Големина на текста:
Смисълът на икономиката е преобразуването на ресурси и получаването на
продукция.Икономиката възниква и се развива на база на противоречието между
безкрайните потребности на индивидите от една страна и ограничениете
възможности за тяхното задоволяване от друга страна.Системата на икономиката
изразява структурата и организацията на икономическия живот на обществото.Тя
представлява съвкупност от взаимосвързани и взаимнодопълващи се
дейности,изразяващи функциониране на производителите и потребителите на
блага.От теоретична гледна точка икономиката представлява сложна специфична
система,съвкупност от процеси на производство,разпределение,размяна и
потребление на блага,при които хората се стремят да постигнат максимален
резултата с минимални разходи.
Потребностите имат определящо,фундаментално значение за системата на
икономиката,тъй като на първо място задоволяването на потребностите е свъззано
с възпроизводство и на второ място,от начина на задоволянае на потребностите се
определя начина на живот на обществото.И на трето място,потребностте създават
стимули за дейсвие у хората,с други думи потребностите
определят(детерминират)икомомическо поведение на всеки един човек.От
класическа гледна точна потребностите се определят като обективна необходимост
от усвояване на определени блага,осигуряващи съществуването както на отделния
индивид,така и на цялото общество.Според класиците между производството и
потреблението съществува пряка връзка.Според тях определяща роля играе
производството,тъй като,за да бъде потребено дадено благо,то трябва да бъде
произведено.Неокласиците разглеждат потребностите като субективно,вътрешно
формирало се чувство на задоволство или неудовлетворние,което човек изпитва
при определени условия и които иска да продължи или да премахне чрез
потребление на блага.Според неокласиците в отношението
производство/потребление определяща роля има потреблението;именно
потребностите налагат производствот на едно или друго благо.
Благо-всяко нещо,което е в състояние да задоволи дадена човешка потребност.
Продукт-всяко благо,което е резултат от производство и човешки труд.Всеки
продукт е благо,но не всяко благо е продукт.
Стока-продукт на труда,който е в състояние да задоволи дадена човешка
потребност и който е предназначен за размяна.В икономичесата теория
съществуват 2 основи подхода за изследване на основните свойства на стоката-
класически и неокласически.СПоред клсаиците основните свойства на стоката са 1)
потребителна стойност;2) стойност на стоката.Според неокласиците свойствата на
стоката са :1)полезност;2)ценност.Потребителната стойност предствалява
съвкупност от качества(физически,химически,вкусови и др.),благодарение на които
стоката е в състояние да задоволи дадени човешки потребности.Тези качества на
стоката са обективна даденост.Потребителната стойност е причина стоките да се
разменят.Стойността на стоката предствалява количеството труд(жив или
овеществен),изразходен за производството и реализацията на дадена
стока.Разменяики си стоки хората си раменят различно като качество,но еднакво
количество труд.
Полезност-субективна преценка на индивидите за дадена стока.
1
Ценност-изразява значението,което потребителите отдават на дадено благо в
зависимост от неговата полезност.
Същност и функция на парите
Функции:
1. Мярка на стойността-парите измерват стойността на всички останали
стоки,благодарение на това,че те самите имат собствена стойност.Тяхната
стийност играе ролята на мярна единица,която се нанася определен брой
пъти върху стойността на стоката, в резултата на което се формира стокова
цена.Тази функция е скрита функция.Не е необходимо парите да са в
наличност,необходимо е само да се знае цената на стоката.
2. Средство за размяна(за обръщение,средство за циркулация)-това е
ежедневната функция на парите .В тази си функция парите играят ролята на
посредник,който реализира разменните отношения между 1 или повече
икономически субекти.Тази функция е реалн функция,извършва се от
книжните праи или от техните електронни заместители.Тази функция е
много важна за нормалното функциониране на пазара от една страна и на
цялата икономика от друга страна.За тази цел е необходимо в рамките на
паричното обръщение да се поддържа определено количество пари,за да
може размяната между икономическите субекти да протича бързо и
безпроблемно.
3. Средство за натрупване и спестяване-в тази функция парите се
проявяват,когато бъдат извадени за известно време от паричното
обращение.В икомически смисъл под натрупване се разбира заделяне на
икономически средства с цел инвестиране или ако искаме да съхраним
стойността на парите,но съществува риск от инфлация.Тази функция най-
добре се осъществява от пълноценните пари.
4. Платежно средство-тази функция се реализира при така наречените
кредитни операции-търговия или покупко-продажба на кредити.Възможни
са 2 варианта:1)стоката да бъде получена,но плащането да е отложено във
времето;2)плащането да е извършено,а получаването на стоката да е
отложено във времето.Това поражда особености,които я различават от
функцията средство за размяна.
Типове икономически системи
I.Традиционна икономическа система-известна е още като натурално
стопанство.Това е организация съответстваща на сравнително ниско равнище
на производство,характеризиращо се с примитивизъм,сравнително къс
производствен цикъл.Характерни черти на този модел:разпространен е в
рамките на ограничена ощност,характеризирал се със затвореност,откъснатост
от останалите икономически системи.Основна форма на собственост е
колективната,а частната собственост е слабо развита и е била ограничена в
рамките на личната собственост на отделните индивиди.Основна форма на труд
е бил колективният труд.Тази форма на организация се е характеризирала с
авторитарно управление.Характерно за тази форма на организация е нейното
2
самозадоволяване по отношение на различните видове блага.Много силно
развити са родовите връзки,семейните връзки,силно влияие на религията,на
възрастта,на опита.При този вид организация започва да се развива
разделението на труда.
II.Пазарен тип организация на икономиката-основна форма на собственост е
частната.Частната собственост води до обособенодт на икономическите
субекти.В резултата на тази обособеност се появяват разменните отношения.В
резултата на това се оформя национален пазар,който постепенно се превръща в
регулатор на дейността на всички икономически субекти.Много характерно за
пазарното стопанство е голямата лична свобода(голям икономически
либерализъм).Освен това цялостната печалба се присвоява от същия
икономически субект.Много характерна за пазарното стопанство е
конкуренцията,която е свободна и неограничена.Конкуренцията е мощен
двигател за развитието на производството,тъй като тя принуждава
производителите да произвеждат по-икономично,по-модерно с по-ниски
разходи на ресурсите.Предимства:икономически либерализъм,възможност за
лична изява,висока заинтересованост,стимули за действие,висока
ефективност,конкуренция за развитието на
производството.Недостатъци:пазарното регулиране не е
съвършено,конкуренцията може да доведе до разоряване на много
производители,тя може да доведе до монополизиране на пазара
III.Централно-управлявана икономика-основна форма на собственост е
държавата.Всички останали форми на собственост са
ликвидирани.Икономиката се управлява не от пазар,а от план.Планът се създава
от определени органи като целта на плана е да обхване максимално
разнообразно икономически дейности за определен период от време.Планът се
приема и се превръща в закон.Изпълнението на плана се следи от
специализирани органи,които упражняват постоянен контрол,следят за
изпълнението на плана.Предимства:при него много бързо могат да бъдат
организирани и насочени ресурси за постигането на определени цели,планът
създава определена яснода,предсказуемост и предпазва икономическата
система от сериозни сътресения,налице е по-високо равнище на социална
осигуреност,при този модел са избегнати
безработицата,ифлацията.Недостатъци:планът колкото и подробен да е не е в
състояние да обхване всички особености на икономическото развитие,пазарът е
обезличен като регулатор,от което обикновено страдат потребностите на
потребителите,конкуренцията между производителите е заменена от плана и
това лишава производителите от стимули за развитие;ликвидира се
икономическия либерализъм,по този начин се появява по-ниска ефективност на
производството
IV.Икономика от смесен тип-целта й е да избегне недостатъците както на
пазарната,така и на централно-управляваната икономика.Предимства:създават
се условия за продължителна устойчивост в резултата н държавната
намеса;създават се възмможност за многообразие на формите на собственост,за
създаване на конкуренция между иккономическите субекти,което води до
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 сеп 2021 в 15:56 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Учебник по Микроикономика (2 част)

10 дек 2007
·
1,027
·
13
·
3,288
·
880

Това е втора част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
26
1
4 мин
12.10.2016
Тест по микроикономика върху търсене и предлагане
изпитен тест по Микроикономика за Ученици
Тестът съдържа 13 въпроса по микроикономика върху търсенето и предлагането на стоки и услуги. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
13
179
1
07.11.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Лекция по микроикономика

Материал № 489241, от 13 апр 2010
Свален: 33 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,507
Брой символи: 10,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекция по микроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала