Големина на текста:
БИЗНЕСАНАЛИЗ
Лекции
1.Същност, съдържание, предмет и обект на анализа на стопанската
дейност.
Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на
редица функции, една от които е анализа на стопанските процес.Функцията на
анализа е предпоставка за проявление на всяка една от останалите управленски
функции.Това произтича от самото съдържание на понятието анализ което
означава разчленяване на цялото на части и изучаване на неговите съставни
части.От тук анализа е субективна човешка дейност за изучаване на стопанските
процеси в тяхната взаимовръзка, оценка на постигнатите резултати и разкриване
на функциите които влияят върху тях.Целта на анализа е разкриването на
възможност за ефективно използване на ресурсите и капитала на предприятието
с цел предизвикване на конкурентно способността и ефективността.Предмета на
икономическия анализ е определяне и изучаване на техникоикономическите и
социално-икономическите процеси и осигуряване на информация за ефективното
управление на предприятието.
Обект на анализа са всички явления и процеси в стопанската дейност на
предприятието с чиято детайлизация например проявен в количествени и
качествени показатели за финансовия и стопанския резултат от дейността на
предприятието.От тук бизнеса се осъществява с помощта на различните
показатели чието групиране е следното:
1.Според използваните измерители биват:
-натурални;
-условно натурални;
-трудови;
-стойностни.
2.Според съдържанието биват:
-количествени;
-качествени.
Количествените отразяват размера на анализирания обект и настъпилите в
тях промени според приетия критерии.
Качествените служат за измерване на ефективността на стопанските
процеси.
3.Според това дали има първично и вторично отражение на изучаваните
стопански процеси биват:
-абсолютни /за първично отразяване/;
-относителни /за производно отразяване на анализираните процеси/.
4.Според целите на анализа:
-общи и частни;
-обемни и структурни;
-разчетни.
В основата на бизнес анализа е разкриване на оценката и прогнозиране на
влиянието на определени фактури върху състоянието и изменение на
аналитичните обекти.По своята същност фактура е причина установена за
дадения процес или явление върху самата стопанска дейност влияят различни
фактури, които се намират във взаимовръзката и обусловеност като те могат да
бъдат вътрешни и външни, постоянни и временни, общи и специфични, преки и
косвени и др.Разкриване на влиянието на фактурите е в основата на определя
резервите за повишаване на ефективността от финансовото-стопанската дейност
и отстраняване на причините за неговите взаимодействия.
2.Методи на бизнес анализа и информационна осигуреност.
Метода на бизнес анализа е система от елементи за цялостно и взаимно
свързано отразяване и изучаване на стопанските процеси.За тази цел анализа си
служи с инструментариума статистико икономически методи.
1.Метод на сравнението, които е основен универсален метод за анализ и оценка
на измененията в параметрите на стопанската дейност и разкриване на
тенденции и перспективите за нейното развитие, посредством съпоставяне на
сравнените показатели.
2.Метод за групировката чрез който анализираните процеси се групират по
признаци и критерии за да може да се изучи състава, структурата и динамиката
на анализираните обекти.За тази цел определен признак се приема като фактор.
3.Метод на легализацията позволява проникване в дълбочина на анализираните
обекти и установяване на влиянието на отделните под фактури.
4.Метод на верижните замествания които е в основата на факторния
анализ.Основава се на определена функционална математическа зависимост и
изхождайки от базисните данни, последователно извършват заместванията им с
отчетни данни за всеки фактор.При всяко заместване с изключение на
последното изчислява условната величина на изследвания показател.На тези
основен недостатък се определя влиянието на изследвания фактор, чрез
елиминиране на другите.Комалесното влияние на всички фактури е равен на
общото абсолютно изменение за А-величината показател, установено като
разлика между фактическия и базисния период.
5.Метод на разликите-аналитична зависимост е представена като произведение,
влияние на фактурите се определя като абсолютно изменение на изследваните
фактури се умножи с фактическите данни за фактурите преди него и базираните
данни за фактурите след него.
6.Графичен метод използван за визуално представяне на развитието на
стопанските процеси и явления представени чрез графики и диаграми.
Постигането на целите и задачите на бизнес анализа в пряка връзка с
информационната база данни.Основен информационен източник е годишния
финансов отчет, синтетични и аналитични сметки, вътрешни отчети за
продажбите, за разходите и себестойността, за печалбата и др.За нуждите на
анализа се използва още статистични спаначници и годишници, както и
специални публикации и социологически проучвания.
3.Анализ на величината и структура на капитала.
Капитала изразява стойността на притежаваните от предприятието активи
придобити от собствени и чужди източници.От тук капитала се разглежда според
начина на неговото формиране на собствен и привлечен капитал.Основен
източник на информация за анализ на капитала е пасива на баланса, отчета за
собствения капитал, счетоводни сметки от група 11, 40, 45, 10, 12, 15, 49.
Основните насоки за анализ са следните:
-анализ на целия капитал, представен като сбор от собствения капитал и
пасивите представен със следната аналитична зависимост
К = СК + П = /ОК + ДК +К/ + /Нт + П + ТкП/
Основен капитал Пасив
СК = ОК + ДК + КР + Р ± Р
-анализ на привлечения капитал/пасива/ представени като съвкупност от не
текущи /дълготрайните/ и текущите /краткотрайните пасиви/ задължения.
П = НтП + ТкП
-анализ на постоянния капитал, които изразява стойността на
продължително и постоянно функциониращи средства в дейността та
предприятието формира се разлика между пасивите и като сбор от собствения
капитал и не текущите пасиви
ПсК = А – ТкП = / ДА + КА/ - ТкП
-анализ на променливия капитал която е тази част от собствения капитал на
предприятието въплътени в неговите краткотрайни активи като най-динамичната
част от имуществото на предприятието.формира се разлика между КА – ТкП или
като разлика между ПК – ДА нарича се още нетен оборотен капитал.Чрез
анализа му се дава представа каква част от собствения капитал се влага в А
осигуряващи основната производствена дейност на предприятието и неговата
ликвидност на основата на посочените аналитични зависимости се проследява
абсолютното изменение в р-ра на капитала и влиянието на преките капиталови
фактури и динамиката на различните видове капитали.
Следващата стъпка на анализа е анализ на капиталовата структура чрез който
се дава представа за относителния дял на отделните капиталови форми:
-финансова /обща структура/ на капитала, която се определя като отношение
на отделните видове капитали в общата сума на капитала на предприятието x
100.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 окт 2019 в 20:24 студент на 41 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет стопанско управление, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ - лекции

Материал № 485099, от 05 апр 2010
Свален: 402 пъти
Прегледан: 432 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 4,818
Брой символи: 30,172

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала