Големина на текста:
Ликвидност на банките
Капиталовата адекватност изразява
състоянието на соб.капитал на банките от
гледна точка на неговата достатъчност за
осигоряване на ликвидността и повишаване
на рентабилността.Конретния размер на
соб.капитал зависи от риска който банките
ползват,а това означава че ако банките
решат да вложат своите ресурси във високо
рискови активи трябва да се увеличи и
абсолютнияразмер на соб.капитал.Общата
капиталова адекватност на банките се
установява като процентно съотношение
м/у капиталовата база и общия рисков
компонент.Този пока-
Зател показва че банката дава гаранция за
стабилността на своята дейност чрез
достатъчността на соб.капитал и от тук до
каква степен може да поеме загуби без да се
засегнат интересите на депозиторите.
По правило капиталовата база изразява
стойноста на соб.капитал и се образува от
сбора на първичния и доп.капитал.За
установяване на рисковия компонент на
балансовата ст-ст на всеки актив следва
тази ст-ст да се умножи по съответното
рисково тегло и по този начин се получава
рискова претеглена ст-ст на актива.Според
Риска и обезпечението на активите се
групират на активи с нулево рисково тегло
активи с рисково тегло до 20%,активи с
рисково тегло до 50% и активи с рисково
тегло 100%.Общия рисков компонент е
равен на сбора на унези части от сумите на
балансовите активи и приравнените към
тях задбалансови позиции,които се отнасят
към рисковия компонент на актив-вите.Така
се придобива представа за размера по
рисковите активи и предприемането на
мерки за тяхното намаляване.Капиталовата
адекватност на банките,общата
кап.адекватност неможе да бъде по-малка от
12%,а капиталовата адекватност неможе да
бъде по малка от 6%.
Ликвидността на банките изразява
възможността на банката да посрещне във
всеки един момент и без загуби
задълженията си към клиентите и
кредиторите си с наличните средства с бързо
ликв.си активи и с паричния капитал
ликвидността се предопределя от
обръщаемостта на обор.активи,които
осигуряват необходимите наличности за
посрещане на текущите плащания.Тя зависи
от обема,състава и стуктурата на
пасивите,които опр.характера на банковите
задължения от динамиката в развитието на
депозитите по видове,срокове и време на
задържане в банката,като показват до колко
банката е в състояние да задържи този
източник на ресурс.Ликвидността на банките
се рег.
Чрез наредба на ЦБ с която се определят
условията и редът за осигуряване на
постоянна способност на банките да
посрещат задъл.към кредиторите и клиент.
и да предотбрати общия ликвиден и лихвен
риск.
ЦБ-функции,задачи,управление
Функциите и задачите на ЦБ са:
-емисионна-която се свежда до
изричното право на ЦБ да емитира
парични знаци,които са законо
платежно средство.
-съхраняване и управлени на
златния и валутния резерв на
страната.
-установяване на официалния
валутен курс на националната
спрямо чуждестранната валута.
ЦБ определя правилата
регулиращи банкови операции със
злато и чуждестранна
валута.Определя допълнителният
размер на откритите валутни
позиции на банката и курсовете
купува-продава.
-функция на официалния касиер на
държавата.
- функция на кредитора на
държавата и кредитор ор последна
инстанция.
-потдържане на текуща
платежноспособност и ликвидност
на търговските банки.
-потдържане на вътрешна и
външна покупателна сила на
нац.парична единица.
-функция на ценрален депозит на
ценни книжа.
-съхраняваща депозитна функция-
благородни метали и др.
ЦБ е независима от
изпълнителната власт,тя е на
подчинение на
парламента.Управлението и се
осъществява от управителен съвет-
управителен,подуправителен и
членове.ЦБ има три основни
управления:емисионно
управление,банково и управленски
банков надзор.
В държавен вестник се обнародват
месечни и тримесечни счетоводно
баланси,отчет за приходи и
разходи,отчет за изпълнение на
бюджета на българската народна
банка.
Търговски банки-функции
По смисъла на тър.закон са
търговци и осъществяват дейността
си на търговска основа.Тър.банка се
учредява и функционира като
акционерно дружество,което за да
осъществява банкова дейност следва
да получи от БНБ лиценз въз основа
на писмено искане за това към него
се прибавя устава и др.учредителни
актове,данни за внесен
капитал,план,име-ната и адресите на
упрвителите,инф.за лицата
притежаващи акции.Срокът за
издавене на лиценза от БНБ е 6
мес.След получаване на лиценза
тър.банка се регистрира в окръжния
съд.БНБ може да откажи издаването
на лиценз или принесъобразна
дейност различна от услоията в
лиценза БНБ назначава
квестор,който упражнява надзор в/у
оперирането на банката.
Основните фукнции на тър.банка
са:кредитна,разплащателна,еми-
сионна,влогова и да търгуват със
злато,сребро или ценни книжа и
др.,да осъществяват сделки с чужда
валута.От гледна точка на
административна и управленска
структура имат две изисквания:
1-да отговаря на изискванията на
търг.закон.
2-да се управлява и представлява
най малко от 2 лица.
Цялото имущество на тър.банка е
представено чрез счетоводен
баланс,отчета за негативите и
загубите подлежат на финансов
одит,извършен най-малко от двата
одитори-независими.
Печалбата се оформя чрез
съпоставяне м/у приход и разход на
банката.След приспадане от
печалбата на отчисленит суми за
специални резерви остатъка
подлежи на облагане с данък.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 яну 2023 в 14:18 ученик на 18 години от София - ПГАВТ "А. С. Попов", випуск 2024
 
Подобни материали
 

Банково дело

20 апр 2009
·
201
·
38
·
5,854

В първата глава се анализира текущо състояние на системата за банков надзор в България. В това отношение се акцентира върху условията за развитие на практиката в областта на регулиране, контрол и надзор...
 

Анализ и профилиране на УниКредит Булбанк като основен конкурент на Банка ДСК

13 май 2009
·
298
·
11
·
2,270

През 2007 г. нетните преки чуждестранни инвестиции достигнаха 20.5% от БВП и покриват над 100% дефицита общо по текущата и по капиталовата сметка...
 

Същностна характеристика на банковата система

10 юли 2009
·
106
·
2
·
554
·
124

Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
476
·
17
·
3,093

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Банково дело

05 окт 2009
·
66
·
13
·
2,254
·
63

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
41
4
1
7 мин
12.08.2019
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Ликвидност на банките

Материал № 494041, от 21 апр 2010
Свален: 95 пъти
Прегледан: 91 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 2,417
Брой символи: 14,795

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ликвидност на банките"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала