Големина на текста:
Тема № 15
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението
на хидротехнически съоръжения
I.Строителни почви
1 .Образуване на почвите.
Строителните почви са тези, върху които се строи или с които се строи. Те са
продукт от изветрянето на скалите. След изветрянето продуктите могат:
1)да останат на място
2)да бъдат пренесени на друго място чрез водата, вятъра или движението на
ледовете
3)да бъдат пренесени на ново място и тяхното преобразуване да продължи, като
се получат почви с различни свойства от свойствата на първоначалните
материали. Във връзка с това се различават следните видове почви:
-Елувиални наслага- Това са почви, които след изветрянето са останали на място.
Тъй като са неуплътнени и разнообразни по състав, след натоварването им дават
по-големи и неравномерни деформации, конто не са благоприятни за
съоръженията.
-Делувиални наслага- Това са почви, които след изветрянето си се придвижили
надолу по склоновете под действието на атмосферните води. Наричат ги още-
склонови насипи. Те също не са добре укрепнали и са с различна големина на
частиците. Склонни са към по-големи неравномерни деформации, конто не се
отразяват добре на съоръженията.
-Алувиални наслага- Образуват речни тераси и долини, и са довлеченн(и от
течащата вола на някогашните реки и потоци. Сортиращото действие на водата е
спомогнало да се образуват ясно изразени пластове от: глина, пясък, чакъл и др.
Алувиалните наслаги в бившите речни тераси са здрави и слабодеформулируеми , и
са подходящи за основа на съоръженията. Поради големината им
водопропускливост те са опасни за основа на язовирни стени, тьй като може да се
получи ускорена филтрация и суфозионен пробив. Дебелината на алувиалните
наслаги може да достигне до 100 мм. Понякога в тях се срещат прахови и глинести
почвени пластове, често пъти премесени с органични вещества. Тези пластове имат
технически свойства. Подобни на тях са ситно зърнестите и фини пясъци, конто
при известни условия могат да станат плаващи пясъци- не приемни за
строителство.
-Делтови наслаги- Образуват се около устията на реките, вливащи се в морета или
езера. Тези почви са дребнозърнести, неулегнали и силно навлажнени. Често имат
вид на тиня. Не са подходящи за строителство.
-Морски наслаги- Образувани са на дъната на сегашни и бивши морета. Възрастта
и условията на образуване на морски наслаги са различни, а според това са
различни и техните свойства.
-Еолови наслага- Образувани са чрез пренасянето на ветровете. Най- характерни
от този тип са льосовите почви. Почвите от този вид са добри, когато са сухи. След
като се натоварят и намокрят, те губят своите добри механични свойства.и силно се
деформират (пропадат).
2.Зърно метричен състав на почвите
Почвите са изградени от зърна с различни размери. Количественото съдържание на
частиците с различни размери в почвата може ла бъде Определено чрез пресяване
или по скоростта на утаяването им. Частиците се разделят според големината си в
отделни групи, наречени фракции. Масата на отделните фракции се представя
като процент от общата маса на сухото вещество. Тези отношения дават зърно
метричния състав на почвата. По нашия стандарт са определени 5 основни
фракции, всяка от които има по 2-3 под фракции.
Основна фракцияДиаметър наПод фракцияДиаметър на
зърната [mm] зърната [mm]
Валуни 200 - 200-20
Едър 200-5
Чакъл 200-2Среден20-5
Дребен5-2
ПясъкЕдър 2-0.5
2+0.1Среден0.5-0.25
Дребен0.25-0.1
Прах0.1-0.005Едър0.1-0.01
Ситен0.01-0.005
Глина <0.005 Едра 0.005-0.001
Колоидна <0.001
3.Класификация на
строителните почви
Строителните почви се разделят на:
3.1. Скални почви - те са високоякостни с якост на натиск във водонаситено
състояние над 500KN/m
2
. Те имат здрави и водоустойчиви връзки между зърната,
ниска порестност, практически са недеформируеми и неразтворими във вода.
Якостта, Деформацията и филтрацията в масива зависят главно от напукаността на
скалите и тяхната устойчивост на изветряне.
3.2..Полускални почви те са изветрели и силно напукани скали, а също и такива
които имат във водонаситено състояние якост на натиск от 200-500кN/m
2
. Те са по-
малко здрави от скалните, имат повече пори и са по- влагоемки. При водонасищане
якостта им се понижава значително.
Несвързаните, свързаните и особените почви са дисперсни (раздробени) почви.
33.Несвързани почви - те са чакьлите и пясъците. При тях порьозността,
водопропускливостта, деформируемоста и якостта се изменят в широки граници.
Обикновено при действието на статически товари те са слабо деформируеми,
докато при динамични натоварвания и вибрации се уплътняват добре и слягат
значително. Деформациите им затихват бързо. Несвързаните почви се различават
от свързаните главно по съдържанието на глинестата фракция. Чакьлите имат
повече от 50% чакълеста фракция, а пясъците по- малко от 50% чакьлена фракция.
34.Свързани почви - те се характеризират със значителна порьозност, влагоемкост
и слаба водопропускливост. Якостта им се изменя в широки граници. При
натоварване се деформират значително и техните деформации протичат дълго
време. Класификацията на свързаните почви се извършва спорел зърно метричния
състав в зависимост от съдържанието на глинестата фракция съгласно табл.1
Наименование на почвата Фракция глина в
%
Пясък (несвързана почва) <3
Глинест пясък 3+10
Песъчлива глина10+30
Глина>30
Когато праховата фракция в почвата превишава съдържанието на фракциите от
пясък и чакьл, взети заедно, към наименованието на почвата от табл.1 се прибавя
названието „прахов": прахов пясък, прахов глинест пясък, прахова песъчлива
глина, прахова глина.
3.5. Особени почви- те биват:
-Макро порести почви- те са льосовите и льосови дните почви.
Характеризират се с голямо съдържание на праховата фракция (до70-80%). Льосът
е с макро пори,т.е. едри пори с размер от 0.1—20мм., които се виждат с просто око.
В якост, но при допълнително намокряне и натоварване рязко слягат. Това
свойство на льоса се нарича пропадане.
-Органични почви - те съдържат органични вещества от 5%. Към тях се
отнасят торфа, растителните почви и глините с органични вещества. Органични
почви са слаби и силно деформируеми.
-Засолени почви- те съдържат повече от 5% разтворени соли. Засолени почви
са с намалена водоустойчивост и са неподходящи за основа, която е в допир с
водата.
II. Консистенция
Състоянието на почвите в зависимост от водното съдържание се нарича
консистенция. Различават се няколко вида: твърда, полутвърда, пластична и течна.
Преминаването на почвата от една консистенция в друга става при определени
водни съдържания, които се наричат граници на консистенция. Те биват:
-Граница на свиване- представлява водно съдържание, след намалянето,
на което почвата престава да намаля своя обем.
- Граница на източване - това е водното съдържание, при което почвата
става трошлива. Бележи се с Wp и се означава в %.
-Граница на протичане - това е водното съдържание, при което почвата
преминава от пластично в течно състояние. Бележи се с W1 и се означава в %. В
зависимост от големината на водното съдържание и неговото положение спрямо
границите на консистенцията, почвата може да се намира в следните състояния
(консистенция):
1.Твърдо състояние (консистенция) - когато водното съдържание е по-
малко от границата на свиване.
2.Полутвърдо състояние- когато водното съдържание се намира между
границата на свиване и границата на източване.
3. Пластично състояние- когато водното съдържание се намира между
границата на източване и границата на протичане. Ако почвата се намира в това
състояние се казва, че тя е пластична.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 авг 2020 в 13:51 в момента не учи на 44 години
25 юни 2020 в 18:43 потребител
04 юни 2020 в 14:44 студент на 33 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, специалност - Биотехнологии, випуск 2014
09 яну 2020 в 15:12 потребител
 
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
712
·
6
·
1,157
·
735
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

21 ное 2011
·
519
·
6
·
1,707
·
718

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и колони на обекта.

13 ное 2010
·
853
·
5
·
1,302
·
1,288

1. Материали и технологии за изработването на кофражи на основни конструктивни елементи – единичен фундамент, колона, бетонова стена 2. Приемане и измерване на кофражните работи. 3. Декофриране. 6. Техническо нормиране и технически норми....
 

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

02 юни 2011
·
538
·
2
·
621
·
763
·
2

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции.

11 авг 2009
·
750
·
5
·
859
·
826
·
2

За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Много лесен)
16
3
1
19 мин
18.08.2020
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения

Материал № 495483, от 24 апр 2010
Свален: 152 пъти
Прегледан: 215 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,223
Брой символи: 13,432

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник, свързани с изпъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
256

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
197

виж още преподаватели...
Последно видяха материала