Големина на текста:
СТРУКТУРАНАПУБЛИЧНАТААДМИНИСТРАЦИЯ
Структурата на публичната администрация следваосновнияпринцип в
модернотоустройствона държаватааименнопринципътзаразделениена
. 3 властитеСъгласно тозипринцип властта в държаватасеразделянаосновни
-, . функциизаконодателна изпълнителнаи съдебна Независимиот това основно
(разделениена държавнатавластсапрезидентът и конституционниятсъд следи
) законституционосъобразностанаорганитенадържавнатавласткатоособени
. 2 органи в публичната администрацияТезиоргана разполагат съссобствена
, администрациякоятое независимаот администрациятана органите натрите
. разделени властиВ съвременнатадържаваседававъзможносттериториалните
. общностидаосъществяват самоуправление Внякоидържавив Европа това
- ( ,смаоуправлениесереализирананяколко равнищарегионално и локално Белгия
, , ). АвстрияИспанияИталияТам регионитеразполагат съссобствени
. законодателни и изпълнителниоргани
: Структурата на публичната администрация включва
- - , органис властнически правомощиятоваса лицатаи колективитеот лица които
( )иматвъзможностчрез властнически волеизявления властнически актове
едностраннода влиаят върху общественитеотношенияи върху правнатасфера
( на останалитесубектидасъздаватправа и задължения на конкретни лицав
).конкретни ситуации
-, администрациятакоято подпомагаорганите навласт при осъществяването на
технитеправомощия
Тезиорганииадминистрациисеструктуриратсъгласно принципаза
раделениена властитепо хоризонталаи по вертикаласъгласновъзможноста за
. осъществяванена териториално самоуправление По вертикаластруктурата
, включва централниоргани и администрацияи териториални органи и
.администрация
ОРГАНИ НАДЪРЖАВНАТАВЛАСТ
Органите на държавнатавластсеявяват структурообразуващи елементи
, - на държавата като формана организация на обществото и поспецилано нейното
. проявлениенаинституционално равнищеТе реализират власттав държавата
, чрез властнически правомощиякоетопредставляваавтономна държавнаденост
( ,по издаванена задължителнипредписаниявъв форматана актове нормативни
, ). общиили индивидуланиюридически или политически Органите на дъжавната
. властсенамират въвфункционалнивзаимовръзкипомежду сиТази
2 : функционалнавзаимовръзка можедасеосъществявавпосоки по хоризонтала
. чрез координация и по вертикалачрез субординацияОрганите на държавна
. властиматсвой персонален съставОрганите на държавна власт разполагат ис
, ощеединперсоналенсъставкойто гиподпомага наосъществяванетонатехните
( .. ). функциитеадминистрациятаОрганитена държавна власт винаги са
. предвидени в конституцията и законитеТе реализират властав държаватаот
.иметои засметкана нейниянарод
:Видове органи на държавнатавласт
:Според принципана разделениена властта
1
- органиназаконодателнатавласт
- органинаизпълнителнатавласт
- органинасъдебнанатавласт
. Унасединствен орган на законодателнатавласт е народотосъбраниеОрганите
- , ,на изпълнителнатавластса министерскиясъветминистърпредседателят
, , ,министритепредседателитена държавни агенции държавнитекомисии
, изпълнителинте директорина изпълнителните агенцииобластните управители и
.кметовете
- , ,Органи на съдебнатавласт са висшият съдебен съветглавниятпрокурор
, , върхонният касационенсъдвърховниятадминистративен съдначалникътна
, националнатаследственаслужбаокръжнитепрокурории прокурорите в окръжна
, , , прокуратураапелативните съдилищаокръжнитесъдилищаадминистративните
, съдилищарайонните прокурории прокуроритев районнапрокуратура и
.районните съдилища
:Според персоналния състав надържавния орган
- - .. едноличниорганидействапринципътза единоначалиетот е решениятасе
. вземат едноличнои тамнямаизискване за кворумигласуване
- -3 . колективни органиили повечелица Характерноеколегиалното
.. , началово т еизискване закворумзалегитимност на заседаниятаобикновенно не
- . помалкоот опловинататрябвадаиматзавземанена решениеВисшегласиепри
. (50%+1 вземанена решениятаМнозинствотоможедабъдеобикновенно от
) ( 50%+1 ) подаденитегласовеабсолютномнозинство от общия бройи
. квалифицирано мнозинствоПравилото е обикновенно мнозинствоако друго не е
. предвидено в специалензаконКвалифицираното мнозинствоиманяколко
. , разновидностиПринципнотоположение ечепри такова мнозинствоедостигнато
2/3 . 3/4при висшегласиеот от подаденитегласовеИключениеот това правило е
. от подаденитегласове
:Според териториалнатакомпетентностнадържавнияорган
- - , , ,централниорганинародносъбраниепрезидентправителство
. .върховните съдилищапредседателитена дъражавни агенциии др
- :териториалниоргани
* - , регионални областните управителиобластнитедирекциина
полицията
* - , , локалниобщинските съвети кметоветена общиникметовете на
, кметствакметоветена райони
:Според обеманатехните правомощия
- - . органис общакомпетентност могатда влиаятедностраннотев различни
. , икономическисфериТакивасаминистескиясвет
- - органисъсспециална компетентност могатда влиаятсмаовърхуедна
. специфична сферав обществения живот Такивасаминистър на отбраната
( )неговетеактове могат да бъдатприеманисамов сфератанаотбраната
:Според начина натяхнотоформиране
- - назначаемиорганиобластен управител
- - , , избираеми органикметът президентътнароднотосъбрание
- - формиранипо смесенначинконституционниятсъд
2
ОРГАНИ НАДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
2Отностнопонятиетона органи на държавно управлениесъществуват
. .мненияЕндоторазглеждапонятиетов широк смисъл адругото в тесен смисъл
, ,ВШирокиятсмисълобхващавсички органикоитореализиратдържавната власт
следователно органи на държавноуправлениеи органи надържавнатавластса
.синоними
, Тесният смисъл следиза това ченякоиот органите надържавната власт
осъществяват практическотоприложение на нормите в публичната
администрация и сав постоянен властнически контакт с гражданите и техните
. . организацииТакивасаорганите на изпълнителнатавластЗатовав тесенсмисъл
понятиетооргани на държавноуправлениее синонимнаорганина
. изпълнителнатавласт
, Органите на изпълнителнатавласт садържавниоргани които
осъществяват изпълнителните функции на държаватапри коетоиздават
( ) властническиактове административниактове имогатзатяхнотопривежданев
. . . действиеда приложатдържавнапринуда посредством тнарпрякаакцияТова
, коетое характернозаорганите на изпълнителнатавласт ечетяхната дейносте
. .подзаконоваТя евинаги в рамкитевъзоснова и в изпълнениеназаконите
, , Актовете които приематнаречениадминистативниактовемогат да бъдат
, , нормативниобщиииндивидуалниа затяхнатазаконосъобразност сесъздава
( систематана амдинистративнотоправосъдие това саадминистративните
)съдилищаивърховниясъдебенсъд
:Видове огани на държавноуправление
:Според териториалнатаим компетентност
-централни
-териториални
:Според персоналния им състав
-еднолични
-колективни
:Споредобемаправомощия
- с общакомпетентност
- съсспециална компетентност
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Структура на публичната администрация

Структурата на публичната администрация следва основния принцип в модерното устройство на държавата а именно принципът за разделение на властите...
Изпратен от:
Ани
на 2010-04-10
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Структура на публичната администрация


Държавния апарат обхваща системата от всички държавни органи.Той извършва функциите на държавата по осъществяване на държавната власт. Държавните органи представляват единна система,състояща се от органите...
 

Структура на публичната администрация

19 дек 2007
·
530
·
22
·
4,706
·
140

Функциите на държавата по осъществяване на държавната власт се извършват от държавен апарат. Държавният апарат обхваща системата от всички държавни органи. Държавните органи представляват единна система, състояща се от: 1. органите на държавна и местна...
 

Структура на публичната администрация

17 яну 2008
·
663
·
9
·
1,945
·
305
·
2
·
1

Функциите на държавата по осъществяването на държавната власт се изпълняват от държавен апарат, който обхваща единната система от всички държавни органи – органите на държавна и местна власт и самоуправление, които имат законодателни функции...
 

Структура в публичната администрация

26 яну 2009
·
84
·
8
·
1,877
·
49
·
1

Едно от оплакванията срещу държавната администрация е днес по света е, че тя не работи добре, защото е корумпирана. Ако корупцията е натрапчиво явление, вкоренено в администрацията на много държави, то в страните, които изживяват преходен период...
 

Държавна администрация. Органи и структури


Под държавна администрация разбираме такава система, която осъществява сложна съвкупност от различни по мащаб и значение функции, вградени в определени специализирани институции, свързани с държавната власт и държавното управление.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
85
1
1 мин
29.05.2013
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Структура на публичната администрация

Материал № 487919, от 10 апр 2010
Свален: 45 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 827
Брой символи: 5,876

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Структура на публичната администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала