Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
1. ПМ възниква и датира от 50-те години на 20 век
първо в САШ след това в Западна Европа където
има демокрация и по развит пазар и се развиват и
духовната, социалното и други сфери. Ф. Котлър и
С. Леви извеждат тезата че ПМ не бива само да се
схваща като част от икономическата наука и имено
тогава правят пробив и се развиват
маркетинговите техники независимо какво се
случва в политиката. Две са основните съставки на
ПМ. Политиката сме я разглеждали като основно
интерес. Маркетинга като търговски пласмент с
цел печалба но няма точна формулировка една
наука която е интердисциплинарна. Но едно от най
точните определения за М дава проф.
Трендафилов М е управление на стопанските
дейност с съответствие на изискванията,
принципите на динамичните изменения на
пазарната ситуация в дадена страна или в света. М
не се свежда само до пазар а система от пазари.
Общото м/у понятията П и М: вид човешка
дейност, управленски процес , интереси и
потребности, опират се на конкретни
“правила на играта” и има съответния вид
размяна. Дефинициите на ПМ изхождат от
политическата комуникация като вид и част от
публичната комуникация изобщо, определен като
политическа реклама, проявя или поява на
политически подход, определение което се
определя, изграждането на основите на
икономическия и търговския маркетинг. ПМ е
съвкупност от техники, които имат за цел да
внесат съответствие м/у един кандидат и
потенциалното му избиране, да представят
кандидата пред най голям брой избиратели, да
го разграничат от конкурентите му и с
минимални средства да бъдат спечелени
съответните избори.Определяне на ПМ в
тесния научен смисъл- ние разбираме М на
продавач които продава съответния политически
продукт, защото се предлага и извършва търговия
за покупката на гласове. Определяне на ПМ в
широкия научен смисъл- определя се като
приложна социална дисциплина и специфичен
пазар на идеи на които политическите пари и
техните кандидати които чрез целенасочени
програми и маркетингови техники и политически
подходи продължават да се конкурират за
спечелване на избиратели в предизборните
кампании според провилата на политическата игра.
ПМ не е само предизборна кампания. Подходите,
принципите и методите, с които борави съвременния ПМ изобщо, и
тези които се използват най- много в подготовката на предизборната
кампания, каквито са политическия анализ, ситуационния анализ и
SWOT анализа. Политическия анализ– изучава фактите,
събитията, ситуациите, явленията и процесите в политическия
живот но обществото разбира се с помощта на правдива достоверна
информация. Ситуационния анализ- обективно и изчерпателно
изследване на политическата ситуация и стратегии с които да се
представи най добре.
SWOT анализ - включва маркетинговия одит, система за оценка на
предимствата на опонентите и слабостите на конкурентите.
Пазара на политически идеи в тесния и широкия смисъл трябва
да се разглежда заедно.
2. Наченките на бъдещия политически маркетинг
могат да се намерят още в древните Вавилон,
Гърция и Рим чрез политическата комуникация
между гражданите и властващия елит. В Древна
Атина на особена почит е било политическото
слово основно като средство за информиране, но
най вече изкусно да въздейства върху масовата
психика на хората. Популярността на Александър
Македонски по време на неговите исторически
походи се дължи на Калисфен първия владетел
използвал имидж- мейкър. В Античен Рим излиза
пергамент които информира гражданите за
деянията на римските управници поява се първия
политически плакат “Гласувайте за Цицерон” През
Средновековието 1622 г. се създава Колеж за
пропаганда, чиято основна задача е била да
обучава католическите мисионери как да печелят
привърженици за църквата. През 18 век Б.
Франклин популяризира политическата реклама в
САЩ чрез вестник имено тогава се урежда нормите
и правилата за предизборните кампании. В Европа
в началото на 20 век в Германия се използват на
модерни пропагандни техники („черен" PR);
експлоатиране на масмедии (радиото); тотално
приложение на политическата реклама (плакати с
лика на Хитлер); провеждане на манипулативни
прояви (митинги и събрания) и др. По този начин
националсоциалистите на Хитлер печелят
убедително и демократично изборите през 1933 г.
Предизборната кампания на Фр. Д. Рузвелт през
1936 г. в САЩ, която е първата професионално
подготвена кампания. Етапите в развитието на
политическия маркетинг могат да се диференцират
в класически и съвременен етап. Класическият
етап включва два етапа единият е този през
времето на древността, когато се формират и
политическите елити, а другият до средата на 20 в.
първите образци на предизборни кампании,
политически лозунги възникването и формирането
на политическите партии. Съвременният етап
няколко определени под етапа на развитие на
политическия маркетинг: първи под етап - първите
официално проведени предизборни кампании от
партиите в САЩ и в Западна Европа използват се
рекламни средства, пропагандни материали,
политически плакати и др. втори под етап -
първите професионално подготвени кампании в
САЩ и Англия използва се модерната политическа
пропаганда, политическата манипулация и влияние
върху общественото мнение, съвременните
рекламни средства (радиообръщения), масовите
лидерски митинги и пр. трети под етап -
политическият маркетинг окончателно се
обособява и превръща от маркетингова техника в
научна дисциплина. Развитието на политическия
маркетинг завоюва нови територии, защото вече се е
прилагал и в между изборните периоди от политически
субекти от държавни институции и от групи за натиск,
освен че позитивно еволюира в на множество обществени
науки.
3. Разглеждането на основните проблеми на
предизборните кампании както от теоретическа,
така и практическа гледна точка . Анализите и
изследванията по въпрос за теоретичните основи
на ПМ продължава да стои в научното знание.
Густав Льобон изследовател на феномена
„предизборна кампания" в труда си „Психология на
тълпите" подробно анализира организацията на
тези кампании в редица европейски държави. М.
Вебер полага основите на цели изследователски
насоки в бъдещата еволюция на политическия
маркетинг, свързани с изучаването на
предизборните кампании. 1942 „Капитализъм,
социализъм и демокрация" Шумпетер пише за
разбирания за демокрацията като изразява факта,
че народът никога не управлява в действителност.
Теория за социалния избор - изучава
правилата на политическата игра;
политическата размяна; отношението между
различните политически и икономически
субекти; реализацията на принципа на
личната изгода в политиката и икономиката
и др. Основния автор Дж. Бюкенън на теорията за
обществения избор я определя като вид размяна,
социалния избор. Същността на политиката е
сложна система за размяна между индивидите, в
която те се стремят да постигнат колективно
своите цели, понеже не могат да я осъществят по
пътя на обикновената пазарна размяна.
Въвеждането на еднакви „правила на
политическата игра" за абсолютно всички хора,
каквито единствено дава само конституцията на
всяка една страна. Обществения избор в
условията на пряката и непряката демокрация.
Социалният избор при пряката демокрация се
определя от самите избиратели, защото те вземат
решенията относно важни обществени проблеми.
При непряката демокрация това е решенията се
взимат в в интерес на политическите и
икономическата олигархия, търгуване им купуване
на гласове, и домогването да властта на всяка
цена чрез съюзи дори да обърне политика гръб на
избирателя дал гласът си за него.
4. В структурно отношение ПМ като цяло се състои от различни
елементи и организираност, които са свързани по между си за
това трябва да се разгледа много по-глобално, и то от гледна
точка на различните степени и равнища на неговите
проявления в политическата система. Два са основните по-
цялостни модели на структурния обхват на ПМ
макрополитическия и микрополитическия. На
макрополитическо равнище според критерия „време, място и
начини (за провеждане на маркетинга)" а те са :
Предизборен политически маркетинг - чрез него практически се
реализират почти всички елементи, техники и механизми,
познати и използвани както в политиката, така и в маркетинга.
Текущ политически маркетинг - неговата функция се изразява в
грижата за политическия имидж, в набирането на нови
партийни членове, в налагането на непознати политически
лидери и т.н. става въпрос за поддържане на авторитета на
една партийна кауза, без значение дали това се отнася до
управляващата, или до опозиционните партии.
Перманентен политически маркетинг - прилага се само по време
на предизборни кампании но постоянно прилага се в социални
сфери (а не само от политическата), чиито резултати обслужват
различните политически партии, независимо дали съответните
проучвания са поръчани, или не от тях (партиите).
Маркетинг на държавните институции и организации - това е
един особен вид ПМ който се провежда периодично (по
определени проблеми) и дава възможност институции (а и на
политическите партии) да сверяват правилността на своята
политика с пулса на обществените мнения и настроения.
Маркетинг на групите за натиск - различните групи за натиск
(синдикални, лобистки, екологични, женски, младежки и пр.)
също използват механизмите на политическия маркетинг за
реализация на своите цели и намерения. На микроп-ко равнище
1)Политическа комуникация
-същност и функции;
-типология;
-връзки с обществеността (и изучаване на
общественото мнение);
-предизборна политическа комуникация
2)Предизборна кампания
-дефиниране и етапи;
-стратегия и тактика;
-социалнополитическа диагностика;
-типове кампании
3)Политически език
-значение;
-характер и специфика;
-политическа реторика
4)Политическа пропаганда
-характеристика;
-особености и специфика;
-видове и средства;
-пропаганда и контрапропаганда
5)Психологически аспекти на политическия маркетинг
-политическа психология и електорално поведение;
-пропаганда и демагогия в избирателния процес;
-предизборна политическа манипулация
6)Политическа реклама
-рекламата в политиката;
-класификация (видове, форми и средства);
-анти- и контраполитическа реклама
7)Политически имидж
-начини на формиране;
-правила за изграждане на политически образ
(вербални и невербални);
-техники на предизборния имидж
8)Политически стил
-политически стил на лидерите;
-характеристика;
-предизборна харизма
9)Финансиране на предизборните кампании
-същност на „политическите" пари;
-източници (и канали) за набиране на финансови
средства;
-законова база (и нормативна уредба) на
финансирането;
-лобизъм
10) Управление на предизборните кампании
-специфика на предизборния мениджмънт;
-организация и ръководство на кампанията;
-предизборното политическо разузнаване (и
шпионаж).
5. В съвременния свят изборите са основна форма за
участие на гражданите в демократическия политически
процес. Демокрацията се превърнала в понятие, която
пряко се отнася до изборите. Изборите е политически и
социален акт при който народа делегира правомощия на
властта относно управлението на държавата. В
продължение на няколко столетия е съществувала цяла
редица избирателни ограничения (данъчни,
образователни, възрастови, расови, национални, по пол,
по гражданство и др.) за милиони граждани и поданици,
докато се стигне до приемане на демократичния принцип
на всеобщото избирателно право в модерния свят. С това
се дава редица права като: възможността за мирно,
ненасилствено приемане и предаване на властта, разбира
се по легитимен и законен път, политическо равенство,
влияние на народа в/у властта, контрол на властимащите,
цивилизована демократична и конкурентна борба,
интеграция м/у гражданите и държавата, подбор на
политическите лидери и дейци, национално съгласие,
зависимостта м/у партийните и избирателните с-ми.
Типовете избирателни с-ми са мажоритарна,
пропорционална и смесена.
ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ
Мажоритарни
1.Гласува се за личности
2.Простота и разбираемост за
избирателите (при
гласуването)
3.Стимулира коалирането на
партиите и преодолява
партийната раздробеност
(фрагментация)
4.Обикновено се налага
умереният двупартиен модел
в парламента
5.Създава стабилен
парламент и правителство (в
повечето случаи)
6.Налага близки контакти
между избиратели и депутати
7.По-евтина като разходи
1.Косвено и приблизително
представяне на
мнозинството
2.Гласовете на неизбраните
кандидати се обезценяват и
„изгарят"
3.По-слаба представителност
в парламента
4.Несправедливо
разпределение на
депутатските мандати
5.В някои случаи
мнозинството може да стане
малцинство в
парламента (заради
несправедливия начин на
разпределение на гласовете)
Пропорционални
1.Гласува се за партийни
листи
2.По-вярно отразява
влиянието на партиите в
обществото (чрез
парламента)
3.По-справедлива система
(осигурява по-широко
представителство на
различните социални групи)
4.Извежда на преден план
конкуренцията на партийните
идеи, програми и платформи
5.Ограничава
безпринципните
предизборни съюзи (и
„откупуването" на откази на
кандидати)
6.Обединяващ фактор за
малките партии с близки
идеологии
7.Утвърждава поли партиен
модел (не двупартиен)
1.Ограничени възможности
на избирателя да избира
личности
2.Неоползотворяване на
изборните „остатъци"
(гласове), защото отиват при
големите партии
3.Неизгодни позиции за
малките партии(изборна
бариера)
4.Отдалечаване на
кандидатите от избирателите
(гласува се за група
кандидати)
5.Нестабилен парламент и
правителство (много партии
в парламента и трудности
при коалирането им)
6.Независимо поведение на
депутатите пред
избирателите в парламента
(гласуване по съвест и т.н.)
7.По-скъпа като разходи
Най-характерните варианти на смесените избирателни
системи, по-общо казано, са два: при единия се
наблюдава смесване на мажоритарен избор с
пропорционално разпределение на мандатите; при другия
вариант е налице механично обединяване на
пропорционалния с мажоритарния избор чрез тяхното
осреднено прилагане. Смесените избирателни системи се
прилагат в повече от 20 държави по света, включително и
в България Велико Народно Събрание 1990 и през 2009г.
но според мен не даде добър резултат.
6. ПП e механизъм, инструмент в системния пазар
на който се реализират идеи, програми в
състезанието м/у политическите субекти и
техните кандидати. ПП е вид пазар но там има
сблъсък на интереси на които различните
политически субекти не използват пряко парите а
основен посредник е процеса на размяна. Между
двете понятия ПМ и ПП се забелязва една трудно
уловима разлика но съществена. Основните
отличителни разлики м/у ПП и ПМ са :
1)ПМ може да се разглежда като вид управление.
ПП механизъм, инструмент и лост в рамките на
системния пазар.
2)ПМ представлява едно по- общо по- обхватно
научно понятие.
ПП има по стеснени параметри като част от ПМ.
3)ПМ своеобразна и специфична научна
технология съвкупност от теории, техники и модели
ПП цели да свърже по тясно управляващите с
управляваните.
4)ПМ изразява до някаква степен консервативност,
спазването на правила, норми, закони.
ПП изразява динамиката на политическата игра.
5)ПМ има па затворен характер.
ПП по отворена с-ма
6)ПМ е отделна научна дисциплина и отделна
теоретична с-ма централна категория на
маркетинга.
ПП е основна ключова форма в ПМ но не е и
съдържателна форма на въпроса.
7. Най-характерните черти на ПП са:
1)Пазар на политическата духовност (идеи,
ценности, ориентации, идеологии), на които
стоките, купени там, са особени,колективни стоки.
2)Главното свързващо звено (и обединително)
между политиката и маркетинга са зоната на
властта. Властта не се купува - тя се делегира или
узурпира купуват се гласовете (търговия на
гласове).
3)ПП е не възможен без реализацията на
"политическата игра"
4)Както всеки пазар имаме пол. субекти и пол.
обекти. ПС- съответните политически сили, партии,
организации, движения или коалиции. ПО- това е
публиката, населението, електоратът, целевите
групи.
5)Политическата конкуренция два вида: лоялна и
нелоялна
6)Политика да се изявява като предприемач по
време на кампания.
7)политическа печалба (моралната).
8)Качества на ПП: цикличност, податливост на
промени, динамичност, еластичност
9)Свръхлиберален пазар- абсолютно отворен
10)Силно манипулиран пазар
8. Сегментирането се разграничаване на
различни типове потребители, които се определят
въз основа на установени признаци, критерии и
показатели.
Принципи на сегментиране (на политическия
пазар) - ръководни начала и установени положения
за изследване на „пазара на политическите идеи",
каквито са географските, демографските,
психографските, поведенческите и др.
22. Предизборното
9. Проявления на „сенчестия" пазар в политиката
намират своите естествени корени така или иначе
стимулира развитието (потайно или открито) на
цяла верига незаконни прояви и дейности в
сферата на политическия пазар.
Първата форма е известна като непотизъм и
израз възможността политически влиятелно лице,
разполагащо с п лична (политическа) власт да
влияе върху други властови стр тури -
административни, стопански, партийни.
Втората форма на политическата корупция се
определя като патронаж.
Третата форма на политическата корупция е
нелегитимният лобизъм.
Четвъртата форма на политическата корупция е
търговията с политическо или електорално
влияние.
Петата форма на корупцията в политическия
процес е политическата протекция.
Шестата форма на политическата корупция е
легитимирането на политически привилегии и
осигуряването на преференциален статут заради
участие в политическия процес.
Седмата форма на политическата корупция е
нерегламентираното партийно финансиране.
Седемте разпространени форми на политическата
корупция могат да се проявяват самостоятелно, но
фактически тяхното присъствие в политическото и
общественото пространство често се преплита с
други форми на корупцията, които произтичат от
нормативната, стопанската и административната
уредба на съответното общество и държава. В
резултат на това изключително много се
затормозява нормалното функциониране на
политическия процес.
ГЕОГРАФСКИ
ПРИНЦИПИ
ПСИХОГРАФСКИ
ПРИНЦИПИ
Разположение на пазара
Брой и плътност на
населението
Икономическа структура
Динамика на развитието
на региона Ниво на
инфлация Климатични и
природни условия
Достъпност на СМИ
Юридически ограничения
Обществено положение
Начин на живот Тип
личност Ценностни
мнения Предпочитан тип
поведение Политически
убеждения Хоби
Консервативно или
прогресивно отношение
към нововъведенията в
политиката
ДЕМОГРАФСКИ
ПРИНЦИПИ
ПОВЕДЕНЧЕСКИ
ПРИНЦИПИ
Количествен и качествен
състав на семейството
Възраст Ниво на доходи
Вид занятие
Образование Религиозни
убеждения Социална
група или класа Раса,
етническа принадлежнос
Повод за извършване на
„покупката" Търсени
изгоди Статут на
избирателя Степен на
привързаност към
кандидата Отношение
към кандидата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по политически маркетинг

Политическият маркетинг възниква и датира от 50-те години на 20 век първо в САЩ, след това в Западна Европа където има демокрация и по-развит пазар и се развиват и духовната, социалната и други сфери...
Изпратен от:
Ulian
на 2010-04-11
Добавен в:
Пищови
по Маркетинг
Статистика:
399 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Маркетингова стратегия на фирма

15 дек 2009
·
2,416
·
81
·
11,448
·
2,961
·
4
·
3

Маркетингова стратегия на фирма Сателит ...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,253
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Средства на международния маркетинг

12 апр 2007
·
1,015
·
3
·
290
·
172

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци...
 

Маркетингова стратегия

17 ное 2011
·
98
·
3
·
426
·
278

За да бъде един бизнес успешен, несъмнено има нужда от правилна маркетингова стратегия...
 

Избор на маркетингова стратегия

28 мар 2009
·
394
·
8
·
725
·
288

Маркетингова стратегия.Защо е необходимо разработването на такъв вид стратегия? Видове стратегии. Кратка характеристика...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Пищови по политически маркетинг

Материал № 488432, от 11 апр 2010
Свален: 399 пъти
Прегледан: 394 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 2,271
Брой символи: 15,444

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по политически маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения