиниране на набор от варианти;-оценка,вкл.
Преценка на ефектите,отчет за работата на
комисията/работната група.М.дискусия 66
същността на м. се състои в обособяването на малки
дискусионни групи от един по-голям състав,к` да
генерират,обобщят и оценят в края на обсъждането
значителен брой идеи и предложения.На базата на
опита е опр., че оптимален състав на дискусионните
групи е 6 човека и оптималното време за
дискутиране е 6 мин.Такъв е м. 635 при него
участниците също са 6.Всеки от тях трябва да
изложи в писмен вид три варианта за
прогноза.Времето за това е пет минути.Следва
размяна на писмените текстове м/у участниците и
всеки от тях след запознаване с предложенията на
др. участник прави 3 нови предложения.М. на
“мозъчна атака”-постига се ч/з формиране на две
различни по своя състав и цели групи
експерти.Едната гр. “за генериране на идеи” спазва
опр. правила на поведени в процеса на творческото
дискутиране.Втората гр. Вкл. От 5 до 12 експерти.В
рамките на опр. време те се опитват да намерят
решение на опр. проблем ч/з свободно генериране
на идеи.Втората гр. Се запознава с генерираната
информация от първата гр.Тя е
неперсонифицирана,има анонимен х-р,тъй като е
продукт на колективно творчество.М. на
“синектиката” означава обединяване на
разл.противоречиви на пръв поглед възгледи и
мнения.Група от пет до седем подбрани експерти с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 9)
katentzeto93 написа на 11 яну 2012 ОТГОВОРИ
студент на 12 години от София , УНСС
bulshit
Последно сваляне: на 11 яну 2012
bobinceto966 написа на 10 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Пловдив , Европейски колеж по икономика и управление
CECITO12345 написа на 08 май 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Пловдив , Европейски колеж по икономика и управление
darkteach написа на 07 май 2009 ОТГОВОРИ
потребител на 26 години от Чупрене
MADBOY написа на 16 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
Цццц защо само лъжете хората нищо общо няма с Организационно поведение.... 1,50лв. НАПРАЗНО
tahobg написа на 14 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент от Бургас , Бургаски свободен университет
АЖЕ ТУК НЪАМА НИ6ТО
tycito написа на 11 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Бургас , Бургаски свободен университет
не е май тва което трябва.
RADOPIRS написа на 18 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент на 16 години от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
и при мен е така,излиза друг материал
bobi_j2 написа на 18 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент на 25 години от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
тук не ми излиза материалът даден за преглед он лайн съвсем друго се появява като изтеглиш материала?
 
Подобни материали
 

Управление на знанието

04 май 2009
·
207
·
23
·
6,422

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
423
·
38
·
7,289
·
370
·
1

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
237
·
3
·
592

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
293
·
33
·
5,275
·
718

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 

Човешки ресурси и управлението им

24 мар 2007
·
4,738
·
1
·
211
·
6

Същност, характеристики и основни понятия...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
57
1
1 мин
20.08.2014
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
6
1
20.02.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Организационно поведение - лекции

Материал № 49953, от 03 дек 2007
Свален: 3,691 пъти
Прегледан: 1,307 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 39
Брой думи: 23,157
Брой символи: 156,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационно поведение - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения