Големина на текста:
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
1
2
3Общи въпроси: "Информационно общество” и "документна
информация". Понятието “документ”. Функции на документите.
Науката „документалистика”.
Основен инструментариум при осъществяването на комуникации
(между структурите на обществото и между отделните индивиди) са до-
кументите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно голямата
интензивност и широта на комуникациите в регионален, национален и гло-
бален мащаб доведоха до задълбочаване и до огромно разширяване (стига-
що до глобализация) на информационния процес, а това в материален сми-
съл означава глобализация на документооборота. Като изключим неизразе-
ните гласно мисли на индивида, всяка друга информация съществува един-
ствено и само във вид на документна ин формация .
Когато се коментира ценността на информацията, за нея се казва най-
общо, че зависи (измерва се, характеризира се) от такива качества, като
пълнота, обективност, достоверност, своевременно предаване и получа-
ване, периодичност и честота на възникване и предаване. Всъщност това
означава, че сведенията, съдържащи се в документите са пълни, обективни,
достоверни и че документите, в които тези сведения се съдържат, са свое-
временно възникнали (според нужната, евентуално, честота) и са също та-
ка своевременно предадени и получени. Тези качества (характеристики) са
всеобщи. Те нямат отношение към вида и тематиката на данните - статис-
тически, например, или някакви други.
Документите изпълняват в обществото разнообразни функции,
независимо от това дали дадена функция е, или не е осъзната от автора,
дали е, или не е съзнателно заложена, програмирана от него при създа-
ването на документа.
Основна за документите функция е информационната, тъй като
причина за появяването на всеки от тях е необходимостта да се фиксира, да
се материализира някаква информация.
Свойствена за всички почти документи е и социалната функция, тъй
като те възникват, за да задоволят една или друга обществена потребност и
съдържат информация най-вече за обществени процеси. Даже в случай на
фалшифициране на документ, съдържащата се в него информация не пре-
става да бъде социално значима, тъй като разкриването на причините за
фалшифицирането може да доведе до твърде важни в обществено отноше-
ние изводи.
Документите притежават и комуникативна функция, тъй като чрез тях
се организира и поддържа връзката между хората в обществото и между
различните негови отделни структури.
В управленска функция документът се проявява когато е средство за
упражняване на управленската дейност. Той играе роля за нормалното
функциониране и усъвършенствуването на държавната система като цяло
и на отделните нейни звена, за функционирането на производствените и
други структури, за осигуряване условията за участие на членовете на
обществото в живота на същото това общество. Управленският документ
се проявява преди всичко в регулативна, нормативна роля, като регулатор
на различните страни от дейността на обществото, държавата,
учреждението, организацията.
Документите имат безспорно и правова функция. Част от тях са
поначало предназначени за закрепване и изменяне на правовите норми и
правоотношенията в обществото. Други обаче придобиват правова функ-
ция с времето. Това са тези, които по един или друг повод се използват
като доказателство в съда, в следствените органи, прокуратурата, в упра-
вленските органи и т.н. - за придобиване на нещо, за доказване на факт. По
принцип всеки документ може да стане доказателство за нещо и с това вре-
менно да притежава такъв род правова функция.
Обща за създаваните от обществото документи е и функцията им на
исторически извор. Тя им е присъща обективно и не зависи нито от лични-
те желания на авторите им, нито от това дали някога ще бъдат архивирани
дадени документи, дали ще бъдат реално използвани в ролята на извор.
Потенциално, и още от възникването си, те имат обаче такова качество.
Отношение към създаването, опазването и използването на доку-
менти имат всички обществени структури.
Макар документната информация да се дели на “оперативна” (из-
ползвана в оперативната, текуща работа за решаване на един или друг
проблем) и на “ретроспективна” (т.е., архивна, запазена като памет за ре-
шени вече проблеми) няма съмнение, че документацията, взета в нейната
цялост, е единна информационна система. Затова администраторът, макар
да работи с текущи, “живи” документи, не може да не мисли и за дълго-
срочното запазване на документите, да не полага грижи за това запазване.
Както и историкът, за да получава качествена изворова база за своите из-
следвания, трябва да полага усилия за възникването (поне в собственото
му житейско време) на качествени документи.
Всеки образован и отговорен специалист, или просто гражданин, не-
зависимо от конкретните си занимания, би трябвало да разбира, че става
дума за проблеми с изключително голямо значение за цялото общество -
както за ефективността, за континуитета, за приемствеността във функ-
ционирането на обществото, така и от друга страна - за възможностите да
2
се оставят и предадат във времето сведения (знания) за това функциони-
ране.
Важно е както професионалистите администратори, както истори-
ците изследователи, така и най-широки граждански кръгове заедно и от-
говорно да мислят за дългосрочната роля на документите в живота на
всяко едно поколение и за вечната им, непреходна роля като извори за
историята на съответното време. Нашите днешни действия, дейности,
мисли, фиксирани решения и т.н. скоро ще станат история (в рамките само
на няколко десетилетия). Но те още дълго време ще имат значение за раз-
витието на обществото, а второто, не по-малко верно определение за
днешното общество е общество, базирано на знанието.
*
С документите, или, по-общо казано, с документната информация
(закрепената в документи информация), се занимава науката документа-
листика (“документознание”, ако употребим по-българското и по-ясно
название), или, съответно: Документоведение, Diplomatique (или по-точ-
ното Diplomatique contemporaine), Records management science, Dokumen-
tenkunde. (За справка: Речник на българската архивна терминология,
със съответствия на руски, френски, английски и немски език. Варна, 2002,
с. 102)
Документознанието е обаче само една от науките, чийто обект на
изследване са документите. Същите тези документи са били през вековете
и са, в днешно време, обект на изследване от цяла редица науки, като всяка
от тях гледа на документите през призмата на своя специфичен предмет.
Т.е., различен е аспектът на тяхното разглеждане.
Самата представа за "документ" (а оттам и даваните определения) е
претърпяла през вековете сериозно развитие.
Първи юристите, още в древността, дали свое определение (дефини-
ция) за документ. Те го разглеждали като "свидетелство", "доказателство"
за някакво право, някакво качество или състояние - от рода на придобиване
на собственост, сключване на договор и други подобни. Латинската дума
documentum (от която идват днешните document - във френски и англий-
ски, Dokument - в немски, документ в руски и български) произлизала от
глагола doceo. Той имал широко значение и в зависимост от контекста
означавал "уча", "обучавам", "обяснявам" или пък "известявам", "осведо-
мявам", "изяснявам", "доказвам". За правото (т.е. за юридическата наука)
обаче документът бил преди всичко доказателство, не подлежащо на
оспорване (при евентуално съдебно дирене, при разрешаване на спор, при
изясняване на обстоятелства). Това разбиране е добре подчертано в една
римска сентенция (в нея е употребен синонимът recordum), а именно:
quod recordum probatum, debet esse negatum - каквото с документ е
потвърдено, не може да се отрича.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции документалистика

Общи въпроси: "Информационно общество” и "документна информация". Понятието “документ”. Функции на документите. Науката „документалистика”...
Изпратен от:
senguliliyaz
на 2010-04-07
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
685 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
стопанския и публичния сектор
добавена от vikto0tiq 06.12.2018
0
24
мениджмънт и управление в сферата на търговията
добавена от paco801 30.11.2018
3
7
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
10
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
80

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
388
·
5
·
852
·
214

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,765
·
65
·
12,470
·
1,648
·
2
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
127
1
2 мин
15.08.2014
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции документалистика

Материал № 486261, от 07 апр 2010
Свален: 685 пъти
Прегледан: 1,119 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 112
Брой думи: 37,165
Брой символи: 236,707

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции документалистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала