Големина на текста:
Тема 1 : Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на
парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари.
Парични агрегати и измер в ане на паричната маса.
Парите са неотменим елемент на развитото пазарно стопанство. Те опосредстват
сложните, преплитащи се производствени и пазарни връзки, движението на огромни
стокови маси и парични капитали и стопанисват развитието на производствените сили.
I.Форми на размяната
1.Натурална (бартерна) размяна. Тя е първият познат на хората начин за
осъществяване на търговия. Реализирала се е чрез размяната на един вид стока срещу
друг. Постепенно тази размяна става пречка за развитието на стоковото производство.
Бартерната размяна има няколко основни недостатъка:
a.липсва единица за пресмятане на разменната пропорция между стоките
в сферата на обръщение, размяната на стоките е свързана с много разходи на труд и
време;
b.липсва съвпадение на потребностите на субектите, които участват в
бартерната размяна;
c.липсва единица за бъдещи пресмятания;
d.липсва възможност да се договорят евентуални бъдещи плащания, като
надници, заплати, данаци и др.;
e.липсва ефективен метод за натрупване и спестяване.
2. Преодоляването на недостатъците на бартерната размяна се осъществява
чрез парите. Те имат редица предимства:
a.съкращават издръжката на обръщеието;
b.стимулират специализацията на производството и търговията и
способстват за повишаване на ефективността;
c.позволяват избор на вида и количеството стоки, които желаем да
закупим;
d.позволяват избор на време и място за извършване на покупките;
e.позволяват избор на партньорите, с които да се търгува.
II.Концепции за произхода на парите
Съществуват две концепции за произхода на парите - рационалистическа и
еволюционна.
1.Рационалистическа концепция. Тя обеснява произхода на парите като
резултат от съглашението на хората за тяхното създаване. Изхожда се от идеята, че
парите са творение на държавата и следователно те съществуват не по природа, а са
установени. Тази теория е господствала до средата на 18 век.
2. Еволюционна концепция. Според тази концепция парите са резултат от
еволюционния процес, при който въпреки волята на хората се е стигнало до отделяне
на отделни стоки от общата стокова маса, които са започнали да изпълняват ролята на
всеобщ еквивалент, чиито основни функции са били да измерва себестойността на
стоките и да обслужва тяхната размяна. Парите са спонтанен, еволюционен и неосъзнат
1
продукт на размяната. Функциите на всеобщ еквивалент са изпълнявали различни
стоки, които трябвало да притежават свойствата портативност, дълговечност, делимост,
стандартизираност и ознаваемост.
III.Еволюционни форми на парите
В своето еволюционно развитие парите са преминали през 2 основни форми -
стокови и нестокови (парични знаци). Нестоковите пари(парични знаци) от своя страна
се подразделят на кредитни, книжни и електронни пари.
1.Стокови пари. Те са първата форма на парите, изпълнаващи функцията на
разменно средство. Докато при натуралната размяна една стока се разменя срещу друга
в неопределено съотношение, то при стоковите пари размяната извежда на преден план
различни стоки, които се превръщат във всеобщи стоки и служат за измерване и
оценяване на всички останали. Характерна особеност на стоковите пари е че те имат и
немонетарна употреба. Тези пари са напълно веществени, тъй като стойността им като
стока за немонетарни цели е еквивалентна на стойността им като разменно средство,
затова стоковите пари се определят като стока с вътрешна стойност. Най - ранните
свидетелства за въвеждането на металическите пари в обръщението са ткрити в древна
Персия и датират от около 500 г. пр. н. е. Първоначално отделни държави използват в
обръщение единствено сребърни или златни монети. Златото се превръща в онази
особена стока, чиято натурална форма се съвместява с еквивалентната форма на
стойността и размяната и която изпълнява функциите на парите. Златните монети имат
определана форма , златно съдържание и тегло удостоверено с щемпел от държавата.
Те се характеризират като класически, т.е. представляват особена стока със своя
вътрешна стойност, която не подлежи на обезценка. Те изпълняват всички парични
функции, като всеобщ еквивалент изразяват стойността на всички стоки и сами
притежават стойност. В определен момент става невъзможно да се обезпечат
потребностите на оборота от златни пари, тъй като потребностите от пари растат много
по - бързо от ръста на добива на злато. Тогава възникват представителните стокови
пари, които са под формата на монети с незначителна стойност, но са обезпечени със
злато или сребро и могат да се конвертират в тях.
2.Кредитни пари. Те възникват въз основа на функцията на парите като
"средство за плащане", тъй като за прехвърляне на вземания влизат в обръщение самите
кредитни инструменти, получени срещу продадените стоки. Произходът и еволюцията
на кредитните пари се свързва с кредитните операции и главно с търговския кредит и
движението на неговите инструменти - полиците. Първообраза на полицата е
депозитната разписката на сарафа. Търговската полица има за основа стоковата сделка
между търговците. Търговски кредит е кредитът, който функциониращи търговци си
предоставят един на друг, като в момента на покупко - продажбата се подписва само
кредитен документ под формата на полица. Чрез полицата дадено лице с задължава да
заплати само или посредством друго лице определена сума пари на определено място в
определено време на приносителя на документа. Полицата се среща в 2 варианта запис
на заповед и менителница. при записа на заповед лицето само се задължава да плати на
друго лице, а при менителницата лицето се задължава да плати посредством второ
лице,т.е. този който предава стоките се нарича трасант, този, който ги купува трасат, а
получателя на сумата ремитиент. Полицата може многократно да се използва чрез
системата на индосамента (джирото). Но тя не може да уреди всички плащания в едно
стопанство понеже нейната обръщаемост е ограничена, тя е поименна, срочна и
платима на определено място. Тези недостатъци на полицата се преодоляват от
2
полицата на банкера или банкнотата, която има всеобща обръщаемост, тя е стойностен
знак на кредита, тя няма собствена стойност и се явява като представител на
пълноценните златни пари. Класическият вид банкноти се характеризира със:
a)представляват действителни златни пари в сферата на обръщението и
стойността им се определя и стойността на златото, което представят.Банкнотите са
гарантирани чрез свободната размяна на банкноти за злато.
b)банкнотите имат двойно обезпечение - златно и стоково
c)количеството на банкнотната емисия се определя от колич. на стоките и
златото, което представляват в сферата на циркулацията. Така се изключва
възможността за навлизане в циркулацията на по - голямо количество пари от
потребностите на стопанския оборот.
d)след обслужване на стопанския оборот банкнотата се връща към
емитента си - банката. Така се изключва възможността за задръстване на каналите на
обръщението с излишно количество пари и инфлационната им обезценка
3.Книжни пари. Това са пари под формата на банкноти, които не притежават
собствена стойност. Предпоставките за появата и използването на книжните пари са:
a)Предпоставки произлизащи от металическото парично обръщение:
- при него функцията на парите се е изпълнявала от монетите. В процеса
на тяхната непрекъсната циркулация те са оставяли частици по ръцете на тези, които са
ги пипали, което е довело до разлика между стойностното им съдържание и
номиналната им стойност;
- функционирането на биломните монети направени от непълноценен
метал за обслужване на дребни плащания;
- фалшифицирането на монети.
Закономерностите на металическото парично обръщение водят до
превръщане на пълноценните пари в знаци на стойността, следователно тези знаци
могат да бъдат и книжни листчета нямащи стойност, но в сферата на обръщението са
символи на златните пари. Така се появяват книжните пари.
b)Функцията на парите като разменно средство - те са мимолетен
посредник на стоковата размяна. За притежателите на паричния знак няма значение от
какво е направен;
c)Историческите условия на развитие на обществото. Те се свързват с
развитието стоковото производство и оформянето на националните пазари.
Основните характеристики на емисията на книжни пари са:
a)Те са представлявали златото, но не са били разменяни за злато;
b)Стойността на книжните пари се е определяла от количеството злато,
което са представлявали в циркулацията
c)Книжните пари са емитирани от държавата и са използвани от нея за
заплащане на извършените разходи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
s_lea написа на 22 юни 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Варна , Икономически университет
strano sa polezni.....kolejke da ti dam u4ebnicite da vidish 4e tiq temi sa kato edin konspekt samo
Последно сваляне: няма информация
makalieva написа на 16 май 2010 ОТГОВОРИ
студент на 33 години от Велико Търново , Висше Училище Земеделски колеж ЦДО
Темите които са качени са много полезни.Случайно да имаш и други-29-62?От конспекта по Финанси
Последно сваляне: няма информация
sashamasha написа на 27 апр 2010 ОТГОВОРИ
ученичка от Варна , СОУ "Свети Климент Охридски"
 
Домашни по темата на материала
цени и ценова политика
добавена от fantasmagor 21.11.2013
0
32
теми за държавен изпит по финанси
добавена от azaa09 19.05.2013
0
121
определяне цена на капитала
добавена от rayamirova84 07.04.2013
0
18
Казус по цени и ценообразуване
добавена от vpvladimirova1978 10.10.2018
3
10
Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата
добавена от miglena.sarneva 09.05.2017
1
7
Подобни материали
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
628
·
20
·
3,378
·
589

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
259
·
10
·
2,260
·
411

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
305
·
7
·
1,202
·
321
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
297
·
15
·
2,458
·
333

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 

Теория на финансите

18 ное 2009
·
339
·
24
·
4,034
·
245
·
1

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теми по Финанси

Материал № 477366, от 20 мар 2010
Свален: 3,239 пъти
Прегледан: 5,285 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 344
Брой думи: 115,935
Брой символи: 737,960

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по Финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения