Големина на текста:
27. : , , Политическипартиивъзникване същност функциии
класификация
Етимология   на   понятието   "партия".   Обяснителни   модели   за   възникване   на
политическите   партии   институционален,   кризисен,   конфликтен,
модернизационен.   Подходи   към   дефинирането   на   политическите   партии 
­либераленмарксисткиинституционаленструктурно­функционаленФункции 
на   политическите   партии.   Класификация   на   партиите   според:   идеологията
политическата  ориентация,  методите  за  политически  действия,  отношението 
спрямо управлениетотипа членствоорганизационната структура.
От възникване до днешното им възлово място в демократичните политически
системи, политическите партии преминават през няколко етапа, които отразяват
цялостния процес на еволюцията и утвърждаването им в политическите отношения.
Специално внимание заслужава въпроса кога се датира появата и функциите им в
политическия живот. Сред изследователите не съществува единомислие по този
въпрос. Една част от тях застъпват тезата, че своеобразни подобия на политически
партии е имало още в Древния Рим (патриции и плебеи, или в средновековната
италианска република – гфелби и гибелини).
Тези автори съзнават, че в примери не може да се говори за съществуване на партии
в съвременния смисъл на думата, а по-скоро за “праобрази, праистория на партиите,
които доказват наличието на богат арсенал на предпартийни или протопартийни
образувания в далечната политическа история. С оглед поставения по-горе въпрос
обаче тези форми не могат да бъдат оприличени на партиите в днешния смисъл на
думата. Те са били временни, нетрайни политически групи, които са водили борби и
войни помежду си със силата на оръжието с цел физическо отстраняване на своите
противници.
Първите изследователи на партиите много трудно са могли да си представят, че те
ще са нещо качествено различно от политическите групировки съществували до тогава,
поради което са определяни като фракции и секти. Изтъкнатото ни отправя към друга
теза в отговор на поставения въпрос, а именно: политически партии са продукт на
новото време – на буржоазни революции, утвърждаване на парламента, опозицията,
конкурентната мирна борба и ротация във властта, автономизирането на гражданското
общество, масовизирането на демокрацията, въвеждането на всеобщо избирателно
право и други.
Модели на възникване на политическите партии
-Институционален модел Според Морис Дюверже има 2 пътя на
възникване на ПП: вътрешно-институционален (парламентарен) и
извънинституционален (извън парламента). Дюверже доказва, че вътрешно-
институционалното възникване на ПП е исторически първото и е типично за
втората половина на 18 век и първата половина на 19 век. Общият механизъм за
този процес според автора е прост: “първо се създават парламентарни групи, а
след това се формират изборни комитети в тяхна подкрепа. Когато между тях се
създаде трайно взаимодействие и постоянни връзки, тогава партията е вече
факт”. Извънпарламентарния начин на възникване на партиите се реализира от
социални групи, които нямат към момента на формиране парламентарно
присъствие. Те първо формират партийно-политическа организация, след което
се стремят да получат парламентарно представителство. От края на 19 век този
начин става типичен за възникване на ПП. Всички социалработнически партии
имат такъв произход. В обобщение, институционалният модел се базира върху
следните паралелно протичащи политически фактори в рамките на споменатия
исторически период: утвърждаване на парламентаризма, възприемането и
разширяването на механизмите на политическо представителство, на постепенно
разширяване и въвеждане на всеобщо избирателно право.
-Кризисен модел – Жан Бондел, Джоузеф Ламаумбара - Според този модел
възникването на партиите е резултат от наличието на дълбоки етнически,
религиозни, социални и други обществени сътресения и кризи, които търсят
пътища за решаването им чрез властта и държавното управление. В тази връзка
тези автори застъпват необходимост от наличие на значим социален конфликт,
който трябва да има отношение и да бъде осъзнат от големи, значими
обществени групи. Френският учен Даниел Луи Север посочва три типа
конфликти, пораждащи появата на партията: 1) политически конфликти,
породени от криза на легитимността, породени от даден политически режим; 2)
временни или конюнктурно обусловени конфликти; 3) структурни конфликти с
траен характер, водещи до нуждата от тяхната институционализация.
Американският изследовател Дж. Ламаумбара и Дейвд Лайнър извеждат следните
за възникването на партиите: кризи на легитимността; кризи на участието;
интеграционни кризи – свързани са с решаването на национален въпрос, териториално-
обединителен интегритет на национални държави или на отделни етнически групи в
рамките на дадена държава. Националните и етническите партии се формират на
основа на тези кризи.
-Конфликтен модел (cleavages – социално разделение) – Свързан е
със Стейн Рокан, Липсет и други. Този модел е близък до кризисния. Според
Рокан ПП възникват в резултат на трайно оформени (налични) или
новопоявяващи се социални разделения, конфликтни възли и кливиджи. Те
предизвикват политически противопоставяния и са резултат от обективни
нововъзникнали обществени процеси. Класическия модел на Рокан и Липсет
визира съществуването на кливиджи по времето на засилена индустриализация,
протичаща в Западна Европа. Основни кливиджи според тях са: етническо
срещу национално; религиозни кливиджи – конфликта църква срещу държава;
урбанизационни конфликти (град срещу село); аграрни срещу традиционни
партии; класови конфликти (труд – капитал), които кливиджи стоят в основата
на множество съществуващи или съществували в Европа партийни фамилии.
- Модернизационен моделКл. фон Байме и други. Той има комплексен
характер и отчита по-гъвкаво появата на нови конфликтни линии и процеси в
съвременните общества, които имат своите привърженици и противници.
Обособява 10 конфликтни линии следствие от индустриализацията и
модернизацията на западните общества, които до голяма степен обхващат
пъстрата политра от партии: либерални срещу стария режим; консервативни
партии срещу революционни сили; работнически партии срещу
капиталистическата система; аграрни партии срещу индустриалната революция;
регионални срещу централната власт; религиозни срещу лаицизма;
комунистически партии срещу социалдемократизма; фашистки партии срещу
демократическата система; протестни партии срещу бюрократичната държава,
минитаризма и други; екологически партии срещу обществото на неограничения
икономически растеж и масовото потребление (постматериализъм).
Фактори за утвърждаване на партиите в демократичната политическа
система
Моделите обясняват конкретно необходимите условия и предпоставки за възникване
на партиите, но не дават далновидна представа за друг кръг от фактори, които са
свързани непосредствено и имат трайно присъствие в политическия живот. Тези
фактори са следните:
А) цивилизационни фактори:
- разпадане на феодално-политическия абсолютизъм и последвалата автономизация на
гражданското общество
- наличието на обективно съществуващи, зараждащи се групи и интереси, които търсят
начини за защита на своите интереси.
- утвърждаване на национално-представителната институция – парламент
Б) конкретно исторически фактори
- дълготрайни (основни) – всички кливиджи, описани в модела на Рокан и Липсет
- ситуационни (временни) текущо-възникващи общи проблеми и ситуации.
Обикновено установените партии откликват на тях, но ако не го правят, то тези
фактори в зависимост от своята дълбочина и степен на социална мобилизация могат да
станат повод за формиране на нови партии.
В) допълнителни фактори – имат последващо значение за трайното утвърждаване на
нововъзникнали политически партии. Те се определят от конституционното устройство
и правната уредба за партийна дейност на държавата. Такива фактори са: типа
избирателна система; формата на държавно управление; формата на държавно
устройство, националната политическа култура (консенсус или конфликти), самата
правна уредба.
Г) вътрешно-партийни – произтичат от самата организация, социална база и степента
на успешното функциониране на партиите. Включва се цялата гама от фактори за
активна партийно-политическа дейност:
- степен и форма на организационно изграждане на партиите, отчитайки обществените
специфики;
- откликване и защита на социални искания и интереси;
- изготвяне на адекватна програма, устав и други партийни документи;
- финансова осигуреност;
- вътрешно-партиен живот и демокрация;
- начини на избор и компетенции на партийното ръководство;
- пропагандни маркетингови възможности.
Етапи на партийно утвърждаване
Вземайки под внимание цялостната еволюция на ПП в съвременната теория се
обособяват следните 4 етапа в тяхното развитие:
1 етап – характеризира се с оформянето на партийни образувания и обединения в
рамките на парламентите, които все още нямат трайна структура, оформени цели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2019 в 16:03 ученичка на 21 години от Видин - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2018
20 яну 2019 в 01:28 потребител на 22 години
19 яну 2019 в 10:10 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Приложна информатика и статистика, специалност - Бизнес информатика , випуск 2021
18 яну 2019 в 11:43 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2019
15 яну 2019 в 16:45 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Прогнозиране и планиране, випуск 2020
14 яну 2019 в 22:18 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
16 ное 2018 в 11:33 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2019
06 окт 2018 в 12:46 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2018
19 юли 2018 в 22:05 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по класически и нови филологии, специалност - Южна, Източна и Югоизточна Азия, випуск 2021
13 юни 2018 в 16:55 учител на 29 години от София
 
Подобни материали
 

Политически партии

19 юни 2007
·
686
·
7
·
1,474
·
185
·
1

Същност, функции, типология на политическите партии...........
 

Формации (групи) за натиск, лобиране. Социално партньорство

31 юли 2007
·
339
·
4
·
1,269
·
122

Трудностите, които възникват в демократичните държави при реализиране на политическия процес, включени във връзка с лобизма са причина за търсене на нови оригинални форми на развитие на политическата система...
 

Гражданско общество

21 ное 2008
·
682
·
9
·
1,787
·
463

Понятието „гражданско общество” има дълга и сложна история. То влиза в употреба още през 17-18 век. Неговият основен смисъл се е заключавал в това, че гражданите трябва да имат свои закони, за да не зависят изцяло от грубия произвол на държавата...
 

Политически системи и режими

20 яну 2008
·
541
·
2
·
335
·
185

По своята същност политическата система представлява основната подсистема на социалнара система. Самото понятие „политическа система” позволява политиката да се разглежда от нейната структурна и функционална страна...
 

Понятие за институции и организации в политиката

13 дек 2006
·
673
·
6
·
177
·
44

Институциите представляват всички норми и правила, които претендират да създадат хора, които да прилагат санкции.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
164
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политически партии

Материал № 477321, от 20 мар 2010
Свален: 297 пъти
Прегледан: 379 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 3,811
Брой символи: 26,445

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политически партии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения