Големина на текста:
Строеж на атома
Атомно ядро, изотопи. Основни характеристики на електрона в
електронната обвивка, атомна орбитала, електронен облак,
квантови числа. Групиране на атомните орбитали. Основни
правила при запълване на атомните орбитали с електрони.
Електронни конфигурации на атомите, електронни формули,
енергетични диаграми, основно и възбудено състояние на
атомите.
Идеята за зърнестия строеж на материята дължим на древногръцкия философ
Демокрит. Според него атомите са най-малките материални частици, които
изграждат всички вещества. Представата за молекулите като частици, по-сложни от
атомите, се развива от Ломоносов и се налага в наукат след работите на Авогадро.
По-късно Далтон развива идеите на Демокрит и поставя основите на атомно-
молекулната теория за строежа на веществото.
Aтомно-молекулната теория е първата научно-обоснована крачка към
опознаване и описание строежа на веществото. Тя осмисля основните закони на
химията и дава възможност за изразяване на химичните процеси чрез химични
уравнения. Въз основа на тях се извършвали изчисления, свързани с
количествените отношения, в които веществата взаимодействат помежду си.
Атомно-молекулярната теория обаче не е в състояние да отговори на въпросите:
защо дадено вещество има точно определени свойства и защо един химичен процес
протича, а друг – не. Отговори на тези въпроси се получават в началото на ХХв.
В края на XIXв. експерименталните данни сочат, че атомът не е просто
устроена частица, а е съставен от по-прости от него частици. Открити били
електроните и йоните. Всички тези открити заредени частици се съдържат в
електронеутралните атоми и при известни условия могат да се получат от тях.
Направен бил следният опит:
В затворени тръби с разредени газове при условия на електрични изпразвания
се наблюдават следните явления: при намаляване на налягането до 10
-3
- 10
-4
атмосфери се забелязва, че стъклото срещу катода свети. Това се дължи на т.нар.
катодни лъчи, които са поток от отрицателно заредени частици – електрони. По-
късно са открити и анодните лъчи, които са поток от положителни йони, получени
в газа, затворен в тръбите.
Откритието на радиоактивността и изследването на нейната същност отново
доказва, че атомът има сложен строеж. Радиоактивните процеси, в последна
сметка, водят до изменение в химичните свойства на радиоактивните атоми. Това
потвърждава мнението, че атомите са сложни частици.
Периодичният закон на Менделеев, макар и формулиран въз основа на атомната
маса като свойство, характеризиращо индивидуалността на атомите, в основата си
също носи идеята за сложното устройство на атома.
Това дава основание да се създадат първите модели за строежа на атомите.
Първият модел на атома е създаден от Томсон през 1903г. Според него атомът е
сфера, изпълнена с положително електричество, в която плуват отрицателни
частици – електроните. Макар и наивен и недостоверен, все пак този модел е
изиграл голяма роля за времето си.
Вторият модел за строежа на атома е на Е. Ръдърфорд. През 1911г. Ръдърфорд
провежда серия от опити. Той използва ?-частиците като бързи снаряди, които
могат да проникнат вътре в атомите. Ръдърфорд насочва успореден сноп от ?-
частици към тънка метална пластинка (златно фолио, алуминиево фолио). Голяма
част от тези положително заредени частици преминават през пластинката
безпрепятствено. Само една на 10 000 частици се отклонява на ъгъл, по-голям от
10°. Това показва, че почти цялата маса на атома е съсредоточена в една малка част
от обема му, наречена ядро. От този опит Ръдърфорд прави еднозначен извод: в
строежа на атома участва положително заредено ядро със значителна маса и заряд.
Използвайки аналогията със строежа на вселената, Ръдърфорд достига до
планетарния модел за строежа на атома. Според него атомът е изграден от
положително заредено ядро и електрони, които обикалят около него. Като цяло
атомът е електронеутрален.
Така изграденият модел на Ръдърфорд наподобява Слънчевата система, като
атомното ядро играе ролята на Слънцето, а електроните – планетите. Не след дълго
се установява, че положителният заряд на ядрото е характерна величина на всеки
химичен елемент и точно съответства на поредния номер на елемента в
периодичната система.
Планетарният модел на Ръдърфорд съответства и на съвременните представи за
строежа на атома. Той обаче влиза в противоречие с някои основни представи на
класическата физика. Не било ясно, например, как е възможно електроните да
обикалят около ядрото без да излъчват енергия. Ако те излъчват енергия, биха
следвали два резултата: Първо, енергията на електрона щеше непрекъснато да
намалява и накрая електронът ще “падне” върху повърхността на ядрото. Това би
довело до разрушаване на атома, т.е. планетарно изграденият атом би бил
неустойчив. А атомите, всъщност, са устойчиви, следователно техният строеж се
различава от моделът на Ръдърфорд. Освен това излъчването на енергия би довело
до образуването на непрекъснат спектър. Богатите на енергия атоми могат да я
излъчват под формата на светлина. Така се получават техните емисионни спектри.
Тъй като енергията на движещия се електрон, вследствие на излъчването,
намалява, следва, че честотата на излъчваната светлина непрекъснато ще намалява.
Ще се наблюдават всевъзможни честоти, а спектърът ще е непрекъснат. В
действиетелност атомът има линейни спектри.
През 1913г. Нилс Бор въвежда два постулата за състоянието на електроните в
атома, с които се обяснява устойчивостта на атомите. Постулатите гласят:
1.Електроните се движат около ядрото по точна определена орбита
(траектория) с точно определена енергия. Енергията на електроните
нарастрва с отдалечеността на орбитата от ядрото. При това свое
движение те не излъчват енергия.
2.Енергия се излъчва само при преход на електрони от по-външна на
по-вътрешна орбита.
Постулатите на Бор дават основание за моделно представяне на строежа на
електронната обвивка и механизма на излъчването.
Макар, че тези постулати са в разрез с тогавашните представи на класическата
физика за макрокосмоса, те премахват несъответствието между модела на
Ръдърфорд и основните физични закони. Нещо повече, самите те се издигат до
физически закономерности. Бор доразвива модела на Ръдърфорд. Основна е идеята,
че електроните в електронната обвивка притежават само точно определени
енергии, а не всякакви енергии. Той се възползва от теорията на Макс Планк
(1900г.), според която излъчването или поглъщането на светлинна енергия се
извършва на известни порции, наречени енергетични кванти. Енергията на всеки
квант е пропорционална на честотата на лъчението и е равна на:
E = h.? , където константата h = 6,63.10
-34
J/s е т.нар. константа на Планк.
Колкото по-голяма е честотата на трептенията, толкова по-значителна е енергията
на кванта. Идеята за кванта дава името за цялата теория – квантова теория за
строежа на веществото. Най-простият модел е моделът на водородния атом. Според
Бор той се състои от един протон и един електрон, който обикаля по кръгова
орбита.
Според съвременната теория за строежа на атома, той е сложна,
електронеутрална частица, която се състои от ядро и електронна обвивка. Ядрото е
изградено от протони и неутрони, а електронната обвивка от електрони:
АтомЕлементарна
частица
Симво
л
Относителна
маса
Заряд - С
ЯдроПротонp
+
?11,602.10
-19
Неутронn
0
?10
Електронна
обвивка
Електрон е
-
0,000549 - 1,602.10
-19
Атомите са най-малките частици на химичните елементи и носители на техните
свойства. Броят на протоните в атомното ядро на всеки химичен елемент е точно
определен и е равен на поредния номер на елемента в периодичната система (Z):
броят на протоните = пореден номер
Броят на протоните в атомното ядро определя кой е химичният елемент.
Протоните са частици с маса, приблизително равна на единица и с положителен
електричен заряд. Бележат се с p
+
или p.
Неутроните са също частици, чиято маса е приблизително равна на единица. Те
не притежават електричен заряд, следователно са неутрални частици. Бележат се с
n
0
или n.
Общото име на протоните и неутроните в ядрото е нуклони.
Според създадената през 1932г. протонно-неутронна теория на Иваненко-
Хайзенберг, основните частици, от които е изградено ядрото са протоните и
неутроните. При известни условия в самото ядро и около него са открити и други
частици, наречени елементарни. Наличието на тези частици се свързва с
превръщанията, които претърпяват двете основни градивни частици – нуклоните.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юли 2020 в 19:30 учител на 45 години
21 дек 2019 в 19:52 родител на 36 години
29 апр 2019 в 17:37 родител на 56 години
05 фев 2019 в 14:48 студентка на 44 години от Бургас - БСУ, факулетет - цюн, специалност - Финанси, випуск 2013
12 май 2018 в 23:02 учител на 42 години от Перник
26 яну 2018 в 19:03 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически, специалност - Биотехнологии, випуск 2021
10 дек 2017 в 00:05 студент от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 1998
27 ное 2017 в 14:34 учител на 54 години от Пловдив
18 ное 2017 в 23:35 родител на 56 години
09 авг 2017 в 19:28 студент на 57 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технически факултет, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Малко помощ по химия?
добавена от eldyzchety 11.01.2015
0
4
помогнете след малко съм на училище !!!!!!!!
добавена от salihe88 28.02.2014
0
7
спешна домашна по химия за утре !
добавена от vangel.shikov 14.11.2013
0
19
Моля да ми помогнете
добавена от mari-mishel.dyankova 01.12.2016
1
13
Моля ви помогнете спешно ми трябва!
добавена от mari-mishel.dyankova 26.11.2016
3
6
Подобни материали
 

Калций, съединения на калция

13 май 2009
·
213
·
3
·
378
·
827

Калцият принадлежи към групата на така неречените алкалоземни метали. Към същата група принадлежат: Берилий (Be), Магнезий (Mg), Стронций (Sr), Барий (Ba) и Радий (Ra)....
 

Корозия на металите и защита от корозия

18 ное 2009
·
261
·
3
·
498
·
339

Механизъм на електрохимичната корозия – общата реакция на взаимодействие, водеща до разрушение на металите...
 

Разтвори. Свойства на разтворите

20 мар 2011
·
351
·
14
·
414
·
607

Разглежда видовете разтвори, техните свойства, дифузия и осмоза...
 

Химичен елемент олово

19 юни 2011
·
153
·
14
·
540
·
351

Презентация за олово - разпространение, характеристики, приложение...
 

Защита на металите от корозия

19 мар 2006
·
1,194
·
3
·
583
·
257
·
1

Кратка теория..Начин на работа..Опити
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7 клас - III-та част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(Лесен)
41
3
1
7 мин
02.08.2019
Химия за 7 клас - II-pа част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(Лесен)
37
3
1
12 мин
02.08.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Строеж на атома

Материал № 49899, от 03 дек 2007
Свален: 604 пъти
Прегледан: 587 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Урок
Брой страници: 13
Брой думи: 3,012
Брой символи: 25,924

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Строеж на атома"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Петър Петров
преподава по Химия
в град Пловдив
с опит от  22 години
29

Аделина Маджарова
преподава по Химия
в град Стара Загора
с опит от  13 години
70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения