Големина на текста:
ТЕМА 1. В съвременния етап на глобализация на световната икономика става трудно ориентирането в
съществуващото многообразие и изобилие от информация и потенциални възможности за реализация.
Трудно е решението - кой да бъде клиент, доставчик или партньор. Неправилният избор крие множество
опасности и рискове, като рано или късно се оказва съдбоносен. Правилният избор определя
конкурентоспособността и възможността за просперитет в условията на местната и световната
конкуренция. Съвременният живот се характеризира със своята динамичност при трансфера на
информация и технологии. Дори и големите и утвърдени организации не могат да бъдат сигурни за
своето "безпроблемно" бъдеще. Независимо от големината си или предмета на дейност за организациите
отговорът е един и същ: качеството във всеки аспект на живота и бизнеса, както и неговото постоянно
развитие и подобрение е ключов фактор за задоволяване на клиенти, партньори и акционери. Качеството
е основен фактор за просперитета и устойчивото развитие на организациите. Освен че повишава
сериозно конкурентоспособността, неговото системно управление води до намаляване на
производствените разходи и елиминиране на неефективните бизнес процеси и задоволяване на
желанията на клиента.Що е качествоРазличните специалисти разглеждат качеството от различни гледни
точки. Ето защо съществуват различни определения [12]:Според Джуран: Качеството е съответствие на
употребата. Според Файгенбаум: Най-добрите изделия, изработени по спецификация на
потребителя.Според Кросби: Съответствие с изискванията.Според Деминг: Най-полезните стоки, желани
от потребителя.Според Оксфордския речник: Степен на съвършенство.Според ISO 9000:2000:
Съвкупност от свойства и характеристики на продукт, система или процес, свързани със способността му
да удовлетворява изисквания на потребители и други заинтересовани страни. С този термин могат да се
използват прилагателните "лошо, добро, отлично" [16].
Потребността от един вид продукция се изменя в зависимост от икономическото равнище на една
страна.Качеството на продукцията се създава в процеса на проектиране и производство, но се проявява в
процеса на експлоатация. Това обуславя различния подход към качеството на продукцията и различните
схващания за същността на качеството.Качеството е "капризен" термин. То се формира от различни
параметри и понякога няма твърд критерий за неговото определяне. Някои от неговите характеристики
могат да бъдат количествено измерени, а други, като форма, цвят, звук, мирис и др. са плод на
субективна оценка
ТЕМА 2. Показатели на качеството
Показателите на качеството ни дават количествена представа за свойствата на продукцията, определящи
нейното качество. В зависимост от характера и съдържанието показателите на качеството
биват:1технически, характеризиращи техническото равнище на изделието - мощност, скорост, КПД и
др.,2икономически, свързани с разходите по производство и експлоатация - себестойност,
материалоемкост, енергоемкост и др.,3екологични, 4ергономични, свързани със санитарни,
психофизиологични и др. изисквания,5естетични, свързани с благоприятното психологическо влияние
върху хората.В зависимост от това, дали характеризират едно или няколко свойства или ни дават
обобщаваща представа за качеството, показателите биват:6частни - характеризират отделни свойства на
продукцията:а)характеризиращи производството - материало- и енергоемкост, себестойност,
трудоемкост,Б)характеризиращи експлоатацията - дълготрайност, ремонтопригодност,
производителност.6комплексни - характеризират няколко параметъра на изделието, тук типичен пример
е надеждността,7обобщаващи - дават най-обща представа за равнището на качеството - продаваемостта,
наличието на рекламации, например интегралния показател на качеството. По-съвременена стойност на
печалбата през целия период на експлоатация,Ре - осъвременена стойност (стойността на парите във
времето) на еднократните разходи,Рt - осъвременена стойност на експлоатационните разходи през t-та
година,Т - срок на експлоатация в години.
Показатели на качеството в теорията на автоматичното управление
Още при проектиране на промишлени системи към тях се предявяват комплекс изисквания, свързани
пряко или косвено с качеството. Това са предимно въпроси, свързани с динамичната точност и
качествените показатели на системата, надеждността и работоспособността в различни режими на
работа, тегло, габарити, енергетични показатели, удобство на обслужване, настройка и ремонт, цена и
други технико-икономически показатели. Желателно е в проектираната система всички показатели да са
най-добри, но много от изискванията (например: точност, устойчивост, надеждност) взаимно си
противоречат, а други от тях трудно се поддават на формализация и често се отива към компромис,
избирайки от всички изисквания най-съществените [4], [5], [6], [10]. Определяйки желаното качество на
системата, може да се настроят параметрите. Често тези парамети не са твърди изисквания, а набор от
желани показатели, които може и да се преразгледат
Преходен процес. Оценката на качество – това е численият показател на качеството на системата, който
се подбира така, че да се подчертае най-важното изискване към системата
ТЕМА 3. .Основните пътища за повишаване на качеството на продукцията са:1създаване на нови
изделия;2усъвършенствуване на съществуващите изделия;3намаляване % на дефектите.Върху качеството
на продукцията оказват влияние най-различни фа-ри,особено важно значение сред които имат-
качеството на проекта и качеството на труда.За КП може да се съди1)от равнището на технико-
икономическите параметри на изделието,заложени в проекта2)от качеството на изпълнение на
проекта3)от неговото безпогрешно и срочно изпълнение.В проекта следва да бъдат заложени такива
параметри,които да гарантоират конкрентноспособноста на изделието след n години,когато започне
неговото производство.Различните фактори,които оказват влияние върху равнището на качеството и
възможностите за неговото повишаване,в зависимост от характера им,могат да бъдатсистематизирани в
=> групи:Фактори с общ характер:1.изменение на потребителското търсене,повишаване изискванията на
потребителите към качеството;2развитието на техническия прогрес иновационната
дейност;3конкуренциятаФактори с технически характер:4 усъвършенствуване конструкцията на
изделията;5 усъвършенствуване технологията на производството;6използване на качествените суровини
и материали;7поддържане в изправност на оборудването и на контролно-измерителните прибори и
устройства ;8маханизране и автоматизиране на производствените процеси и на контролните
операции.Фактори с организационен характер:9 усъвършенствуване ораганизацията на техническия
качествен контрол,които да бъде независим,комплексен,системен и икономически;10внедряване на
статистическия контрол върху качеството;11засилване на входящия контрол върху суровинитеи
качеството на компектоващите възли и изделия;12създаване на подходящи системи за управление на
качеството,в съответните изисквания на международните стандарти за качеството о серията
ИСО9000;13създаван на автоматизирана подсистема за управление на качеството;14извършване на
съвместна дейност с доставчиците по подобряване на качеството;15поддържане на системни контакти с
потребители;16създаване на подходяща фирмена култура,насо1ена към повишаване на
качеството;17групи по качеството18система за бездефектен труд;19внедряване на работата със собствен
качествен щемпел;20 усъвършенствуване на организацията на труда;21поставяне на преден план
проблемите на качеството.фактори с икономически характер;22; усъвършенствуване системата на
планиране.определяне на правилната стратегия и политика в областта на качеството формулиране на
ясни и конкретни задачи за тяхното постигане;23 материално стимулиране на работната сила към
предотвратяване на дефектите,към бездефектен труд;24 усъвършенствуване системата на
ценообразуване;25фанасирането и кредетирането-приоритенто осигуряване на необходимите финансови
ресурси за повишаване на качеството.Фактори със социален и психологичен характер;26повишавнае
класификацията на персонала27морално стимулиране на персонала към по – високо качество,създаване
на вътрешното задоволство от добре извършена работа;28сплотяване на колектива;29лидерство.В
зависимост от сферата на проявлението им факторите влияещи върху качеството на продукцията
биват:1външни;-потребителите със своите изисквания-конкурентите-качеството на стоките на
доставчиците-политиката на правителството в тази област-трудовите ресурси,които ангажираме
отвън;законодателство-действуващите стандарти;-наличните патенти,лицензии.2Вътрешни-фирмена
култура;технологичните и организационни фактори на производството;икономически условия-
психологически о социални фактори
ТЕМА 4. Качеството е динамично понятие, обусловено от промяната на пазарните изисквания и от
непрекъснатото усъвършенстване на продукцията вследствие на научно-техническия прогрес.
Факторите, които влияят върху качеството, могат да се разделят на две групи:1технически фактори -
машини, материали, процеси,2човешки фактори - работници, майстори, управленски персонал.
Качеството се формира във всички фази на производствения процес:3предпроизводствена подготовка -
проучване на пазара, планиране, проектиране,
4производствените фази - подготовка на производството, материално-техническо
снабдяване,5следпроизводствени фази - транспортиране, съхранение на продукцията,
експлоатация.Всички тези фази нагледно се представят с верига, цикъл или спирала на
качеството.Верига, цикъл и спирала на качеството
Веригата на качеството е принципен модел от взаимозависими дейности, които влияят върху качеството
във всички фази на формирането.
Колелото и цикълът на качеството на Деминг схематично изразяват как да се отговори на изискванията
на потребителите при проектиране на изделията и управлението на качеството - да се вземат в предвид
резултатите от маркетинговото проучване. Основната идея е, че всяко действие, независимо дали е
свързано с производството или представлява услуга може да се разглежда като процес Колелото на
Деминг (на японски - „Кай-цен”) – фиг. 2.2, това са последователни управленски дейности за
удовлетворяване изискванията на клиента към качеството на продукцията, започвайки от маркетинга.
Събират се и се анализират всички налични данни за проблема, процеса и се построява план за неговото
решаване. Цикълът на качеството на Деминг е развитие на идеята за колелото. Той е просто и
рационално средство за решаване на проблемите и подобряване на качеството За да е успешно
приложението на системата за УК, е необходимо участието на всички нива във фирмата, тези, които се
занимават с научноизследователска дейност, планиране и проектиране на нови изделия, работниците в
производството и служителите в счетоводството, личен състав. От особено значение е ролята на
пласментното звено, т.к. то е прозорецът, през който прониква мнението на потребителите. То трябва да
бъде отразявано още в началните етапи на разработване на изделието.Идеите на Деминг и Джуран за
управление на качеството Идеите на Деминг и Джуран се градят на няколко прости и логични истини.
Дотогава осигуряването на качеството се е извършвало главно по пътя на контрола, т.е. чрез строг краен
контрол на готовата продукция, като се отделят дефектните изделия. Когато при УК се набляга само
върху техническия надзор, тогава участие взима само едно звено от фирмените звена – или звеното по
технически контрол, или звеното по УК. В този случай те буквално застават на изхода и не позволяват
дефектните изделия да напускат предприятието. Но когато се произвеждат дефектни изделия,
независимо на кой етап на производствения процес, това не може да се избегне, дори и при най-строг
контрол. Вместо да се разчита на контрола трябва още в началните етапи да не се допуска брак, трябва да
се контролират онези фактори, които са причина за дефектните изделия. Двамата американци търсят
причините за появата на дефекти във всички етапи от цикъла, веригата, спиралата на качеството.
Предотвратяването на причините за брака е по-евтино, отколкото неговата корекция. По друг начин
казано, те насочват усилията си не към средствата и начините за откриване на дефектите, а към
осигуряване на качеството посредством отстраняване на причините, водещи до дефекти
ТЕМА 5. Подобряване на К. Според Джуран-За подобряването характеристиките на всеки процес на
проектиране,производство,продажби,обслужване и др. Според Джуран е необходимо да се премине
итерационно през цикъла от 2 фази.1РЕГУЛИРАНЕ-поддържане на всяка характеристика в зададен
интервал около възприетото средно ниво.2ПРОБИВ-рязко подпбряване на средното ниво на
характеристиките.Трилогия на ДЖУРАН-Общата схема на управление на качеството се разглежда като
циклична последователност от => 3 етапа;1ПЛАНИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО;2КОНТРОЛИРАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО;3ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО.Според Джуран най-често плнирането е
необходимо равнище на качестевото става непрофесионално.Това е свързано с липсата на
цели,непознаване на изискванията на клиентите и възможностите на фирмата за тяхното
удовлетворение.етапът на планиране на ф-та трябва да протече в => последователност;1установяване на
фирмените цели на кач-то;2идентифициране на клиентите;3определяне на изискванията;4развитие на
характеристиките на продуктите;5развитие на производствените процеси;6установяване на
необходимите контролни процедури.Етапът на контрол на качеството представлява процес на
регулиране,при който се измерват реалните характеристики,сравняват се с изискваните и при
недопустимо различие се предприемат коригиращи действия.процесът се разделя на операторен
самоконтрол и управленски контрол.Етапът на подобряване на качеството съдържа фазите регулиране и
пробив.Съществено е тяхното циклично прилагане-непрекъснато подобряване. "Трилогията на Джуран":
"планирай-контролирай-подобрявай":
Планирай
Контролирай
Подобрявай

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мениджмънт на качеството

Пищови по мениджмънт на качеството предназнзчени за студенти...
Изпратен от:
plewen_21
на 2010-04-20
Добавен в:
Пищови
по Мениджмънт
Статистика:
187 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
1
3 мин
14.10.2016
Ценови мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
36
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Мениджмънт на качеството

Материал № 493686, от 20 апр 2010
Свален: 187 пъти
Прегледан: 251 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 18
Брой думи: 9,923
Брой символи: 63,290

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мениджмънт на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения