Големина на текста:
Реклама и комуникационна политика
Значение на рекламата в комуникационната политика на фирмата
1.Комуникация и маркетинг
Според многоезичната, мрежово-базирана свободна енциклопедия
“Уикипедия” комуникацията “може да се възприеме като комплексна област за
подготовка, съставяне и предаване на съобщения. В най-общ смисъл означава
информационен процес за обмен и споделяне на значение между хората,
породени от съвместна дейност.”
1
Хората са социални същества и поради този
факт изпитват потребност и притежават огромен потенциал за социално
общуване. Група, общуваща ефективно може да извърши повече неща от
друга, общуваща не дотам ефективно. Споделянето на значения се случва
ежесекундно и е необходимо за нормалното протичане на живота ни, то е
допринесло за еволюцията на нашето общество във вида, в който го познаваме
днес. Предаването на знания, опит, изразяването на настроения, потребности и
т.н. не биха могли да се случат по друг начин освен чрез комуникация.
Организациите също са жив елемент от нашето общество, на тях също им
се налага да общуват, за да опознаят заобикалящата ги среда и за да станат
познати на средата. Ако една фирма не е своевременно и пълно информирана
за авангарднте постижения в отрасъла и в съответната област, в която работи,
ако не познава пазарните условия за реализация на продукцията си, ако не е
запознала клиентите с продуктите си и приложението им, то тя няма шанс да
оцелее дълго. Ето защо ефективна маркетингова организация не би могла да
съществува без ефективна система за комуниакция, т.е. без информация,
връзки с обществеността (пъблик рилейшънс), реклама и други.
Маркетингът е присъщ на пазарната икономика. Той е концепция за
управление, стратегия и политика, комплекс от средства за осъществяване
дейността на фирмата с оглед потребностите, желанията, претенциите и
специфичните особености на клиента.
2
1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 – достъпна на 22.7.2009
2
Лиляна Менчева, Рекламна политика, Издателство на Нов български униврситет, София 2003
Разработване на рекламна кампания на фирма „Бургасгаз” ЕАД
Първоначално в понятието „маркетинг” се включва основно дейнността на
фирмата в областта на пласмента на стоки и услуги на пазара. С развитието на
маркетинговата дейност понятието се разширява. От една страна, това е
всестранно и задълбочено изучаване на пазара, на търсенето, на вкусовете и
на потребностите и на тази основа ориентиране на производството съобразно
тези изисквания и, от друга активно въздействие на пазара и на
съществуващото търсене, формиране на потребности и потребителски
предпочитания.
Съществуват множество определения на понятието „маркетинг”. В
класическия смисъл то се определя като „предприемаческа дейнсот, която
управлява придвижването на стоки и услуги от производителя към
потребителя, или социален процес, посредством който се прогнозира,
разширява или удовлетворява търсенето на стоки и услуги чрез тяхното
изработване, придвижване и рализация”.
Най-новото определение на Американската асоциация по амркетинг от 1985
г. е: „Маркетингът е процес на планиране и осъществяване на концепцията,
ценообразуването, стимулирането на продажбите и лансиране на идеи,
стоки и услуги за размяна и задоволяване на индивидуални или обществени
нужди.”
1
За да бъде правилно разбрана същността на маркетинга като бизнес-
философия, но и управленска функция, трябва да се имат предвид три основни
момента:
-маркетингът има много важна функция още преди етапа на разработване
на новите продукти чрез провеждането на маркетингови изследвания;
-мисията на маркетинга е да свърже по най-ефективния начин
потребителското търсене относно даден вид продукт с производството и
реализацията на този продукт;
-маркетингът няма смисъл като управленска функция, ако не се постигне
взаимоизгодна размяна на ползи: потребителят получава точно това, от което
се нуждае, а производителят и търговците генерират печалби, заради
положените за производството и пласмента на този продукт усилия;
Маркетингът като управленска функция еволюира непрекъснато от своето
възникване нататък. Маркетингът “тръгва” от производствената концепция,
1
Лиляна Менчева, Рекламна политика, Издателство на Нов български униврситет, София 2003
2
Разработване на рекламна кампания на фирма „Бургасгаз” ЕАД
която на практика е най-старата, докато достигна днес до динамичната
маркетингова концепция. В основата на динамичната маркетингова концепция
лежи теорията за суверинитета на потребителите.
1
Функционалната организация на маркетинга се изразява в оптималното
съчетаване на всички решения и действия в областта на производствената,
ценовата, комуникационната и дистрибуционната политика. Тези дейности се
обособяват като подсистеми на маркетинга и формират т.нар. “маркетинг-микс”.
Създателят на понятието маркетинг-микс проф. Найл Бордън, го определя
като план-схема за решаване на маркетингови проблеми с подобаващи
маркетингови средства. Съвкупността елементи, средства и методи,
прилагани за провеждане на маркетинговата стратегия, наричаме
маркетинг-микс (marketing-mix)”
2
. Известни са множество маркетингови
средства, класическата схема е създадена от Джеръм Маккарти, който
обобщава елементите на микса в четири големи групи: продукт (product), цена
(price), дистрибуция (place) и комуникация (promotion) (виж фиг. 1).
Концепция за четирите “Р”
1
Лина Анастасова, Маркетингови комуникации в туризма, Ирита, Бургас 2001
2
Димитър Доганов, Ференц Палфи, Рекламата кавато е, Princeps, София 1999 г.
3
Фиг. 1 Маркетингов микс
Целеви
пазар
Продукт
( Product )
качество, марка,
опаковка,
маркировка,
сервиз,
гаранции,
продуктов микс,
Цена (Price)
състав,
структура,
видове, ценови
фактори,
методи,
отстъпки,
намаления,
кредитиране
Комуникация
( Promotion )
Реклама,
насърчаване на
продажбите,
лични продажби,
PR
Дистрибуция
( Place )
Канали, обхват,
форми на
разпределение,
транспорт,
запаси

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 фев 2019 в 16:13 учител
12 фев 2019 в 20:37 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
05 яну 2019 в 15:34 студент на 29 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2008
13 дек 2018 в 10:34 в момента не учи на 38 години от София
02 окт 2018 в 11:58 студентка на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Администрация и управление, випуск 2018
17 сеп 2018 в 13:42 студент на 39 години от Пловдив - Медицински колеж Пловдив, факулетет - помощник фармацевт, специалност - помощник фармацевт, випуск 2018
22 авг 2018 в 16:06 в момента не учи на 25 години
07 юли 2018 в 14:58 потребител
17 юни 2018 в 00:43 студент на 28 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2013
11 юни 2018 в 12:37 ученичка на 25 години от Радомир - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
стокова и пласмента политика в дадена фирма
добавена от biliana.zhezheva 23.11.2012
0
28
Реклама чрез електронно-разпръсквателни средства
добавена от emeto93 06.06.2013
2
20
Подобни материали
 

Международен маркетинг

26 яну 2008
·
790
·
12
·
4,151
·
383
·
1

Международният маркетинг се състои от откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по – добре от конкурентите (вътрешни и международни) и координация на меркетинговите дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда...
 

Казус по "Международен маркетинг"

14 яну 2009
·
321
·
7
·
1,616
·
260
·
1

Международният маркетинг по своята същност представлява комплекс от дейности с цел откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по-добре от конкурентите и координация на маркетинговите дейности...
 

Комуникационна политика

11 дек 2009
·
615
·
8
·
1,725
·
454
·
1

Комуникационна политика-същност, мишени и цели. Структура на комуникационната политика. Връзки с обществеността. Рекламата. Насърчаване на продажбите. Лична продажба. Разработка на план за комуникациите...
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572
·
444

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Ценова политика

15 май 2008
·
357
·
8
·
937
·
268

Ценова политика на Винзавод Асеновград. Фактори, които оказват влияние върху цените на продукцията. Методи на ценообразуване.
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
132
1
04.10.2016
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Реклама и комуникационна политика

Материал № 494968, от 23 апр 2010
Свален: 557 пъти
Прегледан: 566 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 39
Брой думи: 9,666
Брой символи: 62,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реклама и комуникационна политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения