Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
TEMA 1
Туристически пазар – същност и съдържание.
Видове пазари – вътрешен и международен; емитивен и рецептивен; по видове услуги и стоки; в зависимост
от териториалния им обхват.
Туристически пазар – мястото, където се срещат от една страна производиели, а от друга потребители на С
и У. Не говорим за физическо място, а за място като временни срещо на купувач и продавач. Пазарът се поражда,
когато потенциалните продавачи на дадена С или У, влизат в контакт с потенциалните купувачи и е на лице средство
на размяна. Определящо за пазара е количеството на търсенето и предлагането, т.е по-голямото количество С води
до по-ниски цени и обратно. Пазарът е сферата на размяна, т.е посредник м/у производството и потреблението.
Който може да управлява пазара, може да управлява и производството, а това значи да управлява реализацията на
стоките. В акта на покупко-продажба на пазарите, който го дефинираме като място за срещи и има директни и
индиректни посредници.
Съвременния тур. пазар (ТП) вкл. 4 осн елемента:
1.Дейността на производителя – наличие на производствена програма; научно-технич. изследвания; да има
капиталовложения в създаването на МТБ.
2.Дейността на продавачите – трябва да бъдат добре подготвени и организирани; проучване на тур.пазар; реклама
3.Организация на рекламата в туризма – има важно психологическо влияние, тя е манипулатор.
4.Разработване и непрекъснато актуализиране на ценовата полит. и механизимите за разплащане м/у всички
участници на пазара.
Съвр. ТП има 6 осн.характерни черти:
1.Задоволяване на личните потребности на многоброини участн.
2.ТП е предимно пазар на нематериалните ценности и липса на големи стокови маси.
3.На ТП основно се движат потербителите, а не продавач. или У.
4.Консумацията на Т Продукт да не води до намаляване на източниците на предлагането в процеса на потребление.
5.На ТП като предлагане преобладават У, а не С.
6.От стоковата структура на ТП преобладават сувенирните С.
Видове туристически пазари – в туризма предмет на размяна са услугите. Продават се като стока, но нямат
материален израз. У е като условие, което се предлага. Продажбата на тур.услуга завиди от много други продукти.
Времето на потребление и времето на продажба не винаги съвпадат – т.нар ф-ма на резервация. Потреблението се
осъществева на мястото на продажбата.
1.Национален пазар – пазара вътре, в една страна
2.М/ународен пазар – м/у страни – двустранни, тристранни идр.
3.Континентален пазар – м/у континентите
4.Световен пазар – в целия свят
5.Ваканционен тур.пазар – свързан с прекарването на почивните дни в граница на ваканцията.
6.Пазар на деловите пътувания – бизнес, политка – характерно за него са висококатегорийни хотелски бази,
центрове. Тук разходите са значително големи.
7.Пазар на 3-тата възраст – Германия
8.Пазар на транспортни услуги – въздушен, воден, линеен
9.Потенциален тур.пазар
10.Сезонен тур.пазар
11.Регионални пазари – Африка, Америка, Европа, Пасифик и Среден Изток. 64% от всички пътувания са в Европа,
Америка – 17%, Пасифик – 14%, Африка – 3%, Среден Изток – 2%.
12.Емитивен пазар – който изпраша туристи зад граница- Германия, Великобритания, Канада, Япония, Русия.
Германия – 88%. Основно пътуват към Испания, Италия, Австрия, Турция, България. Германците са индивидуални
туристи – 55%, 45% пътувания с обща цел. Най-масово е пътуването с автомобил до близките дестинации – Австрия,
Италия. Ср.продължителност на престоя на германците е 14 дни. Ср.разход на 1 пътуване е 750 евро = 53 евро/ден.
От тях 1/2 са за транспорт, 13% за храна и напитки. Германия има над 800 туроператорски фирми, най-големи от тях
са TUI, Neckerman, DER, Елтентуристик и др. Тенденции на германския туристопоток: Престоя се дели на 2 части;
Има разлика м/у източни и западни провинции в съотношение 1:2; Относително намалява покупателната способност
на германеца заради еврото; Германците стават все по-взискателни; Формулата за тях е Топлина+Далечина+
Простор. Да почиват на топло и да са по-далеч.
Великобритания – Нараства дялът на хората, които путуват 2 пъти в годината. Осн.мотив за англичаните е смяна на
климата, спорт, запознанства и начин на пътуване. Ср.престои е 5 дни за 2003г. Франция печели най-много
английски туристи, следвана от Испания, Гърция, САЩ. Има 138 туроператора. Най-известен е Томпсън. 2671
тур.агенции. Англичаните все повече търсят цена и качество, екотур., селски туризъм, спортно-развлекателен
туризъм.
Канада – 53% патуват зад граница. Най-посещавани от тях са САЩ, Мексико, Карибски басейн и Европа. Средния
престой е 14 гни, но за САЩ е 10 дни. Увелиичават се пътуванията към Европа.
Япония – Ср.престой е 8 дни, но разходът на един японец е 2000$. Увеличава се бр.на туристите, които пътуват към
далечни дестинации. Те става все по-взискателни като туристи.
1
Русия – нов пазар – 150млн. – 15% от тях участват в м/унар.туризъм – 22,5млн туристи. Преобладаващи пътувания
към Украйна, Прибалтика Грузия, Турция, Германия, Китай. Ср.престой е около 14 дни. Ср. разход е около 1500$.
13.Рецептивен пазар – пазари, които са посещавани от чуждестранни туристи, т.е те приемат – Франция, Испания,
Турция, Италия
Франция – най-развит. Разчитат на делови, рекреативен, спортно – развлекателен и др. вид туризъм. Има мн.добре
развита база – 1200 млн.легла в над 30 000 х-ла предимно 2 и 3 зв. Наличие на мн музеи и забележителности.
Печалбата е над 10 млрд/год. Посетители – около 60 млн/год. Средният престой е около 7 дни.
Испания – Важна е формулата слънце + море + плаж, а също и вътрешността на големите градове. Има над 1,9млн
легла в 29хил х-ла. Преобладаващи са 3, 4 зв. Годишен приход – над 15 млрд. Постепенно намалява дела на морския
т-м, за сметка на вътрешно рекреативен – еко, селски т-м.
Турция – 1,6млн легла в 20хил х-ла. Посешава се от 10млн тур/год. Най-активни са Германия, Великобритания,
Русия.
Италия - 2 млн легла в 43хил х-ла. Ср.престой е 3-5 дни. Средният разход е около 800$. Има определена сезонност –
лято и зима. Негативно за Италия е замърсяването на околната среда и дребната престъпност.
TEMA 2
Туристическо търсене и предлагане – същност,
съдържание и особености
ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (ТТ). ТТ е формата, която се явява платежоспособна потребност на хората
от такива С и У, които осигуряват пътуването и временното им пребиваване извън постояното им местожителство за
развлечение и отмора, задоволяване на културни и материални интереси, участия в специални мероприятия и др.соц.
прояви. Тези потребности могат да бъдат както лични, така и колективни. Характерно за ТТ е, че то представлява
най-много търсена на У. Подслоняването, прехранването и превозването са в основата на приходите от почти всички
тур.дейности. До колко тези потребности водят до желание на потребителя да вложи свои пари в тур. С или У.
ТТ е форма на проявление на масовата платежоспособна потребност от такива С и У, които предизвикват пътуване
или временно пребиваване на туристите извън постоянното им пребиваване с цел задоволяване на индивидуални
потребности. ТТ е свързано предимно с представяне на У, като в собствен мащаб заемат 2/3 – 4/5 от разходите за
туризъм, направени в света. ТТ се насочва не към задоволяване на жизнени потребности, а повече към специфично
предлагане на нестокови У. Тур.продукт трябва да бъде многообразен. Не са редки случаите, когато туристите са
разочаровани, което налага едно непрекъснато адаптиране на предлагането в зависимост от търсенето.
Характерна особеност за ТТ с субституцията – изместване. Когато предлагането и търсенето се разминават, туриста
прави заместваме: вертикална субституция – туриста не пътува; хоризонтална суб-я – която не замества продукта с
нещо друго, но някои елементи се съкращават – има по-къс период на пътуване, по-нискокатегорийна база.
Еластичността на ТТ е много различна:
1.За различните С и У - Висока еластичност – цената на С иУ расте, а търсенето бързо намалява. Има и обратно – С
и У се продават по-добре при по-високи цени (престижни стоки)
2.За различните групи туристи – много бедни – при тях има точен предел на ТТ. Ако цените се повишат малко,
търсенето намалява. Много богати – не се интересуват от цените, а от престижн.и модата.
3.Всички останали категории тур се намират м/у тези 2 групи.
4.ТТ е с висока ценова, доходна и рекламна еластичност.
Основни ф-ри, които определят ТТ:
1.Профила на туриста – какъв е индивида който ще потребява
2.Привлекателност на пътуването
3.Оценка на тур р-си
4.Елементи на пътуване.
ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (ТП). ТП е материален израз на съществуващите възможности за
предоставяне на тур С и У с цел задоволяване на ТП, представлява и съвкупността от тур С и У, предлагани на
ТПаз.в даден период от време с цел превръщане на тяхната стойност в пари. ТП има 2 съставни части: количествена
и качествена оценка. Количествената оценака на ТП е обема на С иУ, които могат да се реализират на пазара. Това е
доста променлива величина, поради 2 причини: от една страна промените в стойностите, а от друга – кога се
предлагат тези С и У. Качесвена оценка - в зависимост от отношенията м/у производители и потребители,
посредници ще има едно доста тясно съотношени м/у тях. В този смисъл тя е доста неясна, приблизителна. Точно
тази трудност при оценката на качесвото предпоставя трудности за реализацията и има разминаване м/у Т и П.
Предлагането се състои от няколко части: 1.Осн. У 2.Допълн. У 3.Специф.потребл., сувенири
Характерна особеност на ТП е че преобладават У с невещна форма – туриста получава информация. Мн.често се
налага да се ползват допълнителни методи – реклама. Особеност на ТП е слабата еластичност – т.е слабо реагира на
промените, настъпващи при конкретни фактори. Не реагира веднага на търсенето, защото се нуждае от големи
капиталовложения и разширяване на базата, а през това време Търс.не чака. ТП е в тясна зависимост от степента на
организация на самото предлагане. Различаваме 2 различни системи на орг-я на предлагане: 1.Полополна
многобр.малки участници с не голям капитал, които най-често поддържат различни цени за едни и същи С и У –
частни предприемачи. 2.Олигополна – малко на брой, но мощни, с икономически потенциал участници. Това са
големи хот вериги, х-ски компл.и др.
2
М/у тези две системи има борба за пълномощие и именно тя изключва появата на монополи в туризма.
Осн. ф-ри определящи ТП:
1.Производство на все по евтини и конкурентни С и У.
2.Бърза реакция в зав. от търсенето
3.Провежданата държавна политика в областта на т-ма.
4.Причини от катастрофален х-р – земетресени, ураган
5.Намеса на пазара на нови участници
Съвременното ТП се хар-ра с концентрация, която може да бъде в 2п:
1.Хоризонтална концентрация – обединения на предприятия от един и същ сектор – хотелиерство, туроператорска
дейност. Hilton Hotels...
2.Вертикална концентрация – различни по характер форми се обединяват – пр. Туроператори + Транспортьори. TUI,
Brit.Airways.
ТП се хар-ра с голяма фондоемност, т.е необходими са готови натрупани средства или да се знае със сигурност
печалбата, за да се тегли кредит. След това средствата се възстановяват по-бавно. ТП се отличава с високи и
устойчиви темпове на растеж в световен и национален мащаб. Трайна тенденция от половин век е непрекъснатото
разширяване на ареола на ТП, чрез вкл.на нови тур.страни и дестинации, фирми.
ТЕМА 3
Характеристика на туристическия пазар след 80-те год.
на миналия век – насоки и промени
Мотивите за предприемане на тур.пътуване.
-68% от всички пътувания са с цел ваканция, 20% бизнес, 12% др. мотиви.
- Избор на обект на посещението – водещи са още морските дестинации-32%; посещения на големи градове – 20%;
тур.обик.на държави – 13%; природни забележителности извън градове – 9%; планински маршрути през лятот – 7%,
ски туризъм през зимата и др.
Разходи за тур. пътувания – преобладава тенденция към нарастване на общите разходи – средно по 1000$ на
пребиваване – около 10дни. Среднодневния приход на един турист е около 100$. В източна Европа в последните
години 40-60$ на ден. Нараства и броя на пътуването към по-големите дестинации. Югоизточна Азия, Хонг-Конг,
Сингапур, Китай, Карибско море и др.
Среден престой на един турист – 10 дни, нарастват краткотрайните пътувания до една седмица, а дългите до
10-14 дни.
Изменения в демографски особености и поляризация на интересите – средната възраст на туристите се
увеличава – 42 год. Броя на жените се увеличава по-бързо от колкото мъжете. Увеличава се семейния туризъм.
Нараства делът на младежите мюу 15-19 год. Увеличава се делът на туристи от големите градове за сметка на тези от
провинцията. Нараства делът на тези, които търсят здравни продукти с екологична стойност. Увеличава се групата
на 3-та възраст туристи.
По отношение на пролиферацията – разширяване на фирмите, които имат общи корени – създават се
филиали, клонове. Пр. Britishairways. Тя дава възможност за използване на Франчайзинг.
TEMA 4
Ценообразуване на тур.пазар
Формирането на една цена е сложен п-с. Той отразява Търс.и Предлаг.в даден момент. Има предпоставки за
ценообразуването.
1.Цените не могат да бъдат еластични, тъй като разходите за продукта са големи, а в същото време се води борба за
туристи.
2.По-голямо значение придава цената на труда в туризма
3.Търсенето се предлага от неограничен брой участници и тъй като те са неорганизирани приемат цената, такава
каквато им се каже.
4.Цените в туризма са със сезонен х-р – дали е висок, нисък, мъртъв сезон – 40-50% е отклонението м/у високия
сезон и извън сезона.
5.Отклоненията на цените на тур.пазар имат 2 крайни точки – горна и долна. Горна е сумата, която може да отдели 1
турист от средната, най-масова категория тур.. Тя се установява трудно – в момента, в който на пазара не може да се
предлага по-висока цена, е постигната горната точка. Долната точка са минималните разходи, които трябва да бъдат
задължително покрити по производството на тези У и С + средната капитализирана печалба за отрасъла туризъм в
съответната среда.
Основни ф-ри, които влияят в/у цената и нейното формиране:
1.Потребност от туризъм – до колко тя е задоволена
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 юни 2019 в 08:47 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Математика, випуск 2022
27 мар 2019 в 21:12 ученичка на 21 години от Стара Загора - СОУ "Максим Горки", випуск 2016
08 мар 2019 в 15:34 учител
 
Подобни материали
 

Туристически ресурси

20 апр 2009
·
534
·
3
·
707
·
2

Туристически ресурси - природни, антропогенни и човешки ресурси.
 

Туристически ресурси

31 окт 2009
·
116
·
3
·
429
·
152
·
1

описани са главните туристически ресурси. Дадена е информация за управленската структура на туризма за обслужващият персионал и други...
 

Развитие на туризма в България

12 окт 2007
·
1,651
·
3
·
709
·
710
·
2
·
1

България има благоприятно кръстопътно положение, което има голямо значение за развитието й. Тук се пресичат пътищата, които свързват Европа, Азия и Африка.
 

Селски туризъм в България

22 окт 2008
·
1,200
·
34
·
2,600
·
685
·
3

Селският туризъм се свързва както с посещение на селски местности, така и с възможност за провеждане на определена научно-изследователска дейност, свързана с хоби или професия...
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
587
·
2
·
409
·
295
·
1

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 
Онлайн тестове по Туризъм
2420
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
34
1
3 мин
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Туристически пазари

Материал № 498546, от 28 апр 2010
Свален: 368 пъти
Прегледан: 420 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 5,372
Брой символи: 32,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристически пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,193 309

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
13 309

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения