Големина на текста:
1.Място и функция на планирането. Планирането е основна класическа функция на
управлението. То е основата на фирменото управление, защото всички негови функции
(организиране, координиране, контрол и корегиране) водят началото си от планирането и са
свързани с него. Контрола включва и оценка на изпълнението. Дават се препоръки как да се
излезе от ситуацията. Контрола пренастройва системата и на различните етапи корегира
изпълнението. Контрола се състои от наблюдение и трябва да се знае какво да се наблюдава, как
да се наблюдава, как да се измерва, кои индикатори да се вземат и т.н. Пет показателя
(Дракър): рентабилност; производителност на труда; иновации; ликвидност; пазарен дял;
Координацията е съгласуваност между отделите. Планирането е ориентирано към бъдещето на
фирмата и има за главна задача да я приспособи към промените на външната и вътрешната
среда, да определи какво трябва да се направи, кога как и от кого трябва да се извърши.
Планирането се разглежда като важен инструмент на фирменото управление, който служи за:
разкриване на перспективите за развитие на фирмата, рисковете и опасностите, които я
заплашват, и препятствията пред нея; изборът на път за развитие на фирмата, т.е. определяне на
целите и избор на стратегии за тяхното постигане; оценка, подготовка и осъществяване на
необходимите иновации и промени във фирмата; координиране на действията и насочване на
поведението на отделните структурни подразделения на фирмата за постигане на
корпоративните цели; установяване на критерии за контрол и оценка на работата на
структурните звена, мениджърите и персонала на фирмата; повишаване способностите на
мениджмънта да взема управленски решения в обстановка на неопределеност риск и изненади;
целенасочено развитие, разпределение, използване и контрол на ресурсите на фирмата.
Практиката недвусмислено потвърждава, че в планирането до голяма степен са заложени
успехът или провалът на една фирма и на нейния мениджмънт. В днешната динамична и
труднопредсказуема обстановка прогнозата и планът са необходимост за да се определят
реалистичните цели, да се изберат подходящи стратегии на действие, да се употребят по най-
добрия начин ресурсите и се използват целенасочено възможностите на фирмата. Планирането
не е еднократен акт, а непрекъснат широкообхватен процес, които не свършва и не се изчерпва
със съставянето на плановете, продължава с тяхното изпълнение, с извършване на необходимите
корекции. Ето защо планирането се разглежда като процес, при който върху основата на
непрекъснатото изучаване на миналото и настоящето се вземат решенията за бъдещето, като се
дава конкретен и обоснован отговор на основния проблем в бизнеса – за кого, какво, колко и
как да се произвежда.
3.Основните характеристики на стратегията са: Стратегията е целенасочен подход в
управлението на цялостната дейност на фирмата за реализиране на нейната мисия и
дългосрочни цели. Стратегията е оценка на алтернативни пътища и избор на най-добрия начин
за постигане на дългосрочните основни цели на фирмата. Обект на стратегическото планиране
са онези проблеми от дейността на фирмата, които: непосредствено са свързани с глобалните
цели на фирмата; имат дългосрочна ориентация; изпитват сериозно въздействие на
неконтролируеми и многочислени външни фактори; изискват иновационни решения и крупни
инвестиции; могат да осигуряват скок в доходите и рентабилността. В основата на
стратегическото планиране се поставят както анализът на вътрешните възможности, така също
и на външните конкуренти и други фактори, влияещи на стратегията на фирмата и търсенето на
пътищата за максималното им използване. Стратегическото планиране е процес на определяне
на целите на фирмата и тяхното изменение, както и ресурсите, необходими за постигането на
тези цели. Затова то винаги има алтернативен характер. Стратегията е определяне на
решеващото направление в дейността на фирмата , което води до нейния успех. Стратегията е
продължение на първоначално избрания път на развитие в съответствие с постоянно
променящите се условия. Стратегията: сложен, комплексен процес с целева дългосрочна
ориентация; избор от няколко ялтернативи в условията на неопределеност; осигуряване на
баланс между възможностите на фирмата, позицията на конкурентите и изискванията на
потребителите.
5.Екстраполативен подход. При метода на експлоатацията се залагат достигнатите резултати с
наслагване в бъдещето – минали и сегашни тенденции се проектират в бъдещето. При
екстраполативния подход, установени минали тенденции в развитието на прогнозираната
система се проектират като валидни за бъдещ период. В този смисъл се формират понятията
времева и пространствена екстраполация. Обикновено тенденциите и закономерностите в
развитието на обеkта на прогнозата са статистически установени изменения в количествените
му характеристики, но могат да се екстраполират и тенденции, които го характеризират
качествено. Основна слабост на този метод е допускането, че за бъдещето са валидни същите
тенденции, действали в миналото.
6.Информационно обезпечаване на планирането. Информацията е нужна за прогнозиране на
средата – от една страна е вътрешна информация (свързана с фирмата), а от друга страна –
външна SWAT анализ. Външната информация засяга прогнозиране в по-голяма степен от
вътрешната; или определени програми, планове на други системи, които засягат организацията
(регионален, национален план за икономическо развитие). Информацията е: финансова,
счетоводна, техническа, технологична др. Вътрешната информация се набавя от фирмени
отчети, доклади и баланси ( изчисляват се работни показатели, изчислени от наличната
вътрешна информация). Видове показатели; Икономиката изисква многомерен анализ и
многомерен подход с множество/съвкупност от показатели. Самите икономически процеси са
многомерни – стойностни, енергийни, човешки, по отношение на потребителската стойност и
други. Планирането става едновременно в: парични показатели; натурални показатели.
Изискване за съпоставимост: - единна база, на която трябва да се изчисляват показателите. Ако
се изчислява само в стойност може да се получи противоречие между резултата и реалната
ефективност от дейността. Външни източници: Осигуряват информация защото дейността е
насочена навън и зависи от външната икономическа ситуация – нужна ни е прогнозна
информация (какво ще става или няма да става, какви политики ще се предприемат от
държавата и др.). Прогнозна информация съществува в готов вид от специализирани
организации/институти – много от тези прогнози се отнасят за нашия отрасъл, регион, пазари,
потребление, технологии, продукти и др. Прогнози се правят от организации ЕС, ООН,
Световната банка, търговските банки – тези прогнози създават определена нагласа, която
регламентира поведението на икономическите субекти. Самите очаквания определят
прогнозите и плановете и т.н. Във връзката с очакванията и прогнози е важно какво изчислява
НСИ – дават се очаквания за бъдещето съгласно анкети между определен брой инвеститори/
продавачи в различните сектори. Тази информация е ценна, защото е по-актуална, показва
определена бизнес единица от гледна точка недостъпна за статистиката (индекс на
икономическо доверие - leading index – дава информация за това, което ще стане, но не е
станало – изпреварващи индекси). информ като: брой отработени часове; получени кредити;
борсови индекси; промени в производствените мощности.
8.Етапи на стратегическото планиране. Планирането се състои от 8 етапа: 1;Анализ на външната
среда и вътрешно фирмен анализ; 2;Формулиране и осъществяване на прогнози; 3; Определяне
на мисията; 4; Определяне на фирмените цели. Чрез тях мисията се конкретизира; 5;
Разработване на бизнес стратегии за реализация на целите; 6; Следващия етап е разработката на
програмите и плановете разработени за реализацията на различните фирмени стратегии; 7;
Изпълняване на плановете; 8; Счетоводство и контрол. 1; Анализ на външната среда и
вътрешнофирмен анализ; Външна среда: Макро среда, Микро среда (клиенти, доставчици,
конкуренти, контрагенти и т.н.) Вътрешна среда: SWAT-анализ. Силни, слаби страни на
конкурентите, какви са стратегиите, технологиите, които ползват, идеи за нови продукти и др.
Интересува ни пазара на труда, неговата структура сила, институциите, които работят там,
кодекса на труда и др. Макроикономическа среда – социална среда, демографски фактори,
навиците на хората, законодателството и др. Показатели: Вътрешнофирмен анализ – сканиране
на звената на фирмата. Търсят се силните и слабите страни. Открояваме ключовите фактори на
прогреса. Стремим се да отстраним слабите страни. Пазар на труда: Сериозност; Присъствие на
профсъюзи; Организираност; Регулираност; Институции; Контрол (инспекция по труда).
Социална среда: навици; модели; нагласи; други. Политически фактори: законодателство;
държавна структура; съдебна система; политически климат стабилност; нагласи; други. При
анализа на макросредата се вземат предвид агрегираните макропоказатели (съвкупно
търсене/предлагане, инфлация, инвестиции, БВП, БНП, търговско салдо и др.) – тяхната
сегашна стойност, тенденциите и очакваните стойности/ прогнози. Въртешно фирмения анализ
минава през всички звена – производството, маркетинга, финансите, УЧР. Откроява ключовитв
фактори на успеха (от тях в най-голяма степен зависи развитието ни) и ключовите рискове.
9.Този модел цели постигането на единство между стратегията и още 6 елемента: структура,
ситема, стил, състав, способности и споделени ценности. Първите 3 се считат за хардуера на
успеха по пътя на изпълнението на плана, а останалите 4 за неговата технология. Под стил
подразбираме че служителите във фирмата имат еднакви възгледи за начина на поведение и
мислене. Състав това е когато фирмата е наела способни хора, обуава ги и ги поставя на
подходящи позиции. Способности това е когато служителите на фирмата притежават
необходимите умения за провеждане на фирмената стратегия. Споделени ценности; означава
споделянето на едни и същи ръководни ценности и мисли.
10.Мисията. Тя изразава философията на фирмата, смисъла на съществуването и
предназначението и. Смисъла на това как тя вижда себе си и как би искала да бъде възприемана

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 сеп 2020 в 17:28 потребител
27 май 2020 в 15:36 в момента не учи на 35 години
19 май 2020 в 15:14 в момента не учи
23 апр 2020 в 09:09 в момента не учи на 50 години от Троян
23 юни 2019 в 11:57 студентка на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагоически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2022
21 юни 2019 в 10:58 студент на 41 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2021
16 юни 2019 в 17:01 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2021
15 юни 2019 в 18:23 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2020
13 юни 2019 в 13:53 потребител на 24 години
 
Подобни материали
 

Бизнес планиране и контрол

22 юни 2008
·
407
·
24
·
8,324
·
1

Планиране – процес на планиране като последователност от действия, разсъждения, които трябва да се извършват, за да се постигне определена цел. Действия, свързани с анализиране на определена ситуация, формулировка и алтернативи.
 

Връзката между планиране и контрол

18 яну 2009
·
97
·
4
·
947
·
76
·
1

Малко мениджъри осъзнават, че планът на дадена компания трябва да осигурява обратна връзка за контрол на системите в компанията. Ако мисии, цели, стратегии и планове се изменят, то и контролът върху тях трябва да се променя...
 

Планиране и прогнозиране

02 фев 2010
·
222
·
49
·
18,252
·
272
·
3

Планирането е основна класическа функция на управлението. То е сърцевината на фирменото управление, защото всички негови функции (организиране, координиране, контрол и коригиране)водят началото си от планирането и са органично свързани с него...
 

Организационен контрол. Подходи и стратегии


Върху дейността в организациите винаги се е осъществявал контрол. В самото понятие за контрола се влага различен смисъл, например, под контрол се има предвид проверка, ограничение, определяне на лимит, граници и пр. ...
 

Стратегическо фирмено планиране


Във всички теоритични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и следва да се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно-фирменото управление.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
12 мин
01.11.2016
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
30
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране - пищови

Материал № 499276, от 30 апр 2010
Свален: 241 пъти
Прегледан: 265 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 17
Брой думи: 7,159
Брой символи: 47,368

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала