Големина на текста:
Тема № 1
Предмет и зад. На ПП
В ист.развитие на псих.
Има разл.опр за нейния
предмет които се
влиаят от нейните
етапи на развитие:
1ви ет-псих е наука за
душата.такова опр има
в др.елада.с наличието
на душа независима от
материалния свят са
правени опити да се
обяснят вс
псих.явления в живота
на човека.
2ет-псих е наука за
съзнанието.Повлияна
от възгледите на
Р.Декарт.Способността
на човека да мисли
чувства и желае декарт
нарича съзнание.осн
метод за изследване е
самонаблюдението на
собственото си
съзнание.
3ет-псих е наука за
безсъзнателните псих
процеси и мотивация-
под влиянието на
фройд.неговото учение
се нар,
психоанализа.осн
метод за изследване е
метода на свободните
асоциации.
4ет-псих е наука за
поведението-под
влияние на торндайк и
уотсън.създателя на
тази теория уотсън опр.
Осн.зад на псих.като
контрол и прогнозиране
на поведението.осн,
метод за изследване в
поведенческата псих. Е
непосредственото
наблюдение в/у
реакциите,постъпките и
поведението на човека.
5ет-псих е наука за
фактите,закономерно
стите и механизмите
на психиката,-базира
се в/у методологията на
диалектическата логика
и се подкрепя от вс
изследователи
използващи
диалектическата логика
като инструмент за
псих.изследвания.
Най-обобщено може да
се каже,че предмет на
педагогиката е
възп.дейност която се
осъществява в учеб.-
възп.учреждения от
хора,спец.упълномоще
ни за това.ПП разкрива
факти,закономерности
и механизми на учеб-
възп.дейност.Педагог. и
ПП имат 1 обект на
изследване-учащите в
п-са на обуч. ПП е
наука за психичните ф-
ри ,закономерности и
механизми които се
проявяват в п-са на
усвояване от индивида
на соц.опит в
организираната и
целенасочена учеб-
възп.дейност.ПП
разкрива психичните
закономерности,които
оптимизират учеб-
възп.п-с т.е тя има
значение за
целенасоченото
управление на
педагогическия п-с.ПП
възниква предимно
заради необходимостта
от предварителна
подготовка на
учителите.Но тя има
значение и за общата
психология.ПП е тясно
свързана и с
възрастовата псих,но
предметите на техните
изследвания не
съвпадат.Възраст.псих
изучава фактите и
закономерностите на
псих,развитие на
човека през разл.етапи
от неговия живот и
изследва вс психични
прояви и техния
генетичен аспект.ПП
изучава само тези
прояви,които
съпътвстват обуч, и
възп.на
личноста.Общата псих
изучава осн
закономерности на
Тема № 2
Методи за изследване
Методите са начините
за получаване на факти
за психичните
явления.Според Борис
Ананиев има 4 гр
методи:
1 гр-организационни-
вкл:
-сравнителен-
съпоставяне на
разл.хора по
възраст,професия и др.
-логнитюден-
многократно
изследване на едни и
същи хора в голям
период от време
-комплексен-участват
представители на 2 и
повече взаимосвързани
науч.области.
2гр-емпирични:вкл
наблюдение,самонаблю
дение,Експеримент,псих
одиагностични
методи,анализ на
продуктите на
дейноста,биографични
методи.
3 гр-методи за
обработка на данните
от изследванията-вкл:
-количествени-
процентините
разпределения и
зависимости м/у
изследваните психични
явленния
-качествени-
установяват
функционални връзки и
зависимости м/у
психичните явления.
4гр-
интерпретационни-вкл:
-генетичен-анализът на
психичните факти в
тяхното развитие с
определяна на фази в
него.Този метод е осн,в
анализ на възрастовото
развитие на човека.
-структурен-той е
конкретизация на
системния подход.чрез
този метод се
установяват структурни
връзки и зависимости
м/у вс качества и х-ки на
личноста.
Принципи при избор
на методи за
психологически
изследване на
личността на ученика:
1.Пр.за обективност-
конкретизация на пр.за
детерминизма.Трябва
да има точност при
регистриране на
фактите от
изследваната реалност.
2.Пр за единстви на
генетично и актуално-
и той е конкретизация
на системния
подход.Трябва да се
съобразяваме с
изменението и
развитието на
психолого-
педагогическите п-си и
явления.Осн цел при
използването на този
пр. е създаването на
модел за бъдещите
форми на изследваното
явление,
3.Пр за водещата роля
на дейността-
съобразяване с
дейностния подход при
психологическите
изследвания,според
които развитието на
психиката и личността
на ученика се изследват
във връзка с
осн,дейности-
игра,учене,труд.Този пр
се заражда заради
това,че ПП изследва
психични феномени
,които са в п-с на
зараждане и развитие.
4.Аналитико-
синтетичен Пр.-
конкретизация на
диалектическата
методология и
системния подход.Той
отразява факта,че
цялостното
психологическо
проучване на учащите
изисква установяване
на общи х-ки.При
анализ на психиката на
ученика трябва да се
Тема № 9
Психологическо и
личностно развитие в
детско-юношеска
възраст
1.Психично развитие
на децата в НУВ-В този
период влияе особено
промяната в дневния
режим,смяната на
играта с учене.Целия
живот на детето е
свързан с
учителя.Особено
значение има това,че
на детето още му е
потребна играта.
Потребност от
външни
впечатления.Под
влияние на
учеб.дейност се
формира устойчива
мотивационна
структура,при която
мотивите за учене са
основни.Едни от тях
възникват в учеб.п-с и
са свързани със
съдържанието и
методите на
учеб.дейност.Изгражда
нето на мотивационна
структура е в
зависимост от
оценката,която детето
получава за себе си.В 3
и 4 кл.мотивите за
учене зависят от
мнението на
ученическия колектив.
Общуване-съшествен
ф-р за формиране на
личноста.Тази
потребност е силна и се
удовлетворява във
водещата дейност.В
този п-с за детето
важен авторитет е
учителя.В 1 кл.се
обособяват малки групи
,които се формират по
случайни признаци.С
теч. На времето се
обособявяа група която
поема функциите за
групова дейност.От 2-
4кл отнош.на детето
към груповата дейност
се променя.Мнението
на учителя не е толко
важно вече.По-важни са
съучениците.В
В НУВ у-ците развиват
активно своите:
А)Чувства-отнош.на
ученика към
собствената си
дейности към
другите.Те се опр.от
отнш. На учитела и на
родителите към
резултатите от
уч.дейност и др
извънкласни
дейности.В
извънучеб.време играта
още доставя
удоволствие на
детето.Има интерес
към игри с
правила,спортни
игри.Мн важни са
сюжетно-ролевите игри.
Б)Воля- съзнателна
дейност свързана с
избор на цели и
средства за
постигането
им.Формирането на
воля изисква
преодоляването на
външни и
вътреш.препядствия и е
сложен п-с.Детето
формира своите волеви
качества ч/з
усвояването на
ЗУН.Индикатор за
правилно формирани
волеви качества е
самостоятелноста и
самоконтрола,а също и
издръжливостта.Това
качество се проявява с
способността на детето
да приеме
изискванията на
възрастните и
училищния режим и
само да организира
дом.учеб.зад.Противоп
ожожна черта е
импулсивността.При
неподходящо
педагогич,въздействие
тя може да стане
постоянна черта.
В)Упоритост- най-
изявено е в 3 и 4кл.То
дава възможност на
Тема № 9
Психологическо и
личностно развитие в
детско-юношеска
възраст
2.Психично развитие
на децата в СУВ-11-
15г.Това е
пубертетната
възраст.Този период е
най-критичния в живота
на човека и е най-
труден за
ръководството на уч-
възп.дейност.През
пубертета се формират
личностните
качества,тъй като се
усвояват нравствени
ценности,формира се
социална позиция,цели
и
соц.идентификации.Осн
. ф-р за образ.на
новите
личност.качества е
изменението на
водещата дейност и
водещите типове
соц.взаимоотнош.Движ
ещата роля за
психичното развитие е
решаването на
вътреш.когнитивни и
емоцион.конфликти и
осн.връзки със
соц.среда.Спец.психоф
изиологич.особеност е
бурното физ. И полово
развитие.В този период
тийнейджъра е
импулсивен,раздразнит
елен.Тук се засилва
инт,към другия пол и
инт.към собствената си
външност.Отнош,на у-
ка към учителя и уч.п-с
е антипатия.Голямо
знач. В този период има
груповото
въздействие.Затова
голямо внимание се
отделя на съвместната
класна и извънкласна
групова работа.Ч/з
груп.раб. се пораждат
съществени качества
като
дълг,приятелство,отгов
орност и др.Започва
потребност от
самоутвърждаване..В п-
са на соц.си
идентификация той
среща редица
вътреш.противоречия,к
оито сам не може да
осъзнае и реши.Оттам
идва проблема на
тийнейджърската
възраст.За
тийн.учителя не е
важен както в нач.у-
ще.Потребността от
самоутвърждаване
понякога е толкова
силна ,че се реализира
ч/з аморални
постъпки.При тийн. Е
силна потребността от
одобрение.Затова у-
ците се стремят да
попаднат в такива групи
където биха получ. Най-
висока
оценка.Формирането на
тийн.групи както и
груповите
взаимоотнош. Имат
голяма
динамичност.Мястото
което тийн.заема в тази
група е от отсобено
знач.за
него.Изследванията
показват,че трудните
деца не се ползват със
симпатия на
връстниците си и те са
аутсайдери.Изолиранит
е деца се обособяват в
група с свои лидер и
свои
интереси.Наличието на
подобни групи създава
големи психолого-
педагогически
проблеми.Съществен
резултата в
психич.развитие е
оформянето на
самосъзнание.То е в
центъра на личностната
структура.На неговата
основа възниква
самооценката.Ясната
самооценка и
основаното на нея ниво
на претенции пораждат
потребност да се
поставят цели и
Тема № 9
Психологическо и
личностно развитие в
детско-юношеска
възраст
3.Психично развитие
на децата в ГУВ-14-
18г.Това е периода на
юношество.Водещата
дейност е учеб. И
трудово-
професионалната,като
се формират нови
личностни качества
свързани с
насочеността на
личностс,професионалн
и
инт.,самосъзнание,идеа
ли.Осн, зад. На
юношата е соц. Му
самоопределение.Псих
ологич.център в
мислите му е избора на
професия. Значимостта
на учеб.п-с зависи от
това какво ще
допринесе за бъдещето
тя.В ГУВ има силна
връзка м/у учеб и
профес.инт.Самосъзна
нието за собствените
сбособности също
допринасят за избора
на професия.Учителя
трябва да помогне на у-
ците правилно да
оценят своите
възможности и
способности ,които ще
им позволят да
направят адекватен
избор на бъдеща
професия.Юношествот
о е период на достигане
на физич.зрялост и
завършеност на
половото
развитие.Юношите
имат адекватна
самооценка за себе
си.Напоследък има
разминаване м/у нивото
на физич. И умственото
разв. На юношата и
нивото на неговата
социализация.Това
явление се нар.
акселерация.Уч.дейнос
т при юношите е
систематизирана,има
обобщеност на
знанията,осмисля се
съдържанието на
м/упредметните
връзки.В ГУВ се
формират лич.отнош и
възгледи.Юношите
искат да бъдат
самостоятелни в
отговорни сфери от
обществения
живот.Това им дава
самочувствие за
самостоятелност и
значимост в
обществото.Потребност
та общуване с
възрастните е
доминираща.Те
осъзнават тяхната
компетентност в п-са на
обуч. И в соц.
Реализация.Голямо
значение има и
общуването с
връстници.Понякога
мнението на
връстниците има
доминиращ х-
р,груповото мнение е
по-важно от това на
учителя.Високото ниво
на самосъзнанието на
юношата създава
обективна основа за
самовъзпитание.Специ
фични противоречия
при
самовъзпитанието:
1во-силна проява на
емоционал.-волеви
усилия за постигане на
самостоятелно избрани
цели и в същото време
отрицателна реакция
към целите и
зад.поставяни от
възрастните
2ро-възприемчивост и
чувствителност към
нравствената оценка на
групата и възрастните и
в същото време
демонстрация на
равнодушие към тази
оценка.
3то-стремеж към
идеализация и
принципност при
значими и отговорни
Тема № 4
Анализ на дейността
учене
Ученето отразява п-са
на придобиване и
съхраняване на
индивидуален
опит,усъвършенстване
на вродените форми на
дейност и в
съответствие с
конкретните и
променящите се
условия на околната
среда.Психологически
механизъм на ученето
се характеризира със
стимул,реакция и
подкрепление.Стимулъ
т е изменението на
средата;реакцията-
поведението на
индивида
;подкреплението-
резултатите,които
индивида получава при
реакциите си на
опр.стимули.Особенос
ти при Механизъм на
учене:
1. У се опр.като
формиране на
стимули,стимулни
ситуации и съответните
от тях реакции и
емоционално-чувствени
преживявания в кората
на главния мозък.
2. У е целенасочен
съзнателен п-с,който се
опр. От обществените
потребности и се
регулира от
обществената практика,
3. В резлултат на
творческата си
активност човек може
да се опита да
обективира опита от
ученето без да го
променя,но преди
всичко творчески да го
видоизменя и
приспособява към
външните условия на
заобикалящата го
действителност.
У. е усвояване на
знания и обусловените
от тях действия и
постъпки в
опр.ситуации.Ученето
има 3 равнища
А) Рефлекторно- У. се
изразява в усвояване
на опр.стимули и на
съответните им
реакции.В този п-с се
отразяват връзки и
зависимости от типа
предмет-предмет.
Б) Когнитивно
усвояване на отнощ.
Тип дума и дума-
дума.Думите започ, да
доминират в п-са на У и
поведението на човека
заедно с реалните
въздействия на
външния свят.На това
равнище възникват
множество обществено
детерминирани
потребности.Всяко
въздействие свързано с
удовлетворяване или
неудовлетворяване на
соц.потребности на у-
ка,може да изпълни
ролята на
подрепление.Такова
равнище на когнитивно
научаване,при което се
отразяват най-общите
обективни връзки и
закономерности на
действителността се
означава с
термина”интелектуално
научаване”.Думата е
инструмента,ч/з който
човек се абстрахира от
огромното количество
конкретна инф.,за да
запази в съзнанието си
най-общи
закономерности и
структури от реалната
действителност.
У е п-с,в който участва
сензорната
,перцептивната и
съзнателната
психич.дейност.Рефлек
торното равнище
вкл.сензорното и
моторното
У.Резултатът от тях са
сензорните и моторните
навици.Резултатът от
когнитивното учене са
Тема № 6
Формиране на
личността при
възпитанието
Психологията на
възп.изучава
психологическите
проблеми на
формирането на
личността в п-са на
възпитанието.Личностт
а,нейното съзнание и
поведение се свързват
с реалните соц.-
икономически условия в
която тя живее,с
нейната конкретна
дейност,в която човек е
не само обект,но и
субект на обществено –
историческия п-
с.Личността на човека
се опр. И от с-мата на
неговите отнош. С
останалите хора в
обществото.В модела
на психиката
психичните п-
си,психич.състояния и
психич.с-ва са
съдържанието на
човеш.личност.
Психич.п-си са:
Познавателни ;
Емоционално-чувствени
Поведенчески
Психич.състояния са:
Тревожност,виновност,с
трес,фрустрация,еуфор
ия,депресия,активност
Психич.с-ва са:
Насоченост,темперамен
т,характер,дарба,спосо
бности,талант
Структура на
личността според
Платонов:
А)Биологично
обусловена
подструктура-
елементите й подлежат
на възпитание и
обучение.Нейната
функционалност се
реализира
ч/здинамиката на
протичането на
осн.нервно-мозъчни п-
си възбуждане и
задържане,което
детерминира и
динамичните х-ки на
психичното отражение
Б)Подструктура на
индивидуални
особености на
психичното отражение-
формира се под
влияние на соц.ф-ри по
пътя на
упражненията.Обхваща
индивидуал.особености
в качеството и
динамиката на
познавателните,емоцио
налните и волевите
психич.п-си.
В)Подструктура на
соц.опи-формира се в п-
са на обуч. И нейния
анализ е психолого-
педагогически
Г) Подструктура
насоченост на
личността-
компонентите и
опр.отнош.на личността
към действителността и
участват в мотивацията
на дейността
й.Елементите на таз
подструктура се
формират ч/з възп.и
самовъзп.Според
Платонов насочеността
на личността се
реализира ч/з следните
нейни качества-
светоглед,убеждения,ид
еали,инт,склонности
,желания,влечения.Каче
ствата на личността се
формират :
неорганизирано,стихийн
о,ч/з целенасочено
възпитателно
въздействие и ч/з
самовъзп.
Психичната структура
според Фройд
протича на 3 равнища:
1во равнище- „ТО”-
това е подбудите и
инстинктите ,които се
зараждат в организма и
правят своите
изменения осезаеми и
понякога осъзнати ч/з
емоционалните
напрежения и афекти и
свързаните с тях

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по педагогическа психология

В историческото развитие на психологията има различни определения за нейния предмет, които се влияят от нейните етапи на развитие...
Изпратен от:
Radmila Sandeva
на 2010-03-27
Добавен в:
Пищови
по Педагогическа психология
Статистика:
397 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Фактор за личностно развитие и творчески потенциал
добавена от leomader 26.11.2016
2
12
Подобни материали
 

Педагогическа Психология

17 яну 2008
·
6,897
·
402
·
57,297
·
6,634
·
21
·
3
·

Неиздаден все още учебник по Педагогическа психология на проф. П.Николов от катедрата по Психология в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Учебникът покрива целия изучаван материал по дадения проблем.
 

Теми по педагогическа психология

11 фев 2008
·
542
·
5
·
2,275
·
346
·
1
·
1

Разработени пищови по педагогическа психология за студенти Начална училищна педагогика.
 

Психологически аспекти на личността на учителя

09 май 2007
·
830
·
3
·
885
·
311
·
4

Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията към личността му...
 

Професионални личностни качества и педагогическо майсторство на учителя

14 юни 2008
·
416
·
3
·
304
·
362
·
1

Гностичната дейност на учителя се характеризира с умението да се анализират средствата за въздействие върху учениците ; да се изучава тяхната индивидуалност ; техните възможности и други...
 

Педагогическа психология

30 яну 2008
·
588
·
4
·
1,008
·
248

Педагогическата психология е наука, която изучава как хората се обучават в съответната учебна среда, ефективността от различните намеси в обучението, психологията на обучението и социалната психология на училищата и другите подобни организации...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Пищови по педагогическа психология

Материал № 481490, от 27 мар 2010
Свален: 397 пъти
Прегледан: 425 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 3,983
Брой символи: 25,227

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по педагогическа психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения