Големина на текста:
СВИТЪК ЛЕКЦИИ
по учебна дисциплина
„Терминология на сигурността и отбраната”
включена в учебни планове № 1-1-07 и 1-1-09 за курсанти и
№ 1-60-07 „р” за студенти редовно обучение, първи курс, втори семестър
на специалност: „Национална и регионална сигурност”
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”
Разработил:О.р. полк. ПАВЛОВ, Н. П., доц., д-р
Т.1. „ТЕРМИНОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”
Занятие 1.1. „Термини и определения от теоретичните основи на
националната сигурност”
Учебни въпроси:
1. Въведение в изучаването на терминологията на сигурността и
отбраната.
2. Правила на играта, инструменти и норми в политиката за сигурност.
3. Теории, методи и равнища на анализ на сигурността.
4. Еволюция на концепцията за сигурност.
5. Методология за изследване на сигурността, национални интереси,
УВОД
„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни
съвременни понятия. Сигурността е увлекателна тема, защото засяга
фундаментални проблеми на оцеляването на нациите и държавите, може да
бъде свързвана едновременно с високите етажи на международните отношения
и с практически всеки от аспектите на вътрешната политика, притежава както
широко дискутирана публична страна и в същото време често е обвита в
мистицизъм и секретност. Поради това наличието на ясни представи за
сигурността е важно условие за правилно осмисляне на проблематиката,
концепцията, стратегията и политиката за сигурност.
1. Въведение в изучаването на терминологията на сигурността и
отбраната.
В литературата (Речника на чуждите думи в българския език) под
значението на понятието “термин” има различни тълкования (на лат.
terminus - предел, граница) 1. Дума или словосъчетание, употребявани в някои
области на науката, техниката и изкуството като наименование на предмет,
явление, свойство, процес или отношение. 2. В логиката название,
употребявано за означаване на съставните части на съждението: субекта и
предиката.
Понятието “термини” в “Енциклопедия А-Я”, издателство на БАН, е
формулирано като “думи или словосъчетания, употребявани като названия на
предмети, процеси, явления в науката, техниката, изкуството и др. Отличават
се със задължителна еднозначност, специализирано значение, точност, краткост
и яснота; лишени са от емоционална окраска, не се употребяват в преносен
смисъл. Системата от термини в определена област на познанието и практиката
се нарича терминология”.
Всяка наука, всяка теоретична система изработва и борави с понятия с
точно определен смисъл. Сред тях има неголям брой понятия, които имат
особено голямо, ключово значение, защото те в най-общ вид отразяват най-
характерните и съществени страни, връзки и взаимодействия на обектите,
които науката изучава. В отлика от всички други понятия, тези понятия се
определят като “категории” (гр. Kategoria) 1. Указание, свидетелство, разред,
група, степен. 2. Основни и най-широки понятия в дадена наука. Те са взаимно
свързани възлови пунктове в познанието. Категории се наричат предимно
основни философски понятия. Основоположник на учението за категориите е
Аристотел, а по-късно учението за категориите се развива от Кант, Хегел и др.
Категориалният апарат е стожерът, гръбнакът на всяка понятийна
система, на всяка наука. За философията тези категории са “материя”,
“движение”, “време”, “пространство”, “количество”, “качество” и т.н.; за
физиката са “маса”, “вещество”, “енергия”; за биологията са “живот”, смърт”,
“вид”, ”наследство” и т.н. В теоретичните системи: Теория на международните
отношения, Теория на международната сигурност, Международното публично
право, Национална и международна сигурност, Военна стратегия,
Администрация на сигурността и отбраната едни от тези фундаментални,
категориални понятия са понятията “сигурност” и „отбрана”.
Нашата задача е да разкрием същността на основните термини от:
теоретичните основи на националната сигурност; методологията за изследване
на националната сигурност; средата за сигурност; основните аспекти на
националната сигурност; администрацията на сигурността и отбраната и
видовете контрол върху нея; политиката и инструментите на националната
сигурност; практиката на националната сигурност. По този начин ще се
очертаят историческите причини на създаването на системите за сигурност и
отбрана от различен мащаб, логическата връзка между тях, основните им органи,
функции, решения, практически действия, развитие, перспективи и да определим
мястото и ролята на Р. България в тези системи.
Сигурността не е самостоятелна наука и дори научна област. Стриктно
погледнато, не съществува единна теория на сигурността и поради това
нейният предмет не може да бъде определен еднозначно.
Проблематиката на сигурността обхваща както най-голямата социална
система - тази на международните отношения, така и практически всички
страни на националния социум. От гледна точка на правенето на политиката и
нейното осъществяване този факт намира отражение в това, че за всички други
области на държавното управление има съответна специализирана политика и
специализирана институция (външна политика - Министерство на външните
2
работи, финанси - Министерство на финансите и т.н.). Сигурността обаче е
толкова широка и неструктурирана област, че рядко има тясно специализирана
политика на сигурност.
Сигурността като област на изследване
Често пъти проблематиката на сигурността се представя като
дистанцирана и абстрактна, а политиката на сигурност като някакъв ритуал,
провеждан от малки групи от посветени хора - президенти, избрани политици,
генерали и дипломати. Тази картина категорично не е вярна за обществата, в
които има консолидиран демократичен живот и е действителна в тези
общества, които имат тоталитарен или авторитарен характер.
Обективно погледнато, областта на изследване на сигурността във
всеки конкретен случай се определя от степента на зрялост на обществото и
неговото политическо управление. И в двата случая обаче проблемите от
естеството на сигурността засягат както ежедневния живот на хората, така и
перспективите им на равнище поколение и оцеляване. Поради това е
задължително сигурността да се разглежда като област на социалните
отношения и да се познават актьорите, които определят техния характер.
Проблемен подход към сигурността
Ако се приеме, че „сигурността" е елемент на политическите науки, то
нейната област трябва да бъде търсена както в отношенията между
правителствата на отделните държави по въпроси на „широко дефинираната
сигурност", така и в сферата на вътрешната политика по въпроси, които пряко
(напр. отбрана, разузнаване, граничен контрол, екологичност на индустрията)
или косвено (напр. образование, генетичен фонд, демография, изоставане на
отделни социални или етнически групи) влияят на сигурността. Във всяка една
от тези области могат да се появят проблеми на сигурността и респективно -
да се предприемат действия на сигурност. Те могат да включват широк кръг
въпроси - дипломация, съюзи, обмен на информация, разузнаване,
контраразузнаване, участие в международни организации, война и т.н.
Конкретните дейности във всяка една от тези области представляват отделен
проблемен въпрос. В рамките на всеки проблемен въпрос правителствата на
отделните държави могат да действат в конфронтационен или
конструктивен контекст, да имат враждебно или приятелско поведение по
отношение на други държави, да влизат в съюзи и коалиции, да използват или
да блокират дейността на международни организации.
Проблемните въпроси в дадена сфера на политическото управление на
сигурността съставляват т. нар. аспекти на сигурността. Тук ще споменем
само че спектърът от аспекти на сигурността зависи изключително от
правителството на съответната държава.
Очевидно областта на изследване и правене на политика на
сигурност е интердисциплинарна и е свързана с международните отношения,
социологията, правото, икономиката, историята, социалната психология,
културологията, екологията и други. Поради своето естество традиционно те се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Свитък лекции по сигурност и отбрана

„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
Изпратен от:
Mariana
на 2010-04-10
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
2,396 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
курсов проект специални разузнавателни средства
добавена от kattia71 27.05.2020
0
48
Защита на класифицираната информация
добавена от klass_akula 02.11.2014
0
97
Функции на Консултативния съвет по национална сигурност.
добавена от starscream7442 16.12.2018
1
14
Кримските татари в политиката на Руската федерация':
добавена от rosica.iiordanova_fb 01.11.2016
1
5
Подобни материали
 

Лекции СРС


Способите за събиране на разузнавателна информация могат да се разделят на 3 основни групи...
 

Обект, предмет, система на учебната дисциплина


Дисциплината съставлява един елемент, част от научното знание, наречено специализирано познание за сигурността...
 

Специални разузнавателни средства


Подслушването и записването на непублично казаните думи се допускат, но ако има основателна причина, че лицето е извършило тежко престъпление.
 

Защита и необходимо поведение при метеорологични бедсгвия

16 яну 2009
·
62
·
6
·
1,659
·
57

Кратка характеристика на метеорологични природни бедствия. Защита, необходимо поведение и медицинска помощ.
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
24
1
11.04.2017
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
8 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Свитък лекции по сигурност и отбрана

Материал № 487748, от 10 апр 2010
Свален: 2,396 пъти
Прегледан: 3,369 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 236
Брой думи: 76,584
Брой символи: 529,694

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Свитък лекции по сигурност и отбрана"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала