Големина на текста:
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
1
2
3Общи въпроси: "Информационно общество” и "документна
информация". Понятието “документ”. Функции на документите.
Науката „документалистика”.
Основен инструментариум при осъществяването на комуникации
(между структурите на обществото и между отделните индивиди) са до-
кументите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно голямата
интензивност и широта на комуникациите в регионален, национален и гло-
бален мащаб доведоха до задълбочаване и до огромно разширяване (стига-
що до глобализация) на информационния процес, а това в материален сми-
съл означава глобализация на документооборота. Като изключим неизразе-
ните гласно мисли на индивида, всяка друга информация съществува един-
ствено и само във вид на документна ин формация .
Когато се коментира ценността на информацията, за нея се казва най-
общо, че зависи (измерва се, характеризира се) от такива качества, като
пълнота, обективност, достоверност, своевременно предаване и получа-
ване, периодичност и честота на възникване и предаване. Всъщност това
означава, че сведенията, съдържащи се в документите са пълни, обективни,
достоверни и че документите, в които тези сведения се съдържат, са свое-
временно възникнали (според нужната, евентуално, честота) и са също та-
ка своевременно предадени и получени. Тези качества (характеристики) са
всеобщи. Те нямат отношение към вида и тематиката на данните - статис-
тически, например, или някакви други.
Документите изпълняват в обществото разнообразни функции,
независимо от това дали дадена функция е, или не е осъзната от автора,
дали е, или не е съзнателно заложена, програмирана от него при създа-
ването на документа.
Основна за документите функция е информационната, тъй като
причина за появяването на всеки от тях е необходимостта да се фиксира, да
се материализира някаква информация.
Свойствена за всички почти документи е и социалната функция, тъй
като те възникват, за да задоволят една или друга обществена потребност и
съдържат информация най-вече за обществени процеси. Даже в случай на
фалшифициране на документ, съдържащата се в него информация не пре-
става да бъде социално значима, тъй като разкриването на причините за
фалшифицирането може да доведе до твърде важни в обществено отноше-
ние изводи.
Документите притежават и комуникативна функция, тъй като чрез тях
се организира и поддържа връзката между хората в обществото и между
различните негови отделни структури.
В управленска функция документът се проявява когато е средство за
упражняване на управленската дейност. Той играе роля за нормалното
функциониране и усъвършенствуването на държавната система като цяло
и на отделните нейни звена, за функционирането на производствените и
други структури, за осигуряване условията за участие на членовете на
обществото в живота на същото това общество. Управленският документ
се проявява преди всичко в регулативна, нормативна роля, като регулатор
на различните страни от дейността на обществото, държавата,
учреждението, организацията.
Документите имат безспорно и правова функция. Част от тях са
поначало предназначени за закрепване и изменяне на правовите норми и
правоотношенията в обществото. Други обаче придобиват правова функ-
ция с времето. Това са тези, които по един или друг повод се използват
като доказателство в съда, в следствените органи, прокуратурата, в упра-
вленските органи и т.н. - за придобиване на нещо, за доказване на факт. По
принцип всеки документ може да стане доказателство за нещо и с това вре-
менно да притежава такъв род правова функция.
Обща за създаваните от обществото документи е и функцията им на
исторически извор. Тя им е присъща обективно и не зависи нито от лични-
те желания на авторите им, нито от това дали някога ще бъдат архивирани
дадени документи, дали ще бъдат реално използвани в ролята на извор.
Потенциално, и още от възникването си, те имат обаче такова качество.
Отношение към създаването, опазването и използването на доку-
менти имат всички обществени структури.
Макар документната информация да се дели на “оперативна” (из-
ползвана в оперативната, текуща работа за решаване на един или друг
проблем) и на “ретроспективна” (т.е., архивна, запазена като памет за ре-
шени вече проблеми) няма съмнение, че документацията, взета в нейната
цялост, е единна информационна система. Затова администраторът, макар
да работи с текущи, “живи” документи, не може да не мисли и за дълго-
срочното запазване на документите, да не полага грижи за това запазване.
Както и историкът, за да получава качествена изворова база за своите из-
следвания, трябва да полага усилия за възникването (поне в собственото
му житейско време) на качествени документи.
Всеки образован и отговорен специалист, или просто гражданин, не-
зависимо от конкретните си занимания, би трябвало да разбира, че става
дума за проблеми с изключително голямо значение за цялото общество -
както за ефективността, за континуитета, за приемствеността във функ-
ционирането на обществото, така и от друга страна - за възможностите да
2
се оставят и предадат във времето сведения (знания) за това функциони-
ране.
Важно е както професионалистите администратори, както истори-
ците изследователи, така и най-широки граждански кръгове заедно и от-
говорно да мислят за дългосрочната роля на документите в живота на
всяко едно поколение и за вечната им, непреходна роля като извори за
историята на съответното време. Нашите днешни действия, дейности,
мисли, фиксирани решения и т.н. скоро ще станат история (в рамките само
на няколко десетилетия). Но те още дълго време ще имат значение за раз-
витието на обществото, а второто, не по-малко верно определение за
днешното общество е общество, базирано на знанието.
*
С документите, или, по-общо казано, с документната информация
(закрепената в документи информация), се занимава науката документа-
листика (“документознание”, ако употребим по-българското и по-ясно
название), или, съответно: Документоведение, Diplomatique (или по-точ-
ното Diplomatique contemporaine), Records management science, Dokumen-
tenkunde. (За справка: Речник на българската архивна терминология,
със съответствия на руски, френски, английски и немски език. Варна, 2002,
с. 102)
Документознанието е обаче само една от науките, чийто обект на
изследване са документите. Същите тези документи са били през вековете
и са, в днешно време, обект на изследване от цяла редица науки, като всяка
от тях гледа на документите през призмата на своя специфичен предмет.
Т.е., различен е аспектът на тяхното разглеждане.
Самата представа за "документ" (а оттам и даваните определения) е
претърпяла през вековете сериозно развитие.
Първи юристите, още в древността, дали свое определение (дефини-
ция) за документ. Те го разглеждали като "свидетелство", "доказателство"
за някакво право, някакво качество или състояние - от рода на придобиване
на собственост, сключване на договор и други подобни. Латинската дума
documentum (от която идват днешните document - във френски и англий-
ски, Dokument - в немски, документ в руски и български) произлизала от
глагола doceo. Той имал широко значение и в зависимост от контекста
означавал "уча", "обучавам", "обяснявам" или пък "известявам", "осведо-
мявам", "изяснявам", "доказвам". За правото (т.е. за юридическата наука)
обаче документът бил преди всичко доказателство, не подлежащо на
оспорване (при евентуално съдебно дирене, при разрешаване на спор, при
изясняване на обстоятелства). Това разбиране е добре подчертано в една
римска сентенция (в нея е употребен синонимът recordum), а именно:
quod recordum probatum, debet esse negatum - каквото с документ е
потвърдено, не може да се отрича.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
verka945 написа на 01 май 2010 ОТГОВОРИ
учител
 
Домашни по темата на материала
стопанския и публичния сектор
добавена от vikto0tiq 06.12.2018
0
24
мениджмънт и управление в сферата на търговията
добавена от paco801 30.11.2018
3
7
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
10
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
80

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
388
·
5
·
852
·
214

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,765
·
65
·
12,470
·
1,648
·
2
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
695

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
534
1
14.08.2012
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
85
1
1 мин
29.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции документалистика

Материал № 486261, от 07 апр 2010
Свален: 685 пъти
Прегледан: 1,119 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 112
Брой думи: 37,165
Брой символи: 236,707

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции документалистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала