Големина на текста:
Лекция 2
Парите изпълняват функцията на платежно средствоТази функция на парите е непосредствено 
свързана с масовото разпространение на стоковопаричния кредитпредставляващ система 
отношения между пазарните контрагентипри което момента на учуждване на стоката се отделя 
от реализирането на нейната ценаПарите изпълняват функцията на платежно средство и при 
получаване на работна заплатапогасяване на данъципри заплащането на определени услуги 
(токводаи дрПарите изпълняват функцията си на средство за натрупване или средство за 
съхраняване набогатствоПарите се отличават със способността си да осигуряват покупателна 
сила на собственика си в бъдеще време и това ги превръща в подходящ ликвиден активПарите 
изпълняват функцията си за средство за натрупване и при акумолиране на печалби на фирмите.
Парииликвидност
В икономическата теория с понятието ликвидност се обозначава свойството на активите да се 
трансформират от един вид в друг вид бързо и без загуба на ценностПо принцип най­ ниско 
ликвидни са дълготрайните материални активи ( жилищапоземлени участъци), облигациите и 
акциите са с по­ висока ликвидност докато парите по дефиниция се отличават с абсолютна 
ликвидностЛиквидността на всички останали активи се оценява според близостта им до 
паритеСтепента на ликвидност за всеки актив се определя от разхода на време и размера на 
всички други транзакционни разходи по преобразуване на богатството от един вид в друг и от 
потенциалния риск от загуба на ценност при трансформацияВ стремежа си към рационално 
поведение всеки пазарен субект е раздвоен при избора си каква част от богатството си да 
съхранява във високо ликвидна форма т.ев парикоито са с ниска възвращаемост или не носят 
никакъв доход.
Дефиниция за пари­ Парите се явяват изключително ликвиден актив изразен в стандартна 
разчетна единица ( USD, евро), който се използва като общо прието средство за размяна и при 
погасяване на задължения и съхраняване на богатство.
Покупателната сила на парите показва статистически осредненото количество от стоки и 
услугикоито могат да бъдат закупени във всеки момент с дадена парична единицаМежду 
стойността на парите и цените на стоките съществува обратна пропорционална зависимостС 
нарастване на ценитепокупателната сила на парите намаляваЗатова казвамече покупателната 
сила на парите е в обратна зависимост от ценовото равнищеИзменението в покупателната сила 
на парите мотивира промени в индивидуалнито поведение на пазарните участници и 
рефлектират върху основните макроикономически показатели за състоянието и развитието на 
националната икономикаПокупателната сила на парите е неразривно свързана с динамиката на 
инглациятавалутния курссъс състоянието на платежния балансс реалните  доходи  и 
жизненото им равнищеДоколкото покупателната сила на парите е функция на паричното 
предлаганепромените в него могат да стимулират съвкупното търсенезаетостта и 
икономическия растеж.
Видовепари
Еволюцията на паричното обръщение преминава през няколкото етапавсеки от които се 
характеризира с използването на определен вид париНай напред се появяват стоковите пари
чието господство достига връх с установяване на златния стандарт през 1вС настъпването на 
модерната епохазапочва преходът от пълноценни ( златни и сребърни парикъм техните 
заместители , който по същество е процес на изтегляне на благородните метали от стоковата 
размянаизвестен като демонетизация на златотоОбособява се обмяната на кредитни и книжни 
пари срещу злато
Книжните пари са декретни париОткъсват се окончателно от златотоДържавата ги превърща 
в законно платежно средствоРазвитието на стоковото производство обективно на определени 
интервали от време налага промяна в материалния носител на паричната същност.
Кредитни пари­ третият вид парикоито в известна степен са алтернатива на стоковите и 
книжни пари са кредитните париизвестни още като депозитнидълговибанкови париНай 
важното  условие   за поява  на   кредитните   пари   има   развитието   на   стопанския   оборот   и 
развитието на банковата системаКредитните пари се емитират от търговските банки   и 
обслужват търговски оборот ( чековеполицименителницизапис на заповед и др.) 
Електронни пари­ предоставени са от електронните дебитни и кредитни картиБлагодарение на 
предимствата  на  електронните  пари  намалява  оборота   с  налични  пари С  развитието  на 
информационните  системи нараства значението на  електоронни  преводи  и скоростта  на 
сделкитеЕлектронните пари ( картипредставляват изобретение на модерния финансов свят в 
отговор на стремежа на съвремените пазарни общества да намерят идеалното средство за бързо 
и удобно разплащане за ежедневни стоки и услуги.
Париченпазарипаричнопредлагане
Функцията на търсенето и предлагането са универсалнитеоретични инструменти използвани от 
икономическата наука при иследване на процесите както в реалниятака и в монетарния сектор
Във всеки даден момент от функционирането на пазарната икономика съществуват множество 
стопански субектикоито притежават временно свободни паридокато други изпитват недостиг 
от пари към една категория се отнасят фирмите и домакинстватачиито текущи приходи и 
налични парични ресурси превишават текущите разходиВ национален мащаб разликата между 
доходи и текущи разходи образува сумата на брутните спестяваниясобственицитена които 
търсят  рентабилни форми на инвестирането имИкономическите субектикоито разполагат с 
излишни парични ресурси и временно ги прилагат на финансовия пазар се напичат спестители
инвеститори или крайни взаимодателиВзаимополучателите са категория икономически агенти
чиито текущи разходи надвишават техните приходи и разполагаеми парични ресурсиПри тях е 
на лице финансов дефициткойто те преодоляват търсейки паричен ресурс на финансовите 
пазари
Финансово­кредитната система представлява своеобразно свързващо звено между спестители 
кредитории  заемополучатели   (  длъжници),  благодарение  на което  се  осъществява 
финансирането на възпроизводствения процесВажен компонент на финансово­ кредитната 
система са търговските банкикоито представляват делови единициспециализирани в различни 
операции по привличанетопредоставянето и движението на свободните парични фондове
Търговските банки се явяват финансови посредницикоито работят в конкуретна пазарна среда 
и  се  стремят   да   извлекат  максимална   печалба  от   лихвените   разлики,  по   отпуснатите   и 
привлечени  ресурси   и   от   комисионите  за   предоставените   финансови   услуги Финансово­ 
кредитната система изпълнява следните функции:
-Чрез  Финансово­  кредитната  система  се  минимизират разходите  по  ефективното 
разпределение   на  оскъдния  кредитен   ресурс,  с   който   разполага   националната 
икономикаТя  ускорява  движението  на  капитала  и  спомага  за   ефективното  му 
преливане от едни сфери и отрасли към други.
-Отпускайки кредити  на голям  брой делови  единицифинансовите  посредници 
търговски банкиминимизират риска при финансиране на реалния сектор.
-Извършвайки депозитно­кредитна дейносттърговските банки приемат краткосрочни 
депозити и отпускат дългосрочни кредитиосигурявайки нужния ликвиден потенциал в 
икономиката.
Финансовата система  се отличава  със специфична  структура състояща се  от  финансови 
институциифинансови инструментипазари и механизмиобслужващи цялостния 
възпроизводствен процес на националната икономикаКъм финансовите институции се отнасят 
търговските и спестовните банкиа също застрахователните компаниипенсионните фондове
финансови  къщи,  обменни бюра,  инвестиционни и  финансови  компанииправителствени 
кредитни агенции и др.
Финансовиинструменти
Те са обект на покупко­ продажбаТяхното търсене и предлагане определя цената имКато 
финансови инструменти се използват ценните книгикоито дават право на бъдещ  доход под 
формата на лихвадивидент или капиталова печалба
Финансовипазари
Това са важни звена на финансовата системачрез които свободните средства на спестителите 
пряко се насочват към  инвеститоритеНа тези пазари се търгуват акцииоблигации
застахователни полици и други финансови активиосигуряващи директно финансиране на 
реалния сектор.  Финансовите пазаривзависимост от манторитет на търгуваните инструменти 
се делят на капиталови и парични пазариНа капиталовите пазари се търсят и предлагат акции
средносрочни и дългосрочни облигацииипотеки и други активикоито се отличават с по­ 
висок риск и по­ ниска ликвидностНа паричните пазари се предлагат и търгуват валути на 
различни страни.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пари и ликвидност. Видове пари. Финансови пазари

В икономическата теория с понятието ликвидност се обозначава свойството на активите да се трансформират от един вид в друг вид бързо и без загуба на ценност....
Изпратен от:
Илиана Балтова
на 2010-03-16
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финансов анализ на фирма

27 ное 2007
·
3,086
·
9
·
475
·
682
·
1

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение.
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
290
·
11
·
1,957
·
297

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Курсова работа по корпоративни финанси

24 мар 2010
·
462
·
7
·
1,207
·
428
·
1

Да се направи анализ на актива на баланса и да се състави финансов баланс. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата...
 

Рентабилност на производството

05 яну 2007
·
1,346
·
2
·
392
·
153

Доходност и възвращаемост на капитала. Показатели за оценка на рентабилност.
 

Анализ на ликвидността на фирмата

01 май 2007
·
1,236
·
1
·
182
·
190

Разглеждаме ликвидността на ф-мата по отношение на баланса представляващ възможност на активите да се трансферират в пари. Ликвидността е способността на ф-мата да изплаща краткосрочни задължения. Ликвидността на ф-мата се анализира със следните...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
3
1
6 мин
03.09.2018
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
10
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Пари и ликвидност. Видове пари. Финансови пазари

Материал № 474827, от 16 мар 2010
Свален: 46 пъти
Прегледан: 44 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,063
Брой символи: 7,117

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пари и ликвидност. Видове пари. Финансови пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения