Големина на текста:
ОДИТОРСКИ ИЗВАДКИ
1.Същност на одиторската извадка.
В процеса на одиторската работа, одитора може прави одиторски извадки в 3 случая:
- Първи случай: При извършване на процедури за оценка на риска(МОС 315). На този
етап одитора трябва да получи разбиране за дейността на предприятието, включително
за неговия вътрешен контрол и да оцени риска. Одиторът трябва да стигне до извода
дали да се довери на вътрешния контрол или не. Много рядко е приложимо да се
правят одиторски извадки на този етап.
- Втори случай: Тестове на контролите (МОС 330). След като при предходния етап
одитора е решил, че може да се довери на контролите, сега тества тяхната ефективност.
Тогава се правят одиторски извадки за тестване на определен признак. Признакът е
нещо, което съществува или не съществува. Неговото съществуване или
несъществуване показва дали контрола е действал или не. Примери за такива признаци
може да е наличие на подпис върху документ, наличие на комплект документи във
връзка с извършване на разход, наличие на оторизация в дадена информационна
система – одобрение на плащане, одобрение за извършване на ежемесечна обезценка на
вземания. Абсолютно необходимо условие, за да се прави извадка е контролната
дейност да оставя документална следа.
- Трети случай: Процедури по същество (МОС 330). Когато одитора прецени, че ще
извършва процедури по същество (самостоятелно или в комбинация с тестове на
контролите), той може прави детайлни тестове или аналитични процедури. Одиторски
извадки НЕ се прилагат по отношение на аналитичните процедури! Одиторски
процедури се правят при избор на обекти за детайлни тестове(фактическа проверка на
данни и документи, фактическа проверка, наблюдение, потвърждение, повторно
изпълнение, повторно изчисление).
И така, за да провери някаква съвкупност - салдо на сметка (Вземания от клиенти) или
обороти по дадена сметка (Разходи за външни услуги) или дадена контролна дейност
(месечна инвентаризация или оторизация за правене на разход) одитора трябва да реши
дали да провери цялата съвкупност или само части от нея.
2. Методи на одиторска извадка.
Статистичските методи позволяват резултатите от проверка на извадката да бъдат
отнесени за цялата проверявана съвкупност.
Нестатистическите методи НЕ позволяват резултатите от проверка на извадката да
бъдат отнесени за цялата проверявана съвкупност. Резултатите дават информация само
за проверяваните единици.
Методите на одиторска извадка според МОС 530(Приложение 3) са:
- Използване на компютъризиран генератор на случайни числа или на таблици със
случайни числа(статистическа извадка). Компютърното генериране може да се
направи с помощта на Excel и функциите RAND или RANDBETWEEN.
- Систематичен избор(статистическа извадка), в който броят на извадковите
единици от популацията е разделен на размера на извадката, за да се определи
интервал на извадката, например 50 и като се определи началната точка в рамките
на първите 50, а след това се избира всяка 50-та единица в извадката. Въпреки че
началната точка може да се определи случайно, извадката е по-вероятно да бъде
наистина случайна, ако е определена чрез използването на компютъризиран
генератор на случайни числа или на таблици със случайни числа. Когато се
използва систематичен избор, одиторът следва да определи, че извадковите единици в
1
рамките на популацията не са структурирани по такъв начин, че интервалът на
извадката да кореспондира с определен модел в популацията.
- Случаен избор (нестатистическа извадка), при който одиторът избира извадка без
да следва структурирана техника. Въпреки, че не е използвана структурирана
техника, одиторът следва да избягва всякаква съзнателна преднамереност или
предвидимост (например, за да избягва трудности, да локализира определени обекти
или да избира винаги, или да избягва, първите или последните записи на страницата)
и по този начин, да се опита да гарантира, че всички обекти от популацията са имали
шанс да бъдат избрани. Случайният избор прави извадката нестатистическа.
- Изборът на пакет (по-скоро нестатистическа) включва избора на пакети от
съседни обекти в рамките на популацията. Обикновено изборът на пакет не може да
се използва при одиторската извадка, тъй като повечето популации са структурирани
по такъв начин, че може да се очаква последователните обекти да притежават
подобни характеристики помежду си, но различни характеристики от обектите в
останалите части на популацията. Въпреки че при някои обстоятелства може да бъде
подходящо одиторска процедура за проверка на пакет от обекти, тя рядко ще бъде
подходяща техника за формиране на извадка, когато одиторът възнамерява да
достигне до действителни заключения относно цялата популация на база на
извадката.
Единици на извадката по този начин са – фактурите от отделни клиенти, разходите за
външни услуги, всяка номенклатура на материален запас който е инвентаризиран
3.Примери
3.1.Определяне на размера на извадката при тестване на определен признак, т.е. в
случаите когато тестваме контролите за оперативна ефективност (Р)
Р = R/ T
P – размер на извадката
R – фактор на увереност – стойностите му се взимат от таблици! Зависи от това
каква увереност търси одитора от проверката. В практиката общото ниво на
увереност от одиторската работа(че няма да се даде грешно одиторско мнение е 95
% и повече). Обикновено увереността, която одитора иска да добие от
извадките е 90 % и повече процента
T – прецизност – измерва с в % - показва доколко изводите направение посредством
извадката може да се различават от реалното положение в популацията,
обикновено е в рамките на 1- 3 %
Таблица за R-фактор
Увереност R-фактор при 0
грешки
R-фактор при 1
грешка
99%4,66,61
95%3,04,75
90%2,33,89
85%1,93,38
80%1,63,00
Важно: За да разчитаме на контрола е прието да се очакват 0 или 1 грешка. Затова
R-фактор има само за 0 и 1 очаквани грешки. Ако очакваме 2 и повече грешки
2
тогава не можем да се доверим на контрола и одитора прави само процедури по
същество!
Пример: Имаме контролна процедура „Проверка от страна на финансовия директор на
потвърдителни писма от клиенти на всеки 3 месеца. Проверката е документирана с
подпис на финансовия директор върху потвърдителното писмо и счетоводна справка за
салдото на клиента”. Приемаме, че няма да има грешки в тази процедура(т.е. ще търсим
в таблицата стойности на R-фактор при 0 грешки). Одиторът търси 95 % увереност от
извадката. Приема 2 % прецизност на извадката.
Размера на извадката Р = 3,0/0,02 = 150 единици. Ще трябва да бъдат проверени 150
потвърдителни писма и счетоводната справка към тях!
Важно: По принцип одиторските извадки се прилагат за големи съвкупности –
обикновено над 500 единици!
3.2. Определяне на размера на извадката при проверки по същество
P = R* M / T
Р – размер на извадката
R – фактор на увереност – стойностите му се взимат от таблици! Зависи от това каква
увереност търси одитора от проверката. В практиката общото ниво на увереност от
одиторската работа(че няма да се даде грешно одиторско мнение е 95 % и повече).
Обикновено увереността, която одитора иска да добие от извадките е 90 % и
повече процента
М – стойност на популацията в левове.
T – максимална грешка, която одитора е склонен да приеме
Пример: Следвайки горния пример, искаме да проверим вземанията от клиенти дали не
са надценени. Стойността на вземанията от клиенти към края на годината са 10 000 000
лева. Грешката, която сме склонни да приемем (обвързваме я със съществеността) и
приемаме 3 % грешка, което е 300 000 лева. R-фактора остава същия при 0 грешки и 95
% увереност е 3.
Размера на извадката = 3 * 10 000 000/ 300 000 = 100 единици
Това означава, че ще проверим 100 фактури от клиенти, които са отразени като вземане
към края на годината.
3.3. Избор на метод на извадка
Определянето на размера на извадката е първата стъпка. Следва да изберем кой от 4-те
метода ще ползваме, за да подберем конкретните единици
3.3.1. Метод на случайните числа – с помощта на Excel – това е подходящ метод за
примера по т.3.2. Номерираме всички фактури, които са като салдо по вземания на
клиенти и избираме 100 от тях.
3.3.2. Систематичен избор
3.3.2.1 Подходящ е за точка 3.1. Там извадката се състоеше от 150 единици. Ако имаме
1000 потвърдителни писма и счетоводни справки към тях, то почти всяко шесто писмо
ще бъде проверено(1000/150= 6,67). Интервала на извадката ще е 6. Избираме като
първо писмо, някое измежду пръвите 6 и оттам всяко 6-о, за да изберем единиците за
преглед.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2021 в 09:39 студент на 25 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - сонп, специалност - сонп, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Финансово-стопански анализ на фирмата

05 яну 2007
·
2,213
·
2
·
512
·
248

Финансово-стопански анализ на фирмата. Методически положения...
 

Финансови отчети. Видове финансови отчети

16 мар 2008
·
923
·
13
·
2,999
·
476
·
1

Финансови отчети. Видове финансови отчети - баланс и задбалансови позиции, отчет за доходите и отчет за собствения капитал.
 

Финансов анализ на фирма

12 май 2009
·
1,016
·
12
·
501
·
1,119

финансов анализ на фирмената дейност Общи положения, ефективност, методическия апарат. Всички данни необходими за разчетите в анализа се представят в основния текст на проекта под фотмата на таблици...
 

Одиторска извадка

22 май 2009
·
284
·
14
·
1,854
·
165
·
1

одиторска извадка - национален одиторска стандарт № 13...
 

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад

06 ное 2011
·
254
·
8
·
1,443
·
302

По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по вътрешен одит за 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Тест по одит за студенти от УНСС - София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
73
2
2 мин
17.09.2013
Банков одит
тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
5
1
5 мин
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Одиторски извадки

Материал № 497024, от 26 апр 2010
Свален: 145 пъти
Прегледан: 188 пъти
Качен от:
Предмет: Одитинг
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,389
Брой символи: 8,137

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одиторски извадки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала