Големина на текста:
2
Европейска политика за икономическо и социално сближаване: Член 158 от
Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) гласи, че:
„...за да засили икономическото си и социално сближаване, Общността трябва да се
стреми към намаляване несъответствията между равнищата на развитие на различните
региони и изостаналостта на най-малко облагодетелствените региони, включително
селските области...”
Член 159 на ДЕО предвижда действието да бъде подкрепено чрез Структурните
фондове, Европейската инвестиционна банка (ЕИО) и другите съществуващи
финансови инструменти.Политиката е създадена да подпомогне регионите, които не
могат лесно да се конкурират, за да станат икономически по-силни.Това е политика,
която се стреми да укрепи капацитета, така че регионите да се справят сами.Предполага
се, че по този начин по-бедните региони постепенно ще настигнат по-богатите региони
в своето развитие.В основата си това означава, че развитието на регионите из целия ЕС
трябва да бъде балансирано, особенно по отношение на конкурентноспособността,
икономическия растеж и заетостта.
Европейския съюз работи на регионално ниво: ЕС е разделил територията си на
„райони за планиране” .Те отговарят отчасти на съществуващите административни
единици, но не напълно, защото във всяка една от страните членки административните
структури са различни.Системата за това разделение е наречена NUTS, според
френското й наименование- Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques
(Номенклатура на статистическите териториални единици).
Класификацията NUTS има йерархична структура.Тя включва 3 регионални нива-
NUTS 1, 2 и 3.Всяка държава може да реши да определи допълнителни йерархични
нива в рамките на NUTS 3.NUTS разделя държавата на региони NUTS 1, като всеки от
тях се разделя на региони NUTS 2 и т.н.Не всички нива от NUTS съответстват на
съществуващите административни региони, но като цяло NUTS 1 и 2 съответстват на
по-високото регионално ниво, NUTS 3- на по-ниското регионално ниво.
България определя своите райони на планиране на ниво NUTS 2.Изискването е този
тип региони да имат население между 800 000 и 3 000 000 души.
В рамките на ЕС основните икономически несъответствия са между регионите и те се
измерват на това ниво.
Цели на политиката на сближаване на плановия период 2007-2013 г.: Дейността на
Структурните фондове се организира съгласно опростена и прозрачна рамка на
следващото поколение програми, обединени за постигането на три основни
приоритетни цели:
Постигане на конвергенция (сближаване, изравняване на социално-
икономическите показатели)
Регионална конкурентноспособност и заетост
Териториално сътрудничество
Мястото на България: Всички български региони попадат в приоритетна цел
конвергенция.
Общата стойност на средствата, които ЕС ще отдели за постигането на целите на
политиката на сближаване е 308 милиарда евро.
3
Разпределение на парите по страни членки: Парите се разпределят индикативно като
се взема предсвид броя на населението, брутния вътрешен продукт (БВП) и
необходимостта от структурни промени във всяка от страните.
Структурни фондове за плановия период 2007-2013 г.:
Европейски фонд за регионално развитие
Европейски социален фонд
Кохезионен фонд
Кохезионният фонд (КФ) е създаден за засилване на икономическото и социално
сближаване в интерес на устойчивото развитие.През плановият период 2007-2013 г. КФ
се подчинява на правилата за програмиране на Структурните фондове, но регламентите
правят разграничение между него и другите фондове.Той финансира големи
транснационални, трансрегионални инфраструктурни проекти в областта на екологията
и транспорта.Той е инструмент на политиката за сближаване.
Как ЕС направлява постигането на целите на политиката на сближаване?: За да
засили стратегическото съдържание на политиката за сближаване, да интегрира
приоритетите на Общността и да насърчи прозрачността, Европейската комисия (ЕК)
подготви Стратегически насоки за политиката за сближаване за периода 2007-2013
г.Насоките представляват единна рамка, която страните членки и регионите трябва да
използват при разработване на националните и регионални програми със специален
поглед върху техния принос за постигане на общите цели на Съюза.
Какви документи изготвят страните членки?: Въз основа на Стратегическите насоки
всяка страна членка подготвя своя Национална стратегическа референтна рамка
(НСРР), а на следващия етап- оперативни програми (ОП).НСРР има ограничен брой
приоритети и се детайлизира в оперативни програми.Програмите се определят само на
съвкупно или приоритетно ниво като се отбелязват най-важните операции.
Оперативна програма: Оперативна програма (ОП) е документ, представен от страна
членка и приет от ЕК, който излага стратегията за развитие на страната в дадена
сфера.ОП представлява пакет от приоритети, които трябва да бъдат постигнати с
помощта на един структурен фонд.За страни като България е допустимо оперативната
програма да се подкрепя от два фонда (КФ и Европейския фонд за регионално
развитие- ЕФРР).
Операция: Операцията е проект или група от проекти, за които отговаря
управляващият орган на съответната Оперативна програма.Операциите се изпълняват
от един или повече бенефициенти.Те служат за постигане целите на съответното
приоритетно направление в НСРР.
Бенефициенти на структурните фондове: Изпълнител, орган или фирма, независимо
дали са публични или частни, отговарящи за инициирането или за инициирането и
изпълнението на операциите.
Връзка между различните документи: На база на Стратегическите насоки на ЕК
страната членка определя приоритетите в НСРР.Там националните приоритети се
съвместяват с приоритетите на Общността.Тези приоритети намират своята реализация
в оперативните програми и имат ясно измерими цели.Всеки приоритет се осъществява
чрез група от свърззани помежду си операции.Националните власти са отговорни за
4
инициирането и подбора на проектите по съответните операции.Тази своя отговорност
те могат да възложат на регионалните или местни органи на властта, а в някои случаи и
на частни организации под формата на публично-частно партньорство при спазване на
съответните процедури.
Ред за набиране на изпълнители на проекти от Оперативните програми: За
България- по ред, определен в Закона за обществените поръчки (ЗОП).В зависимост от
вида и сумата за всеки проект се спазват процедурите на ЗОП.
Отговорност за изпълнението на всяка ОП: За всяка ОП е определена Изпълнителна
агенция.Тя отговаря за изпълнението на програмите, в това число за разработването на
съответните тръжни документи за всеки проект, части от проекти или група от проекти.
Контрол при изпълнението: Наред със съответната изпълнителна агенция,
операциите се наблюдават и контролират от всиюки органи, овластени да контролират
публичните разходи на национално ниво и на ниво ЕС.
Кога се връщат пари от структурни фондове?: ЕК може да реши да се спре част или
цялото финансиране на операциите по дадена приоритетна ос на ОП, когато има
сериозно неизпълнение на принципите за добро финансово управление, има
нередности в отчетните документи за разходите и страната членка не изпълнява своите
задължения за отчетност и публичност.
ЕК може да се откаже да изпълни ангажименти за плащане по ОП, ако плащания или
искания за плащания по тази ОП не са направени в съответния предвиден срок (до 31
декември на втората година от годината, в която са поети от страна на ЕК
ангажиментите по плащанията за тази ОП).Тогава тези средства автоматично се
отчисляват от бюджета на ОП.
Финансови ресурси: Структурните фондове са „публични пари за развитие”.Те са
основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС.Разполагайки с
една трета от бюджета на ЕС, политиката за сближаване е едно от най-ярките реални
проявления на солидарността между страните членки.Тя е политическия отговор на
икономическите и социалните неравенства и особено на диспропорциите в развитието
между страните членки и техните региони.
Същността на политиката за сближаване се изразява в „трансфер на ресурси между
страните членки чрез бюджета на ЕС за подкрепа на икономическия разтеж и
устойчивото развитие чрез инвестиции в човешкия и физическия капитал на онези
региони ( и страни), които не могат с лекота да се конкурират, за да станат по-силни и
„да догонят” по-богатите и развити региони (страни).Това е политика, която се
концентрира върху ключови фактори на конкурентноспособността и чрез своите
инструменти финансира действия само в области, в които се осъществяват национални
публични разходи (като ги допълва, без да ги замества), като в много случаи става
„двигател” на националните политики в избираемите за финансиране области.
Политиката за сближаване и нейните инструменти са динамични и подлежат на
постоянно усъвършенстване.Обичайно е промените да се свързват с разширяването на
ЕС.Регламентите на фондовете се променят преди всеки програмен период.Реформата
на политиката за сближаване и на начина на действие на Структурните фондове за
периода 2007-2013 г. е логична последица от разширяването на Съюза, натрупаният
опит и глобалните предизвикателства пред развитието.Основните промени засягат
фокуса, приоритетните теми и целите на политиката за снлижаване, географският

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 яну 2022 в 19:56 родител на 54 години от Стара Загора
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Регионална политика и регионално развитие на ЕС

Материал № 478583, от 22 мар 2010
Свален: 283 пъти
Прегледан: 369 пъти
Качен от:
Предмет: Регионално развитие
Тип: Проект
Брой страници: 10
Брой думи: 3,943
Брой символи: 25,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионална политика и регионално развитие на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала