Големина на текста:
Наръчник по правопис и пунктуация
I. Фонетика
1. Променливо „я”
За да се пише „я”, трябва да са спазени едновременно 3 изисквания: ударението да
пада върху сричката с „я” („вярност”); следващата сричка да бъде твърда, т.е. да
съдържа „а”, „ъ”, „о”, „у” („някой”); след сричката с „я” не трябва да има „ч”, „ж”,
„ш”, „й” („сняг”, но „снежен”). Ако едно от тези условия не е изпълнено, се пише
„е” („тяхна”, но „техни”)
2. Редуване на „й” и „и”
Имена от мъжки род , завършващи в единствено число на „й”, в множествено число
получават окончание „и” („сценарий” – „сценарии”, „обичай” – „обичаи”)
Правилото за „й-и” важи и при местоименията : „кой”, но „кои”
3. Правило за „н” или „нн”
То се отнася до прилагателни имена или причастия, завършващи на „ен” и „нен”
- ако завършват в м.р. на „ен”, в женски, среден и множествено число се пишат с
едно „н” („писмен” – „писмена” – „писмено” – „писмени”)
- ако в м.р. завършват на „нен”, в женски, среден и множествено число се изписват
с „нн” („военен „ – „военна” – „военно” – „военни”)
4. Правило за двойно „т” („тт”)
- То се отнася до съществителните имена от женски род, които завършват на „т”.
При членуване те получават членна морфема „та” и оттам – двойно „т” („тт”) :
„радост”+”та” – „радостта”
5. Правило за „а”, „ъ” в краесловие на думите
- То касае причастия, завършващи на „л”, „ла”, „ло”, „ли”. Ако в множествено
число гласният звук изпадне, в единствено число се пише „ъ” („текъл” – „текли”).
Ако гласният звук в множествено число се запази, в единствено пишем „а” („казал”
– „казали”).
6. Правило за удвояване на предлозите в / във и с / със
Ако следващата дума започва с в или ф, се пише във / във влака ; във фризера /
Ако следващата дума започва със с или з, се пише със / със самолет ; със злоба /
Във всички останали случаи се пише в или с / в понеделник ; с уважение /
II. Основни граматични правила
1. Правопис на частицата „не”
- Частицата „не” се пише разделно от глаголите („не виждам”, „не мисля”).
Изключение прави случаят, когато глаголът започва с представка „до”, тогава
частицата „не” се пише слято („недовиждам”), тъй като глагол „довиждам” не
съществува.
- Същото правило без изменение важи за деепричастията („не пишейки”,
„недоглеждайки”)
- Съществителните имена се пишат слято с частицата „не” ( „неистина”,
„незнание”). Изключение е случаят, когато върху „не” пада ударението („Не
знанието, а незнанието е това, което ни притеснява.”)
- Прилагателните имена се пишат слято с частицата „не” („некрасив”,
„неспособен”)
- Сегашните деятелни причастия (завършващи на „ещ”, „ащ”, „ящ”) се пишат слято
с частицата „не” („незнаещ”, „неможещ”)
- Миналите страдателни причастия се пишат слято с частицата „не” („неженен”,
„неканен”)
- Миналите свършени и несвършени деятелни причастия ( завършващи на „л”, „ла”,
„ло”, „ли”) се пишат отделно от частицата „не”, когато изпълняват ролята на
сказуемо в изречението („Той не намерил човека, когото търсел.”); Ако
причастието изпълнява друга служба, то се пише слято с частицата „не”
(„Неотишлият на тренировка отпадна от отбора.”)
2. Правило за членуване
- Съществителните от женски, среден род и множествено число се членуват с „та”,
„то”, „те”/”та” („жените”, „жената”, „детето”, „децата”)
- Особеност има при членуването на имената от мъжки род. При тях са налице
пълни и кратки членни форми. Употребата на едните или другите зависи от
синтактичната служба на думата в изречението : подлогът, приложението към
подлога и сказуемното определение се пишат с пълен член „ят” или „ът”.
Останалите части на изречението – допълнение, обстоятелствено пояснение или
определение, което не е към подлога, се членуват с кратък член.
За улеснение предлагам следните практически съвети:
- Пълен член се пише, когато думата
- Може да се замени с „той” („Сервитьорът поднесе менюто.” - „Той поднесе
менюто”)
- Когато сказуемото съдържа спомагателния глагол „съм” във всичките му лица и
числа („съм”, „си”, „е”, „сме”, „сте”, „са”) – („Аз съм участникът в обучителната
програма.”)
- При определение към подлога („Попълненият тест бе изпратен на фирмата.” -
„Попълненият Той бе изпратен във фирмата.”)
- Кратък член се пише, когато
- Думата може да бъде заменена с „него” („Изпитващите оцениха кандидата” –
„Изпитващите оцениха него”)
- Ако пред думата има предлог, тя винаги се пише с кратък член („Името на
сервитьора бе изписано на баджа.” – „Името на сервитьора бе изписано на него.”)
3. Бройна форма
- Правилото за бройна форма касае само съществителните имена за нелица от
мъжки род. Те притежават две форми – за множествено число и бройна форма:
„много столове”, но „пет стола”. За да се използва бройна форма, пред
съществителното от мъжки род за нелица трябва да стои или числително бройно
(„един”, „двама”, „трима”), или думите „няколко”, „колкото”, „толкова” („няколко
шкафа”, „седем ножа”). Съществителните от мъжки род за лица имат само форма
за множествено число („няколко учители”, „много служители”, „трима депутати”).
4. Правило за учтива форма
- То касае случаите, когато към едно лице се обръщаме с формата за второ лице
множествено число : „Вие”, „ Ви”, „Вас”, „Вашето”; Местоименията винаги се
пишат с главна буква. („Моля Ви да изпълните молбата ми.”)
- Практически съвет :
- Ако в изречението има причастие на „л”, „ла”, „ло”, „ли”, то винаги е в
множествено число („Стоянов, казали ли сте за утрешното съвещание?”)
- Ако има друго причастие, то се съгласува по род с лицето, към което се обръщаме
(„Стоянова, поканена сте на интервюто.”; „Николов, поканен сте на интервюто.”)
5. Правило за изписване на съществителните собствени имена , които означават
понятия.
- Съществителните собствени се изписват с главна буква. Ако се състоят от две
думи, първата винаги е главна, а втората се пише с главна или малка буква в
зависимост от това , дали е собствено или нарицателно: „Карлово”, „София”,
„Стара Загора”, но „Черно море”.
6. Правило за изписване на прилагателните, образувани от съществителни
собствени
- То гласи, че ако прилагателното, образувано от съществително собствено,
завършва на „ов”- „ев”, „ова”-„ева”, „ово”-„ево”, „ови” – „еви”, се пише с главна
буква („Иван – Иванови”, „Петър – Петрови”)
- Ако имената са две, те се пишат с главна буква и с тире помежду им („Иван –
Вазови”, „Алеко – Константинови”). Ако прилагателното завършва на „ски” или
„шки”, се пише с малка буква („Ботев” – „ботевски”). Ако съществителни имена са
две, прилагателното, образувано от тях, се изписва слято с малка буква („Елин
Пелин – елинпелиновски”)
NB! Изключение правят географските понятия и окръзите, които се изписват с
главна буква („Тракия – Тракийска низина”; „Варна – Варненски окръг”)
7. Правило за слято, полуслято и разделно писане
Слято се пишат
- сложни думи с едно ударение или думи, съставени от предлог и съществително
(„предиобед”; „взаимоизгоден”)
- Думи, образувани с представките „вице”, „екс”, „контра”, „унтер”
(„вицепрезидент”, „ексминистър”
- Чужди буквени съкращения („есемес”, „сиви”)
- Думи, които са образувани от подчинително словосъчетание („Стара планина” –
„старопланински”)
Полуслято се изписват
- Съществителни имена, при които може да се членува втората част („хотел –
ресторант; хотел-ресторантът” (а не „хотелът-ресторант”) ; „инженер-химик”)
- Понятия, образувани от съчинителни словосъчетания („обществено –
икономически”; „Общество и икономика”)
Разделно се пишат
- Словосъчетания, при които може да се членува първата част („поет модернист”-
„Поетът модернист”)
8. Изписване на сложни думи, в които първата част е числително
- Ако числителното е изписано с цифра, между него и прилагателното се пише тире
(„28-етажен”; „55-килограмов”)
- Ако числително е изписано с думи, прилагателното се пише слято с него
(„единадесетметров”)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наръчник по правопис и пунктуация

Много полезен наръчник за всички, които искат да се научат да говорят и пишат правилно български език...
Изпратен от:
Kaloyan Nikitov
на 2010-04-11
Добавен в:
Учебници
по Български език
Статистика:
337 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Правопис на гласни и съгласни

29 фев 2008
·
858
·
2
·
361
·
1,781
·
4

Това е урочна статия свързана с правописа на гласни и съгласни букви в българската азбука.
 

Звукове и букви

16 апр 2008
·
746
·
6
·
658
·
1,672
·
1

Правила за правопис в българския език. Гласни и съгласни букви. Думите при общуване, части на думата,значение на думата, видове думи. Части на речта. Изречения при общуване.Видове изречения и препепинателни знаци в изречението.
 

Стилистична фонетика

08 фев 2008
·
228
·
2
·
285
·
132

Видове съгласни в българския език. Ударение. Типични грешки, свързани с употребата на съгласните.
 

Тест по български език за кандидат-студенти

08 юли 2007
·
2,353
·
1
·
197
·
5

С този тест може да се упражнявате за кандидатстудентски изпит
 

Фонетика на гласните звуци в българският език

29 ное 2008
·
252
·
3
·
866
·
457

А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия: Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято, вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 5-ти клас на тема "Думата - строеж, значение, правопис"
междинен тест по Български език за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа 14 въпроса, свързани със строежа, значението и правописа на думата. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
14
112
1
1 мин
28.08.2018
Местоимения
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът проверява знанията върху местоименията, както и правилната им употреба. Може да се използва и за подготовка за НВО. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
19
10.05.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Наръчник по правопис и пунктуация

Материал № 488009, от 11 апр 2010
Свален: 337 пъти
Прегледан: 435 пъти
Предмет: Български език
Тип: Учебник
Брой страници: 6
Брой думи: 1,790
Брой символи: 10,204

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наръчник по правопис и пунктуация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Български език
в град София
с опит от  5 години
19

Зоя Новакова
преподава по Български език
в град София
с опит от  13 години
13

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения