Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
ЕКОЛОГИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ
С О Ф И Я, 2007 г.
Доц. д-р Янчо Найденов Доц. д-р Ботьо Захаринов
Предговор
В настоящата книга се третират въпросите свързани със същността на
еколого-икономическия мониторинг, принципите за неговото изграждане,
задачи, цели, начин на функциониране и финансиране.
В отделните глави са разгледани теоретичните основи на еколого-
икономическия мониторинг и неговото място в контрола и управлението на
околната среда, както и неговото значение като основа на оценката на
въздействие върху околната среда. В сбита форма е представена
структурата на еколого-икономическия мониторинг в нашата страна, етапите
на изграждането на НСЕМ, диференцирани са задачите и ролята на
отделните ведомства в общата система на контрола върху състоянието на
околната среда. Значително място е отделено на мониторинга на отделните
компоненти на околната среда - атмосфера, хидросфера, литосфера, както и
на управлението на отпадъците. В отделни глави са разгледани стратегията
за опазване на околната среда и задачите стоящи пред екомониторинга; в
условията на членството на България в Европейския съюз, проследено е
влиянието на преструктурирането на икономиката и на отделните й отрасли
върху околната среда.
Книгата е предназначена преди всичко за студентите от Нов Български
Университет - специалност екология, но авторите се надяват, че тя ще бъде
интересна и за студентите от останалите специалности и висши учебни
заведения, а така също и за специалистите по мониторинг, ОВОС, Екология,
Управление или просто интересуващи се от проблемите на околната среда.
Увод
Бързото развитие на научно-техническият прогрес и повсеместната
глобализация на общественото производство в края на Двадесетия и
началото на Двадесет и първия век поставиха пред човечеството
изключително сериозни проблеми, чието решаване е от значение за
оцеляването на човешкия род. Ежегодно в биосферата попадат повече от 30
милиарда тона промишлени и битови отпадъци, които замърсяват
атмосферата, почвата и водата. В края на двадесети век 2/3 от населението
на развитите страни и половината от развиващите се страни живеят в
големите градове. Ако в 1950 година в света е имало пет града с население
над 5 милиона, то понастоящем те са вече 26 града с над 252 милиона
население. От средата на ХХ век броя на градското население, както и
общото население на Земята бързо нараства. Появиха се гигантски градове,
като Мексико-близо 30 милиона жители, Калкута – 40 милиона и много
други. В силно развитите страни гигантските мегаполиси, които обхващат
промишлените зони между няколко града, вече са обичайно явление.
Например агломерацията Ню Йорк - Филаделфия - Вашингтон има дължина
около 400 километра и т.н.. Ето защо, системните продължителни
наблюдения (мониторинга) на състоянието на околната среда и промяната
на параметрите на нейните компоненти в градовете, агломерациите и
природните територии се явява с решаващо значение за развитието и
оцеляването на човечеството.
В исторически аспект, околната среда се е променяла под въздействие
на човешката жизнена и производствена дейност, като това изменение на
биосферата под въздействието на човечеството в различните исторически
епохи е било съпътствано с екологически кризи или екологическа
революция:
-въздействие на човека, като обикновен биологичен вид в ерата на
първобитно-общинния строй - не се наблюдават съществени промени в
екосистемите. За това се съди от въздействието върху околната среда на
някой племена в Африка, Екваториална Азия и Америка, а така също и при
ескимосите в Задполярието;
периода на свръх интензивен лов, без наличие на съществени промени
в екосистемите по време на стабилизиране на човечеството;
изменение на екосистемите под въздействие на земеделието - пасища,
изгаряне на тревата за да се предизвика по-буен растеж и пр. - такива
дейности се наблюдават и днес, дори в нашата страна;
интензивно въздействие върху природата – чрез унищожаване на
първичната растителност – разораване на пасищата, превръщането на
горите в обработваема земя и пр. - в ерата на стабилизиране населението на
земята и силно развитие на селското стопанство;
-глобално изменение на всички компоненти на биосферата, като цяло.
Последният етап започва преди около 300 години и с най-голяма
острота се очерта периода 1990-2000 година. Според Вернадский, (1946)
биосферата се намира в етапа на „ноосферата”- сфера на разума. В
днешната биосфера, наречена ноосфера, много процеси и явления се
направляват от човека, неговата дейност зае сфери, за които не би могло и
да се мечтае преди 25 години – космическото пространство, дълбините на
Световния океан, покривът на света връх „Еверест”. И в същото време човек
си остава тясно свързан с природата, а обществото неразделна част от нея.
С развитието на производителните сили и промяната на
производствените отношения, огромните промишлени предприятия,
транспорта, енергетиката и други клонове на общественото производство,
предизвикаха сериозни промени в отношението човек - околна среда:
-глобално замърсяване на околната среда, съчетано с глобално
изчерпване на природните ресурси;
1
видово и количествено обедняване на естествените зоо- и
фитоценозите - в резултат на което се намалява тяхната екологическа
стабилност;
подмяна на естествените зоо- и фитоценози с изкуствени
(агроценози). От технологична гледна точка, човечеството се е насочило
към създаването на агроценозите, включващи в себе си малко на брой
видове, разновидности, сортове или породи растения и животни, които
реагират еднакво на отгледните грижи.
Тези изкуствени екосистеми имат по-малка биологическа
продуктивност и екологическа стойност, а в същото време са сериозен
източник на замърсяване на околната среда, особено крупните изкуствени
зооценози:
-промяна на естествената покривка на земята - по-конкретно рязко
изменение съотношението гори, обработваема и пустееща земя води до
нарушаване на термодинамичния и хидроложки режим и промяна на климата
в световен и регионален мащаб;
глобално нарушаване на биохимическия и геохимически кръговрат на
веществата и енергията, заменянето им с антропогенен и преминаване на
замърсяващите вещества по хранителната верига, което влошава здравния
статус на животните и човека;
- глобално нарушаване на екологическото равновесие, възникване на
„неприродни бедствия” и катаклизми;
- изтласкване на природните екосистеми и заменянето им с
урбанизирани и индустриализирани територии.
Според теорията на околната среда и социалната екология
екологическата среда на урбанизираните и индустриалните територии по
своята структура и свойства съществено се отличава от другите типове
екосреди: повишено съдържание във въздуха и водата на въглеводороди,
серен анхидрид, азотни и въглеводородни окиси, фотохимичен смог, олово,
живак, кадмий и други отровни вещества. Тези замърсявания причиняват
различните заболявания по човека и влошават здравния статус на
човечеството.
За да се осъществи защитата и съхраняването на биосферата от
замърсяване и създаване на оптимална екологическа среда за жизнената и
производствената дейност на човека е необходимо да се извършат
комплексни, продължителни проучвания върху същността на замърсяването,
източниците на вредни емисии, свойствата на замърсителите, начините им
на предвижване, неотрализиране и минимизиране, т.е. изграждането и
функционирането на мрежа за мониторинг и контрол на замърсяването на
околната среда. Най-важните задачи в това направление са:
- осъществяване на комплекс от технологически мероприятия по
намаляване и прекратяване на замърсяването на атмосферата и източниците
на водоснабдяване и почвата от промишлени, селскостопански и
транспортни отпадъци;
- използване на нови източници на електроенергия, които да отделят
минимално количество отпадни вещества;
- строителство на градове и населени места, като се отчитат
възможностите за обезпечаване оптимални условия за жизнената дейност на
човека (разделяне на градовете на промишлени, жилищни и
административни зони, оптимизиране на съотношението зелена система,
застроена територия, пътна мрежа и др.).
Изследванията показват, че град с милион жители употребява за едно
денонощие 625 хиляди това прясна вода, 2 хиляди тона храна, каменни
въглища - 4 000 тона, нефт 2 800 тона, природен газ 2 700 кубически
метра, 1 000 тона автомобилно гориво и в същото време отделя отточни води
- 500 000 тона, твърди отпадъци 2 000 тона, във въздуха попадат 150 тона
прах, SO2 - 150 тона, NOх - 100 тона, СО2 - 450 тона, въгловодороди - 100
тона (Станицкий и Радионов, 1988; Найденов Я., 2005). Всичко това налага
много добро познаване проблемите на замърсяването, класификацията на
замърсителите, икономическите и социални последици от него и създаване
на система за екологически мониторинг и контрол за състоянието на
околната среда.
Всичко това налага човечеството да има по-пълна представа за
основните среди на живот, за техните особености и еволюция, а така също и
е екологическите, социални и икономически рискове, свързани с
замърсяването на околната среда и средата на живеене.
Известно е, че явления като ксеротизация (засушаването на климата
на сушата) на сушата се влияят силно от замърсяването и химичните
изменения в атмосферата, като се въздейства преди всичко на
енергетическите процеси на преместване на въздушните маси. Тези промени
в закономерностите на формирането на времето и климата, са както на
общопланетарно, така и на регионално ниво. Науката и техниката днес дава
решения на проблемите свързани с опазването на атмосферата от
замърсяване, прецизно прогнозиране на възможните ситуации в областта на
изменението на климата на планетата и в отделни физико-географски
райони.
В теоретическо и практическо отношение тези важни проблеми могат
да бъдат решавани и с помощта на палеографските и дендрохронологични
проучвания на флуктацията на климата в миналото и въздействието му
върху прираста на дървесните видове, свързани с климатостратиграфските
ритми на валежите и натрупването на влага в почвата, геофизичното
въздействие между Слънцето и Земята, Океана-атмосферата, с които в
значителна степен са свързани с енергетичните процеси протичащи в
атмосферата и варирането на границите на високопланинските ледници и
полярните ледове. От изключителна важност за развитието на
производствената дейност на хората са данните характеризиращи пряката
или косвена връзка между повишаването или понижаването на
температурата на въздуха, земната повърхност и океана и динамиката на
вулканичните изригвания, съдържащите се в тях въглероден оксид и
2
диоксид, окисите на азота, ускоряването на засушаванията и колебанията в
количеството на валежите.
Лукашева и Лукашев, (1980) отбелязват, че изучаването на околната
среда и нейният мониторинг в световната наука и техника се водят в
различни направления и аспекти: еколого-икономически, географски,
биолого-санитарни и други. За създаване например на модел на
атмосферата като глобална топлинна машина са проведени многочислени
опити по определяне на ролята в енергийния й баланс на отделните
атмосферни процеси. Термодинамическата структура на атмосферата се
моделира по пътя на интегралните уравнения описващи отделните
атмосферни процеси и явления. В основата на изчисленията и моделирането
стоят данните характеризиращи слънчевите лъчения, отражението им от
облаците и аерозолите, тяхното поглъщане от атмосферата и Земята,
скритата топлинна енергия на водните пари, кинетичната енергия на вятъра,
използване на топлината за океанската циркулация, турбулентност,
изпарение, конвенция, контрастна температурна амплитуда между океана и
сушата в различни сезони и различни природни зони и региони, а така също
спецификата на много други атмосферни и наземни климатически процеси и
явления. Според специалистите метеоролози и климатолози численото
изразяване и интегриране на атмосферните процеси е най-перспективния
метод за разработването на съвременната теория за климата и научно
технически способи за управление на времето и климата в регионален и
общопланетарен мащаби изграждането на глобален екомониторинг.
Обширна и разнообразна тематика на изследванията и разработките с
цел рационално използване на ресурсите на атмосферата и климата имат
съществен дял в разработването на мерките за опазване на въздушната
среда от замърсяване. Мониторингът на околната среда има за задача да
изучи и количествено да оцени (а в редица случаи и да и да моделира)
ролята на отделните източници и фактори, замърсяващи екосредата и
оказващи отрицателно въздействие върху здравето на хората,
екологическите условия за развитието на животните и растенията, а така
също причиняващи еколого-икономически щети на икономиката.
През 1973 г. на съвещание на Международната група от експерти
бяха определени като основни замърсители на околната: серните газове,
нагорещените частици, въглеродните газове, азотните окиси,
фотокиселините и реакционно способните въглеводороди, оловото, живака,
кадмия, хлорорганичните съединения (ДДТ, ПХБ), нефта и веществата
деспергиращи нефт в морската среда, микотоксините, нитратите, нитритите
амоняка, отделни микробни замърсители. В днешно време към
замърсителите на атмосферата следва да се отнесат още много други
вещества, като фреоните например, радиоактивни прахообразни или
аерозолни отпадъци и др.
В настоящата книга авторите са си поставили за цел да разработят
теоретичните основи на екологическия мониторинг, принципите за неговото
изграждане, структурата на националната система на екомониторинг в
нашата страна, а така също и да се очертаят предизвикателствата на най-
важните задачи свързани с изучаването и мониторинга на околната среда в
условията на членството на България в Европейския съюз.
ГЛАВА І. СЪЩНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА.
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. СЪЩНОСТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ
Ежегодно в биосферата попадат повече от 30 милиарда тона промиш-
лени и битови отпадъци, които замърсяват атмосферата, почвата и водата. В
края на двадесети век 2/3 от населението на развитите страни и половината
от развиващите се страни живеят в големите градове. Ако в 1950 година в
света е имало пет града с население над 5 милиона, то днес те са вече 26
града с над 252 милиона население.
Изследванията показват, че град с милион жители употребява за едно
денонощие 625 хиляди това прясна вода, 2 хиляди тона храна, каменни
въглища - 4 000 тона, нефт 2 800 тона, природен газ 2 700 кубически
метра, 1 000 тона автомобилно гориво и в същото време отделя отточни води
- 500 000 тона, твърди отпадъци 2 000 тона, във въздуха попадат 150 тона
прах, SO2 - 150 тона, NOх - 100 тона, СО2 - 450 тона, въгловодороди - 100
тона (Станицкий и Радионов, (1988) Найденов Я., (2005). Всичко това
налага много добро познаване проблемите на замърсяването,
класификацията на замърсителите, икономическите и социални последици
от него и създаване на система за екологически мониторинг и контрол за
състоянието на околната среда.
Всичко това налага човечеството да има по-пълна представа за
основните среди на живот, за техните особености и еволюция, а така също и
е екологическите, социални и икономически рискове, свързани с
замърсяването на околната среда и средата на живеене.
1. Определение за околната среда и нейните компоненти
В екологическата литература има различни мнения що е среда и
условия за съществуването на организмите. Ние приемаме преобладаващите
в литература определения за среда и условия за съществуване, които се
приближават до официално използваната терминология в САЩ и Западна
Европа.
1.1. Среда за съществуване
За да се разберат съвременните екологически проблеми и рискове,
свързани с основните среди на живот и социалните, екологическите и
икономическите последици от засилващата се глобализация и бърз научно-
технически прогрес е необходимо да се даде отговор на въпроса: що е
околна среда? Според Б.Г. Розанов понятието „обкръжаваща или околна
среда” е много широко и обхватно. В общ вид това е всичко, което
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2020 в 03:42 учител на 33 години от София - 147 ОУ "Йордан Радичков", випуск 2014
03 юни 2020 в 20:02 студент на 28 години от София - Технически университет - София, випуск 2019
12 май 2020 в 11:31 в момента не учи на 44 години
15 апр 2020 в 12:11 в момента не учи
10 апр 2020 в 00:19 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
27 мар 2020 в 09:56 студентка на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
24 мар 2020 в 16:33 в момента не учи на 34 години
16 фев 2020 в 19:17 учител
31 яну 2020 в 20:00 в момента не учи на 39 години
05 дек 2019 в 22:24 студент на 40 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Ефекти на фрагментацията върху местообитанията и видовете.
добавена от aneto0o0o0o 14.06.2016
0
12
въздействие на атмосферните замърсители върху животните
добавена от nurie_1996 02.05.2016
0
7
проблеми при организирането и управлението на защитените територии в северозападния регион
добавена от silviq_rashkova7047 02.04.2015
0
9
ролева игра - сценарии
добавена от galia.lubenova 20.05.2018
1
17
трябва ми схема на производство на метан от отпадъци
добавена от e.atanasova86 29.08.2017
1
11
Подобни материали
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
585
·
14
·
296
·
1,248
·
8
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
704
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
378
·
11
·
3,213
·
653

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Екологична криза

16 мар 2009
·
185
·
3
·
828
·
225

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
 

Екологична криза

13 юли 2009
·
444
·
15
·
2,404
·
445

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
177
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екомониторинг

Материал № 475082, от 16 мар 2010
Свален: 1,036 пъти
Прегледан: 1,430 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Учебник
Брой страници: 93
Брой думи: 60,344
Брой символи: 402,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екомониторинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
179 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала