Големина на текста:
1. Изчислете бъдещата стойност на поредица от 20 равни по величина парични
потоци по 5 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
двадесетата, ако нормата на доходност /нормата на олихвяване/ е 0,15 / 15%/годишно.
а/ 115 000 лв.;
б/ 512 300 лв.; - верен отговор
в/ 412 300 лв.;
г/ 31 295 лв.
2. Изчислете бъдещата стойност на поредица от 30 равни по величина парични
потоци по 18 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
тридесетата година, ако нормата на доходност /нормата на олихвяване/ е 0,15 / 15%/
годишно.
а/ 2 430 000лв.;
б/ 621 000лв.;
в/ 118 188 лв.;
г/ 7 825 230лв.-верен
3.Изчислете настоящата стойност на поредица от 20 равни по величина парични
потоци по 100 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до
двадесетата, ако нормата на дисконтиране е 0,10 / 10%/годишно.
а/ 851 400 лв.;- верен
б/ 298 000 лв.;
в/ 5 727 400 лв.;
г/ 1 818 000лв.
4. Изчислете нормата на възвръщаемост, която трябва да изисквате при
инвестиране в акциите на АД”Х”, като знаете, че бета-коефициента на акциите на
АД”Х”е 0.85 пазарната рискова премия е 4.56 процентни пункта. Тримесечните
сконтови съкровищни бонове с номинална стойност 100 лв. се търгуват по цена 98,50
лв. Приемете, че годината е 360 дни, а тримесечието 90 дни. Приложете Модела за
оценка на капиталовите активи.
а/ 0,101; -верен
б/ 3.938;
в/ 0.054;
г/ 0.039.
5. Изчислете реалната годишна норма на доходност, която получавате от
едномесечен срочен депозит, който се олихвява месечно с лихвен процент 1%, като
имате предвид, че годишната инфлация е 13,4%
а/ 0.013;
б/ - 0.006 – верен;
в/ - 1.400
г/ -12.400
1.Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конверсионният
коефициент е 15. Номиналната стойност на облигацията е 1 000 лв. Броят на
облигациите е 10 000. Купонният процент е 9%, купони се изплащат на 12
месеца.Падежът е след 10 години.Цената на обикновените акции на дружеството е
57.00 лв. Нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите в облигации със
същата степен на риск е 0,11/11%/.
а/ 855.00лв.
1
б/ 882.01 лв.-верен
в/ 352.53 лв.
г/ 1 737.01лв.
2. Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конверсионният
коефициент е 8. Номиналната стойност на облигацията е 5 000 лв. Броят на
облигациите е 10 000. Купонният процент е 40%, купони се изплащат на 6
месеца.Падежът е след 10 години. Матуритетната стойност е равна на номинала.
Цената на обикновените акции на дружеството е 1 230 .00 лв. Нормата на доходност,
която се изисква от инвеститорите в облигации със същата степен на риск е 0,44
44%/.
а/ 9 870.00 лв. -верен
б/ 9 840.00 лв.
в/ 9 013.50 лв.
г/ 95.28 лв.
3.Изчислете цената на едно „Право”на база на следната информация: Акциите на
АД”Х” преди емисията са 10 000 000 броя. Новата емисия е за 1 000 000 броя.
Пазарната цена на акциите преди емисията е 67.00 лв. Новите акции ще се продават
при емисията по номинал 1 лв.
а/ 6.00 лв.-верен
б/ 0.66лв.
в/ 6.60 лв.
г/ 660.00 лв.
4. Изчислете цената на едно „Право”на база на следната информация: Акциите на
АД”Х” преди емисията са 6 000 000 броя. Новата емисия е за 1 000 000 броя.
Пазарната цена на акциите преди емисията е 22.00 лв. Новите акции ще се продават
при емисията по номинал 1 лв.
а/ 3.00 лв.-верен
б/ 3.50 лв.
в/ 6.00 лв.
г/ 126.00 лв.
5.Изчислете цената на една „Гаранция” на база на следната информация: Срещу една
гаранция могат да се закупят 5 бр.обикновени акции на АД”Х”. Цената на
упражняване на правото по гаранцията е 7.50лв. Пазарната цена на акциите на
АД”Х” е 8 лв.
а/ 0 лв.
б/ 2.50 лв.- верен
в/ 37.50 лв.
г/ гаранцията няма цена.
6. Изчислете цената на една „Гаранция” на база на следната информация: Срещу
една гаранция могат да се закупят 7 бр.обикновени акции на АД”Х”. Цената на
упражняване на правото по гаранцията е 3.50лв. Пазарната цена на акциите на
АД”Х” е 3.00 лв.
а/ 0 лв.-верен
б/ 24.50 лв.
в/ 21.00 лв.
г/ 3.50лв..
2
1. Изчислете цената на купонна облигация с номинал 2 000 лв. и купонни проценти:
за първата година 12.00%,за втората година 13.00 %, за третата година 13.25%, за
четвъртата година 13.50%, за петата година 13.75% . Купони се плащат на 12 месеца.
Срокът до падежа е 5 години и обратното изкупуване на падежа ще се осъществи по
номинална стойност. Нормата на доходност, която изисквате от инвестиции със същата
степен на риск е 0,2 / 20%/.
а/ 2 065.50лв.;
б/ 1 578.49лв.; - верен отговор
в/ 3 310.00 лв.;
г/ 774.49лв.
2. Изчислете цената на корпоративна облигация на АД „Х” , за която знаете
следното:
Облигационният заем е за 4 млн.лв. Емисията е извършена на 20.06.2000 г.със срок
до падежа 10 г. Емитирани са 2 млн. броя облигации. Номиналната стойност на
облигацията е 2 лв. Купонният процент е 15% . Погасяването ще се извърши по номинал.
Нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите при инвестиции със същата
степен на риск е 0,2 /20%/
а/ 1.96лв.-верен
б/ 1.58лв.
в/ 0.46 лв.
г/ 5.00 лв.
3. Изчислете цената на корпоративна облигация на АД "Х" за която знаете следното:
Облигационният заем е за 40 млн. лв. Емитирани са 10 хил. броя облигации. До
края на срока на заема остават пет години. Погасяването ще се извърши по номинална
стойност. Купонният процент по заема е 10 % годишно. Купони се плащат на шест
месеца. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при
инвестиции със същата степен на риск 0,21 / 21%/. Данъкът върху печалбата при
корпоративното подоходно облагане е 10%.
а/ 6 000.00лв.;
б/ 3 601.80лв.
в/ 4 002.00 лв.;
г/ 2 773.00 лв. - верен отговор
4.Изчислете цената на корпоративна облигация на АД "Х" за която знаете
следното:
Облигационният заем е за 3.6 млн. лв. Емитирани са 3 000 броя облигации. До края
на срока на заема остават две години и половина. Погасяването ще се извърши по
номинална стойност. Купонният процент по заема е 18 %. Купони се плащат на шест
месеца. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при
инвестиции със същата степен на риск 0,21 / 21%/. Данъкът върху печалбата при
корпоративното подоходно облагане е 10%.
а/ 1 564.06 лв.;
б/ 1 154.63 лв.-вярно
в/ 1 740.00лв.;
г/ 540.00 лв.
5. Изчислете цената на обикновена акция на АД "Х" като използвате метода на
съотношението цена / нетна печалба на дружества - аналози. АД"Х" има 10 000 бр.
обикновени акции с номинал 1 000лв. Нетната печалба на АД "Х" е 8 125 лв.
АД "У" е дружество - аналог на АД "Х". АД "У" има 1000 000 бр. акции с номинал
20 лв. Нетната печалба на АД"У" е 3 000 000 лв. Пазарната цена на акциите на АД "У" е
24лв. Премията за ликвидност е 30%.
а/ 5,00 лв.-вярно
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Задачи по корпоративни финанси

Задачи по корпоративни финанси. Посочени са верните отговори...
Изпратен от:
dianichka
на 2010-04-30
Добавен в:
Упражнения
по Корпоративни финанси
Статистика:
944 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ за задача по корпоративни финанси!
добавена от loradimitrova09 24.06.2013
0
25
Корпоративни финанси
добавена от jessica_1991 19.05.2015
3
18
Подобни материали
 

Казус по корпоративни финанси

25 дек 2011
·
92
·
13
·
3,070
·
176

Казус по корпоративни финанси - "Финансиране на предприятията чрез лизинг"...
 

Корпоративни финанси

01 юли 2016
·
15
·
13
·
508
·
33
·
1

Парични потоци. Времева стойност на парите. Ефективност на финансовите пазари. Рационалност на икономическите субекти...
 

Обобщение по Корпоративни финанси


Връзката между риск и възвращаемост е права. Акция означава собственост, облигация - дълг. Винаги има падеж. Акциите нямат матуритет...
 

Kорпоративни финанси

08 мар 2013
·
70
·
4
·
494
·
112

Изчислете сегашната стойност на паричен поток, равен на факултетния номер, който ще бъде получен след 5 години, при лихвен процент, равен на факултетния номер разделен на 100...
 

Корпоративни финанси

30 ное 2012
·
289
·
5
·
651
·
426

Корпоративни финанси. Задачи включващи условията и решенията. Рента, анюиетен фактор, депози и др....
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Корпоративни финанси
Тест по корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 2 курс
Тест по корпоративни финанси, 1 част. Въведение в корпоративните финанси - инвестиции във финансови активи. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
432
1
18.07.2013
Тест по корпоративни финанси
тест по Корпоративни финанси за Студенти
Тест за проверка на знанията по корпоративни финанси в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
22
90
1
02.08.2013
» виж всички онлайн тестове по корпоративни финанси

Задачи по корпоративни финанси

Материал № 499316, от 30 апр 2010
Свален: 944 пъти
Прегледан: 1,275 пъти
Качен от:
Предмет: Корпоративни финанси
Тип: Упражнение
Брой страници: 7
Брой думи: 2,431
Брой символи: 12,959

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи по корпоративни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала