Големина на текста:
1. Изчислете бъдещата стойност на поредица от 20 равни по величина парични
потоци по 5 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
двадесетата, ако нормата на доходност /нормата на олихвяване/ е 0,15 / 15%/годишно.
а/ 115 000 лв.;
б/ 512 300 лв.; - верен отговор
в/ 412 300 лв.;
г/ 31 295 лв.
2. Изчислете бъдещата стойност на поредица от 30 равни по величина парични
потоци по 18 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
тридесетата година, ако нормата на доходност /нормата на олихвяване/ е 0,15 / 15%/
годишно.
а/ 2 430 000лв.;
б/ 621 000лв.;
в/ 118 188 лв.;
г/ 7 825 230лв.-верен
3.Изчислете настоящата стойност на поредица от 20 равни по величина парични
потоци по 100 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
двадесетата, ако нормата на дисконтиране е 0,10 / 10%/годишно.
а/ 851 400 лв.;- верен
б/ 298 000 лв.;
в/ 5 727 400 лв.;
г/ 1 818 000лв.
4. Изчислете нормата на възвръщаемост, която трябва да изисквате при
инвестиране в акциите на АД”Х”, като знаете, че бета-коефициента на акциите на
АД”Х”е 0.85 пазарната рискова премия е 4.56 процентни пункта. Тримесечните
сконтови съкровищни бонове с номинална стойност 100 лв. се търгуват по цена 98,50
лв. Приемете, че годината е 360 дни, а тримесечието 90 дни. Приложете Модела за
оценка на капиталовите активи.
а/ 0,101; -верен
б/ 3.938;
в/ 0.054;
г/ 0.039.
5. Изчислете реалната годишна норма на доходност, която получавате от
едномесечен срочен депозит, който се олихвява месечно с лихвен процент 1%, като
имате предвид, че годишната инфлация е 13,4%
а/ 0.013;
б/ - 0.006 – верен;
в/ - 1.400
г/ -12.400
1.Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конверсионният
коефициент е 15. Номиналната стойност на облигацията е 1 000 лв. Броят на
облигациите е 10 000. Купонният процент е 9%, купони се изплащат на 12
месеца.Падежът е след 10 години.Цената на обикновените акции на дружеството е
57.00 лв. Нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите в облигации със
същата степен на риск е 0,11/11%/.
а/ 855.00лв.
1
б/ 882.01 лв.-верен
в/ 352.53 лв.
г/ 1 737.01лв.
2. Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конверсионният
коефициент е 8. Номиналната стойност на облигацията е 5 000 лв. Броят на
облигациите е 10 000. Купонният процент е 40%, купони се изплащат на 6
месеца.Падежът е след 10 години. Матуритетната стойност е равна на номинала.
Цената на обикновените акции на дружеството е 1 230 .00 лв. Нормата на доходност,
която се изисква от инвеститорите в облигации със същата степен на риск е 0,44
44%/.
а/ 9 870.00 лв. -верен
б/ 9 840.00 лв.
в/ 9 013.50 лв.
г/ 95.28 лв.
3.Изчислете цената на едно „Право”на база на следната информация: Акциите на
АД”Х” преди емисията са 10 000 000 броя. Новата емисия е за 1 000 000 броя.
Пазарната цена на акциите преди емисията е 67.00 лв. Новите акции ще се продават
при емисията по номинал 1 лв.
а/ 6.00 лв.-верен
б/ 0.66лв.
в/ 6.60 лв.
г/ 660.00 лв.
4. Изчислете цената на едно „Право”на база на следната информация: Акциите на
АД”Х” преди емисията са 6 000 000 броя. Новата емисия е за 1 000 000 броя.
Пазарната цена на акциите преди емисията е 22.00 лв. Новите акции ще се продават
при емисията по номинал 1 лв.
а/ 3.00 лв.-верен
б/ 3.50 лв.
в/ 6.00 лв.
г/ 126.00 лв.
5.Изчислете цената на една „Гаранция” на база на следната информация: Срещу една
гаранция могат да се закупят 5 бр.обикновени акции на АД”Х”. Цената на
упражняване на правото по гаранцията е 7.50лв. Пазарната цена на акциите на
АД”Х” е 8 лв.
а/ 0 лв.
б/ 2.50 лв.- верен
в/ 37.50 лв.
г/ гаранцията няма цена.
6. Изчислете цената на една „Гаранция” на база на следната информация: Срещу
една гаранция могат да се закупят 7 бр.обикновени акции на АД”Х”. Цената на
упражняване на правото по гаранцията е 3.50лв. Пазарната цена на акциите на
АД”Х” е 3.00 лв.
а/ 0 лв.-верен
б/ 24.50 лв.
в/ 21.00 лв.
г/ 3.50лв..
2
1. Изчислете цената на купонна облигация с номинал 2 000 лв. и купонни проценти:
за първата година 12.00%,за втората година 13.00 %, за третата година 13.25%, за
четвъртата година 13.50%, за петата година 13.75% . Купони се плащат на 12 месеца.
Срокът до падежа е 5 години и обратното изкупуване на падежа ще се осъществи по
номинална стойност. Нормата на доходност, която изисквате от инвестиции със същата
степен на риск е 0,2 / 20%/.
а/ 2 065.50лв.;
б/ 1 578.49лв.; - верен отговор
в/ 3 310.00 лв.;
г/ 774.49лв.
2. Изчислете цената на корпоративна облигация на АД „Х” , за която знаете
следното:
Облигационният заем е за 4 млн.лв. Емисията е извършена на 20.06.2000 г.със срок
до падежа 10 г. Емитирани са 2 млн. броя облигации. Номиналната стойност на
облигацията е 2 лв. Купонният процент е 15% . Погасяването ще се извърши по номинал.
Нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите при инвестиции със същата
степен на риск е 0,2 /20%/
а/ 1.96лв.-верен
б/ 1.58лв.
в/ 0.46 лв.
г/ 5.00 лв.
3. Изчислете цената на корпоративна облигация на АД "Х" за която знаете следното:
Облигационният заем е за 40 млн. лв. Емитирани са 10 хил. броя облигации. До
края на срока на заема остават пет години. Погасяването ще се извърши по номинална
стойност. Купонният процент по заема е 10 % годишно. Купони се плащат на шест
месеца. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при
инвестиции със същата степен на риск 0,21 / 21%/. Данъкът върху печалбата при
корпоративното подоходно облагане е 10%.
а/ 6 000.00лв.;
б/ 3 601.80лв.
в/ 4 002.00 лв.;
г/ 2 773.00 лв. - верен отговор
4.Изчислете цената на корпоративна облигация на АД "Х" за която знаете
следното:
Облигационният заем е за 3.6 млн. лв. Емитирани са 3 000 броя облигации. До края
на срока на заема остават две години и половина. Погасяването ще се извърши по
номинална стойност. Купонният процент по заема е 18 %. Купони се плащат на шест
месеца. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при
инвестиции със същата степен на риск 0,21 / 21%/. Данъкът върху печалбата при
корпоративното подоходно облагане е 10%.
а/ 1 564.06 лв.;
б/ 1 154.63 лв.-вярно
в/ 1 740.00лв.;
г/ 540.00 лв.
5. Изчислете цената на обикновена акция на АД "Х" като използвате метода на
съотношението цена / нетна печалба на дружества - аналози. АД"Х" има 10 000 бр.
обикновени акции с номинал 1 000лв. Нетната печалба на АД "Х" е 8 125 лв.
АД "У" е дружество - аналог на АД "Х". АД "У" има 1000 000 бр. акции с номинал
20 лв. Нетната печалба на АД"У" е 3 000 000 лв. Пазарната цена на акциите на АД "У" е
24лв. Премията за ликвидност е 30%.
а/ 5,00 лв.-вярно
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Задачи по корпоративни финанси

Задачи по корпоративни финанси. Посочени са верните отговори...
Изпратен от:
dianichka
на 2010-04-30
Добавен в:
Упражнения
по Корпоративни финанси
Статистика:
931 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ за задача по корпоративни финанси!
добавена от loradimitrova09 24.06.2013
0
24
Корпоративни финанси
добавена от jessica_1991 19.05.2015
3
15
Подобни материали
 

Специфични източници на финансиране.Лизинг същност и видове.


Лизинг (leasing) е дума от английския език, която се е превърнала в технически термин означаващ от “наем” до “лизинг” в най-широкия смисъл на думата. Като термин той се използва за вид споразумение, което се различава от стандартните ...
 

Анализ на финансовото състояние на фирмата

17 яну 2012
·
234
·
26
·
5,493
·
459

Финансовият анализ е повече практически инструмент, отколкото теоретическо предписание. Той позволява да се изследват минали събития, за да се разкрие по- добре финансовото състояние и перспективите в развитието на фирмата...
 

Източници на краткосрочно финансиране

08 фев 2012
·
52
·
3
·
465
·
119

Управление на оборотния капитал. Източници на краткосрочно финансиране. Кредитна линия и овърдрафт. Търговски ценни книжа (commercial paper) – по-често използвани в САЩ. Краткосрочни сконтови ценни книжа...
 

Финаси 2 (Корпоративни финанси)

10 фев 2012
·
372
·
29
·
7,511
·
478

Дефиниция. В различни времеви интервали една и съща парична сума може да послужи за купуване на различни количества от дадени стоки. Това количество намалява с времето...
 

Финансова организация на различните видове предприятия в България

17 фев 2012
·
103
·
83
·
33,100
·
1

Предприятие по смисъла на ТЗ е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Последното юристите тълкуват като наличие на клиентела. Лице, образувало предприятие, чиято дейност (по предмет и обем) изисква търговски ...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Корпоративни финанси
Тест по Корпоративни финанси за студенти от 2-ри курс
междинен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 2 курс
Тестът е междинен и се състои от 40 въпроса, някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Корпоративни финанси във 2-ри курс.
(Труден)
40
80
1
2 мин
21.10.2016
Тест по корпоративни финанси
изпитен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
21
98
1
1 мин
15.05.2015
» виж всички онлайн тестове по корпоративни финанси

Задачи по корпоративни финанси

Материал № 499316, от 30 апр 2010
Свален: 931 пъти
Прегледан: 1,236 пъти
Качен от:
Предмет: Корпоративни финанси
Тип: Упражнение
Брой страници: 7
Брой думи: 2,431
Брой символи: 12,959

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи по корпоративни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения