Големина на текста:
ВЪПРОС 13:ПЛАНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ.ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ
ОТ МАТЕРИАЛИ.ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ.СТЕПЕН НА
ИЗПОЛЗВАНЕ,ПОКАЗАТЕЛИ.УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
1.Планиране на материалните ресурси
Основната цел на дейностите,свързани с планирането на материалните ресурси, е да се осигури
изпълнението на Производствената програма с необходимите в количествено и качествено
отношение материали съобразно изискванията на производствено-технологичния цикъл.
За постигането на основната цел трябва да се вземат комплекс от решения относно:
Определяне на потребностите от материали
Остойностяване на материалите и определяне на показатели за степентта на използването им
Планиране на материалните запаси
Планиране на материално-техническото снабдяване
2. Определяне потребността от материали
С плана за потребностите от материали се определят видовете и количествата материали,необходими
през плановия период. Цялото разнообразие от материали се класифицира в девет основни групи:
Суровини и основни материали- включват се като основна съставна част в готовите изделия
Спомагателни материали- включват се в готовите издели, но имат допълваща роля
Горива и енергия- включват се в готовия продукт,но се използват в процеса
Кооперирани доставки- включват се като съставна част на готовите изделия
Малоценни и малотрайни предмети- по същество са оръдия на труда, но се обозначават като
материали
Резервни части,агрегати или други материали- използват се за ремонт и подмяна на машини
Консумативи,канцеларски и други материали- свързани са с организационно-управленските
дейности
Амбалаж- различни опаковъчни средства за продукцията
Търговски стоки- те не се произвеждат във фирмата, а само се продават като допълнение към
производствения й асортимент
За определяне на потребното количество от всеки отделен материал е необходимо да се изработят
норми за разход на материала за производство на единица продукция. За определянето на тези
разходни норми се прилагат обикновено следните методи:
Разчетно-аналитичен. Характеризира се с изчисление на изразходвани материали съобразно
технологичната документация и анализа на условията на потреблението на съответните
материали
Лабораторно-производствен. Въз основа на опити,наблюдение,изследвания в лабораторни
и/или реални условия се определят разходните норми на материалите
Опитно-статистически. За норми се приемат средните постижения от предходните периоди
3. Остойностяване на материалите и определяне на показатели за степента на използването им
Разходът на материали като елемент на себестойността на произвежданите изделия обуславя
необходимостта от остойностяване на всички суровини и материали. Изчисляването на стойността на
материалите се основава на цената на придобиване,себестойност на произведените във фирмата
материали и продажната цена.
Цена на придобиване- формира се чрез сумиране на покупната цена и стойността на всички
разходи по придобиването им
Себестойност- създаваните във фирмата материали се остойностяват на база на разходите по
производството им.
Продажна цена- прилага се за безвъзмездно придобитите материали и за случаите на
евентуална продажба на материалите
Технологията на изчислението на стойността на материалите е следната:
1)предвидените за изпълнение на производствената програма материали се умножават по
съответната им доставна цена,при което се получава доставната стойност на видовете материали
2)от доставната стойност се изважда стойността на отпадъците, които могат да се използват във
фирмата или да се продадат
3)сумира се получената нетна стойност на всички необходими за изпълнението на
Производствената програма материали
В теорията и практиката се използват показателите материалоотдаване,материалоемкост и
енергоемкост.
Материалоотдаването е коефициент и се изчислява като се раздели стойността на произведената
продукция на стойността на вложените в производството й материални ресурси.
Материалоемкостта се изчислява като се разделят материалните разходи за произвежданата
продукция на стойностния й обем.
Енергоемкостта е коефициент,характеризиращ ефективността на енергийните разходи за
произведената продукция.
4. Планиране на материалните запаси
Основната задача на планиращите органи е да се определи оптимално равнище на производствените
запаси. То трябва да се търси в полето между максималното и минималното равнище на запасите.
Поддържането на по-големи величини на запасите има редица преимущества:
Гарантира се планираната ритмичност в изпълнението на производствената програма в
отделните фирмени звена
Създават се възможности за гъвкавост в производството
Осигурява се относителна независимост на производството във фирмата от колизии в
производството и доставянето на необходимите материали
От друга страна, поддържането на по-високи равнища на запасите означава блокирането на по-
значими оборотни средства. Инвестираните в запасите средства са замразени ресурси на фирмата.
Поддържането на минимални величини на запасите освобождава оборотни средства, но може да
доведе до неблагоприятни последици от икономически,юридически,социален,организационен
характер,както и до загуба на доверие в клиентите на фирмата.
Оптимизирането на производствените запаси се осъществява чрез определянето на нормативи за
текущ запас и гаранционен запас.
1) Текущ запас- характеризира икономически изгодния размер на поръчката. Това е размерът,при
който сумата на разходите по поръчките и за издръжка на запасите за единица са минимални.
Прилагат се различни методи за определяне икономически изгодния размер на поръчката. Един от
тях е Методът за икономичен обем на поръчката. Разходите при този метод се класифицират в две
групи:
Разходи по поръчките- възникват при всяка поръчка и не зависят от заявеното количество.
Такива са разходите за получаване,проверяване и анализ на офертите,за провеждане на
преговори,за следене и контрол на сроковете, транспортни разходи и др.
Разходи за издръжка на запасите- в тях се включват лихвите по заеми за оборотни
средства,наеми,складови разходи,застраховки и др.
2) Гаранционен запас- това е този,на който се разчита при липса на текущ запас. Това са
ситуации,при които търсенето на даден продукт превиши прогнозните очаквания за продажби от
него, появи се дефицит от даден материал и не може да се осигури плановото потребление и/или
времето за изпълнение на дадена поръчка превиши обичайния срок на доставка.
Степента на използване на материалните запаси се определя общо или за отделни техни компоненти
чрез показатели за равнището на обръщаемост:
1)Коефициент на обращаемост-характеризира броя на оборотите,извършвани от материалните
запаси през анализиран период
2)Продължителност на един оборот- тя се изчислява като се умножи стойността на материалните
запаси за определен период по дните на периода и полученото произведение се раздели на
стойността на продажбите през същия период
Разграничават се две основни системи за управление на запасите:
Система с фиксиран размер на поръчката-тя се основава на поддържането на гаранционен
запас за непредвидени обстоятелства и определяне на “точка на поръчката”
Система с фиксиран интервал от време между поръчките-в основата на тази система е
узтановяването на междинно равнище на запаса,което се намира в контролни времеви точки

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране на материалните ресурси

Основната цел на дейностите,свързани с планирането на материалните ресурси, е да се осигури изпълнението на Производствената програма с необходимите в количествено и качествено отношение материали съобразно изискванията на производствено-технологичен...
Изпратен от:
ЖЕНИ
на 2010-03-24
Добавен в:
Теми
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Схема на бизнесплан


Каква е структурата на един бизнесплан- какво трябва да съдържа.
 

Планиране в организацията

27 сеп 2008
·
257
·
4
·
528
·
71

Същност и общ модел на процеса на планиране. Мисия, цели и стратегии на организацията. Система от планове на организацията...
 

Планиране и Прогнозиране


1.Планирането се определя като: -проектиране на желаното бъдеще и на ефективни пътища за неово достигане -творчески процес за разработване на алтернативи за желаното бъдещо състояние на обекта за у-ние,оценка,и избор на алтернативен вариянт . ...
 

Лекции по Планиране и прогнозиране

26 сеп 2008
·
836
·
12
·
2,815
·
231

Това са всички лекции за дисциплината Планиране и прогнозиране, водена от доц. д-р Иван Димов във ВТУ "Св. св. Кирил и методий". Може да се използват от всички студенти учещи икономическа специалност.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
7 мин
20.08.2020
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране на материалните ресурси

Материал № 479740, от 24 мар 2010
Свален: 60 пъти
Прегледан: 63 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 926
Брой символи: 6,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на материалните ресурси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала