Големина на текста:
Tema 4
1.Защо терминът „недепозитна финансова институция” се
използва като синоним на „небанкова финансова институция
В специализираната литература като синаним на „небанкова финансова
институция” се използва термина „недепозитна финансова институция”.
По този начин още по ясно се поставя разделителната черта между
банковите и небанковите финансови институции, а именно тяхната
влогонабирателна и кредитна дейност. Във всички законодателства е
приета тезата че единствено банките магат ексклузивно да
осъществяват този тип дейности.
2. Посочете обхвата на сделките според закона за банките, който
определя една институция ката „небанкова финансова
институция”.
-покупка на менителници и записи на заповед
-финансосов лизинг
-придобиване и управление на дялови участия
-сделки с чуждестранни средства за плащане
-консултации на дружества относно
3. Кои институции са изключени от обхвата на „небанкова финансова
институции” съгласно закона за банките
-застрахователните институции
-институциите по социалното и здравно осигуряване
-лицата които предоставят парични заеми срещу залог на вещи по ред
установен от министерския съвет
-инвестиционните посредници и приватизационните фондове
-взаимоспомагателните каси към кооперациите
4.Кои институции мажем да причислим към типи4ните набанкови
финансови институции
-взаимните фондове
-пенсионните фондове
-фондовете за вейнчърен капитал
-застрахователните компании
-инвестиционните компании
-брокерските фирми
-фондациите
-др институции, отговарящи на критериите за небанкови финансови
институции
5.Характеризирайте специфичните особености на дейността на
инвестиционните компании
Те са едни от осн небанкови финансови институции. Тяхната дейност се
характеризира с това че извършват инвестиции в ценни книжа на други
компании и същевремнно продават свои собствени акции на индивидуални
или институционални инвеститори.
6.Характеризирайте специфичните особености на дейността на
взаимните фондове.
Взаимният фонд е вид инвестиционна компания, която влага парите на
своите акционери в акции, облигации, ЦДК. И краткосрочни пазарни
инсртументи, включително фючърси, опции и събирания. Взаимният фонд
се характеризира със своя отворен характер.
7.Кои са осн предимства от инвестирането във взаимните
фондове?
Чрез участие в тях, инвеститорите закупуват портфейл от акции с
относително ниска въвръщаемост. Предимсвото на този тип инвестиция е
относителната диверсификация на инвеститорите сред голям брой фирми,
което от своя страна способства за намаляване на поемания от вложителя
риск и намаляване на таксите, свързани с инвестицията. Всичко това
съчетано с експертното управление на взаимния фонд, прави този начин на
инвестиране по-атрактивен и нискорисков спрямо традиционното
индивидуално инвестиране.
8.Кои са осн възможни стратегии, използвани от взаимните
фондове?
Обикновенно в инвестиционната стратегия се формулират рисковият
толеранс на инвестициите, както и областите, в които може или не може да
инвестира фондът. Целите са свързани с краткосрочно покачване
стойността на инвестирания капитал, постигане на дългосрочна
възвръщаемост или инвестиции в определени сектори или специфични
финансови инструменти.
9.Характеризирайте специфичните особености на пенсионните фондове.
Пенсионните фондове са институции, които чрез насърчаване на
спестяване от страна на индивидите, им гарантира бъдещи дохади след
тяхното пенсиониране. Приходите на пенсионните фондове са под формата
на отчисления от РЗ или друг вид доход, или под формата на регулярни
вноски от индивидите. Обикновенно тези вноски са освободени от данъци.
10.Посочете осн предимства и недостатъци на частните спрямо
държавните пенсионни фондове.
Държавните пенсионни фондове се създават и управляват от държавата. Те
гарантират определен бъдещ доход, съобразно размера на внесените
средства преди пенсионирането на лицето. Участието в тези фондове е
задължително и се рагламентира със специален закон.
Частните пенсионни фондове се създават и управляват от инвестиционни
компании, чиято дейност обикновенно се регламентира законодателно. Те
обикновенно се свързват с т. нар. Допълнително пенсионно осигуряване.
Участието в тези фондове е доброволно, кото размерът на вноските зависи
от избрания бъдещ доход след пенсионирането на съответния индивид.
11. Характеризирайте специфичние особености на дейността на
фондовете за вейнчърен капитал.
Те се създават с цел увеличаване на собствения капитал чрез инвестиции в
предприятия от група инветитори, търсещи значителни капиталови доходи
като компенсация на високия риск от загуба. Вейнчерният капитал е важен
източник за предприятия които нямат достъп до финансиране от ТБ-ки,
поради високия риск на предприемаческата бизнес дейност.
12. Посочете осн начини за формиране на печалбата при фондовете за
вейнчърен капитал.
- стратегия на изход
- при сливане с други компании
- при ликвидация
13. Характеризирайте специфичните особености на дейността на
застрахователните компании.
Те могат да бъдат разделени на 2 групи:
-компании, застраховащи имущество и срещу злополуки – дейноста им
се обособява в две осн направления – застраховане на риска и
управление на инвестициите.
-животозастраховащи компании – ангажирани с предаване на полици за
животозастраховане на клиентите и с инвестиране на средства
получени от премии по тези полици.
14. Характеризирайте специфичните особености на дейността на
фондациите.
Фондацията е организация с идеална цел, създадена да управлява
определен капитал и разпределя субсидии за цели, съвместими с мисията
или философията на организацията. Инвестиционната дейност на
фондациите е свързана с гарантиране на съответния непрекъснат
финансов поток който даим позволява ефективно да постигнат
поставените пред тях задачи, вкл. отпускането на целеви субсидии.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2021 в 22:26 студент на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
23 фев 2019 в 20:15 студент на 36 години от Шумен - ШУ ''Еп. Константин Преславски", випуск 2019
17 апр 2018 в 11:46 студент на 24 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
02 ное 2016 в 22:23 студент на 31 години от Велико Търново - СА - Свищов, факулетет - фмк, специалност - МТД, випуск 2016
18 юни 2016 в 23:34 ученик на 26 години от Смолян - ПМГ "Васил Левски", випуск 2013
10 мар 2016 в 20:34 студент на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Икономика, випуск 2013
25 ное 2015 в 13:14 студент на 41 години от Сливен - Частен професионален колеж по мениджмънт, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
11 окт 2015 в 12:00 студент на 43 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
02 ное 2014 в 13:55 студент на 28 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Стопанска отчетност, специалност - Стопански и финансов контрол, випуск 2016
14 май 2014 в 20:06 студентка на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банково дело

13 фев 2013
·
1
·
2
·
582

Тестът обхваща целия материал по финанси-Банково дело...
 

Корпоративна сигурност

10 май 2011
·
84
·
18
·
3,388

Първите кредитни карти в банковата система започват да се използват в сащ в началото на 80-те години. Според неофициални източници над 3,5 млрд. души в света днес ежедневно използват банкови кредитни карти като инструмент за разплащане...
 

Банкова система

16 окт 2011
·
107
·
12
·
2,834
·
149

Банковата система представлява съвкупност от банките на страната в тяхната взаимна обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Съвкупността включва всички банки и лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност...
 

Кредитни карти

27 ное 2011
·
225
·
23
·
4,846
·
278

В условията на глобализация на пазарите и с напредването на технологиите един от основните и неизменни банкови пордукти е кредитната карта. Банковите карти са модерен платежен инструмент, който опосредства разплащанията...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въпроси и отговори по банково дело

Материал № 477643, от 20 мар 2010
Свален: 110 пъти
Прегледан: 169 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Упражнение
Брой страници: 3
Брой думи: 680
Брой символи: 4,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала