Пламен Пенев
преподава по Биология
в град Чирпан
Големина на текста:
10.Ензимите са биологичните катализатори.Познати са над 2000 ензими.Те са
специализирани белтъци,които ускоряват биохимичните реакции милиони и милиарди
пъти.Разделят се на прости-изградени само от АК,и сложни-от
АК,небелтъчнасъставка-коензим.В ензимологията са приети следните термини и
означения:Е-ензим;S-субстрат-вещество върху което действат ензимите;P-продукт-
вещество,в което се превръща субстрата под въздействие на
ензимите.Наименованията на Е-те се образуват от името на S-та,P-та и типа химична
реакция плюс окончание –аза.Количеството енергия,което е необходимо да се внесе
отвън за да се активира дадена реакция се нарича активираща енергия или
енергетична бариера.Всяка химияна реакция има своя активираща енергия.Е-те
ускоряват химичните реакции като ги провеждат по заобиколен път,който включва
три междинни нискобариерни реакции и така скоростта се увеличава милиони пъти.В
края на реакцията ензима остава непроменен и може да свърже нова молекула
субстрат.E+S=ES(1-ва р-ция-1 ккал);ES=EP(2-ра р-ция-2ккал);EP=P+E(3-та р-ция-3
ккал).Субстрата се свързва със строго определено място от повърхността на ензима
наречено активен център.Той е пространствено образувание.Активния център
съответства по форма и големина на молекулата на субстрата,в него са разположени
функционални групи,които принадлежат на R-радикали на различни АК,между тях и
субстрата има химично съответствие.Съществува пространствено и химично
съответствие между активния център и молекулата на субстрата както ключ и
ключалка.Затова ензимите катализират само определени химични реакции и това се
нарича ензимна специфичност.Тя бива два вида:абсолютна-ензима катализира
превръщането на един-единствен субстрат:относителна-ензима катализира
превъщането на няколко сродни субстрата и атакува химични връзки от един и същи
вид.
11.Оборотно число-това са броя молекули субстрат,които ензима превръща в продукт
за една минута.То определя максималната скорост на ензимната реакция.Колкото по-
активен е един ензим,толкова по-голямо е неговото оборотно число.Оборотните числа
за различните ензими са различни:каталоза-5000000;пенсин-1000.С повишаване
концентрацията на субстрата скоростта се увеличава до достигане на една засищаща
концентрция и при по нататъчно увеличение скоростта остава
постоянна.Температурния оптимум-температура,при която дадения ензим е
максимално активен.От голямо значение за скоростта на ензимната реакция е
киселинността на средата(PH).За всеки ензим си има PH-оптимум.Проензими-
ензимите,които разграждат белтъците в храносмилателната с-ма и се синтезират в
неактивна форма наречена проензим.Той съдържа активния ензим и свързан с него
инхибиращ пептид,който възпрепятства свързването на субстрата:и активирането
става в смилателните кухини чрез откъсване на инхибиращия пептид.Така се
предпазват от смилане жлезите,които произвеждат тези ензими.Някои ензими могат
да променят своята активност,защото са подложени на въздействието на т.н. обратна
връзка.Ензимите биват независими и регулируеми(алостерични).Инхибиторите са
вещества,които подтискат активността на ензимите.Специфичните ензимни
инхибитори биват:необратими-свързват се здраво с активния център или го
разрушават;и обратими-те са две групи конкурентни и неконкурентни.
18.Биоенергетиката е дял от биохимията,който се занимава с промените в
разпределението,произхода и използването на енергия.Част от тази енергия може да се
използва за различни цели:движение,поддържане на телесната температура и
др.Принципите на обмяна на енергия са свързани с основните термодинамични
принципи,които важат за цялата вселена.1-ви принцип на термодинамиката-цялото
количество енергия е постоянна величинаВъв вселената има различни форми на
енергия.2-ри принцип-всяка система се стреми да намали енергията до постигането на
едно равновесно състояние.Гипсова енергия-отбелязва се с делта G.Това е тази част от
вътрешната енергия на молекулите,която се отделя при химични реакции и може да
бъде използвана от клетката,делта G се измерва в килокалории или
килоджаули.Ентропия-отбелязва се с делта S.Това е мярка за хаоса на една с-
ма.Колкото по-сложна е с-мата и по-голямо е количеството на вкараната енергия,в
същото време е по-малка стойността на делта S.Колкото по-проста е с-мата,толкова
по-голяма е стойността на делта S.Реакциите,при които намалява енергетичното ниво
са екзергонични.Тези реакции извършват синтезни промени и др.Реакциите,при които
се повишава енергетичното ниво са ендергонични,такива са реакциите на синтез и
редукция.Равновесни реакции-при тях почти няма промяна в енергетичното
ниво.Спрегнатите реакции са реакции,които общи реагиращи в-ва,образуват
метаболитни вериги.В живия о-зъм се намират с-ния,които имат различно
енергетично ниво.Реакции,които освобождават енергия между 2-6 ккал/мол са
нормоергични-глюкоза,глюкозо 6-фосфат.Реакции,които освобождават енергия над 7
ккал/мол са макроергични-това е АТФ.Макроергетични връзки-разкъсването на такава
валентна връзка,при която се освобождава голямо количество енергия.Означава се с~
и е особено нестабилна.Макроергетични с-ния-с-ния,които съдържат в молекулата си
поне една мокроергична връзка.АТФ-аденозинтрифосфат,АДФ-
аденозиндифосфат,АМФ-аденозинмонофосфат.Нуклеозидфосфатите поемат делта G
отделена от екзергоничните р-ции и я съхраняват за осъществяването на ендоргонична
р-ция.Молекулна структура на АТФ:(А-О-Ф-О~Ф-О~Ф).АТФ може да претърпи 2
типа разпадане:1)отделяне на високореактивоспособна макроергична група(~Ф),която
се прхвърля върху някаква друга молекула;2)отцепване на дифосфат.Ресинтеза
наАТФ-зареденият фосфорилен катион се притегля към заредения
аденозиндифосфатен йон и се получава АТФ(ресинтеза).Фосферилиране на
АТФ=ресинтеза на АТФ.
19.В биологичната система протичат различни по тип екзергонични реакции.Те
характеризират катаболитните процеси и се наричат реакции на биологичното
окисление.Окисление е процесът на отделяне на електрони,протони и водородни
атоми.Редукция е обратния процес на окисление-приемане на електрони,протони и
водородни атоми.Редокс двойка-това е редуцираната и окислителната форма на
веществото.Редуктор е веществото,което се окислява,а окислител е веществото,което
се редуцира.Между 2 редокс двойки може да протече редокс реакция.Тези редокс
двойки трябва да имат редокс потенциал(сходство),измерен във волтове.Редокс
двойките ,които имат редокс потенциал,притежават голяма сила.По-голям редокс
потенциал има окислителят,а по-малък редокс потенциал има редукторът.Двойката с
по-голям редокс потенциал окислява двойката с по-нисък редокс потенциал.Реакция
на биологичното окисление-реакцията между двойката на Н и двойката на О2.Н2+О-
=H2O+57ккал.В живите клаетки реакцията на биологичното окисление се извършва от
поредица редокс двойки в дихателната верига.Енергията се отделя на порции и се
складира в богато на енергия съединение(АТФ).Биологични
редокс
двойки:1.никотинамидни:НАД/НАДН2-съдържа никотинамид(витамин В5).Има нисък
редокс потенциал.;2.флавинови:ФАД/ФАДН2-съдържат витамин В2-
рибофлави;3.убихинон-КоQ/КоQН2;4.цитохроми-белтъци,които съдържат редокс
двойката Fe2+/Fe3+.
20.Структурата на дихателната верига е 4 последователно наредени сегменти.Между
тях е липидния слой на мембраната.Дихателната верига е поредица от редокс системи
с непрекъснато нарастващ редокс потенциал.
Метаболитна функция на дих.вер.-разграждането на метаболити се съпровожда от
окислението или следователно има отнемане на Н-атоми,които се прехвърлят в
дихателната верига.Н-атомите се окисляват от атмосферния кислород до
вода.Енергитична функция на дих.вер.-дих.вер.трансформира енергията на
преминаващите електрони в химична реакция на АТФ.Това става в 2
фази:1.превръщане енергията на електроните в електрохимичен
потенциал;2.електрохимичният потенциал се трансформира в химична работа-синтез
на АТФ.Субстратно фосфорилиране-синтеза на АТФ извън веригата.В някои
метаболитни вериги протичат реакции,които водят до възникване на макроергични
метаболити.Енергията на тези съединения не се разпилява,а се използва за химична
работа-за синтеза на АТФ.Субстратно фосфорилиране е процесът на превръщане на
един субстрат в друг.
21.Съвкупността от всички химични процеси ,които протичат в клетката се
определят ,като обмяна на веществата или метаболизъм.Метаболизмът може да
протича при анаеробни и при аеробни условия.Той е ензимен процес.Някои реакции
са свързани,така че продукти от една са собстрати на друга реакция,следователно се
образуват метаболитни вериги.Понякога метаболитните вериги започват и свършват с
един и същ метаболит-метаболитни цикли.Концентрацията на метаболитите в
клетката се поддържа на относително постоянно ниво.Те се включват в 2 основни
типа процеси:катаболизъми анаболизъм.Катаболизъм- реакции водещи до
разграждането на по-сложни съединения до по-прости.Анаболизъм-реакции,които
водят до синтеза на по-сложни съединения(изхожда се от по-прости).Общата схема на
катаболизма протича в няколко етапа:1-ви етап-храносмилане;2-ри етап-междинна
обмяна;3-ти етап-крайно(терминално)окисление;4-ти етап-изхвърляне на отпадните
продукти.Катаболизъм-разграждане на по-сложни съединения ;
екзергонични процеси;окислителни процеси.Анаболизъм-синтеза на по-сложни
съединения от по-прости;ендергонични процеси;редуктивни процеси.Смилането
започва в дванадесетопръстника под влиянието на панкреатичната липаза и в
присъствие на емулгатори.После продължава в тънките червакато тук се прибавя и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по Биохимия

Ензимите са биологичните катализатори.Познати са над 2000 ензими.Те са специализирани белтъци,които ускоряват биохимичните реакции милиони и милиарди пъти.Разделят се на прости-изградени само от АК,и сложни-от АК,небелтъчнасъставка-коензим...
Изпратен от:
Georgi Dimitrov
на 2010-04-20
Добавен в:
Пищови
по Биохимия
Статистика:
776 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Ефекти на алкохола върху обмяната на въглехидрати и липиди
добавена от bobis.westworld 21.03.2013
1
13
Подобни материали
 

Липиди

23 ное 2016
·
14
·
20
·
759
·
26

Липидите са мазни са на пипане органични съединения - мазнини, масла, восъци и стероли, които са неразтворими във вода, но разтворим в неполярни органични разтворители...
 

Смилане на белтъци и резорбция на АК

10 май 2013
·
20
·
3
·
952
·
44

Смилане на белтъци и резорбция на АК. Трансаминиране, декарбоксилиране, окислително дезаминиране на АК....
 

Ензими - биокатализатори

23 май 2013
·
93
·
83
·
1,087

Разлики между ензимите и останалите катализатори. Коензими и простетични групи...
 

Биохимия лекции

05 окт 2013
·
287
·
47
·
13,063
·
1

Лекции по биохимия от университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас...
 

Биохимични промени pro

03 апр 2014
·
3
·
10
·
1,852
·
75
·
1.00 лв.

Окислителни ензими като пероксидази и полифенолоксидази присъстват в храни от растителен произход. Тези съставни ензими, които организират окислението на малките молекули могат да бъдат отговорни за загубата на цвят и вкус...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Биохимия
Метаболитни процеси, протичащи в клетката - тест
състезателен тест по Биохимия за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за ученици от 9 до 12 клас, които имат знания по биохимия и са надградили учебно ниво от първо равнище. Тестът е на ниво, така че всеки може да опита да го реши за да задълбочи знанията си в тази област на биохимията. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
12
134
1
1 мин
27.06.2012
Тест по Биохимия за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Биохимия за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти, които учат в Медицински университет. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
19
4
4 мин
04.09.2018
» виж всички онлайн тестове по биохимия

Пищови по Биохимия

Материал № 493117, от 20 апр 2010
Свален: 776 пъти
Прегледан: 1,185 пъти
Качен от:
Предмет: Биохимия, Биология
Тип: Пищов
Брой страници: 21
Брой думи: 8,391
Брой символи: 53,546

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Биохимия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пламен Пенев
преподава по Биология и Химия
в град Чирпан
с опит от  4 години
30

Недялко Симеонов
преподава по Биохимия
в град Силистра
с опит от  12 години
60

виж още преподаватели...
Последно видяха материала