Големина на текста:
Адам Смит
1. За личността на Адам Смит е писано многократно по-малко,
отколкото за неговото произведение “Изследване на природата и причините за
Богатството на народите”, издадено през 1776г. Смит е бил тогава на 53
годишна възраст. Вниманието към неговата скромна, външно неугледна
личност се дължи на огромната му роля в науката политическа икономия. Той
е породен от потребностите на своята епоха, когато политическата икономия е
достигнала такова развитие, че е възникнала обективната необходимост от
създаването на системна наука, обобщаваща и подреждаща в строен логически
порядък икономическите знания.
Тази неимоверно трудна задача за формирането на система от
политически икономически знания се оказва по силите на шотландския
мъдрец. Той щастливо е съчетавал в себе си способността към абстрактно
мислене с умението живо да разказва за конкретните неща.
Енциклопедическата му подготовка се е допълвала с изключителна
добросъвестност и научна честност. Умението му да използва идеите на други
учени е било в съответствие с голамата му самостоятелност в научните
търсения и критичност на мисълта. Неговата научна смелост и гражданска
доблест е хармонизирала с професорската му уравновесеност и
систематичност в изследванията на актуалните проблеми на икономическата
теория и практика.
Всичко това е било интелектуално - творческата предпоставка, за да
може Адам Смит да създаде първата стройна система на политическата
икономия – “Еconomics”. Въпреки, че той е изразявал интересите на
формиращата се промишлена боржуазия, никога не е бил нейн безусловен
апологет. Това се дължи на субектвия му стремеж към научна обоснованост в
съжденията и безпристрастна независимост в икономическите си изследвания.
Тези качества на Адам Смит му позволили да създаде системата на
научната политическа икономия. Това е първият сполучлив “опит да се
проникне във вътрешната физиология на буржоазното общество” с присъщите
му политически общности.
2. Той пръв систематично изказва своите основни идеи на
икономическия либерализъм още през 1750-1751г. в лекциите пред студентите
в Единбург. Адам Смит пише “Човекът обикновено се разглежда от
държавните дейци (по това време) като някакъв материал за политическата
механика. Те нарушават естествения ход на човешките дела, а трябва да
предоставят на човешката природа сама на себе си и да й предоставят пълна
свобода в преследването на нейните цели и осъществяването на нейните
собствени проекти. За да издигне държавата от най–ниската степен на
варварството до висшата степен на благосъстоянието са нужни мир, леки
данъци и търпимост в управлението; всичко останало ще направи естествения
ход на нещата. Всички правителства, които насилствено насочват събитията по
1
друг път или се опитват да преустановят развитието на обществото, са
противоестествени. За да се задържат на власт те са принудени да
осъществяват угнетяване и тирания.” Той счита, че “невидимата ръка” –
свободната конкуренция ще сложи ред в протичането на стопанските процеси.
3. Адам Смит формира за пръв път критерият за социално –
икономическия прогрес, като го разглежда през призмата на развитието на
политическата система и “богатството на нацията”. Затова и неговото главно
произведение носи целенасоченото заглавие “Богатството на народите”. Най –
важната задача на политическата икономия той счита, че е изследването на
природата и причините за нарастването на това богатство.
4. Важно място в неговото учение заема обосновката на антифеодалната
идея за човешкото равенство. Последното според него ще способства за
разкриване на предприемаческите таланти, инициативност и творческа
активност в процеса на преследване на своекористните интереси на човешката
личност. Тази идея е развита от Адам Смит в “Теория на нравствените
чувства”, издадена през 1759г. В този пръв голям труд на Смит се формират
философските и икономическите му възгледи.
5. В лекциите си изнесени пред студентите в университета на Глазгоу
през 1762 – 1763г. той изказва забележителната материалистична мисъл, че
“Дотогава, докато няма частната собственост, не може да бъде и държавата,
целта на която е да охранява богатството и да защитава имащите от
бедняците” (стр.169). Той разкрива взаимовръзката между икономическата
база и надстройката и показва правозащитната функция на държавата. В тези
лекции има редица важни икономически идеи като: ролята на разделението на
труда като общополитическа сила, понятието за производителен и
непроизводителен труд, а също критика на меркантилизма и обосноваване на
принципа laisser faire laisser passer.
6. Пребиваването на Адам Смит във Франция и запознаването му с
идеите на физиократите Ф.Кене и А.Тюрго му помата да възприеме полезното
от тяхното учение. Той прави обаче решителна крачка напред като подчертава,
че производителен е не само трудът в селското стопанство, но и в
промишлеността и всички други отрасли на Народното стопанство, в които се
създават материални блага и стойност.
7. Адам Смит, следвайки традициите на английската политическа
икономия построява своята икономическа теория на основата на трудовата
теория на капитала, докато физиократите не са имали такава теория всъщност.
Той обаче не е успял да прозре гениалните идеи на Ф.Кене за механизма на
капиталистическото възпроизводство, въпреки че в сравнение с физиократите
той е направил огромна крачка напред, изказвайки мисълта, че всеки
произодителен труд създава стойност, а не само земеделския труд. Смит е
2
обаче доста непоследователен в своя тезис за икономическата равноценност на
всички видове производителен труд. Той не е могъл да се избави от
представата, че земеделския труд от гледна точка на създаването на стойност
заслужава предпочитание, поради това, че в селското стопанство наред с
човека “работи” и самата природа. В това негово виждане има определено
смесване на процеса на производство на потребителска стойност и стойност в
селското стопанство.
8. Отдавайки дължимото на физиократите той пише, че изложената от
тях “теория, при всичките нейни несъвършенства е по–близо до истината,
отколкото всяка друга теория на политическата икономия”, публикувана до
неговото време “Богатството на народите” стр.491. Адам Смит прави пръв
научно обоснована оценка на ценността на учението на физиократите и
посочва неговата по–голяма теоретическа значимост в сравнение с
меркантилизма. Но за него Франция с феодално – абсолютиския строй е най –
яркият пример за противоречието на фактическите порядки на идеалния
“естествен порядък” с неговата свобода на личността “съвестта” и главно – за
предприемаческата свобода.
9. Адам Смит развива идеята за своекористия интерес в политическата
икономия и за необходимостта равно право на всеки човек да преследва своята
изгода, от което ще спечели цялото общество. Той пише, че естественият
стремеж на всеки към своята изгода се ограничава само от същия стремеж на
другите хора и затова е обявил, че егоизмът е естествено свойство на човека и
фактор за прогреса на обществото. Това се дължи на обсотоятелството, че
главният мотив на стопанската дейност на човека в буржоазното общество се
явява своекористния интерес. Но човек според него може да преследва своя
интерес само като оказва услуги на другите хора, предлагайки им своя труд
или продуктите от него. Така именно се поражда разделението на труда, при
което хората си помагат един на друг и едновременно способстват за
развитието на обществото. Естественият стремеж на хората да подобрят
материалното си благосъстояние е според него най – мощния стимул за
ефективна стопанска дейност. И ако на човек му се предостави възможността
да действа без пречки в икономиката, то той ще способства за довеждане
обществото към благосъстояние.
10. Адам Смит за пръв път в политическата икономия говори за
съчетаване на личния с обществения интерес, което се постига при
естествената свобода да продава и купува, да наема и да се наема, да
произвежда и потребява. Всеки отделен човек се стреми да използва своя
капитал, така че неговия продукт да притежава най–голяма стойност. При това
той не мисли за общесвената полза и не осъзнава доколко й съдейства. Той има
предвид само своя собствен интерес, но “в този случай, както и в много други,
той от невидимата ръка се насочва към цел, която съвсем не е влизала в
неговите намерения. Преследвайки свои собствени интереси, той по–често по
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

За Адам Смит

За личността на Адам Смит е писано многократно по-малко, отколкото за неговото произведение “Изследване на природата и причините за Богатството на народите”, издадено през 1776г. Смит е бил тогава на 53 годишна възраст...
Изпратен от:
vily19
на 2007-12-01
Добавен в:
Лекции
по Икономически теории
Статистика:
421 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Теория на Смит за доходите. Възгледи за капитала и външната търг о вия
добавена от silviya.kostadinova 24.11.2014
1
22
Подобни материали
 

Икономическата теория

03 фев 2008
·
422
·
72
·
19,397
·
231
·
1

Според известният американски икономист Пол Самюелсон – носител на нобелова награда по икономика и автор на най-многократно издавания учебник по икономика, икономическата теория изследва проблемите, свързани с избора на най-ефективен начин за...
 

Маржиналистката теория за ценността


Полезност, рядкост, равновесие...
 

Икономическа теория

29 сеп 2008
·
235
·
36
·
8,466
·
176
·
1

Ясното и точно определение на обекта и предмета на дадена наука е важна предпоставка за успешното й изучаване и развитие. Това се отнася и за икономикса, който е съвременното въплъщение на икономическата теория...
 

Неокласическа теория на фирмата

17 юни 2008
·
102
·
13
·
2,056

През тридесетте години на нашия век моделите за поведението на фирмата, базиращи се на приниципите на маржинализма, все по-трудно могат да обяснят икономическата реалност и да се използват за получаването на надеждни прогнози...
 

Генезис на икономическото познание. Основни школи

07 май 2008
·
372
·
10
·
16,508
·
226

Икономическите знания се зараждат в най-дълбока древност. Едва през последните векове се систематизират и еволюират. Аристотел е първият който употребява термина „икономия”...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
78
1
1 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

За Адам Смит

Материал № 49350, от 01 дек 2007
Свален: 421 пъти
Прегледан: 225 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 7,717
Брой символи: 45,784

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За Адам Смит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения