Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Въпрос 1 Какво знаете за 
възникванеторазвитието и 
съвременното състояние на 
психологията като 
фундаментална наука за 
човека.
Психологията  се занимава с 
обяснения и предсказване на 
поведението с мисловните 
процеси и чувствата на 
хоратаПсихологитя се отнася 
до прилагането на знания в 
различни сфери на човешката 
активноствключително 
проблеми от ежедневния 
човешки живот и лечение на 
ментални заболявания.
Възникването и 
обособяването на 
психологията като 
самостоятелна наука е 
свързано на първо място с 
дефинирането на нейния 
предметТова не е било 
необходимокогато 
психологията е била съставна 
част от философията
Формирането на автономния 
статус на психологията или 
отделянето й в 
самостоятелна 
фундаментална наука 
започва през втората 
половена на 19­ти векТози 
процес е ознаменуван с 
възникването на т.нар. “Пет 
програми за преобразуването 
на психологията в 
самостоятелна наука”. 
Всъщност тези програми са и 
първите гледни точки за 
предмета на психологията
които най­често са 
дефинирани като класически
Става дума за следните 
теоретични системи
Интроспективно­емпиричната 
психология на Вилхелм Вундт
Теорията за интенцията на 
актовете на съзнанието на 
Франц БрентаноКласически 
бихейвиоризъм , 
НеобихейвиоризъмТеорията 
за рефлексите на Иван 
Сеченов.
През 1879 годВилхелм 
Вунд създава първата в света 
психологическа лаборатория в 
гр.ЛайпцигПрез 90 годна 19 
век австралийския философ 
Зигмунд фройд създава 
метод  на психотерапия
известен като психоанализа
През първата половина на 20 
век възниква Бихевиоризмът
при който психолозите 
изучават животинското 
поведениеХуманистичната 
теория възниква през през 50 
год на 20 вектя се опитва да 
разбере човешките  същества 
и поведението им чрез 
проучване на качествата им.
Твърде различна от 
останалите бихейвиористични 
теории е теорията за 
предмета на психологията нь 
представителите на социално 
– когнитивния бихейвиоризъм 
в лицето на Албърт Бандура
Според него човек 
съзнателно възприема 
положителните подкрепления 
и ги превежда в релевантно 
поведениеВсъщност 
възгледът 
Въпрос 2
Аква е същността на 
просоциалното и на 
девиантното 
поведение.Посочете типове 
просоциално 
поведение.Защо хората в 
едви случаи сие проявяват 
като алтруистиа в други 
като завършени егоисти или 
социопати.
Просоциалното поведение 
е формав която Аз­а 
утвърждава себе сиТо е 
неразривно свързано с 
живота на другите и 
близостта.Самото присъствие 
на “другия” подтиква към 
ангажиране с просоциалното 
действиепревръща го в акт 
на милостна щедроств нещо 
безкористно .
Просоциалното 
поведение е израз на 
изграждащата се 
идентичностизраз на по­
голяма зрялост – моят Аз се 
изграждачрез отношението 
към другиячрез 
отдадеността на 
другия.Съшествуват три 
основни ориентациина които 
е подчинено поведението на 
Аза – ориентация на другия
ориентация към собствения 
Азориентация към 
съществуващите норми
изискванияценностиВсичко 
това придава различен 
смисъл на поведението – 
егоистичен или 
алтруистичен.При 
алтруистичните мотиви 
насочеността на Аз­а е към 
другиякато за това той не 
очаква нищо в замяна от 
другия (тук се има предвид 
напрблагодарност
отплата .Алтруистичната 
мотивация набляга 
на:възможността за 
саможертва – като това може 
да причини на Аз­а различни 
загубистраданияболки
набляга се на възможността 
за отклик и към по­далечния 
другИма теории за 
алтруистично поведение
които имат отношение за 
просоциално 
поведение:теория на 
социалния обем – разбира се 
като своеобразна сделка 
между хоратакоято е 
изградена върху 
стратегията – минимални 
разходино увеличаване на 
възнаграждението (не само 
на материалнино и на 
социални блага);теория на 
социалните норми – 
определят човешкото 
поведениеСоциалната 
норма в своята същност е 
носител на социално 
одобреното поведение и то в 
определена 
ситуация.;еволюционна 
теория – дава възможност за 
изясняване същността на 
алтруизмаспоред която 
същността на живота се 
съдържа в съхранението на 
родазащитата на рода
Според тази теория гените 
ни карат да се грижим за 
тезис които сме в 
родствени връзки;
Въпрос 3 Популярни 
разбирания за девиантното 
поведение при 
човека.Посочети вашето 
предпочитание към една от 
теориите.
В науката е прието 
определението на 
девиацията като тип 
поведениекойто излиза от 
рамките на действащите 
социални норми в дадено 
обществоС други думитова 
е отхвърленото
нежеланотонеодобряемото
опасното за отделния 
индивид и за обществото 
като цяло поведение.
Терминът "девиация
означава отклонение
нарушение и се прилага при 
оценка на тези събития и 
факти от ежедневието
които се отнасят към 
явленията престъпност
психопатоподобни изяви на 
личносттанаркомании
алкохолизъмсамоубийства
скитничество
Типове девиантно поведение 
са свързани с  престъпно и 
аморално поведение
 Съществуват Биологични 
теории ­ Генетичната 
предразположеностТази 
идея се защитава от 
представителите на 
психодинамичното 
направление в психологията
Според тяхдевиантното 
поведение е следствие от 
специфичнобиологични и 
физиологични фактори
влияещи върху типа 
поведение
Психологическите 
характаристики на хората 
надграждат тези 
специфични особености и 
като краен ефект
отклоняващото се 
поведение се разглежда 
като начин за 
приспособяванеТака 
например в началото на 
миналото столетие се е 
предполагалоче хората с 
атлетично телосложение , 
със специфично 
разположение на очите
веждитеушните миди
големината на дланите и 
ходилатаса фактори 
предопределящи 
възможността един човек 
да прояви отклоняващо се 
Според представителите на 
американската 
психологическа школа
както и идеите на 
представителите на 
руската психологическа 
школаотклоняващите се 
форми на поведение са 
следствие от нарушените 
взаимодействия между 
личността и социалната 
среда като цяло
Въпрос 4        Основи на 
научния подход при 
изучаване на 
социалното поведение 
на човека.Какво 
означава да се приложи 
научен подход за 
изучаване на 
човешкото поведение.
Социалното 
познание е свързано с 
познавателната дейност
която съпровожда 
социалното поведение на 
човекаДевиантното 
поведение е тип социално 
поведениеТо носи в себе 
си заряда на 
индивидуалностно е 
насочено към социалната 
общност и най вече към 
социалните норми
регулиращи нейното 
съществуванеВ този 
широк смисъл на понятието 
девиантен може да се 
разглежда всеки човек
който съзнателно се 
противопоставя или 
демонстрира не приемането 
на   видове социални норми
Психологията е наука
коятоосновно изучава 
поведението на човека
изследва начина по който 
мисличувства и се държи
Когато психологията се 
отделя от философията и се 
приобщава към точната наука
научният метод става част от 
психологическата теория
изследване и приложение
Научния метод е средство за 
избор при изучаване на 
материалната  реалност
както и за променливата 
величина на човешката 
способност за вземане на 
решениеИзследването на 
поведението се състои от три 
етапа:  ­ Природа на 
проблемаКога се 
предизвиква това поведение
изследване на самото 
поведениекато 
последствията се оценяват в 
най­малки подробностиза да 
може да се приложи теорията 
за ученето върху разбирането 
за товакоето подсилва 
трудносттанезависимо от 
фактаче пациентът страда 
от нея. ­ Отбелязва се 
предсказуемостта на 
множеството компоненти на 
трудносттаза да може 
намесите да се насочат към 
ключовите моменти на грешно 
адаптирания цикъл и по този 
начин внимателно да се 
наблюдава целият процес
­Влиянието на поведението 
върху начина на животвърху 
отношението и щастието е 
важнотъй като терапията 
може да се концентрира 
върху областите
причиняващи най­голямо 
страданиеПо този 
на Бандура за предмета на 
психологията е колкото 
бихейвиористкитолкова и 
когнитивенТой включва в 
предмета на психологията 
такива променливи като 
нагласавяраочакване
инструкция и т.н., говори за 
регулация на поведението и 
на практика въвежда и 
обявява когнитивните 
процеси за междинни 
променливиНещо повечетой 
изследва и явлението 
ефективност на личността” в 
качеството й на чувство за 
самоуважениесамооценка
персонална компетентност и 
т.нкато цяло може да се 
кажече разбирането на 
Бандура за предмета на 
психологията е интеграция 
между бихейвиористки и 
социално – когнитивни 
подходи.
Съвременната 
психология
 — когнитивна 
психология — изучава 
процеситечрез които човек 
получава и преработва 
информация за света , 
психология на личността — 
изучава качествата на човека
които определят неговите 
постъпки и поведения , 
социална психология — 
изучава човешките отношения 
в процеса на общуване , 
генетическа психология — 
изучава наследвените 
механизми на психиката и 
поведението , 
диференциална психология — 
изучава индивидуалните 
различия в психическите 
процеси и поведението на 
хората и причините за 
тяхното възникване и 
развитие , възрастова 
психология — изследва 
промените в психиката и 
поведението на човека през 
различните възрастови 
периоди на неговия живот.
 Психологията описва и се 
опитва да обясни съзнанието
поведението и социалното 
поведениеПсихологията 
може условно де се раздели 
на два относително 
самостоятелно развиващи се 
направление на научни 
изследвания – 
фундаментален и приложен
Резултатите от 
изследванията на 
фундаменталната психология 
имат общо значение  за 
разбирането и обясненитео на 
поведението на хората и 
животните.
Основни   белези   на   
просоциалното поведение
доброволност,    позитивни    
намерения,преднамереност – 
волево насочено действие
проява на алтруизъм и 
ответното действие
Просоциалното поведение се 
свързва и с емпатиятакоято 
има мотивираща фунция по 
отношение на самото 
поведение.Има различни 
разбирания за емпатията Най­
общото е съпреживяване по 
отношение на 
преживяванията на една 
личност емоционална 
отзивчивостчувствителност 
към преживяванията на 
другипридобиване на 
техния емоционален свят
Съществуват  различни 
видове емпатия според 
начинапо който другият 
индивид е разбран — 
когнитивна , емоционална , 
интелектуалнаЕмпатията 
стои в основата на 
градивното социално 
общуване и води до 
формирането на 
алтруистично поведение.
Егоистичната мотивация се 
определячрез 
насочеността към 
собствения Азтя издава 
безразличието към другия
Към егоистичните мотиви се 
отнасят: стремеж към 
избягване на отхвърлянето
стремеж към одобрението
стремеж към избягване на 
безпокойствотопородено от 
страданието на другия
стремеж към избягване 
обвиненията на съвестта
към избягване на срама и 
вината;
Девиантно поведение:
В науката е прието 
определението на 
девиацията като тип 
поведениекойто излиза от 
рамките на действащите 
социални норми в дадено 
обществоС други думитова 
е отхвърленото
нежеланотонеодобряемото
опасното за отделния 
индивид и за обществото 
като цяло поведение.
Терминът "девиация
означава отклонение
нарушение и се прилага при 
оценка на тези събития и 
факти от ежедневието
които се отнасят към 
явленията престъпност
психопатоподобни изяви на 
личносттанаркомании
алкохолизъмсамоубийства
скитничество
Основни типове дивиантно 
поведение саНа първо 
място социално 
неадекватно поведевие­ 
несъответствие между 
индивидуалното поведение и 
обществените регламенти за 
него.Друг тип това е 
асоциалното поведение­
незачетане на законно 
регламентираните правила 
на социалния живот и 
дейност.Третия тип е 
противообществено 
поведение­ незначителви 
нарушения на 
Типовете 
нарушения са плод на 
неразбиране или 
недооценяване 
съдържанието на 
структурите от 
взаимоотношения и 
същесвтуващите социални 
нормиПсихология на ДП е 
тази научна областкоято 
разкрива същността на 
тези фактори и тяхното 
влияние върху 
индивидуалното поведение 
и груповите оценкикакто и 
възможностите за 
формиране на собствени 
социални нормиводещи до 
промени в социалните 
нагласи на хората
Девиантността се 
анализира и от Школата на 
бихейвиаристите   ­ 
­­Девиантното поведение 
се разглежда като 
необичайно по отношение 
на цялата социална 
общностАвторите 
свързават този тип 
поведение с ниските нива 
на интелигентностс 
възприемането на 
необичайни модели на 
поведениекакто и с 
процеса на повторяемост на 
дадени девиантни 
действия­  Девиантното 
поведение се разглежда 
като проява на личността в 
отделни ситуации
определени от нея като 
критичниЛичността 
реализира необичайни 
форми на поведениечиято 
интензивност се увеличава 
с увеличаването на 
оценките за ситуациите.
­ Девиантното поведение 
може да се реализира след 
като върху поведенческите 
нагласи на един човек
продължително време са 
въздействали 
противообществени модели 
на поведение.
­ Девиантното 
поведение се разглежда 
като функция на 
индивидуалните различия 
между индивидитеСмята 
сече извърщителят на 
девиантно поведение е 
носител на специфични 
личностни характеристики
които подпомагат или 
стимулират проявата на 
определена форма на 
девиантност
­ Девиантното поведение се 
разкрива чрез социалните 
структурни различия между 
хоратаПриема сече именно 
тези различия са 
предпоставка за 
девиантност.Установено ече 
хората от ниските социално­
културни общности кодират в 
поведението си негативно 
субективно отношение към 
начин се засилва 
личното усещане за 
способност да се влияе в най­
голяма степен върху средата 
и пациентът става способен 
сам да поема отговорност за 
самия себе си.Действията на 
човека се разглеждат като 
продукт на когнитивните 
(познавателнипроцеси
влияещи върху разбирането
което всеки индивид прилага 
към дадено събитие или 
чувствокакто и върху 
решениятакоито взима в 
последствие.
 Когнитивната 
терапия се основава на даден 
умствен моделкато по този 
начин се различава от 
поведенческата терапия
която не се опитва да обясни 
процеситеконтролиращи 
ученето
Когнитивният подход може да 
се разграничи и от 
психоаналитичните идеитъй 
като няма вяра в несъзнатото 
действие ­ когнитивните 
елементи са осъзнати мисли
В когнитивната теория 
наблюдаваме следното
Индивидите се разглеждат 
като самоопределяща се и 
активна действаща сила
която може да контактува със 
средата на хората и вещите
както в логическитака и в 
емоционален план
Контактите се основават на 
решения и преценкидо които 
човек достига посредством 
товакоето неговите сетива 
му казват за заобикалящата 
го среда.
законно регламентираните 
правила на социалния живот 
и дейност.Третия тип е 
противообществено 
поведение­ незначителви 
нарушения на обществения 
живот,посегателство над 
личноста и 
собствеността.Последния 
вид е делинквентното 
поведение – тази форма на 
девиантно поведение 
отразява престъпното 
детско поведениекоето е 
организиранозамислено и 
изпълнено като съзнателно 
престъпление
общността.Според тях 
достъпът им до реализация 
на социално приемливо 
поведение  е ограничен
поради тази причина 
враждебността и 
негативните социални 
нагласи  са факторикоито 
обуславят девиантността в 
действията им.
­ Девиантното поведение е 
свързано и  с  тнар
«Интернационалистическа 
теория». Според нея
поставянето на клише или 
етикет  относно 
поведението на дадено 
лице се превръща във 
фактор за неговото 
социално алианиране.
­ Девиантното поведение се 
разкрива чрез теорията  за 
Социалното учене”, като 
стремеж на възрастните 
насилствено да създават 
модел на взаимоотношения 
на своето детекойто 
според тях е най­
подходящия за него.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2019 в 21:24 студент на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Рибовъдство и аквакултури, випуск 2018
13 мар 2019 в 18:43 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
08 фев 2019 в 13:46 ученичка на 28 години от Белене - ОУ " Васил Левски "
08 фев 2019 в 08:08 студентка на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
17 дек 2018 в 18:21 студентка на 38 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Психология, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Пищови по психология

Материал № 485163, от 05 апр 2010
Свален: 329 пъти
Прегледан: 526 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 14
Брой думи: 7,045
Брой символи: 44,934

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения