Големина на текста:
Тема № 14 Способи за осъществяване на държавна власт
Способите за осъществяване на държавната власт са уредени в чл.1 ал.2
изречение 2 от Конституцията, а именно държавната власт се осъществява от народа
непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията. Всъщност това са двата
класически способа за осъществяване на държавна власт от една страна непосредствен
способ, т.е. чрез формите на пряката демокрация, а от друга страна представителния
способ, т.е. чрез системата от държавни органи. Една част от тези държавни органи се
конституират пряко от народа, например НС, президент, ОС, кмет. Друга част от
държавните органи се образуват по вторичен ред, т.е. те се избират или назначават от
държавни органи, конституирани пряко от народа. Формите на пряка демокрация са
уредени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление. Чл.3 от този закон установява като форми на пряко участие
национален и местен референдум, национална и местна гражданска инициатива, Общо
събрание на населението. Национални референдуми се произвеждат на територията на
цялата страна по въпроси от общо-държавно значение за пряко решаване от
гражданите, които са от компетентността на НС. Чрез национален референдум обаче на
могат да се решават въпроси от компетентността на ВНС, въпроси свързани с избор на
определени държавни органи, изрично посочени в Конституцията, например избора на
Висшия съдебен съвет,инспектората към него, на МС и мин. Председател, на КС, на
президент и вицепрезидент. Също така чрез национален референдум не мога да се
решават и въпроси за размера на данъците, таксите, трудовите и осигурителните
плащания и вноски, както и въпроси на държавния бюджет. На решаване чрез
национален референдум не подлежат и въпроси, свързани с правилата на вътрешната
организация и дейност на НС. Не могат да се подлагат на референдум кодекси и закони
в тяхната цялост, които уреждат изцяло материята в дадена област. Право да гласуват
на национален референдум имат гражданите с избирателни права, които имат
постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.
Референдум по въпроси, уредени в сключени от РБ международни договори, може да
се произвежда преди тяхната ратификация. При произвеждането на национален
референдум може да се гласува по един или няколко въпроса, на които гражданите
отговарят с „да” или „не”. Решението прието с национален референдум не подлежи на
по-следващо одобрение от НС, което е длъжно да приеме съответния нормативен акт,
когато това е необходимо за изпълнението на решението. Предложението на НС за
произвеждане на национален референдум може да бъде направено от не по-малко от
1/5 от народните представители, от президента на РБ, от МС, от не по-малко от 1/5 от
ОС в страната, от инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-
малко от 200000 подписа на граждани с избирателни права. НС приема решение за
произвеждането на национален референдум и когато това е поискано от инициативен
комитет с подписка съдържаща подписите на не по-малко от 500000 български
граждани с избирателни права. Предложенията за произвеждане на национален
референдум се вписват в Публичния регистър, организиран от председателя на НС.
Предложението за произвеждане на национален референдум от граждани се организира
чрез подписка от инициативен комитет на граждани, състоящ се от 5 до 15 членове.
Този комитет уведомява писмено председателя на НС за започването на подписка за
референдум, както за поставения на гласуване на референдума въпрос. Ако в срок от 3
месеца от това уведомяване подписката не бъде внесена в НС, процедурата по внасяне
на предложението за референдум се прекратява от председателя на НС, което се вписва
Публичния регистър. Нова подписка с предложение за референдум по същия въпрос не
1
може да бъде започната по-рано от 6 месеца от прекратяване на процедурата или от 1
година от решението на НС, с което отхвърля предложението. НС обсъжда подписката
ако тя е внесена от оправомощените субекти по чл.10, 11, 12 от Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. НС може да
редактира без да променя смисъла на съдържащото се в предложения въпрос или
въпроси, както и тяхната подреденост. С решението си НС одобрява предложението
или мотивирано го отхвърля. То е длъжно да приеме решение по предложения за
референдум на едно гласуване в срок от 3 месеца от внасянето на предложението.
Президентът на РБ в срок от 1 месец от обнародването на решението на НС за
произвеждане на национален референдум определя датата на референдума, която не
може да бъде по-рано от 2 и по-късно от 3 месеца от датата на обнародване на
решението на НС. Организационно-техническата подготовка на националния
референдум се осъществява от МС. Предложението – предмет на референдума е прието
ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите на последните за НС и ако с
„да” са гласували повее от половината от участвалите в референдума избиратели. Ако
предложението – предмет на референдума не бъде прието, национален референдум по
същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от 2 години от датата на
произвеждане на референдума. Законността на резултатите от националния
референдум може да бъде оспорена от лицата, оправомощени да правят предложения за
производството на национален референдум в 7-дневен срок от обявяването им от
Централната комисия за произвеждане на национален референдум. Оспорването се
осъществява пред 3-членен състав на ВАС, който е длъжен да се произнесе с решение в
14-дневен срок. Това решение може да бъде оспорено пред 5-членне състав на ВАС,
който също е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок. Решението, прието чрез
национален референдум се обнародва в Държавен вестник от председателя на НС в 3-
дневен срок след получаването му от Централната комисия за произвеждане на
национален референдум, след изтичане на срока за обжалване или след влизането в
сила на решението на ВАС. Решението прието чрез национален референдум влиза в
сила от деня на обнародването му.
Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за прякото
решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в
компетентността на местно самоуправление или органите на района или кметство. Чрез
местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет, въпроси
относно размера на местните данъци и такси, както и въпроси, свързани с правилата на
вътрешната организация и дейност на ОС. Право да гласуват на местен референдум
имат гражданите на РБ с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес,
когато той е различен от постоянния на територията на съответната община, район,
кметство, населено място през последните 6 месеца преди насрочването на местен
референдума. Местен референдум се произвежда по предложения на 1/5 от ОС, но не
по-малко от трима общински съветници, от кмета на общината, кмета на района или
кметството, както и инициативен комитет с подписите на не по-малко от 1/20 от
гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на
съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в
Публичния регистър, организиран от председателя на ОС. Ако в срок от 1 месец след
обявяване на решението на ОС, инициативен комитет с подписка, съдържаща
подписите на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права на съответната
община, поиска да се произведе референдум за одобрение на решението, кметът на
общината определя неговата дата в срок до 2 месеца от постъпването на искането.
Инициативата за произвеждане на местен референдум се организира чрез подписка от
инициативен комитет на гражданите с избирателни права, състоящ се от трима до 7
2
членове. Този комитет уведомява писмено председателя на ОС и кмета на общината за
започването на подписка и за поставения за гласуване на референдума въпрос. Ако в
срок от 3 месеца от това уведомяване подписката не бъде внесена в ОС, процедурата по
внасяне на предложението за референдум се прекратява от председателя на ОС. Нова
подписка с предложение за референдум по същия въпрос не може да бъде започната
по-рано от 6 месеца от прекратяването на процедурата или от 1 година от решението на
ОС, с което отхвърля предложението. С решението си ОС одобрява или отхвърля
предложението за произвеждане на референдум с въпроса, по който трябва да се
произвежда гласуване или мотивирано го отхвърля. ОС определя датата за
произвеждане на референдум не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от
решението за референдум. Също така ОС може да редактира, но без да променя
смисъла на съдържащия в предложението за произвеждане на местен референдум
въпрос, а когато въпросите са повече от един, той може да коригира тяхната
подреденост. Ако ОС установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано
решение отказва произвеждането на местен референдум. Решението на ОС, с което се
произнася по искането за произвеждането на местен референдум, може да се обжалва
от лицата, които са оправомощени да инициират произвеждането на местен
референдум или от съответния областен управител пред съответния Административен
съд в 7-дневен срок от обявяване на решението. АС разглежда жалбата в 3-членен, като
неговото решение е окончателно. Предложението-предмет на референдума е прието
ако в него са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за ОС и
съответната община и ако положително са гласували повече от половината от
участвалите в референдума избиратели. Ако предложението-предмет на рефендума не
бъде прието, местен референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано
от 1 година от датата на произвеждането му. Законността на резултатите от местен
референдум може да се оспори от оправомощените да правят предложения за неговото
произвеждане лица или от областен управител в 7-дневен срок от обявяването на
резултатите от Общинската избирателна комисия пред съответния АС, който е длъжен
да се произнесе в 14-дневен срок. Решението на АС може да се обжалва в 7-дневен срок
пред ВАС, който се произнася също в 14-дневен срок, като неговото решение е
окончателно. Решението, прието чрез местен референдум влиза в сила веднага след
обявяването му от председателя на ОС на официалната интернет страница на общината,
в един регионален вестник и в една регионална електронна медия. Изпълнението на
решението се организира от кмета на община, района или кметството.
Освен национален и местен, референдумите биват решаващи, съвещаващи и
последващи.
- Решаващия референдум се нарича още дефинитивен. Той се характеризира с
това, че в произвеждането му участват всички избиратели, които вземат решение по
поставения въпрос. Избирателите изразяват своя вот гласувайки с „да” или „не”. При
този вид референдум решението на участвалите в гласуването е суверенно и
неотменимо, освен в случаите, когато законът предвижда друго. Решенията взети чрез
дефинитивен референдум произвеждат непосредствено правни последици. Решаващ
може да бъде както националния така и местния референдум.
- Съвещателният референдум се нарича още консултативен. Той се различава
от решаващия референдум по своя юридически ефект, а именно съвещателния
референдум представлява своеобразно допитване до избирателното право по въпрос,
който трябва да бъде решен от съответния компетентен държавен орган, например НС,
ОС и т.н. Смисълът на това допитване при консултативния референдум е да се вземе
мнението на гражданите по предстоящ за решаване от съответния държавен орган
въпрос. Компетентният орган обаче взима своето решение самостоятелно, като е
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Способи за осъществяване на държавна власт

Способите за осъществяване на държавната власт са уредени в чл.1 ал.2 изречение 2 от Конституцията, а именно държавната власт се осъществява от народа непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията....
Изпратен от:
Людмила
на 2010-04-10
Добавен в:
Лекции
по Конституционно право
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
 

Способи за осъществяване на държавна власт

Материал № 487828, от 10 апр 2010
Свален: 34 пъти
Прегледан: 36 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,988
Брой символи: 11,890

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Способи за осъществяване на държавна власт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала