Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
№7
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОГНИТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ
УСЕЩАНЕ,ВЪЗПРИЯТИЯ,ПРЕДСТАВА
Изучаването на човешкото познание е необходимо да започне с разкриване
на същността на неговата сетивна степен затова,защото тя е началния етап
на обработка на информацията и още затова,че елементите на тази степен
са относително конкретни и осезаеми и могат по-лесно да се изследват и
разбират.
Психичните явления се базират на организацията на нервната и
ендокринната система на организма.Връзката между мозъка и поведението
е основа за разбирането на психологията.Структурата на нашия
мозък,работейки заедно с ендокринните жлези и нервната система
отговарят за всичко,което усещаме,възприемаме,запомняме,мислим и
действаме.Психичните процеси,които отразяват сетивната степен на
познание са усещането и възприятието.Като възприятията се обозначават
още като перцептивни процеси.Усещането и възприятието се различават
като две различни форми на съзнанието към обективната действителност.
Усещането като компонент на сетивно- моторната реакция предшества
възприятието:генетично то е първично.Усещането е налице там,където
няма възприятие т.е. осъзната сетивност.По такъв начин разгледано
усещането е най-елементарния психически процес,то е само материал на
психичния образ.
Усещането като психически процес е отражението в съзнанието на
отделни свойства,качества на предметите,явленията от
действителността,които непосредствено въздействат върху нашите
сетивни органи. Сетивните органи са единствените канали ,по които
външния свят прониква в човешкото съзнание.Изследванията на сетивата
се базират на методите на психофизиката и сензорната
физиология.Психофизиката изследва отношението между количеството
физична енергия и стимула, и нашите усещания за стимула.Сензорната
психология изследва как специализираните клетки на всяко сетиво
преобразуват външните стимули в електрохимични сигнали,които мозъкът
може да декодира.Началото на тези изследвани я поставят Фехнер и
Хелмхолц,Смятани за основоположници на науката психология.
Още от древността 5 са общоизвистните сетива:зрение,слух,обоняние,вкус
и допир.В действителност сетивата на много повече,но най-развитите са
тези 5 , а най-изследваните са зрението и слуха.
Класификация на усещанията.Тъй като усещанията възникват в резултат
на въздействието на определен физически дразнител върху определен
рецептор,то при първичната класификация на усещанията е естествено да
се изходи от свойствата на дразнителите и от вида на рецепторите,върху
които въздействат тези дразнители.Според характера на въздействието и
месторазположението на рецепторите могат да се определят три основни
групи усещания:
Екстероцептивни усещания.Към тях се
отнасят:зрителните,слуховите,обонятелните,температурните,тактил
ните усещания.
Интероцептивни усещания.те са отражение на състоянията на
вътрешните органи в тялото на човека – органически
усещания,усещане за болка, усещане за равновесие.
Проприоцептивни усещания(кинестетични)усещания.Представляват
усещания за движението но отделни части на тялото и възникват въз
основа на възбудата,постъпваща от
проприорецепторите,разположени в ставите ,сухожилията и
мускулите.Благодарение на тези усещания човек може и със
затворени очи да определи положението и движението на своите
крайници.
Измерване на усетливостта.Към основните свойства на усещането се
отнасят преди всичко абсолютните и относителните прагове на
усетливостта.Абсолютните прагова на усетливостта са два-горен и
долен праг.Долният абсолютен праг на усещането е най-малката
сила(интензивността) на дразнителя,която може да бъде отразена в
съзнанието на даден човек като възможно най-слабо усещане.Горният
абсолютен праг на усещането е най-голямата сила на дразнителя ,която
би могла за се отрази в съзнанието.Интервалът между горния и долния
абсолютен праг се нарича диапазон на усещанията и изразява т.нар.
абсолютна чувствителност на анализатора,респ. на усещащия
субект.Долният абсолютен праг на усещането е много рязко очертан и
почти непроменлив.Всички усещания извън диапазона на усещанията
не могат да се отразят в нашето съзнание.,изобщо не могат да се
усетят.Тези дразнители ,които са в непосредствена близост до самия
абсолютен праг, се отразяват на психичния живот,наричат се
субсензорни въздействия..Това влияние се отразява косвено,чрез
съответни промени в други психични явления.
Психофизичен закон на усещането.Немският физиолог Вебер ,който
изследва диференциалния/разграничителен/ праг на усещанията-най –
слабата промяна в интензитета,която може да се открие-стига до
откритието,че едва доловимата разлика в усещането е постоянен
процент от интензитета на стимула,а процента при различните стимули
е константна величина.
Закон на Фехнер – силата на усещането е пропорционална на
логаритъма на дразнене или когато дразнителя се изменя в геометрична
прогресия,усещането де изменя в аритметична прогресия.
Закон на Стивънс –силата на усещане е пропорционална на силата на
дразнителя,повдигната на степен,различна за всяко сетиво .
ВЪЗПРИЯТИЕ.То е по-висока степен на познанието от усещането.Но
възприятията се изграждат върху усещанията,но и разкриват нови по-
широки хоризонти пред познавателната дейност на човека.
Възприятието е познавателен психически процес,при който в
съзнанието на човека се отразяват отделни предмети и явления от
обективната действителност в тяхната цялост и при тяхното
непосредствено въздействие върху сетивните органи.Всяко
възприятие включва в себе си множество усещания,но не всяка
съвкупност от усещания образува възприятието.Съществена особеност
на възприятието е ,че с него личността опознава такива свойства на
предметите,за които на съществува специален анализатор.Характерна
особеност за възприятието е и неговата тясна връзка със словесната
дейност на личността.Възприятието не е само сетивен образ,но и
осъзнаване на обекта от личността.Сетивното осъзнаване на даден
обект представлява основната,най-съществената отличителна черта на
възприятието.Основа за изграждането на възприятието като висша
психична функция и като перцептивен процес е активното движение.
Основни свойства на възприятието.
Цялостност –изразява относителната обособеност на
обективните предмети
Насоченост/избирателност/-определя коя част от зрителното
поле да бъде трактувана като фон и коя като обект
Константност –субективния познавателен образ на възприятието
остава постоянен,въпреки промяната на условията за
възприемане.
Предметност – субективния познавателен образ на възприятието
е проектиран от съзнанието на субекта и е локализиран върху
самия обективен предмет на възприятието.
Осмисленост на възприятието-нашето знание за предмета,влияе
върху процеса на възприятието
Видови възприятие.Според активността на субекта възприятията биват:
Преднамерено възпр.- отличава се с предварителна
планировка,целеустременост и висока степен на участие на
съзнанието
Не преднамерено възпр.-възбужда се при неочакван случаен
предмет,който ни въздейства.
Според доминиращата модалност възприятията биват: чисти/слухови
зрителни и т.н./и комплексни/зрително- обонятелни и др./
Процесът на интерпретация е основен при възприятието.В ежедневието
ние възприемаме основните перцептивни характеристики като
форма,движение,но механизма на възприятие е сложен.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на когнитивните процеси усещане,възприятие,представа

Кратка характеристика на особеностите на основни сетивни процеси като отражение на обективната реалност...
Изпратен от:
Галина Христова Петкова
на 2010-03-23
Добавен в:
Пищови
по Психология
Статистика:
139 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,789
·
5
·
2,185
·
873
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,689
·
7
·
1,445
·
1,955
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Предмет на психологията

15 апр 2008
·
277
·
18
·
5,163
·
170
·
1

Предметът на психологията на направления и на изучаване. Структуралистичен и функционален подход. Бихевиористичен подход – същност, класическо-оператно и социално научаване...
 

Какви са особеностите на моята памет

04 мар 2008
·
109
·
5
·
1,195

Ние сме част от една добре балансирана екосистема, в която взаимната свър-заност върви ръка за ръка с индивидуалността. Ние сме самостоятелни личности, но също така сме и части от голямото цяло, обединени в нещо безкрайно...
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,871
·
5
·
664
·
134

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
161
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Характеристика на когнитивните процеси усещане,възприятие,представа

Материал № 479595, от 23 мар 2010
Свален: 139 пъти
Прегледан: 209 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,350
Брой символи: 9,009

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на когнитивните процеси усещане, ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,936 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения